Καταστροφικὴ λατρεία τὸ Ἰσλάμ, ἀσύμβατος μὲ τὴν ἔννοιαν τῆς ἀνεξιθρησκίας -- Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

Ο φρικτός ἀποκεφαλισμὸς τῶν 21 Αἰγυπτίων Χριστιανῶν Κοπτῶν ἀπὸ τοὺς σφαγεῖς τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» εἰς τὴν Λιβύην, ἤγειρε θύελλαν διαμαρτυριῶν ἀνὰ τὸν κόσμον, διά τὴν ἀπάνθρωπον αὐτὴν ἀγριότητα καὶ θηριωδίαν. Δυστυχῶς, μόλις περάσουν αἱ πρῶται ἐντυπώσεις τῆς στιγμῆς, θὰ ἠρεμήσουν καὶ πάλιν αἱ συνειδήσεις, αἱ δὲ ἡγεσίαι τῶν «πολιτισμένων» ἐθνῶν θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἀπρακτοῦν καὶ νὰ ἀφήνουν τὸ συνεχιζόμενον αὐτὸ ἀνθρωποκτόνον ἔγκλημα νὰ ἐξελίσσεται καὶ νὰ γεμίζη μὲ τρόμον καὶ ἀνησυχίαν ὅλην τὴν Οἰκουμένην. Ὁ θαρραλέος καὶ τολμηρὸς μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος καὶ παλαιότερον μὲ καλῶς κατοχυρωμένα κείμενα προσεπάθησε νὰ ἀφυπνίση συνειδήσεις καὶ νὰ παρουσιάση τὸν πολεμοχαρῆ καὶ βίαιον χαρακτῆρα τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ Κορανίου, τὸ ὁποῖον ἀπερισκέπτως καὶ βλασφήμως ὡρισμένοι Χριστιανοὶ ἡγέται καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξοι χαρακτηρίζουν ὡς «ἅγιον» καὶ τὸ προσφέρουν ὡς δῶρον, ἐξακολουθοῦν δὲ ἀφελῶς νὰ βαυκαλίζονται ὅτι οἱ Διαθρησκειακοὶ Διάλογοι θὰ ἁπαλύνουν τὴν μισανθρωπίαν του, ἐπανέρχεται λοιπὸν ἀξιεπαίνως ὁ ἐν λόγῳ Ἱεράρχης μὲ νέον κείμενον, τὸ ὁποῖον ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Τὸ φρικιαστικὸ βίντεο ποὺ ἀνηρτήθηκε στὸ twitter ἀπὸ τὸ «Ἰσλαμικὸ Κράτος» ποὺ δρᾶ στὴν πολύπαθη Λιβύη, τὴν ὁποίαν παρέδωσαν στὴν παράνοια τοῦ Ἰσλαμικοῦ Φονταμενταλισμοῦ, οἱ λεγόμενοι Δυτικοὶ Σύμμαχοι (Η.Π.Α., Γαλλία, Μεγάλη Βρεταννία), διά τῆς περιωνύμου «Ἀραβικῆς Ἄνοιξης», μὲ τὸν ἀποκεφαλισμὸ 21 Αἰγυπτίων χριστιανῶν κοπτῶν, ποὺ εἶχαν ἀπαχθεῖ ἀπὸ ὀργανώσεις τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» στὴν Λιβύη ἔβαψε κόκκινη μὲ ἀθῷο ἀνθρώπινο αἷμα τὴν θάλασσα τῆς Μεσογείου καὶ προκάλεσε τὸν διεθνῆ ἀποτροπιασμό. Δυστυχῶς ἔχει πλέον γίνει «σύνηθες» τὸ ἀποκρουστικὸ καὶ τρομακτικὸ γεγονὸς τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ ἀνθρώπων στὸν 21ο αἰ. καὶ σπανίως ἐμβαθύνει ἡ παγκόσμια κοινὴ γνώμη στὴν πραγματικὴ βάση αὐτῆς τῆς θηριωδίας, ἑρμηνεύοντας ὁ καθένας ἀπὸ τὴν δική του ἰδεολογικὴ ἀντίληψη καὶ μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἔχει τὸ ἐξωφρενικὸ καὶ ἀνείπωτης φρίκης αὐτὸ θέμα. Φθάνουν μάλιστα μερικοὶ νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ δυτικὸς τρόπος ζωῆς ἀποτελεῖ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἔνταξη γηγενῶν Δυτικῶν στὶς τάξεις τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους». Ἄλλοι πάλι θεωροῦν ὅτι δὲν εὐθύνεται τὸ Ἰσλὰμ γιὰ τὴν ἀφόρητη αὐτὴ τραγῳδία, ἀλλὰ κάποιοι δῆθεν ἐξτρεμισταὶ ποὺ ὅμως τὸ δῆθεν «μετριοπαθὲς» Ἰσλὰμ δὲν κατεδίκασε ποτὲ ἀλλὰ ἀντιθέτως ὅπως ἀπέδειξε ὁ τραγικὸς θάνατος τῆς δημοσιογράφου Serena Shim στὴν Τουρκία, ἡ ὁποία μὲ στοιχεῖα ἀπέδειξε τὴν στήριξη τῆς γείτονος καὶ τοῦ Σουνιτικοῦ Μπλὸκ (Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατάρ, Ὀμάν, Ἀραβικὰ Ἐμιράτα) στὸ Χαλιφάτο τοῦ ISIS, στηρίζει καὶ προωθεῖ. Ἄλλοι ἰσχυρίζονται ἀφελῶς ὅτι ὁ μηδενισμὸς τῆς Δύσεως καὶ ἡ καταδολίευση τοῦ πετρελαϊκοῦ πλούτου τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου, ὁπλίζουν τὸ χέρι τῶν δημίων τοῦ Ἰσλάμ. Ὅλοι ὅμως οἱ παραπάνω θέλουν νὰ ἀποσιωποῦν ὁ καθένας γιὰ τοὺς δικούς του λόγους ὅτι τὸ Ἰσλὰμ εἶναι ἡ μοναδικὴ θρησκεία στὸν κόσμο ποὺ στοχοποιεῖ ἐγκληματικὰ τὴν ἄρνησή της, ποὺ ἐπιβάλλεται μὲ τὴν βία καὶ μὲ τὸ ἔγλημα, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν αὐτεξούσια καὶ ἐλευθέρα βούλησι τῶν προσώπων καὶ ποὺ πέραν τῆς ἱστορικῆς ἔχει καὶ «θεολογικὴ» ἑρμηνεία γιὰ τοὺς ἀποκεφαλισμούς. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι τὸ γνωστὸ Ἂλ-Ἀζχάρ, μία ἀπὸ τὶς ὕπατες ἀρχὲς τοῦ σουνιτικοῦ Ἰσλὰμ στὴν Αἴγυπτο χαρακτήρισε τὴν καρατόμηση τῶν 21 Αἰγυπτίων κοπτῶν ἁπλῶς ὡς μία «βάρβαρη» πράξη χωρὶς βεβαίως νὰ ἀποδοκιμάσει τὰ «ἱερὰ κίνητρα», τῶν ἐκτελεστῶν, ποὺ ἑδράζονται στὸ Ἰσλαμικὸ κοσμοείδωλο. Ἡ ἔννοια «τζιχὰντ» ἀναφέρεται στὸ Κοράνι, ἀποτέλει πυλῶνα του, διότι θεωρεῖ ὅτι οἱ μουσουλμάνοι ἔχουν καθῆκον νὰ μεταδώσουν τὴν μουσουλμανικὴν πίστη στοὺς «ἀπίστους» μὲ τὴν βία. Πηγάζει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ἰσλὰμ χωρίζει τὸν κόσμο στὸν οἶκο τοῦ Ἰσλὰμ καὶ στὸν οἶκο τοῦ πολέμου, διαχρονικὰ καὶ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν φράση «Φί σαμπὶλ Ἀλλὰχ» ποὺ σημαίνει «γιὰ τὸν δρόμο τοῦ θεοῦ». Ἡ ἱστορικὴ τεκμηρίωση τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ παραπέμπει στὴν καρατόμηση ἀπὸ τὸν Ἄραβα ἔμπορο Μωάμεθ «Muhammad», τῆς φυλῆς τῶν Quraish, τὸν δῆθεν προφήτη, ποὺ συνεζεύχθη κατʼ ἐντολὴν τοῦ «θεοῦ», σὰν ἑβδόμη σύζυγόν του, τὴν γυναῖκα τοῦ θετοῦ γιοῦ του, Ζαΐντ καὶ σὰν ἐνάτη, τὴν ἑπταετῆ κορασίδα Ἄισα, ἑπτακοσίων μελῶν τῆς ἑβραϊκῆς φυλῆς Μπανού-Κουρέϊς στὴν Μεδίνα, τοὺς ὁποίους θεώρησε ὡς συνωμότες, καὶ συνεπῶς ἐφόσον ἡ δῆθεν σφραγῖδα τῶν Προφητῶν τοιουτοτρόπως ἀντιμετώπισε τοὺς ἐχθρούς του καὶ οἱ πιστοί του σήμερα μποροῦν νὰ τὸ ἐπαναλάβουν, ἐφόσον ἡ ζωή του ἀποτελεῖ οὐσιαστικὸ μέρος τῆς θρησκευτικῆς τους παραδοχῆς. Γιὰ τὸ Ἰσλὰμ τόσο ἡ ἱστορικὴ παράδοση τῶν πρώτων αἰώνων διάδοσής του (7ος-8ος αἰ.) ὅσο καὶ οἱ ἐντολὲς (Σοῦρες) τοῦ Κορανίου, ἀποτελοῦν τὴν πιὸ γνήσια ἐκδοχὴ τῆς θρησκείας καὶ ἐκλαμβάνονται μὲ ἀπόλυτο καὶ ἀπαρέγκλιτο τρόπο. Αὐτὰ ἐπισημαίνει μὲ ἐξαιρετικό του ἄρθρο ὁ κύριος Χρῆστος Ἰακώβου, διευθυντὴς Κυπριακοῦ Κέντρου Μελετῶν. «Θεολογικῶς» στὸ Κοράνι ποὺ «ἐνσωματώνει» τὴν ἀποκάλυψι τοῦ «Θεοῦ», σὰν δῆθεν «αἰώνιο καὶ ἀδημιούργητο, ἀνέκαθεν ὑπάρχον μετὰ τοῦ Θεοῦ ὡς αἰώνιος φανέρωσις τῆς θείας θελήσεως» δίδονται οἱ ἐντολὲς τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τῶν «ἀπίστων». Στὸ κεφ. 8 τοῦ Κορανίου, στ. 12 ἐξαγγέλλεται «θὰ ἐκτοξεύσω τὸν τρόμο στὶς καρδιὲς τῶν ἀπίστων. Ἀφαιρέστε τους τὰ κεφάλια καὶ ἔπειτα ἀφαιρέστε τους τὰ δάκτυλα.». Στὸ κεφ. 47, στ. 3, δίδεται ἡ δῆθεν θεϊκὴ ἐντολὴ «στὴν σύγκρουσι μὲ τοὺς ἀπίστους στὸ πεδίο τῆς μάχης ξεριζῶστε τους τὰ κεφάλια μέχρι νὰ τὰ τσακίσετε πλήρως.» καὶ στὸ στ. 4 «ὅταν συναντᾶτε τοὺς ἀπίστους φονεύετε καὶ κατασφάζετε, συγκρατοῦντες στερεὰ τὰ δεσμά», στὸ δὲ κεφ. 8, στ. 17, οἱ δήμιοι τοῦ Ἰσλὰμ ἀναφέρονται ὡς οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ δολοφόνου «Θεοῦ», μὲ τὴν διαβεβαίωση «δὲν φονεύετε ἐσεῖς αὐτοὺς ἀλλὰ ὁ Θεός. Ὅταν ἀκοντίζεις δὲν εἶσαι ἐσὺ ποὺ ἀκοντίζεις, εἶναι αὐτὸς ὁ Θεὸς, γιὰ νὰ δοκιμάσει τοὺς πιστοὺς διά λαμπρᾶς δοκιμασίας. Ὁ Κύριος ἀκούει καὶ γνωρίζει τὰ πάντα» καὶ στὸ στ. 40, θεμελιώνεται ὁ διά μέσου τῶν αἰώνων θρησκευτικὸς φασισμός, ὁλοκληρωτισμὸς καὶ ἡ ὠμὴ βία τοῦ Ἰσλὰμ μὲ τὴ σούρα «Πολεμεῖτε αὐτοὺς μέχρις ὅτου δὲν θὰ ὑπάρχει ἄλλη θρησκεία παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ». Σήμερα στὶς Ἰσλαμικὲς χῶρες, ὁ θρησκευτικὸς νόμος Σαρία χρησιμοποιεῖται σὰν βάση νομιμοποίησης τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τόσο ἀπὸ τὰ ἐπίσημα κράτη ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς πιστούς τοῦ Ἰσλάμ. Στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία τὰ τελευταῖα 20 χρόνια ἔχουν ἀποκεφαλισθῆ περὶ τὰ 2.000 ἄτομα δημόσια μὲ τὰ πλήθη νὰ παρακολουθοῦν τὸ φρικτὸ θέαμα, καὶ νὰ ἐπευφημοῦν καὶ νὰ χειροκροτοῦν. Αὐτὰ λοιπὸν τὰ ἐγκλήματα ποὺ συγκλονίζουν κάθε ἐχέφρονα ἄνθρωπο δὲν εἶναι προϊόντα μιᾶς κατασκευασμένης παράδοσης ἀλλὰ δυστυχῶς ἔχουν ἱστορικὴ καὶ «θεολογικὴ» ἑρμηνεία καὶ κάλυψη ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ, διότι οἱ ἐκτελεσταὶ τοῦ Ἰσλὰμ δὲν προβαίνουν ἁπλὰ σὲ μία πράξη ἐκδίκησης κατὰ τῶν ««ἀπίστων»» ἀλλὰ πρωτίστως, θεωροῦν ὅτι ἐκτελοῦν μία θεϊκὴ ἐντολὴ μὲ τελετουργικὸ χαρακτῆρα, σὰν ὄργανα τοῦ θείου θελήματος. Βέβαια θέλουν νὰ ἀγνοοῦν ὅτι ὁ «θεὸς» τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι ὁ πρωτιστεύων τοῦ ἀραβικοῦ πολυθεϊστικοῦ συστήματος «al ilah-Allah» ποὺ φυσικὰ σὰν δαιμόνιο εἶναι αἱμοδιψὴς καὶ δολοφονικός. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀπορία, γιατί δυτικοὶ ἐπιλέγουν αὐτὸ τὸ θρησκευτικὸ συμπίλημα σὰν θρησκευτική τους παραδοχή, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλουστάτη, διότι στὴ λεγομένη ἀπὸ δῆθεν «προοδευτικοὺς» Εὐρωπαίους, μεταχριστιανικὴ ἐποχὴ μας ἔχει διαφθαρεῖ τὸ αἰσθητήριο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ ἀληθὴς Θεὸς δὲν εἶναι ἐξουσία, βία καὶ ἐπιβολὴ ἀλλὰ ἐλευθερία, ἀγάπη καὶ ἀλήθεια. Ὑψώνουν τὸ ἰδεολόγημα τῶν ἀνθρωποκατασκευασμένων θρησκειῶν ὅτι ἡ ἐπιβολή, ἡ ἐκδίκηση καὶ ἡ ἰδιοτέλεια εἶναι τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῆς ἐνθέου ἐπιτυχίας τοῦ ἀνθρωπίνου βίου. Ἐρωτῶνται κατόπιν τῶν ἀνωτέρω οἱ δημοσίᾳ διαμαρτυρηθέντες γιὰ τὸ ἔγκλημα τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ, «προοδευτικάριοι», ποὺ ἀπὸ ἀνοησία ἢ ἀπὸ σκοπιμότητα ἐξομοιώνουν τὸ Ἰσλὰμ μὲ τὴν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ποὺ παραδίδεται στὴν Οἰκουμένη διά τῆς Ἀκαινοτομήτου Μιᾶς, Ἁγίας Ἀποστολικῆς καὶ Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ προσπαθοῦν μὲ ἱστορικὲς ἀναφορές, στὶς παρεκβάσεις καὶ ἀλλοιώσεις τοῦ Χριστιανισμοῦ (Ρωμαιοκαθολικισμὸ καὶ Προτεσταντισμό), νὰ ταυτίσουν τὰ πράγματα, ἐσκεμμένα ἀποκρύπτοντας τὴν Δ΄ Σταυροφορία τοῦ 1204 καὶ τὴν βάναυση καὶ ἐγκληματικὴ κατάλυση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἐὰν εἶναι συμβατὸ τὸ Ἰσλὰμ μὲ τὶς ἀρχὲς ποὺ συγκροτοῦν καὶ συνέχουν τὸν Εὐρωπαϊκὸ Πολιτισμὸ καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο; Καὶ ἐπειδὴ εἶναι αὐταπόδεικτο καὶ πασίδηλο ὅτι δὲν εἶναι, πῶς δέχονται νὰ πλημμυρίζουν οἱ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀπὸ μουσουλμάνους ἐπήλυδες; Γιὰ αὐτὸ εἶχα παλαιότερα ἀναφέρει ὅτι τὸ Ἰσλὰμ ἀποτελεῖ μία καταστροφικὴ λατρεία ποὺ εἶναι ἀσύμβατος μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀνεξιθρησκείας, τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου».

"Ο.Τ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: