ΛOΓΟΣ Α΄ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


«....Επεί γάρ εκπορνεύσασα εξεπόρνευσε πάσα η γή, και ο λαός Κυρίου πνεύματι πορνείας επλανήθη από Κυρίου Θεού αυτού, του κτησαμένου αυτόν εν χειρί κραταιά, και εν βραχίονι υψηλώ, και εξαγαγόντος εν σημείοις και τέρασιν εξ οικου δουλείας Φαραώ, και διαγαγόντος δια θαλάσσης ερυθράς και οδηγήσαντος εν νεφέλη ημέρας και όλην την νύκτα εν φωτισμώ πυρός. Και εστράφη η καρδία αυτών εις Αίγυπτον και εγένετο ο λαός Κυρίου ου λαός Αυτού, ο ηλεημένος ουκ ηλεημένος, ο ηγαπημένος ουκ ηγαπημένος.

Διά τούτο νυν Παρθένος τίκτεται της προγονικής πορνείας αντίπαλος, και Αύτη τω Θεώ μνηστεύεται και τίκτει του Θεού τον Έλεον. Και λαός Θεού ο πριν ου λαός καθίσταται, και ο ουκ ηλεημένος ηλέηται, και ο ουκ ηγαπημένος ηγάπηται.

Εξ Αυτής γαρ τίκτεται ο Υιός του Θεού ο αγαπητός, εν ώ ηυδόκησεν.

.......

Τούτου του Θήλεος το πρόσωπον οι πλούσιοι του λαού λιτανεύσουσι. Τούτο το Θήλυ βασιλείς εθνών προσκυνήσουσι δώρα φέροντες.

Τούτο το Θήλυ προσάξεις Θεώ παμβασιλεί, ως κροσσωτοίς χρυσοίς την των αρετών περιβεβλημένην ευπρέπειαν και κεκοσμημένην τη του Πνεύματος Χάριτι, ής η δόξα έσωθεν.

Δόξα μεν γαρ πάσης γυναικός ο ανήρ έξωθεν επιών, η δε δόξα της Θεοτόκου έσωθεν, ο της κοιλίας καρπός.

Ω ΘΗΛΥ ΠΟΘΗΤΟΝ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡΙΣΤΟΝ.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥ ΕΝ ΓΥΝΑΙΞΙ, ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΟΥ....»

Δεν υπάρχουν σχόλια: