«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται»

 Εισερχόμαστε, ἀγαπητοί µας ἀναγνῶστες, µὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, στὸ  Ἅγιο Τριώδιο, στὴν ἱερότερη καὶ κατανυκτικότερη ἑορτολογικὴ περίοδο τῆς Ἐκκλησίας µας. Τὴν Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ἀρχίζει ὁ κύκλος τῶν κινητῶν ἑορτῶν, ὁ ὁποῖος καθορίζεται ἀπὸ τὴν µεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα καὶ τελειώνει τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἡ λαµπροφόρος Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου µας χωρίζει σὲ δύο περιόδους τὸν κύκλο τῶν κινητῶν ἑορτῶν, στὸ Τριώδιο, τὸ ὁποῖο τελειώνει τὸ Μ. Σάββατο καὶ στὸ Πεντηκοστάριο, ποὺ τελειώνει τὴν Κυ- ριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἡ ὀνοµασία, τόσο τοῦ Τριωδίου, ὅσο καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου, πάρθηκαν ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα ὁµώνυµα λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας µας, ποὺ χρησιµοποιοῦνται αὐτὲς τὶς δύο περιόδους. Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου καλούµαστε νὰ κάµουµε τὸν προσωπικό µας ἀγώνα, καθαρίζοντας τὸν ἑαυτό µας ἀπὸ παντὸς µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ πνεύµατος, ὥστε νὰ φτάσουµε στὸ  Ἅγιο Πάσχα ἀλλαγµένοι καὶ ἀπαλλαγµένοι ἀπὸ τὰ ψυχοκτόνα πάθη µας. Ὁ ἱερὸς ὑµνογράφος µᾶς προτρέπει νὰ παρακαλέσουµε τὸν Λυτρωτή µας Χριστὸ νὰ ἀνοίξει «τὶς πύλες τῆς µετανοίας» στὴν ψυχή µας. Νὰ συναισθανθοῦµε τὴν ἁµαρτωλότητά µας, ἡ ὁποία µᾶς ἀποµακρύνει ἀπὸ τὸ Θεό. Νὰ ἀνοίξουµε τοὺς κρουνοὺς τῶν δακρύων µας καὶ νὰ ζητήσουµε ἀπὸ τὸν ἐλεήµονα Πλάστη µας, συγγνώµη. Νὰ χαράξουµε µία νέα πορεία στὴ ζωή µας, ἡ ὁποία θὰ ὁρίζεται ἀπὸ τὶς θεῖες ἐντολές. Μεγάλο µας ὅπλο σὲ αὐτὸν τὸν ἀγώνα µας ἡ νηστεία ψυχῆς καὶ σώµατος. Ἐµπρός, ἀδελφοί µας, ἂς τρέξουµε στὸ νοητὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν καὶ ἂς τερµατίσουµε, ἔστω καὶ τελευταῖοι!

"Ο.Τ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: