«Με αυτό θέλεις εύρει την ιατρείαν· γνώριζε όμως, ότι θέλεις υστερηθή τον μισθόν της υπομονής»

Όθεν παρεκάλει τον Θεόν και τον Άγιον, του οποίου ευρίσκετο εκεί το ιερόν λείψανον, να τον θεραπεύσουν. Βλέπει λοιπόν νύκτα τινά εις το όραμά του τον Άγιον εκείνον και του εδείκνυεν ένα βότανον, λέγων· «Με αυτό θέλεις εύρει την ιατρείαν· γνώριζε όμως, ότι θέλεις υστερηθή τον μισθόν της υπομονής»· αφού δε εξύπνησεν ο Όσιος, επροτίμησε να πάσχη πρόσκαιρα από το πάθος, παρά να χάση τον αιώνιον μισθόν, έως ότου ο Θεός, βλέπων την άκραν του υπομονήν, τον ιάτρευσεν ως εκείνος εγνώριζεν. 

Συναξαριστής τόμος Β: σελ. 211

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Βαρθολομαίος: πιο οικουμενιστής δεν γίνεται...
Από άρθρο στο διαδίκτυο για την φετινή θρονική εορτή του Πατριαρχείου:
"Ο Πατριάρχης στη συνέχεια τόνισε:

“Η μετοχή εις το κοινόν ποτήριον της Θείας Ευχαριστίας προϋποθέτει ότι πορευόμεθα ομού την αυτήν οδόν. Αυτή η κοινή πορεία είναι ό,τι η ελληνική λέξις σύνοδος εκφράζει. Διά τον λόγον αυτόν, η σύνοδος δεν είναι μόνον εικών ή θεσμός της Εκκλησίας, αλλά μάλλον ο ακριβής ορισμός της Εκκλησίας, ως ο εν Αγίοις προκάτοχος ημών Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσφυέστατα έγραψεν: «Εκκλησία συστήματος και συνόδου εστίν όνομα». (Εις τον 149ον Ψαλμόν, PG 55, 493).”

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 1 Δεκεμβρίου 2022 - 3:29 μ.μ.
Ὀρθά τά περί Συνόδου, ἀλλά μέ μίαν προϋπόθεσιν: ὅτι ἡ Σύνοδος εἶναι Ὀρθόδοξος καί ὄχι ληστρική, ὅπως αὐτή τοῦ Κολυμβαρίου (2016). Τά εἶπε (ἄν τά εἶπε) αὐτά ὁ σύγχρονος αὐτός Ἰούδας, διότι διά τήν ψευδο-ένωσιν πού ἑτοιμάζει τό ἔτος 2025 θά ἐπικαλεσθῇ τήν ψευδο-σύνοδον τοῦ Κολυμβαρίου, ὅπου ἀνεγνωρίσθη ὁ Παπισμός μέ τήν «ἱστορικήν του ὀνομασίαν», δηλαδή ὡς «Καθολική Ἐκκλησία», πού εἶναι βεβαίως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία (βλ. τό 9ον ἄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως: «... εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν ...»).