«Οἱ ξένοι δὲν µποροῦν νὰ µᾶς δίνουν ἐντολές»

«Οἱ ξένοι δὲν μποροῦν νὰ μᾶς δίνουν ἐντολές», αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη φράση τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Οὐγκάντας, σχετικῶς μὲ τὶς πιέσεις τὶς ὁποῖες δέχεται ἀπὸ Ἀμερικανοὺς καὶ Εὐρωπαίους νὰ ἀποδεχθῆ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων. Οἱ Εὐρωπαϊκοὶ ἑταῖροι τῆς Οὐγκάντας ἀπεφάσισαν νὰ «κλείσουν τὴν στρόφιγγα» καὶ νὰ προκαλέσουν οἰκονομικὴν ἀσφυξίαν εἰς τὴν Χώραν, προκειμένου αὐτὴ νὰ ὑποταχθῆ εἰς τὴν διαστροφὴν καὶ νὰ τὴν θεωρήση ὡς νόμιμον καὶ φυσιολογικήν. Τήν 24-02-2015 δημοσίευμα εἰς τὸ in.gr ἔγραφε: «Σφοδρὲς ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει ἡ ἀπόφαση τοῦ προέδρου τῆς Οὐγκάντας νὰ ὑπογράψει τὸν νόµο ποὺ ποινικοποιεῖ τὴν ὁµοφυλοφιλία.
Οἱ ΗΠΑ ἀνακοίνωσαν ὅτι ἐπανεξετάζουν τὶς διµερεῖς σχέσεις µὲ τὴν κυβέρνηση τῆς χώρας, ἀνάµεσά τους καὶ τὰ προγράµµατα βοήθειας ποὺ ἐπικεντρώνονται στὴν καταπολέµηση τοῦ AIDSO. Στὴν ἀνακοίνωση τοῦ Λευκοῦ Οἴκου δὲν ἀναφέρεται, ἐὰν θὰ ἀνασταλεῖ µέρος τῆς βοήθειας πρὸς τὴν Οὐγκάντα, ἡ ὁποία ἀνέρχεται σὲ πάνω ἀπὸ 400 ἑκατ. δολλάρια σὲ ἐτήσια βάση τὰ τελευταῖα χρόνιαO Στὴν Εὐρώπη, ἡ Ὁλλανδία ἀποφάσισε νὰ ἀναστείλει τὴν οἰκονοµικὴ βοήθεια πρὸς τὴν Οὐγκάντα.  Ἡ ∆ανία ἀνακοίνωσε ὅτι ἀνακατευθύνει περίπου 6,3 ἑκατοµµύρια βοήθειας πρὸς τὶς κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες σὲ ἰδιωτικὲς πρωτοβουλίες καὶ µὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις. Ἡ Νορβηγία, ποὺ ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Οὐγκάντα ἕνα ἀπὸ τοὺς βασικοὺς χορηγοὺς ἀναπτυξιακῆς βοήθειας, ἀπέσυρε περίπου 6 ἑκατοµµύρια εὐρὼ ἀπὸ τὴν ἐτήσια ἀρωγή της, ἐνῶ αὔξησε τὴ βοήθειά της πρὸς τοὺς ὑποστηρικτὲς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων καὶ τῆς δηµοκρατίας. Ὁ πρόεδρος τῆς Οὐγκάντας εἶπε, νωρίτερα, σὲ συνέντευξή του ὅτι οἱ δωρητὲς ποὺ δὲν θέλουν νὰ βοηθήσουν τὴν χώρα του µποροῦν νὰ «κρατήσουν τὴ βοήθειά τους». «Οἱ ξένοι δὲν µποροῦν νὰ µᾶς δίνουν ἐντολές. Αὐτὴ εἶναι ἡ δική µας χώρα», εἶπε ὑπογράφοντας τὸ ἐπίµαχο νοµοθέτηµα. «Συµβουλεύω τοὺς φίλους µας στὴ ∆ύση νὰ µὴ δηµιουργήσουν (γιὰ αὐτὸ τὸ θέµα) πρόβληµα» καθὼς «κι ἐκεῖνοι ἔχουν νὰ χάσουν πολλά». «Τὸ νὰ ἐπιβάλλουµε κοινωνικὲς ἀξίες [...] εἶναι κοινωνικὸς ἰµπεριαλισµός. Τώρα µᾶς λέτε ὅτι ἐµεῖς πρέπει νὰ ζήσουµε ὅπως ἐσεῖς. Καθόλου!» συνέχισε ὁ Μουσέβενι κατηγορώντας «δυτικὲς ὁµάδες ὅτι στρατολογοῦν (µελλοντικοὺς) ὁµοφυλόφιλους στὰ σχολεῖα». Σχόλιον Ο.Τ.: Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Παρόμοιες καταστάσεις περνᾶ καὶ ἡ Χώρα μας, ἡ ὁποία τὰ τελευταῖα ἔτη δέχεται πιέσεις, διὰ νὰ συμμορφωθῆ πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴν νομοθεσίαν. Ἂν ὅμως μία πτωχή χώρα, ὡς εἶναι ἡ Οὐγκάντα, τολμᾶ καὶ ἀντιστέκεται, τότε δὲν πρέπει νὰ ἀντισταθῆ καὶ ἡ Χώρα μας εἰς τὶς πιέσεις διὰ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως, ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸ σημαίνη ὅτι εἰς τὸ μέλλον οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας θὰ προκαλέσουν τεχνητὴν οἰκονομικὴν κρίσιν, διὰ νὰ μᾶς κάμψουν; «Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερον τί ποιῆσαι… φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν…» (Λουκ. 12,4). Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἐγκλωβισμένοι, διότι εἰς τὸ μόνον τὸ ὁποῖον ἔχουν δυνατότητα νὰ μᾶς πιέσουν εἶναι εἰς τὸ οἰκονομικόν. Βεβαίως, αὐτὸ ἔχει τρομερὲς συνέπειες διὰ τὸ βιωτικὸν ἐπίπεδον, ἀλλὰ θὰ προτιμήσωμεν νὰ ἀνορθώσωμεν τὸ πνευματικὸν ἢ τὸ ὑλικὸν ἐπίπεδον; Συνεχῶς διατυμπανίζουν τὸν κίνδυνον νὰ  ἐξαθλιωθῶμεν οἰκονομικῶς. Καὶ ὅμως, ὑπάρχει κάτι χειρότερον ἀπὸ τὸ νὰ καταστῆ ἡ Ἑλλὰς ἀποικία χρέους, τὸ νὰ καταστῆ ἀποικία διαστροφῆς. «Ὤ! γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη!... ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Ματθ. 17,17). Τότε ὄχι μόνον θὰ μᾶς ἐγκαταλείψη ὁ Θεός, ἀλλὰ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θὰ ἐξωθήσωμεν τὰ παιδιά μας εἰς ἀπύθμενον ἠθικὸν τέλμα, παραδίδοντες εἰς κάθε ἀκολασίαν «ζοφώδην τὲ καὶ» ἡμισέληνον, καθὼς φοβούμεθα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψη καὶ πάλιν τὴν ὑποδούλωσίν μας εἰς τὸ Ἰσλάμ.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ