ΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ Η ΥΠΟΜΟΝΗ.


Ὅσον κι ἂν φαίνεται ὑπερβολικόν, εἶναι ὅμως ἀληθινὸν αὐτό, ποὺ μᾶς
λέγει γιος Μάξιμος μολογητής, ὅτι :

«Ἡ ὑπομονὴ τῶν Ἁγίων
ἐξαντλεῖ τὴν πονηρὴ δύναμη τοῦ διαβόλου, ποὺ ἐπιτίθεται ἐναντίον τους.
Γιατὶ τοὺς πείθει νὰ θεωροῦν στολίδι τους ὅλους τοὺς ἀγῶνες γιὰ χάριν τῆς
ἀληθείας καὶ τοὺς διδάσκει νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ παθήματα περισσότερον
ἀπὸ ὅσον τὶς ἀνέσεις ἐκεῖνοι, ποὺ φροντίζουν ὑπερβολικὰ γιὰ τὴν σαρκικὴ
 ζωή. Κάνει τὴν φυσικὴ ἀσθένεια τῆς σάρκας, σχετικῶς μὲ τὸν πόνο, ἀφορμὴ
ὑπερβολικῆς πνευματικῆς δυνάμεως. Κοίτα λοιπόν, πὼς ἀφορμὴ τῆς
ὑπερβολικῆς θείας δυνάμεως, εἶναι ἡ φυσικὴ ἀδυναμία τῶν Ἁγίων, ἀπὸ τὴν
 ὁποίαν ὁ Κύριος ἀπέδειξε κατώτερον τὸν διάβολον».

Δεν υπάρχουν σχόλια: