ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 1. Περὶ τῶν Ἐθνοϊερομαρτύρων Γρηγορίου Ε καὶ Χρυσοστόμου Σμύρνης:

Ἀγαπητὲ μοι κ. Διευθυντά, ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει 2009 σᾶς εὔχομαι τὴν κατ᾽ ἄμφω ὑγιείαν καὶ δύναμιν παρὰ Θεοῦ εἰς τὸ σπουδαῖον ἔργον, τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖτε. Μὲ τὴν ἔγκριτον ἐφημερίδα σας συνδέομαι ἀπὸ τὴν 10ετίαν τοῦ 1970, ὅτε εἰς τὸ πηδάλιον αὐτῆς εὑρίσκετο ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος. Εἰς τὸν χῶρον ὑμῶν ὑπῆρξα τακτικὸς ἐπισκέπτης καὶ ἐνίοτε ἀρθρογράφος. Μάλιστα συνεδέθην μὲ πρόσωπα καὶ πράγματα, ἅτινά μοι ἄφησαν καλὰς ἀναμνήσεις. Ὀφείλω δὲ καὶ εὐγνωμοσύνην, καθότι, πέραν τῶν ἄλλων, ἐβοηθήθην μέσῳ τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» διὰ τὴν ἀνέγερσιν Ἱ. Ναοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει πρὸς τιμὴν τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Πατριάρχου ΚΠόλεως. Τὸν τελευταῖον καιρὸν ἀσχολοῦμαι ἐπισταμένως μὲ ἕνα ἄλλον Ἐθνοϊερομάρτυρα, τὸν ἀπὸ Δράμας Χρυσόστομον Σμύρνης, ὅστις καὶ οὗτος ἐδόξασε τὴν παλαίφατον Ἱ. Μητρόπολιν Σμύρνης ἐν Μικρᾷ Ἀσία, ὅπως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄.
Ὁ λόγος, δὲν σᾶς ἀποκρύπτω, διὰ τὸν ὁποῖον ἀσχολοῦμαι μὲ τὸν Ἅγιο Χρυσόστομον Σμύρνης, εἶναι ἡ θλῖψις τὴν ὁποίαν ἐδοκίμασα κατὰ καιρούς, προερχομένη ἐκ διαφόρων ἀρνητικῶν δημοσιευμάτων διὰ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ. Ἀπ᾽ ὅ,τι διέγνωσα, ὑπάρχει μία παραπληροφόρησις διὰ τὸν Ἅγιον, ἐξ ἀφορμῆς καὶ ὡρισμένων ὀρθολογιστικῶν κριτηρίων ἐνίων μελετητῶν, οἵτινες ἀδικοῦν οὐχὶ μόνον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορίαν. Ὅστις μελετήσῃ μετὰ προσοχῆς τὴν βιογραφίαν τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, θὰ ἀντιληφθῇ ὅτι ἔχει ἔμπροσθέν του ἕνα νέον Ἅγιον Κοσμᾶν Αἰτωλόν, ἕνα νέον ἐθναπόστολον, τὸ ἔργον τοῦ ὁποίου εἶναι ἐξόχως πνευματικόν, κοινωνικὸν καὶ πατριωτικὸν εἰς Μακεδονίαν τε καὶ Μικρασίαν, ἔνθα ἔδρασε. Ἀνάλογον εἶναι καὶ τὸ συγγραφικόν του ἔργον, καθὼς καὶ αὐτὸ τὸ ἐξ ἄμβωνος κηρυγματικόν. Αἱ δῆθεν σχέσεις του μὲ τὸν τεκτονισμόν, ὅπως κατηγορεῖται οὗτος, οὐδόλως εὐσταθοῦν (βλ. περισσότερα ἐπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ διαδίκτυον: (www. egolpio.com.agiologi…). Νὰ ληφθῆ ἐπίσης ὑπ᾽ ὄψιν, ὅτι εἰς τὸν καιρὸν του ὁ τεκτονισμὸς δὲν εἶχε τὴν σημερινὴν μορφὴν καὶ δὲν εἶχε καταδικασθῆ ἐπισήμως ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας. Πρὶν δὲ ἐξελίχθη, ἐξεφράζετο κατὰ τόπους ὑπὸ μορφὴν συντεχνιακῶν ὀργανώσεων (= ὁμοτέχνων σωματείων). Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος εἶχε διακριτικὴν στάσιν, ἤτοι εὔνομον πολιτικὴν ἀπέναντι τῶν ἐκφραστῶν διαφόρων κινημάτων, ὀργανώσεων, ἑταιρειῶν κ.ο.κ., μὲ σκοπὸν νὰ ἐλέγχη τὰ πράγματα, δεδομένου ὅτι δὲν εἶχε νὰ ἀντιμετώπιση μόνον τὴν ἐχθρότητα τῶν Τούρκων, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν
φραγκολεβαντίνων καὶ ἄλλων ἑτεροδόξων ἐν Σμύρνῃ, οἵτινες εἶχον
ἁπλώσει τοὺς πλοκάμους των καὶ εἰς τὰς ἐπαύλεις ἰσχυρῶν πολιτικῶν ἐν Ἀθήναις καὶ ἀλλαχοῦ. Εἰς τὴν καταστροφὴν τῆς Σμύρνης τὸ 1922 ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ἐθυσίασε τὸν ἑαυτόν του πρὸς δόξαν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Πατρίδος του, μιμούμενος τὸ παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, ἐνῷ ἀντιθέτως ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πολιτείας Ὕπατος Ἁρμοστὴς Ἀριστείδης Στεργιάδης ἔσπευσεν εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν πρὸς σωτηρίαν. Παρὰ ταῦτα, ἡ μορφὴ τοῦ Μάρτυρος δέχεται ραπισμούς, ὅπως δέχονται καὶ αἱ μορφαὶ πολλῶν ἄλλων χιλιάδων Ἑλλήνων Μαρτύρων, σφαγιασθέντων εἰς τὴν προκυμαίαν τῆς Σμύρνης κατὰ τὸν ἐκεῖσε «συνοστισμόν»! Τὰ ἐκτοξευόμενα βέλη κατὰ τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης πρέπει νὰ σιγάσουν. Ὅσοι ἐπιμένουν νὰ διάκεινται πρὸς αὐτὸν ἐχθρικῶς, ἄς ἐρωτήσουν τοὺς ὀλίγους ἐναπομείναντας Σμυρνιούς, διατὶ ἔφερον εἰς τὰς ἀποσκευάς των ἐν Ἐλλάδι τὴν φωτογραφίαν τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης καὶ οὐχὶ ἄλλου τινός. Ἂς ἐρωτήσουν ἀκόμη καὶ τὸν γηραιὸν πρώην Μητρ. Φλωρίνης κ. Αὐγου στῖνον Καντιώτην, διατὶ οὗτος ἐκ τῶν πρώτων καθιέρωσε τὸ 1985 μεγαλοπρεπῆ Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν Πτολεμαΐδα, καὶ θὰ λάβουν τὴν ἀπάντησιν! Ἔχω τὴν αἴσθησιν ὅτι ὁ Ἅγιος θὰ δικαιωθῇ ἐν καιρῷ εἰς τὰς ψυχὰς ἐκείνων, οἵτινες δὲν ἔχουν ἰδιοτελῆ λόγον νὰ τὸν πολεμοῦν, ὅπως ἀντιθέτως συμβαίνει μὲ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Ε΄. Ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους μας ἐπολεμήθη καὶ θὰ πολεμῆται προφανῶς αἰωνίως, καθότι ἐστάθη ἐμπόδιον εἰς τὸν δυτικὸν διαφωτισμόν, ἐκφρασταὶ τοῦ ὁποίου τυγχάνουν οἱ ἀείποτε ἐμφανιζόμενοι ὑλισταὶ καὶ διεθνισταί, πρὸς ζημίαν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας.

2. Περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους:
Εἰς τὰς ἡμέρας μας, κ. Διευθυντά, καταβάλλεται προσπάθεια ὑλοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι ἀνεγέρσεως μνημειώδους Ἱ. Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὸ κλεινὸν ἄστυ τῶν Ἀθηνῶν, ὡς ἔκφρασις βαθυτάτης
εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν μας ἐκ τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ τὸ 1821, βάσει σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς ἐν Ἄργει Δ΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων (31-7-1829). Τὸ ἐν Ἀθήναις Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ὁδ. Μουσῶν 14, Ψυχικόν), ἔνθα φιλοξενεῖται καὶ ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ἔχει ἀναλάβει ἐνεργὸν
πρωτοβουλίαν διὰ τὸ θέμα τοῦτο. Ἤδη, ἔχει συσταθῆ «Σωματεῖον οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὸ ὁποῖον ἔχει ἀναγνωρισθῆ ὑπὸ τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν. Ἀναμένεται εἰσέτι ἡ ἐπίσημος ἔγκρισις καὶ ὑπὸ τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ τόπος, οἱ ἄνθρωποι καὶ διάφορα ὑλικὰ ἀγαθὰ εὑρίσκονται πρὸς διάθεσιν διὰ τὸ ἱερὸν τοῦτο ἔργον τῶν Ἑλλήνων. Θὰ εἶναι μεγάλη ἀδικία ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἐὰν χαθῇ ἡ δοθεῖσα εὐκαιρία, δεδομένου ὅτι δὲν γνωρίζομεν «τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα»! Ὡς φίλος τοῦ Τάματος καὶ ὁ ὑποφαινόμενος, παρακαλῶ εἰς τὴν ἀγάπην σας νὰ γίνητε καὶ ὑμεῖς ἀντιλήπτορες μέσῳ τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», πρὸς ἐξόφλησιν τοῦ αἰωνίου τούτου χρέους, τὸ ὁποῖον μᾶς βαρύνει κατὰ πολύ.

Διατελῶ μετὰ πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης


Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: