Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος: Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ

Αὐτή εἶναι πραγματική ἐξουσία ἐν Ἑλλάδι

 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος παρέθεσεν εἰς τήν προσωπικήν του ἱστοσελίδα στοιχεῖα ἀπό τά ὁποῖα προκύπτει ὅτι ἡ Ἑλληνική τηλεόρασις εἶναι διαλυτικόν ἐργαλεῖον διά τήν κοινωνίαν μας καί τούς θεσμούς, ἐνῶ κατήντησεν ἐργαλεῖον διαφθορᾶς ψυχῶν καί σωμάτων. Παραθέτομεν ἕν ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ μακροσκελεστάτου σχολίου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου. Αὐτό ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ἡ τηλεόραση ὑπῆρξε ἡ μεγάλη ἀνακάλυψη τοῦ περασμένου αἰῶνος! Μιὰ ἀνακάλυψη ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὀμορφαίνει τὴ ζωή μας καὶ νὰ ἀνεβάζει τὸ πνευματικό μας ἐπίπεδο! Μιὰ ἀνακάλυψη, ἡ ὁποία μᾶς φέρνει τὸν κόσμο πολὺ κοντά.
Μποροῦμε νὰ βλέπουμε σὲ ἀπ᾽ εὐθείας μετάδοση τί γίνεται στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου, ὅπως ἔγινε πρόσφατα τόσο μὲ τὸν καταστρεπτικὸ σεισμὸ στὴ Νέα Ζηλανδία, ὅσο καὶ μὲ τὴν λαϊκή ἐξέγερση στὴν Αἴγυπτο. Ἕνα θαυμάσιο ἐργαλεῖο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν χίλια καλὰ καὶ ἄλλα τόσα! Δυστυχῶς τὸ ἐργαλεῖο αὐτὸ ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Διαβόλου καὶ ἔκτοτε ἔγινε ψυχοφθόρο! Τὸ κατέχουν ἄνθρωποι τοῦ κεφαλαίου, οἱ ὁποῖοι συνήθως δὲν ἔχουν καὶ δὲν ὑπηρετοῦν ἠθικὲς ἀρχές! Ὅταν σκοπὸς γίνεται τὸ κέρδος, τότε τίθεται σὲ ἐφαρμογὴ μιὰ ἀρχὴ -ἀπαράδεκτη βέβαια- ἀλλὰ γενικὴ καὶ ἀπαράβατη: “Τὸ χρῆμα λέγουν,
δὲν ἔχει χρῶμα, δὲν ἔχει οὔτε πατρίδα”. Στὸ βωμὸ τοῦ κέρδους λοιπὸν ὅλες οἱ ἀξίες θυσιάζονται! Ἔπειτα δὲν εἶναι μόνο αὐτοὶ ποὺ τὸ κατέχουν. Εἶναι καὶ αὐτοὶ ποὺ τὸ ὑπηρετοῦν! Ἄνθρωποι συνήθως χωρὶς ἠθικὴ καλλιέργεια, χωρὶς τὰ εἰδικὰ ἐξαιρετικὰ προσόντα, ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ κοινωνικὴ ἀποστολὴ αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου ἐργαλείου, ἀναδεικνύονται “βεντέτες”, καθίστανται “φίρμες” καὶ τελικὰ μεταβάλλονται, χωρὶς νὰ ἔχουν εἴτε εἰδικὴ ἐκπαίδευση, εἴτε κοινωνικὸ διορισμό, μεταβάλλονται, λέγω, σὲ τιμητὲς τῶν πάντων, φθηνοὶ κατήγοροι, κριτὲς τῆς οἰκουμένης, σπερμολόγοι καὶ ὑπηρέτες τῆς ἀνυποληψίας τῶν πολιτῶν καὶ τῶν πολιτικῶν. Οἱ φωτεινὲς ἐξαιρέσεις πάντοτε ὑπῆρχαν καὶ πάντοτε θὰ ὑπάρχουν! Τελικῶς ἡ Τηλεόραση κατάντησε τό ἐργαλεῖο τῆς διαφθορᾶς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων! Καταστρέφει τὴν ἀνθρώπινη Κοινωνία! Διαλύει τὴν οἰκογένεια! Ἐκμαυλίζει τὴν νεολαία! Καταστρέφει τὴν Ἑλλάδα. Εἰρωνεύεται! Ἐκθέτει! Ἐκτρέφει τὰ κατώτερα ἔνστικτα καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς! Εἶναι τὸ ἐργαλεῖο τοῦ Διαβόλου! Τὸ ἐπίσημο Κράτος, οἱ ἑκάστοτε Κυβερνήσεις, Πρωθυπουργοί, Ὑπουργοί, Βουλευτές, Διοικητὲς κλπ. τρέμουν, κυριολεκτικὰ τρέμουν, τοὺς παρουσιαστὲς καὶ τοὺς σχολιαστές. Ἰδιαίτερα μάλιστα στὰ “πρωϊνάδικα” προγράμματα! Τὴ ζωὴ μας κυβερνάει ἡ Τηλεόραση! Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ ΕΞΟΥΣΙΑ!».

Δεν υπάρχουν σχόλια: