Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


38. Η  μ ί μ η σ ι ς  τ ο υ  Χ ρ ι σ τ ο ύ  δεν είναι κάτι το εξωτερικόν όπως του Θωμά εκ Κέμπης, όπως η απόκτησις «των στιγμάτων» εις τους Λατίνους, αλλά είναι εσωτερική και πλήρης εν Χριστώ ζωή, ολοκληρωτική βίωσις του Χριστού (χριστοβίωμα), ολοκληρωτική εσωτερική συμμόρφωσις προς τον Χριστόν. Εν ενί λόγω είναι η ολοκληρωτική ενχρίστωσις και χριστοποίησις του ανθρώπου και εν ταυτώ ολοκληρωτική μόρφωσις του Χριστού εν ημίν. Ο άνθρωπος με όλην την ύπαρξίν του ζη εν Χριστώ, ενσωματούται εις τον Χριστόν, γίνεται σύσσωμος του θεανθρωπίνου σώματός Του, και όλος ζη δια του Χριστού, εν τω Χριστώ και εκ του Χριστού. Εδώ δεν πρόκειται περί εξωτερικής μιμήσεως, αλλά περί εσωτερικής βιώσεως. Δεν πρόκειται περί εξωτερικού συσχηματισμού προς τον Χριστόν, αλλά περί της εσωτερικής οικοδομής δια του Χριστού και εν τω Χριστώ.

Συνεχίζεται.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: