«Καί τό ὄνοµα αὐτοῦ; Ἐµβόλιος…» (Kατάθεση λόγου θεολογικοῦ περί τῆς ὑποχρεωτικότητας)


 

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"Τό Ἀνάθεμα τό ὁποῖο ἐξαπολύθηκε ἀπό τόν Πατριάρχη Τύχωνα, βρίσκεται ἀκόμη σέ ἰσχύ ''


Ὁ Alfred Gustavson, γράφει τά ἐξῆς

"Τό Ἀνάθεμα τό ὁποῖο ἐξαπολύθηκε ἀπό τόν Πατριάρχη Τύχωνα, βρίσκεται ἀκόμη σέ ἰσχύ, ἀφ' ὅσον ἡ "ἀνάκλησή" του ἀπό τήν "Ζωντανή Ἐκκλησία" ἔχει καταδικασθεῖ. Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία δέν βρίσκεται ἁπλᾶ σέ συνεργασία μέ μία Κυβέρνηση πού βρίσκεται κάτω ἀπό Ἀνάθεμα, ἀλλά ἔχει ὑποταχθεῖ σ' αὐτή.
Ἔτσι ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία ἔχει ἐκτεθεῖ στόν κίνδυνο ἐπηρεασμοῦ ἀπό τό Ἀνάθεμα αὐτό.
Ἐπιπλέον, σύμφωνα μέ ἔκθεση τοῦ Ἐπισκόπου Μαξίμου τοῦ Σερπούχωφ ἀπό τό Σρατόπεδο Σολόβκι, ἡ Ἐκκλησία τῶν Κατακομβῶν ἔχει στήν πράξη θέσει κάτω ἀπό Ἀνάθεμα τήν ἐπίσημη Ἐκκλησία. Ἤδη πολύ πρίν ἀπό αὐτό ὁ Πατριάρχης Τύχων εἶχε προεῖπει, ὅτι ἕνα κρίσιμο σημεῖο στήν Ἱστορία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας θά ἔφθανε, ὅταν ἡ Ἱεραρχία θά πρόδιδε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί θά παρέδιδε τήν πνευματική ἐλευθερία τῆς Ἐκκλησίας στή Σοβιετική Κυβέρνηση. Οἱ Ἱεράρχες πού ἡγήθηκαν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν, εἶδαν στήν πράξη τό σημεῖο αὐτό νά φθάνει μέ τήν "Διακήρυξη" τοῦ Σεργίου.Τό συμπέρασμα μετά τά προηγούμενα εἶναι, ὅτι ὁ Σέργιος καί οἱ ὁπαδοί του, οἱ ὁποῖοι ἡγοῦνται τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας, διέπραξαν τό πλέον σοβαρό κανονικό ἁμάρτημα, ἕνα ἁμάρτημα τέτοιου μεγέθους, τό ὁποῖο δέν ὑπάρχει ἀκόμη μέσα στό Κανονικό Δίκαιο· διότι τό Κανονικό Δίκαιο ἀσχολεῖται μέ αἱρέσεις, ἀλλά ἡ συνεργασία μέ τόν Ἀντίχριστο ὑπεβαίνει ὅλες τίς αἱρέσεις.

Ἐπί πλέον τό Ἀνάθεμα τό ὁποῖο ἐξαπολύθηκε ἐναντίον τοῦ Σεργίου καί τῶν Κληρικῶν του, "διά τῆς ἰδίας του ἐνεργείας", καθήρησε αὐτούς ἀπό τούς ἱερατικούς τους βαθμούς. Κατά συνέπεια ὅλες οἱ δραστηριότητές τους μετά τήν "Διακήρυξη", θεωροῦνται ἄκυροι καί ἄμοιροι Θεῖας Χάριτος". (Βλ. γενικά Alfred Gustavson, "The Catacomb Church", 1960).

Ὁ Σεργιανισμός δηλαδή γιά τήν Ρωσική Ἐκκλησία τῶν Κατακομβῶν ἦταν:
· "Λανθασμένη διδασκαλία περί τῆς Ἐκκλησίας", δηλαδή μία Ἐκκλησιολογική αἵρεση·
· "Χωρισμός ἀπό τήν ἀλήθεια τῆς σωτηρίας", δηλαδή ἕνα σωτηριολογικό πρόβλημα.
Γιά τοῦτο καί ἀντιμετωπίσθηκε σάν σχίσμα καί αἵρεση μέ σωτηριολογικές συνέπειες.

http://churchsynaxarion.blogspot.com/2009/04/1.html


π. Γρηγόριος

Ανώνυμος είπε...

1/2

Sobor 1918

Αὐτές τίς ἡµέρες, στίς ὁποῖες ἡ Ρωσσία ζεῖ, συνέβη µιά ἄνευ προηγουµένου ἔκρηξη βίας ἀπό τό ἕνα ἄκρο τῆς χώρας ἕως τό ἄλλο, πρός θλίψη καί ἀναστάτωση τοῦ λαοῦ. Αὐτή ἡ βία κατά τῆς Ἐκκλησίας, κατά κοινωνικῶν ὀργανισµῶν καί ἀτόµων ἔχει ξεκινήσει ἀπό αὐτούς πού ἀσκοῦν αὐτόν τόν καιρό τήν ἐξουσία.

Ἡ παροῦσα ἐξουσία δέν περιορίζεται σέ κατασχέσεις, βεβήλωση ἤ χλευασµό τῶν κληρικῶν. Τούς συλλαµβάνει καί τούς φονεύει. Οἱ κρατοῦντες ἔχουν τήν θρασύτητα νά προσβλέπουν στήν ἴδια τήν καταστροφή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Γιά νά ἐκπληρώσουν τό σατανικό τους σχέδιο, τό Σοβιέτ τῶν Κοµισσαρίων τοῦ Λαοῦ ἔχει ἐκδώσει ἕνα διάταγµα µέ τό ὁποῖο ΧΩΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ καί νοµιµοποίησαν ἕναν φανερό διωγµό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ὡσαύτως ὅλες τίς θρησκευτικές κοινότητες, Χριστιανικές καί µή.


Μέ δολιότητα, αὐτοί οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, ἀπατηλά προσδοκοῦν νά ἐπιτύχουν τούς σκοπούς τους, ὑπό τό πρόσχηµα ὅτι ἀγωνίζονται γιά τήν πλήρη θρησκευτική ἐλευθερία. Ἄν καί καλωσορίζει κάθε δράση πού διευρύνει τήν ἐλευθερία τῆς συνείδησης, τό Sobor τονίζει ὅτι, κατ’ αὐτό τό χρονικό διάστηµα, τό ἀποτέλεσµα τοῦ προαναφερθέντος διατάγµατος θά εἶναι ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ὅλων τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν ἑνώσεων καί κοινοτήτων θά ἐκµηδενισθεῖ. Ὑπό τό πρόσχηµα τοῦ χωρισµοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος, τό Σοβιέτ τῶν Κοµισσαρίων τοῦ Λαοῦ ἐπιχειρεῖ νά ἀµφισβητήσει τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τῆς Ἐκκλησίας, τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσµῶν καί τοῦ Κλήρου.

Ἐν ὄψει τῆς ἀπαλλοτρίωσης τῆς ἐκκλησιαστικής περιουσίας, τό ἐν λόγῳ διάταγµα ἐπιχειρεῖ νά καταστρέψει τή θρησκευτική ἐκπαίδευση καί τίς θρησκευτικές Ἀκολουθίες. Διακηρύσσει ὅτι καµµία ἐκκλησιαστική-θρησκευτική κοινότητα δέν ἔχει τό δικαίωµα νά ἔχει περιουσία καί ὅτι ὅλη ἡ εὑρισκόµενη στή Ρωσσία περιουσία, πού ἀνῆκε σέ ἐκκλησιαστικούς καί θρησκευτικούς ὀργανισµούς, ἔχει περιέλθει στόν λαό. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ναοί καί οἱ Μονές, ὅπου ἔχουν ἀποτεθεῖ ὅλα τά ἅγια Λείψανα τῶν σεβασµίων Ὀρθοδόξων ἁγίων, ἀνὴκουν πλέον σέ κάθε πολίτη, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς θρησκευτικές πεποιθὴσεις του. Χριστιανοί, Ἰουδαῖοι καί Μουσουλµάνοι, ἀκόµα καί παγανιστές, ἔχουν ἴση πρόσβαση στά πιό ἱερά πράγµατα πού ἔχουν ἀφιερωθεῖ γιά τίς Θεῖες Ἀκολουθίες- στόν τίµιο Σταυρό, τά Ἱερά Εὐαγγέλια, τά καθιερωµένα Σκεύη, τίς ἱερές καί θαυµατουργές εἰκόνες. Ἔχουν πλέον περιέλθει στή διάθεση τῶν κυβερνητικῶν ἀρχῶν, πού µποροῦν νά τά παραδώσουν γιά ἐκκλησιαστική χρὴση σέ ὁποιονδὴποτε αὐτοί θέλουν.

Ὁ Ὀρθόδοξος λαός πρέπει νά καταλάβει ὅτι πρόκειται νά χάσει τίς Ἐκκλησίες τοῦ Θεοῦ καί τά ἱερά λείψανά τους. Ἀπό τὴ στιγµὴ πού ὅλα τά ὑπάρχοντα τῆς Ἐκκλησίας ἀπαλλοτριωθοῦν, θά εἶναι ἀδύνατο νά ἀφιερωθεῖ κάτι γιά ἐκκλησιαστική χρὴση, ἀφοῦ καθετί ἀφιερωµένο θά µπορεῖ νά κατασχεθεῖ, σύµφωνα µέ τόν σκοπό τοῦ διατάγµατος. Ἡ ὑποστὴριξη τῶν Ναῶν, τῶν Μονῶν καί τοῦ ἴδιου τοῦ Κλὴρου θά εἶναι ἀδύνατη.

Ανώνυμος είπε...

2/2
Δέν πρόκειται µόνο περί αὐτοῦ. Ἡ κρατικοποίηση τοῦ τύπου ἔχει καταστήσει ἀδύνατη τήν ἀνεξάρτητη ἔκδοση ἀπό τήν Ἐκκλησία τῶν Εὐαγγελίων καί ὁποιωνδήποτε Ἱερατικῶν ἤ Λειτουργικῶν βιβλίων σέ ἐπαρκεῖς ἀριθµούς ἤ χωρίς ἐλαττώµατα.

Πέραν αὐτοῦ, τό διάταγµα ἐπεµβαίνει στούς ποιµένες τῆς Ἐκκλησίας. Διακηρύττει ὅτι κανείς δέν ἐπιτρέπεται νά ἀνταποκριθεῖ στὴν θρησκευτικὴ του κλὴση, ἐάν αὐτὴ τόν ἀποσπᾶ ἀπό τίς πολιτικές του ὑποχρεώσεις. Αὐτό σηµαίνει ὅτι ὑποχρεοῦνται νά ἐκτελέσουν τὴ στρατιωτικὴ θητεία, τό ὁποῖο ἀπαγορεύεται στόν Κλῆρο σύµφωνα µέ τόν 83ο Ἀποστολικό κανόνα.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Λειτουργός της Ἁγίας Τραπέζης ἀπαγορεύεται νά διδάσκει τόν λαό. Ἡ διδασκαλία τοῦ νόµου τοῦ Θεοῦ δέν µπορεῖ νά γίνει οὔτε στά δηµόσια, οὔτε στά ἰδιωτικά σχολεῖα.

Παροµοίως, ἔχουν ἐπιδοθεῖ στό νά κλείσουν ὅλα τά θρησκευτικά ἐκπαιδευτικά ἱδρύµατα. Οἱ Ναοί ἔχουν κλείσει καί δέν µποροῦν νά χρη­σιµοποιηθοῦν ἀπό τούς ποιµένες τους.

Τό διάταγµα διακηρύσσει ὅτι καµιά κυβερνητική ἤ δικανική δράση ἤ δηµόσια ἐκδήλωση δέν µπορεῖ νά συνοδεύεται ἀπό θρησκευτικό τυπικό ἤ τελετουργίες. Τό διάταγµα, µέ ἱερόσυλο τρόπο, ἀποκόπτει κάθε σύνδεση ἀνάµεσα στήν κυβέρνηση καί σέ ὁποιαδὴποτε ἔκφραση τῆς θρησκευτικῆς πίστης.

Μέ βάση τά προαναφερθέντα γεγονότα, τό Ἱερό Sobor ὁρίζει ὅτι:

1) Ἐν ὄψει τοῦ νόµου γιά τήν ἐλευθερία τῆς συνείδησης, τό διάταγµα γιά τόν χωρισµό τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Κράτους πού ἐκδόθηκε ἀπό τό Σοβιέτ τῶν Κοµισσαρίων τοῦ λαοῦ ἀποκαλύπτεται νά εἶναι µιά δόλια παραβίαση κάθε πλευρᾶς τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί µιά φανερή δίωξη ἐναντίον της.

2) Κάθε συµµετοχή στήν ἐφαρµογή αὐτοῦ τοῦ ἐχθρικοῦ πρός τήν Ἐκκλησία διατάγµατος ἤ κάθε ἀπόπειρα νά εἰσαχθεῖ στή ζωή ὁ,τιδήποτε ἀσυµβίβαστο µέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, θά ἔχει ὡς συνέπεια τόν ἀφορισµό τῶν αὐτουργῶν σύµφωνα µέ τόν 73ο κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τόν 13ο κανόνα τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου.

Ἔχοντας στή σκέψη µας τίς προσευχές τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, µέ τίς ὁποῖες πολλές φορές οἱ ἐνέργειες τοῦ λαοῦ εὐλογὴθηκαν καί ἔσωσαν τή Ρωσσία, τό Sobor καλεῖ ὅλον τόν Ὀρθόδοξο λαό τώρα, ὅπως ἔγινε καί κατά τό παρελθόν (σέ κρίσιµες στιγµές), νά συγκεντρωθοῦν γύρω ἀπό τούς Ναούς καί τίς Μονές γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν βεβηλωθέντων ἱερῶν τόπων. Οἱ ποιµένες καί τά πρόβατα τοῦ ποιµνίου τοῦ Χριστοῦ θά ὑποστοῦν κακοποίηση, ἀλλά ὁ Θεός δέν θά ἐµπαιχθεῖ.

Ἄς ἐκδηλωθεῖ ἡ αὐστηρή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ πάνω σέ αὐτούς τούς θρασεῖς βλάσφηµους καί διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὅλα τά πιστά τέκνα Της, ἄς ἔχουν στόν νοῦ τους ὅτι εἶναι ὑποχρέωσή µας νά ἀγωνιστοῦµε ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δραστηριοτήτων τῶν υἱῶν τῆς ἀπωλείας, ὡς Ὀρθόδοξοι Ρῶσσοι, ἀγαθοί καί ἅγιοι, γιά καθετί, χωρίς τό ὁποῖο, οὔτε ἡ ἴδια ἡ ζωή δέν θά ἔχει νόηµα γιά µᾶς».

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Η Μετάφραση απο τα αγγλικά έγινε απο τον κ. Κωνσταντῖνον Βούλγαρην ( BRYN GEFFERT & THEOFANIS G. STAVROU: EASTERN ORTHODOX CHRISTIANITY σελ. 1069-1071)

Ανώνυμος είπε...

1/2

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Πατριάρχη Τύχωνος, ἀπὸ τὴν μπολσεβικικὴ φυλακή, πρὸς ὅλους τους Χριστιανοὺς«Ἐλέῳ τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Πατριάρχης Τύχων, μαθητὴς καὶ μάρτυς Αὐτοῦ, βαδίζω πρὸς τὸν ἐν Χριστὸ καὶ διὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μαρτυρικὸ θάνατο, μὲ μεγάλη πνευματικὴ χαρά, ἐλπίζοντας στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὅτι θὰ μὲ συγκαταλέγει στὸ Τάγμα τῶν Μαρτύρων, ἀξιώνοντας ὄχι μόνο ἐμένα ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους θὰ μὲ ἀκολουθοῦν καὶ δὲν θὰ συνταχθοῦν μὲ τὸν Σέργιο καὶ μὲ τὴν σοβιετικὴ ἐξουσία, καὶ ἀντὶ νὰ λάβουν τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, θὰ πᾶνε στὰ βασανιστήρια καὶ στὸν ἐν Χριστὸ καὶ διὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως θάνατο. Διότι ὅσοι θὰ ὑπομένουν ὡς τέλους θὰ ἀξιωθοῦν τῶν μαρτυρικῶν Στεφάνων καὶ θὰ κληρονομήσουν τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ὅλοι ὅσοι θὰ παραμείνουν ὡς τὸ τέλος τῆς ζωῆς των πιστοὶ στὸν Κύριο Χριστὸ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Παιδιά μου! Σᾶς Εὐλογῶ ἐν ὀνόματι Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δική μου νὰ εἶναι μαζί σας εἰς τὸν αἰώνα. Ἀμήν.

Ἐνῶ στὸν Σέργιο καὶ ὅλους στοὺς ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς ποὺ ἔχουν πουλήσει τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, στοὺς προβατόσχημους λύκους, δίνω Κατάρα! Κατάρα σὲ ὅσους ὁδήγησαν στὴν ἀπώλεια χριστιανικὲς Ψυχές, ποὺ δὲν θέλησαν νὰ μὲ ἀκολουθοῦν στὸν μαρτυρικὸ θάνατο, ἀλλὰ ἀρνήθηκαν τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, ὑπογράφοντας νὰ συνεργάζονται μὲ τὴν σοβιετικὴ ἐξουσία, πρὸς ἀπώλεια χριστιανικῶν Ψυχῶν καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἰδοὺ γιὰ ποιὸ λόγο λάβανε τὴν «ἐλευθερία». Ὅμως ἐγὼ παραδίδω ὅλους αὐτοὺς στὰ Ἀναθέματα!


Παιδιά μου, ἐσεῖς δὲν θὰ μὲ δεῖτε πλέον καὶ τὴν φωνή μου δὲν θὰ ξανακούσετε πιά, διότι ἐγὼ δὲν ἀνέχομαι νὰ ὑπογράφω γιὰ νὰ συνεργαστῶ μὲ τὴν βδελυρὴ σοβιετικὴ ἐξουσία καὶ διὰ αὐτὸ ἐμένα δὲν θὰ μὲ ἀφήσουνε ἀπὸ τὴν φυλακή, ἀλλὰ θὰ μὲ βασανίσουν γιὰ νὰ μὲ σκοτώσουν.

Ἐνῶ τοὺς ἐπισκόπους καὶ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ὑπέγραψαν τοὺς ἐλευθέρωσαν, μαζὶ μὲ τὸν Σέργιο, ποὺ ἔγινε φίλος τοῦ σατανᾶ καὶ μὲ τὴ βία πῆρε τὸν Πατριαρχικὸ Θῶκο. Ἐκεῖνος ὑπέγραψε πὼς θὰ συνεργαστεῖ μὲ τὸν σατανᾶ! Γιὰ νὰ βασανίσουν καὶ νὰ σκοτώσουν ὅλη τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία καὶ ὅλο το ἐκκλησιαστικὸ κλῆρο ποὺ δὲν συμφωνεῖ νὰ συνεργαστεῖ μαζὶ μὲ αὐτοὺς καὶ τὴν σοβιετικὴ ἐξουσία. Ὁ Σέργιος, αὐτὸς ὁ προβατόσχημος λύκος, ἔχει ἤδη παραδώσει στὸν θάνατο πάνω ἀπὸ ἑκατὸ ἐπισκόπους καὶ χιλιάδες πνευματικούς, ἀγωνιστὲς ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ πλέον αὐτοὶ δὲν ὑπάρχουν, διότι ἐκτελέστηκαν. Ἄλλα καὶ ἐγὼ ἀναμένω τὴν θανατικὴ ποινή, ποὺ ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ πρέπει νὰ ἔλθει.


Παιδιά! Ὀρθοδοξία στὴ Ρωσία δὲν ὑπάρχει πιὰ καὶ οὔτε θὰ ὑπάρχει ἄλλο, διότι δὲν θὰ μείνει ἐλεύτερος οὔτε ἕνας ἐπίσκοπος ἢ ἱερέας, ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ! Ἀλλὰ ἐλεύθεροι θὰ μείνουν μόνο ἐκεῖνοι οἱ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς ποὺ θὰ εἶναι πράκτορες KGB, γιατί αὐτοὶ θὰ λειτουργοῦν ἕνα διάστημα στοὺς ναούς, γιὰ νὰ ἀπωλέσουν τὶς χριστιανικὲς Ψυχές.

Καὶ τότε, ὅταν αὐτοὶ θὰ παρασύρουν διαπαντός το λαὸ στὴν πλάνη καὶ στὸ ψεῦδος, αὐτοὶ τότε καὶ θὰ πείσουν τὸ λαὸ νὰ δουλεύει στὶς Ἁγίες Κυριακές, καὶ στὶς Ἁγίες Ἑορτὲς καὶ νὰ μὴν κρατάει οὔτε τὶς Ἁγίες Νηστεῖες, ἀλλὰ νὰ παραδοθεῖ καὶ νὰ ὑπακούσει παντελῶς στὴν σοβιετικὴ ἐξουσία: «Διότι πάντως ἡ ἐξουσία ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἔστιν» (;;)

Καὶ ὅταν ἡ ἐξουσία θὰ κατεδαφίσει τοὺς ναοὺς καὶ μερικοὺς θὰ τοὺς μετατρέψει σὲ μπὰρ καὶ θέατρα, τότε ὁ λαὸς νὰ κάτσει φρόνιμος καὶ νὰ ὑπομένει μὲ «ταπείνωση».

Διότι ὅπου πηγαίνει ὁ ποιμένας, ἐκεῖ καὶ τὸ ποίμνιο. Δὲν μπορῶ νὰ σᾶς περιγράψω μὲ λεπτομέρεια ὅλα ὅσα θὰ εἶναι ἐκείνους τοὺς καιρούς, γιατί τώρα εἶμαι ἐντελῶς πρησμένος ἀπὸ τὴ πείνα καὶ τὸ χέρι μου δὲν γράφει πιὰ καλά, δὲν ἔχω οὔτε δύναμη καὶ ἡ ὅρασή μου ἔχει φθαρεῖ πάρα πολύ. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγω, ἐὰν κάτι ἔγραψα ἀτελές, διορθῶστε το συνειρμικά, ἀνάλογα μὲ τὰ συμφραζόμενα.Ανώνυμος είπε...

2/2

Ἀντιγράψτε αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ καὶ διαδώστε τη σὲ ὅλους τους Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ στόματος νὰ διαδώσετε σὲ ὅλους τους πιστοὺς αὐτὲς τὶς τελευταῖες μου λέξεις. Σᾶς Εὐλογῶ πρὸ τοῦ θανάτου: προσευχηθεῖτε μόνοι σας στὰ σπίτια σας, χωρὶς τοὺς ἱερεῖς, διότι αὐτοὶ εἶναι προβατόσχημοι λύκοι. Μόνοι σας κηδέψετε τοὺς κεκοιμημένους, μόνοι σας βαπτίστε τὰ παιδιά σας. Ἐνῶ τοὺς γάμους νὰ τοὺς εὐλογοῦν ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα μὲ τὶς Ἁγίες Εἰκόνες.

Προσευχηθεῖτε ὁ καθένας ὅπως ξέρει καὶ μπορεῖ, κρατᾶτε ὅλες τὶς Νηστεῖες, τιμᾶτε ὅλες τὶς Ἑορτές, φυλᾶτε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μέχρι τέλους.


Παιδιά! Στὸν καιρὸ τῆς σοβιετικῆς ἐξουσίας ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη δὲν θὰ ὑπάρχει πιά. Καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει Ὀρθόδοξη Πίστη, ὅσο θὰ ὑπάρχει σοβιετικὴ ἐξουσία. Ἀλλὰ ἂν ἐμεῖς θὰ προσευχηθοῦμε ἀδιάλειπτος καὶ θὰ νηστεύουμε, τότε θὰ ξαναϋπάρξει γιὰ λίγο καιρὸ κάποια θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Καὶ τότε, ὅλοι οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἐπαναστάτες, οἱ παπάδες καὶ οἱ ἐπίσκοποι, ὑπηρέτες τῶν σόβιετ, οἱ δολοφόνοι καὶ διαφθορεῖς τῶν χριστιανικῶν Ψυχῶν, θὰ λάβουν ἐκ νέου, στὶς ἐκκλησίες, τὶς θέσεις ποὺ εἶχαν κάποτε ἀρνηθεῖ. Ὅμως ἐσεῖς, ἐκλεκτοὶ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴν ἔχετε κοινωνία μὲ αὐτοὺς καὶ νὰ μὴν πᾶτε σὲ αὐτοὺς νὰ συμπροσευχηθεῖτε, διότι αὐτοὶ ὅλοι βρίσκονται κάτω ἀπὸ Ἀνάθεμα καὶ κατάρα.*

Καὶ προκειμένου αὐτοὶ νὰ ἔχουν πάλι τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τελοῦν τὶς Ἁγίες Λειτουργίες στὴν Ἐκκλησία, πρέπει νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ νηστέψουν ἔγκλειστοι γιὰ τρία χρόνια, ἔχοντας εὐλογία νὰ τρῶνε μόνο ἕνα κομμάτι ψωμὶ καὶ ἕνα ποτήρι νερό, μιὰ φορὰ τὴν ἡμέρα, μετὰ ἀπὸ τὴν δύση τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔπειτα ἀπὸ αὐτὸ τὸν κανόνα, νὰ ἐξομολογηθοῦν δημόσια, ἑνώπιον τοῦ λαοῦ, τὶς ἁμαρτίες τους καὶ μόνο κατόπιν θὰ μπορέσουν νὰ λάβουν καὶ πάλι ἀπὸ τὸ Θεὸ τὰ δῶρα καὶ τὰ πλήρη δικαιώματα ἑνὸς χριστιανοῦ ἱερέα, σὲ ὅλες τὶς ἐπαρχίες. Διότι τὰ δικαιώματα καὶ τὰ ἱερατικὰ καὶ ἀρχιερατικὰ δῶρα θὰ ἐπιβιώσουν μόνο στὴ Ἰαπωνία, καὶ αὐτὸ ἂν οἱ Ἰάπωνες θὰ μείνουν σταθεροὶ στὴ Πίστη μέχρι τέλους καὶ δὲν θὰ πουλήσουν τὸν Χριστό. Ὅσο γιὰ τὶς ἄλλες χῶρες, ἡ Ὀρθοδοξία ἴσα ποὺ θὰ ἐπιβιώσει ἀπὸ λίγο, κατὰ τόπους. Καὶ οἱ λεγάμενοι «ἐκσυγχρονιστὲς» τὶς πίστεως, αὐτοὶ ποὺ ἀφ’ ἐαυτοῦ «ἁγιάζουν» τὸν ἐαυτόν τους καὶ ὀνομάζονται χριστιανοί, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς, ὅλοι αὐτοὶ εἶναι στὴν ὑπηρεσία τοῦ σατανᾶ, στὴν ὑπηρεσία τοῦ ψεύδους καὶ τῆς πλάνης πρὸς διαφθορὰ τῶν χριστιανικῶν Ψυχῶν, διότι τότε, στοὺς ναούς, «τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως θὰ κάτσει σὲ τόπο Ἱερό».Βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἡ ὁποία κρατάει ρίζα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ σχίσματος μεταξύ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ρώμης. Ὅμως ὁ Κύριος Θεὸς μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός, δὲν θὰ ὑπομένει ἄλλο αὐτὴ τὴν ἀνομία καὶ θὰ ἔλθει νὰ κρίνει τοὺς λαούς.

Παιδιά!!! Σᾶς τὸ λέω ἀκόμα μιὰ φορά, ἀπ’ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου, ὄντας ἄρρωστος, στὴ κλίνη τοῦ θανάτου, σὰν ἄρρωστο πού πρὸ τοῦ θανάτου ἀπαλλάσσεται ὀλίγο ἀπὸ τὰ τῆς ἀρρώστιας του καὶ ἔπειτα περνάει καὶ ἡ ἀρρώστια καὶ ὁ θάνατος: θὰ ξαναϋπάρξει κάποια θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ μετὰ ἑτοιμαστεῖτε γιὰ τὴν Δίκαια καὶ

Τρομακτικὴ Κρίση, Ἡ τελευταία Κρίση, τελεσίδικη καὶ ἀμετάκλητη.

Ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ ἀναμένει τὴν Κρίση τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν».

Πηγή: traditiaortodoxa, 11 Φεβρουαρίου, 2009

Σημείωση: Νὰ διαβαστεῖ καὶ τὸ Ukaz 362 (στὰ ἀγγλικά μόνο, εὐελπιστοῦμε σύντομα με την βοήθεια τοῦ Θεοῦ, να μπορέσουμε να το μεταφράσουμε στα Ἑλληνικά και να το ἀναρτήσουμε):

https://actadiurna2016.wordpress.com/2019/12/24/ukazul-nr-362-al-patriarhului-mucenic-tihon-al-rusiei-1923-de-povatuire-a-bisericii-in-vremuri-de-prigoana-cf-scrisoarea-din-temnita-bolsevica-a-patriarhului-tihon-reprodusa-pe-acest-blog/), ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Τύχωνος στὶς 20/7 Νοεμβρίοου, 1920, ὅπου θεσπίζονταν οἱ κανόνες γιὰ μιὰ νέα συνοδικὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας σὲ περίπτωση διωγμοῦ. Κατὰ συνέπεια αὐτοῦ του ἐγγράφου, μεγίστης σημασίας γιὰ τὴν Ρώσικη Ὀρθοδοξία, γεννήθηκε ἡ Ἐκκλησία τῶν Κατακομβῶν τῆς Ρωσίας καὶ ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς, Ἐκκλησίες δίχως καμία κοινωνία μὲ τὴν ἀντικανονικὴ σεργιανικὴ ψευδοπατριαρχία τῆς Μόσχας.

https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/01/

Ανώνυμος είπε...

Τα παραπάνω για να μαθαίνει ο κόσμος τι εστί ομολογία εν καιρώ διωγμού για κλήρο και λαό.
Και ο νοών νοείτω...

π. Γρηγόριος