Ο διοργανισμός των Μασονικών εταιριών.-- του κοσμοκαλόγηρου και εθνομάρτυρα Κοσμά Φλαμιάτου

49. Μία εκ των σπουδαιοτέρων και ολεθριωτέρων ραδιουργιών της επιβουλής, δι’ ης προ πολλού ετοιμάζει, ίνα φέρη τα γενικά ναυάγια εις τους επιβουλευομένους λαούς και τα Κράτη, εστίν ο μυστικός διοργανισμός των εταιριών. Δι’ αυτών κινεί και γίνεται υπό το πρόσχημα της ελευθερίας, η κατά της πίστεως, η κατά του κλήρου, η κατά των θρόνων, και η κατά πάσης εκκλησιαστικής και πολιτικής αρχής συνωμοσία. Δι’ αυτής της ραδιουργίας ενεργεί ευστόχως, και ανυπόπτως, την διάδοσιν της πλάνης της διαφθοράς, της κοινής προδοσίας, και πάσης άλλης κακίας, της αποστασίας και αναρχίας, τον όλεθρον του λαού, και την επί τέλους καταστροφήν και πτώσιν, εις τα επιβουλευόμενα έθνη. Αυτή δια των προειρημένων ραδιουργών, νοθεύει και παρασκευάζει ολίγα άτομα, δι’ αποκρύφου όλως και μυστικού τρόπου, και έπειτα αυτά κινεί και γίνονται οι πρόβολοι και οι κορυφαίοι, των περί ων ο λόγος εταιριών. Ταύτας ενεργεί και κατασκευάζονται, εις διαφόρους βαθμούς, αγνοούντες όλως οι κατώτεροι, τον κύριον σκοπόν και τα μυστικά των ανωτέρων βαθμών, και πολλώ μάλλον τον πρώτον δημιουργόν και διοικητήν αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: