OI ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ τοῦ Ἱερομονάχου π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ

Ἡ  περίοδος πού διερχόμεθα ὡς προετοιμασία γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἔχει, ἐκτός τῶν ἄλλων γιά ἐμᾶς τούς κληρικούς, καί περισσότερη πνευματική ἐργασία (ἐννοῶ κυρίως τήν ἐξομολόγησι καί καθοδήγησι, ἐπίσκεψι ἀρρώστων κλπ.) εἰς τρόπον ὥστε νά μήν μένη χρόνος γιά ἐνημέρωσι καί ἀπάντησι σέ διάφορα κείμενα πού δημοσιεύονται στό διαδίκτυο καί ἀλλοῦ.

 Ἐπειδή ὅμως, μοῦ ἀπεστάλη ἕνα ἀντίγραφο κειμένου, τό ὁποῖο θέτει ὡς ἀπαραίτητο προϋπόθεσι γιά νά ἀποτειχισθῆ κάποιος τό νά ἔχει προηγουμένως πάρει τήν εὐλογία τοῦ γέροντός του καί πνευματικοῦ του πατρός, ἐθεώρησα ἀναγκαῖο νά γράψω κάποιες σκέψεις χάριν τῆς ἀληθείας, ὥστε νά ἀντιληφθῆ ὁ κάθε καλοπροαίρετος ἀναγνώστης τό εὐόλισθο καί ἀντιπατερικό αὐτῆς τῆς θεωρίας καί τό ὅτι ἀποτελεῖ μία ἁπλή δικαιολογία προκειμένου νά μήν πράξωμε ἐν καιρῷ αἱρέσεως ὅσα ἐθέσπισαν ἡ ἁγ. Γραφή καί οἱ ἅγ. Πατέρες.
Τό κείμενο πού μοῦ ἀπεστάλη εἶναι ἀπό τό ἱστολόγιο«Κατάνυξις» καί σ’ αὐτό ἀναφέρεται ἡ ὑπακοή πού ἔκανε ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Κωνσταμονίτου π. Ἀγάθων, στόν γέροντά του π. Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας, παρ’ ὅτι, ὅταν εἶδε κάποιες αἱρετικές πράξεις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τόν Πάπα, ὁ ἴδιος ἠθέλησε ὡς ἐκ τούτου νά διακόψη πάραυτα τό μνημόσυνο τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου. Τότε ὁ π. Ἐφραίμ τόν συγκράτησε καί τοῦ εἶπε ὅτι ἀκόμη δέν ἦλθε ἡ ὥρα γιά τήν ἀποτείχισι κι ἔτσι ὁ π. Ἀγάθων ἔκανε ὑπακοή στόν γέροντά του.
Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ ἱστολογίου αὐτοῦ π. Νικόλαος Μανώλης ἐδικαιολόγησε αὐτήν τήν στάσι τοῦ π. Ἀγάθωνος καί μάλιστα ἔγινε προσπάθεια καί ἀπό τούς δύο νά τήν κατοχυρώσουν ὡς ὀρθόδοξο γραμμή ἐν καιρῷ αἱρέσεως, τό νά ἀπαιτῆται, δηλαδή, ἡ εὐλογία καί συγκατάθεσις τοῦ γέροντος, προκειμένου νά ἀποτειχισθῆ κάποιος καί νά ἀπομακρυνθῆ ἐκκλησιαστικῶς ἀπό τήν αἵρεσι καί τούς φορεῖς της.
Κατ’ ἀρχάς πρέπει νά ἀναφέρω ὅτι ἀπό τήν ἀρχή τῆς μοναχικῆς μας ἀφιερώσεως, μᾶς ἐδίδαξαν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ πατέρες τοῦ ἁγ. Ὄρους (καί αὐτοί ἀκόμη οἱ γέροντες π. Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης καί π. Ἐφραίμ Κατουνακιώτης) ὅτι ἀπό τήν ὑπακοή ἐξαιροῦνται δύο περιπτώσεις, τά θέματα τῆς πίστεως καί τῆς ἠθικῆς. Δηλαδή ἄν μοῦ ζητηθῆ νά κάνω ὑπακοή σέ θέματα πίστεως ἤ ἠθικῆς, νά μήν ὑπακούσω, ἐφ’ ὅσον διά τῆς ὑπακοῆς αὐτῆς βλάπτομαι ὡς πρός τήν πίστι καί τήν ἠθική. Τώρα δυστυχῶς μέ αὐτά πού γράφουν καί λέγουν ὁ π. Ἀγάθων καί ὁ π. Νικόλαος Μανώλης ἐξομοιώνουν τήν πίστι καί τήν ὑποβιβάζουν στό ἐπίπεδο ὅλων τῶν ἄλλων θεμάτων, γιά τά ὁποῖα ὄντως χρειάζεται ἡ εὐλογία τοῦ γέροντος, προκειμένου νά διασφαλισθῆ ὁ μοναχός ἤ ὁ λαϊκός καί νά μήν καλλιεργῆ τόν ἐγωϊσμό διά τοῦ ἰδίου θελήματος.
Ὁ ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς μεταφέρει τήν διδασκαλία τοῦ ἁγ. Νικηφόρου τοῦ ὁμολογητοῦ, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι ὁ πρῶτος λόγος, γιά τόν ὁποῖο δύναται νά ἀποχωρήση ὁ μοναχός ἀπό τή μονή τῆς μετανοίας του, εἶναι ὅταν ὁ ἡγούμενος εἶναι αἱρετικός (Ὑποσ. εἰς ΚΑ΄ τῆς Ζ΄ Οἰκουμ.). Ἀπό αὐτή τήν πατερική διδασκαλία πάλι συνάγεται ὅτι, ὅταν ὁ λόγος εἶναι περί πίστεως, παραμερίζονται τά πάντα, ἀκόμη καί ἡ ὑπακοή. Διότι τό νά φύγη ὁ μοναχός ἀπό τό μοναστήρι, σέ ἄλλες περιπτώσεις θεωρεῖται βαρύτατο ἁμάρτημα πού ἐπισύρει τόν ἀφορισμό καί τήν ἀκοινωνησία στόν μοναχό, τήν καθαίρεσι δέ σέ ὅσους τόν δεχθοῦν, Ἐπισκόπους ἤ ἡγουμένους.

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο κληρικός αυτός έχει καθαιρεθεί από την Εκκλησία.Όπως,πολύ σωστά,έχει γράψει και ο κ.Χατζηνικολάου,ο κληρικός αυτός είναι αιρετικός. Διδάσκει την υποχρεωτική αποτείχιση.Γιατί ο Κώστας δημοσιεύει κείμενά του;

Ανώνυμος είπε...

Ο πατήρ Τρικαμηνάς είναι Ορθόδοξος 100%.Η καθαίρεσή του δεν ισχύει

Ανώνυμος είπε...

Προς ΑΜΕΤΑΝΗΤΟ "ανώνυμο 10 Δεκεμβρίου 2022 στις 11:29 μ.μ."
Είναι δυνατόν να μην αποχωρισθούμε, αποτειχισθούμε, όπως άλλωστε πράττουν όλοι οι άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας, από την μεγίστη αμαρτία της αίρεσης και μάλιστα απέναντι στην αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX αν ενδιαφερόμαστε να σώσει ο Χριστός την αθάνατη ψυχή μας και να μιλάμε ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ για προαιρετική απομάκρυνση από την αμαρτία της αίρεσης;;;; ΤΕΤΟΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ;

Ανώνυμος είπε...

Αφού και εσύ τον θεωρείς αιρετικό.Γιατί δέχεται κατ' οικονομία τα μυστήρια των Οικουμενιστών.Άρα τον θεωρείς Μοναχό και όχι Ιερομόναχο. Δεν έχεις κοινωνία μαζί του.Μόνο εσύ είσαι Ορθόδοξος και αλάθητος; Μέσα στον Προτεσταντισμό των αντίχριστων Αδελφοτήτων ήσουν τοσα χρόνια. Τώρα έγινες σούπερ Ορθόδοξος.Που εκκλησιάζεται,άραγε,ο παραπάνω σχολιογράφος-δημοσιογράφος;

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ («Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια (Ψαλμ. 95,5)» ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΚΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)»… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm

Μέγας Αθανάσιος
«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).
«Όποιος έχει εκπέσει απ’ την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός» P.G 26, 596A.
«Όστις αν βούληται σωθήναι προ πάντων δει κρατείν την καθολικήν πίστιν ην ειμη είς έκαστος σώαν και αμώμητον τηρήσει άνευ δισταγμού εις τον αιώνα απολείται» (Σύμβολο Μέγα Αθανασίου 321).

"Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;" (Λουκ. 18, 8).

Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπίσης, στήν πρός Μονάζοντας ἐπιστολή του, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λέγει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28).

ΟΠΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο Ι΄ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: "ΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩ, ΚΑΝ ΕΝ ΟΙΚΩ ΣΥΝΕΥΞΗΤΑΙ, ΟΥΤΟΣ ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩ", ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ "ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ" ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ "ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ" (σελίδα 24 του "Ιερού Πηδαλίου" https://www.scribd.com/document/386729803/ΤΟ-ΙΕΡΟ-ΠΗΔΑΛΙΟ-ΤΗΣ-ΜΙΑΣ-ΑΓΙΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΤΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ).

ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ: «ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΦΕΥΓΕΙΝ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΦΡΟΝΑΣ ΠΑΡΑΙΝΟΥΣΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΙΣΤΑΣΘΑΙ» (P.G. 160, σ. 101).

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΣΟ ΖΩ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΣΩΘΩ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΡΘΟΔΟΞΑ, ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ, "ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΕΙΑ ΣΟΥ".

Ανώνυμος είπε...

Φίλε,ο Στάθης δεν εκκλησιάζεται πουθενά (και καλά κάνει),αλλά θα πρέπει να σκεφτείς και τους Ορθόδοξους της Αλάσκας. Και αυτοί δεν είχαν κληρικούς για πολλά χρόνια. Καλύτερα χωρίς εκκλησιασμό,παρά κοινωνία με την αίρεση και τους Οικουμενιστές.
Ξύπνα φίλος!

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

Προς «Ανώνυμο αιρετικό, οικουμενιστή πανθρησκειαστή, συκοφάντη, ψευδολόγο, που χυδαιολόγησε βλασφημώντας στις 15 Δεκεμβρίου 2022 στις 9:52 π.μ.»… Αδιαφορώντας για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής σου προσπαθείς να παρασύρεις αθάνατες ψυχές στην αιώνια κόλασή σου κατηγορώντας την ιερή αποχώρηση, αποτείχιση από την αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού των ψευτορθόδοξων οικουμενιστών, παπικών, προτεσταντών, μονοφυσιτών και αλλόθρησκων https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX γιατί προδίδεις τον Χριστό και την Μια Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία Του, παρακούοντας την εντολή του Χριστού και των αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας… Γιατί "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)»… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αποχωρίστηκε, αποτειχίσθηκε από όλα τα Πατριαρχεία και τις Τοπικές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες που είχαν πέσει τότε στην αίρεση του Μονοθελητισμού χωρίς να προωθήσει την δημιουργία ή να ενταχθεί σε κάποια νέα «Εκκλησία-Σύνοδο». Επίσης επί αιρέσεως της εικονομαχίας ο πιστός λαός του Θεού για 120 χρόνια αποτειχίσθηκε από τους αιρετικούς εικονομάχους ψευδεπισκόπους χωρίς να ορίσει νέους Επισκόπους και χωρίς να ενταχθεί σε παράλληλες νέες «Συνόδους» μέχρι που μια αγία αληθινή Οικουμενική Σύνοδος εκφράζοντας την αληθινή ορθόδοξη πίστη του αποτειχισμένου λαού καθαίρεσε τους αιρετικούς εικονομάχους ψευδεπισκόπους επίσημα και εξέλεξε νέους ΟΠΩΣ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Μέγας Αθανάσιος
«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).
«Όποιος έχει εκπέσει απ’ την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός» P.G 26, 596A.
«Όστις αν βούληται σωθήναι προ πάντων δει κρατείν την καθολικήν πίστιν ην ειμη είς έκαστος σώαν και αμώμητον τηρήσει άνευ δισταγμού εις τον αιώνα απολείται» (Σύμβολο Μέγα Αθανασίου 321).

Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπίσης, στήν πρός Μονάζοντας ἐπιστολή του, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λέγει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28).

ΟΠΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο Ι΄ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: "ΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩ, ΚΑΝ ΕΝ ΟΙΚΩ ΣΥΝΕΥΞΗΤΑΙ, ΟΥΤΟΣ ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩ", ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ "ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ" ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ "ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ" (σελίδα 24 του "Ιερού Πηδαλίου" https://www.scribd.com/document/386729803/ΤΟ-ΙΕΡΟ-ΠΗΔΑΛΙΟ-ΤΗΣ-ΜΙΑΣ-ΑΓΙΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΤΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ).

ΥΓ. Παρακαλώ θερμά αδελφέ Κωνσταντίνε να μην επιτρέπεις στους ελάχιστους ανώνυμους και επώνυμους βλάσφημους αιρετικούς αντίχριστους οικουμενιστές πανθρησκειαστές συκοφάντες να προσπαθούν να παρασύρουν αθάνατες ψυχές στην αιώνια κόλασή τους χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα σου.

Ανώνυμος είπε...

Οι αντίχριστοι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές έχουν το θράσος να κατηγορούν τους αληθινούς ορθόδοξους που δεν προδίδουν τον Χριστό και την Μία Αγία Εκκλησία Του και αυτοί που τους προβάλλουν νομίζουν ότι δεν είναι συνυπεύθυνοι;

Ανώνυμος είπε...

Εσύ που δήθεν ρωτάς, πού εκκλησιάζεσαι στους αντίχριστους αιρετικούς οικουμενιστές, πανθρησκειαστές, σε κάποια από τις αμέτρητες παρασυναγωγές; που ακριβώς; Δεν φοβάσαι μην χάσεις την αθάνατη ψυχή σου;

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ... ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Προς «Ανώνυμο αιρετικό, οικουμενιστή πανθρησκειαστή, συκοφάντη, ψευδολόγο, που χυδαιολόγησε βλασφημώντας στις 15 Δεκεμβρίου 2022 στις 9:52 π.μ.»… Αδιαφορώντας για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής σου προσπαθείς να παρασύρεις αθάνατες ψυχές στην αιώνια κόλασή σου κατηγορώντας την ιερή αποχώρηση, αποτείχιση από την αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού των ψευτορθόδοξων οικουμενιστών, παπικών, προτεσταντών, μονοφυσιτών και αλλόθρησκων https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX γιατί προδίδεις τον Χριστό και την Μια Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία Του, παρακούοντας την εντολή του Χριστού και των αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας… Γιατί "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)»… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αποχωρίστηκε, αποτειχίσθηκε από όλα τα Πατριαρχεία και τις Τοπικές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες που είχαν πέσει τότε στην αίρεση του Μονοθελητισμού χωρίς να προωθήσει την δημιουργία ή να ενταχθεί σε κάποια νέα «Εκκλησία-Σύνοδο». Επίσης επί αιρέσεως της εικονομαχίας ο πιστός λαός του Θεού για 120 χρόνια αποτειχίσθηκε από τους αιρετικούς εικονομάχους ψευδεπισκόπους χωρίς να ορίσει νέους Επισκόπους και χωρίς να ενταχθεί σε παράλληλες νέες «Συνόδους» μέχρι που μια αγία αληθινή Οικουμενική Σύνοδος εκφράζοντας την αληθινή ορθόδοξη πίστη του αποτειχισμένου λαού καθαίρεσε τους αιρετικούς εικονομάχους ψευδεπισκόπους επίσημα και εξέλεξε νέους ΟΠΩΣ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Μέγας Αθανάσιος
«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).
«Όποιος έχει εκπέσει απ’ την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός» P.G 26, 596A.
«Όστις αν βούληται σωθήναι προ πάντων δει κρατείν την καθολικήν πίστιν ην ειμη είς έκαστος σώαν και αμώμητον τηρήσει άνευ δισταγμού εις τον αιώνα απολείται» (Σύμβολο Μέγα Αθανασίου 321).

Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπίσης, στήν πρός Μονάζοντας ἐπιστολή του, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λέγει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28).

ΟΠΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο Ι΄ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: "ΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩ, ΚΑΝ ΕΝ ΟΙΚΩ ΣΥΝΕΥΞΗΤΑΙ, ΟΥΤΟΣ ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩ", ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ "ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ" ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ "ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ" (σελίδα 24 του "Ιερού Πηδαλίου" https://www.scribd.com/document/386729803/ΤΟ-ΙΕΡΟ-ΠΗΔΑΛΙΟ-ΤΗΣ-ΜΙΑΣ-ΑΓΙΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΤΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ).

ΥΓ. Παρακαλώ θερμά αδελφέ Κωνσταντίνε να μην επιτρέπεις στους ελάχιστους ανώνυμους και επώνυμους βλάσφημους αιρετικούς αντίχριστους οικουμενιστές πανθρησκειαστές συκοφάντες να προσπαθούν να παρασύρουν αθάνατες ψυχές στην αιώνια κόλασή τους χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα σου.