Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


51. Ο «νέος άνθρωπος» ανατέλλει μέσα από την θεοειδή ψυχήν και την συνείδησιν και την θέλησιν, και «ανακαινούται» βαθμιαίως δια Χριστού του Θεού, ο Οποίος τον έχει και δημιουργήσει θεοειδή και χριστοειδή. Αυτή η ανακαίνισις είναι πάντα φυσική, διότι γίνεται βάσει της εξ αρχής θεοειδούς φύσεως του ανθρώπου. Ο δε Χριστός, ο Οποίος είναι «εικών του Θεού του αοράτου» (Κολ. 1, 15), είναι ακριβώς το πρωτότυπον και η Αιωνία Εικών, κατά την οποίαν ανακαινούμεθα ημείς.  Κατ΄ Αυτόν και δι΄ Αυτού αποκαθιστώμεν το θεοειδές της ψυχής μας. και όχι μόνον αποκαθιστώμεν, αλλά και το αναπτύσσομεν περαιτέρω, φερόμενοι προς τας απείρους θείας τελειότητας, «μέχρι καταντήσωμεν εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφ. 4, 13). Επομένως η ανακαίνισις αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενχρίστωσις και η χριστοποίησίς μας. διότι αυτός είναι και ο λόγος της δημιουργίας και της σωτηρίας μας: να γίνωμεν όμοιοι προς τον Δημιουργόν και Σωτήρα μας—τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Και όντως γινόμεθα όμοιοι προς Αυτόν, όταν ζώμεν εν Αυτώ και δι΄ Αυτού. Το χριστοειδές (η χριστοείδεια), ως ιδανικόν μας, ανταποκρίνεται εις την φύσιν μας, διότι εδημιουργήθημεν με ψυχήν χριστοειδή.

Συνεχίζεται.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: