Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. ερμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


ι΄. Μέγας Φώτιος

Θά ναφερθομε ν συνεχεί, παρουσιάζοντας τήν ποτείχισι ς Παράδοσι τς κκλησίας, στόν Μ. Φώτιο. ς γνωστόν γ. Φώτιος ταν κενος πού μέ τούς γνες του σωσε τήν ρθοδοξία πό τήν ποταγή της στόν Παπισμό καί πίσης,
ταν κενος, ποος προήδρευσε τς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ποία ξέδωσε μεταξύ λλων καί τόν πό ξέτασι 15ο ερό Κανόνα. διος λοιπόν τώρα, θά μς ξηγήση ατόν τόν Κανόνα μέ τή διδασκαλία του, θά μς π ν εναι δυνητικός ποχρεωτικός, θά μς δηγήση σφαλς στόν δρόμο τς ποτειχίσεως, πότε
δηλαδή ατή πρέπει νά γίνεται καί πό ποίας προϋποθέσεις πρέπει νά ποτασσώμεθα στόν πίσκοπο. πάρχει ες τό θέμα ατό να χωρίον το γίου τό ποον εναι τόσο σαφές καί ξεκάθαρο πού θά πρέπει κάποιος νά χη ησουΐτικη εφυΐα καί παπική διπλωματία διά νά τό διαστρέψη. Εναι πό τήν ιε΄ μιλία του, ποία κφωνήθηκε στόν μβωνα τς μεγάλης κκλησίας:
«Αρετικός στιν ποιμήν; Λύκος στί · φυγεν ξ ατο καί ποπηδν δεήσει, μηδ’ πατηθναι προσελθεν, κν μερον περισαίειν δοκ · φύγε τήν κοινωνίαν ατο καί τήν πρός ατόν μιλίαν ς όν φεως γκίστρ μέν καί δελέατι χθύες λίσκονται, μιλία δέ πονηρά καί τόν αρετικόν όν ποκαθήμενον χουσα πολλούς τν πλουστέρων προσιόντας καί μηδέν βλάβος παθεν φορωμένους ζώγρησε · φεύγειν
ον παντί σθένει διά τατα προσήκει τούς τοιούτους. ρθόδοξός στιν ποιμήν, εσεβεί σφράγισται, οδέν τς αρετικς φατρίας πισύρεται; ποτάγηθι ατ, ς ες τύπον προκαθεζομέν Χριστο · οκ κείν φέρεις τήν τιμήν, ν ξ λης φέρς ταύτην τς ψυχς · Χριστός ταύτην ποδέχεται · μή περιεργάζου τά λλα · Θεός στιν τούτων ξεταστής · κείν τήν κρίσιν κατάλιπε, σύ δέ τήν πακοήν, κατά τήν γάπην το Χριστο, καί καθαράν ατ τήν διάθεσιν πεδείκνυσο» (ΕΠΕ 12, 400,31).
γιος εναι τόσο σαφής στε ναφέρει καί τίς δύο περιπτώσεις το αρετικο καί το ρθοδόξου ποιμένος. Τόν αρετικό τόν νομάζει λύκο πό τόν ποο πρέπει νά
πομακρυνθς πάραυτα, σάν μέ λμα πού γίνεται νστικτωδς, χωρίς διαδικασίες ποφάσεις Συνόδων «φυγεν ξ ατο καί ποπηδν δεήσει» · προσθέτει κόμη τι δέν
πρέπει νά πατηθς πό τήν ξωτερική του μερότητα καί τι κοινωνία μέ ατόν εναι δηλητήριο φιδιο. ντιθέτως γιά τόν ρθόδοξο ποιμένα, γιος θέτει κάποιες
προϋποθέσεις πού πρέπει νά τίς ξετάζη καστος καί μετά νά ποταχθ ες ατόν. «Εσεβεί σφράγισται, οδέν τς αρετικς φατρίας πισύρεται». Δηλαδή νά χη καθ’ λα εσεβ πίστι καί ζωή καί νά μήν χη κανένα αρετικό ψεγάδι. Ατά πρέπει νά τά ξετάζη κάθε ρθόδοξος ν δέν θέλη νά δηγηθ στόν γκρεμό. ν μως, λέγει γιος, ποιμένας χη ρθόδοξο πίστι καί τήν κηρύττη μέ λόγια καί ργα, τότε πρέπει νά τόν θεωρήσης «ς ες τύπον προκαθεζομέν Χριστο». Τήν τιμή πού ποδίδεις ες ατόν τόν ποιμένα τήν δέχεται Χριστός. λα τά λλα, διδάσκει γιος, πλήν δηλαδή τς πίστεως, νά μήν τά ξετάζωμε «μή περιεργάζου τά λλα · Θεός στίν τούτων ξεταστής».
Ατή διδασκαλία το Μ. Φωτίου εναι πολύ σαφής καί κατανοητή καί οσιαστικά καθιστ τόν 15ο Κανόνα τς Πρωτοδευτέρας, χι μόνο ποχρεωτικό, λλά συγχρόνως καί κρως ναγκαο σέ κάθε να ποος δέν θέλει νά κατασπαραχθ πό τόν λύκο καί νά δηλητηριασθ πό τό φίδι. Τώρα ν μες περιμένωμε τήν πόφασι τς Συνόδου
διά νά φύγωμε πό τόν λύκο, σημαίνει τι διαφορομε διά τήν σωτηρία μας τι τήν θέλουμε μέν, λλά χωρίς γνα καί θυσία.
Θά ναφέρωμε καί να κόμη τμμα πό πιστολή το γίου διά νά δομε φ’ νός μέν τήν αστηρότητά του ες τά θέματα τς πίστεως, φ’ τέρου δέ τήν Παράδοσι πού
γνώριζον λοι ο ρθόδοξοι στήν ποχή του, τι δηλαδή πρέπει νά φεύγωμε μακριά πό τούς αρετικούς καί διεστραμμένους πισκόπους. πιπλήττει στήν πιστολή ατή γιος τόν ρχιεπίσκοπο Καισαρείας, διότι γινε προδότης τν δογμάτων τς πίστεως καί ο πιστοί τόν πεστρέφοντο καί οτε «χαίρεται» δέν το λεγον: «κακός γένου φίλοις καί θείου προδότης δόγματος, καί τς σς μολογίας πολέμιος, ετα διερωτς,
τί δήποτέ σε ο εσεβες ς ναγ ποστρέφονται, μηδέ τς κοινς ξιοντες προσρήσεως; (, τί σε δικαίως προσείπω;) φοβερόν γονται καί τό διά το “χαίρειν” κοινωνσαι τος ργοις σου τος πονηρος» (πιστ. κστ΄ Παύλ γεγονότι ρχιεπισκόπ Καισαρείας καί ποστήσαντι, ΕΠΕ 13, 290,25).
Καί πό δ φαίνεται τι ποτείχισις το γνωστή, θά λέγαμε, καί στόν τελευταο ρθόδοξο καί τήν φήρμοζαν νστικτωδς ο Χριστιανοί, χωρίς νά χη καταδικασθ πό Σύνοδο πίσκοπος τς Καισαρείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: