Παρακλητική επιστολή προς τους αδελφούς συμπρεσβυτέρους -- του σεβαστού μας π. Γεωργίου Αγγελακάκη

 Τιμή 
Σεβαστοί πατέρες,        
Νιώθουμε δέος, αναλογιζόμενοι την υψίστη τιμή του Αγίου Τριαδικού Θεού που μας γίνεται. Μας παίρνει από την αφάνεια και μας ανεβάζει πιο ψηλά από τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ. Οι άγγελοι με φόβο παρακολουθούν αυτά που επιτελούν οι ιερείς. Μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους, ένας ιερέας να τεμαχίζει και να προσφέρει προς βρώσιν και πόσιν το Πανάχραντον σώμα και αίμα του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού; Ή την υψίστης σημασίας εξουσία του δεσμείν και λύειν τας αμαρτίας των ανθρώπων, εξουσίαν «ην ούτε αγγέλοις, ούτε αρχαγγέλοις έδωκεν ο Θεός», κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο (Περί Ιερωσύνης Ι,5); Επιπλέον, ακούμε την προνοητική φωνή Του να μας λέει: «σας ανέλαβα εκ της γαστρός μητρός σας»  (ψ. 138/13, ψ. 21/11, ψ. 70/6). 

Αποστολή
 
«Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς αλιείς ἀνθρώπων», «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον, άντινων ἀφίεται τας ἁμαρτίας… », και «Ἰδού δίδωμι ὑμῖν την ἐξουσίαν του πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθρού», «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος». 


Ευθύνη
 
Ο Κύριος σε τοποθέτησε φύλακα, φρουρό, σκοπό. Αναλογίσου την ευθύνη σου. Από σένα θα ζητηθεί το αίμα των αδελφών σου που χάνονται στην παναίρεση του οικουμενισμού ( Ιεζεκιήλ 3 & 33). 

Θάρρος 
Μην ξεχνάς. Δεν σώζεσαι από την ποιμαντική ράβδο του κακοδόξου επισκόπου σου ή από την εύνοια του κοσμικού άρχοντα. Είσαι κληρονόμος Εμού του Δημιουργού. Θερμή παράκλιση, να μελετήσεις με προσοχή : Αριθμοί 18, 20. Ιεζεκιήλ 44, 29, 30, Ιησούς του Ναυή 13, 14, Σοφία Σειράχ 45, 22. 

Ομολογία
 
Είναι καιρός ομολογίας «πειθαρχεῖν Θεῶ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πραξ. Ε, 29). Όχι υπακοές σε γέροντες ή δεσποτάδες αγνώστους στον Θεό. Γιατί θυμήσου τον Θεοφόρο Άγιο Ιγνάτιο, Επίσκοπο του Χριστού που μας προειδοποίησε ότι «πᾶς ο λέγων παρά τα διατεταγμένα κἄν παρθενεύει, κἄν νηστεύει, κἄν σημεῖα ποιεῖ, ἔστω σοι ὡς λύκος με δοράν προβάτου, φθοράν προβάτων κατεργαζόμενος (TLG, Ignatius Scr. Eccl., Epistulae
interpolatae etepistulae suppositiciae (recensio longior) [Sp.] Epistle 10, chapter 2, section 1, line 1). Όσο για τους δεσποτάδες απομένει να ακούσουν το τρομερό «ουκ οίδα υμάς» εν ημέρα κρίσεως. Αδελφέ συμπρεσβύτερε, μη λησμονούμε την τιμή και την πρόνοια του Μεγάλου μας Αρχιερέως Χριστού ο οποίος μας βεβαιώνει ότι «σας στέλνω ως πρόβατα εν μέσω λύκων… Μη φοβηθείτε. Τρίχα της κεφαλής σας δεν θα χαθεί».  Θα σε κάμω «τείχος χάλκινο. Θα σε πολεμήσουν και δεν θα σε νικήσουν. Εγώ θα είμαι μαζί σου (Ιερεμίας Α΄18-19) «μη φοβού, έμπροσθέν σου πορεύομαι, και όρη ομαλιώ, θύρας χαλκάς συντρίψω» ( Ης. 45/2) 

Αποτείχιση
 
Και τώρα τι απομένει σεβαστοί και πολυαγαπημένοι αδελφοί συμπρεσβύτεροι εν Χριστώ τω Κυρίω μας; «Αφορίσθητε –κόψτε κάθε δεσμό με Άννα και Καιάφα, που μας οδηγούν στον Άδη.(P.G. 35,33 ). Ας πράξουμε απλά, ότι έκαναν όλοι οι άγιοι προ ημών σε περίοδο  αίρεσης. Αποτείχιση. (βλέπε: Οι αγώνες των μοναχών υπέρ της Ορθοδοξίας, π. Βασιλείου Παπαδάκη, Ρέθυμνο, 2008). Ιδιαίτερα στο Κολυμπάρι της Κρήτης, έπεσαν οι μάσκες. Ομολογούμε ότι τα περισσότερα και μεγαλύτερα εμπόδια προέρχονται από κακούς ποιμένες που βρίσκονται εις τόπον Χριστού, αλλά όχι και εις τύπον. Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων «φοβεί με η αφελαδέλφια των αδελφών «(ΒΕΠΕΣ 39). Αλλά μην ξεχνάμε «μεθ΄ υμών ειμί πάσας τας ημέρας της ζωής υμών» και «ό,τι αν αιτήσετε εν τω ονόματι μου, ποιήσω». Με απόλυτη  εμπιστοσύνη στην κεφαλή της Εκκλησίας και αρχηγό της πίστεώς μας και την ευλογία Του, είθε να ανταποκριθούμε στην απαίτηση των περιστάσεων «εξαγοραζόμενοι τον καιρόν». Να φανούμε άξιοι της κλήσεώς μας, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες του λαού του Θεού, τον προορισμό μας και την ομοίωσίν μας με Αυτόν. Ο Θεός μεθ΄ ημών. Είη το Όνομά Του ευλογημένον. «Πάντα γαρ απέδωκεν ημίν»(Μ. Βασίλειος).
Η Θεία Χάρις η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα να μας καθοδηγεί στον εύδειο λιμένα του Σωτήρος μας Χριστού, μακρία από κάθε ψυχοκτόνο κοινωνία με την αίρεση. 

Αποτειχισμένος Πρεσβύτερος Γεώργιος Αγγελακάκης

Πηγή :
http
://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=13141


Δεν υπάρχουν σχόλια: