«ἡ αἵρεσις εἶναι ἀσθένεια τοῦ νοός»! --- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἄν ἔφθαναν οἱ καταδίκες αἱρέσεων ΠΡΙΝ αὐτές κηρυχθοῦν, τότε καμμία Οἰκ. Σύνοδος δέν θά ἦτο ἀπαραίτητος, ἐφόσον ἡ Ἁγία Γραφή καταδικάζει τούς μερισμούς, τίς ἔριδες καί ὅλα τά κηρύγματα πού διαφέρουν ἀπό τό Ἀποστολικόν Κήρυγμα, ἀκόμη καί ὅταν αὐτά κηρύττωνται ἀπό Ἀγγέλους ἐξ οὑρανοῦ! Χάριν παραδείγματος, λέγει ὁ Χριστός εἰς τήν ΚΔ ὅτι «ἐγώ καί ὁ Πατήρ ἕν ἐσμέν» καί πολλά ἄλλα πού φανερώνουν τήν Θεότητά Του. Συνεπῶς, κατά τήν Ματθαιϊστικήν αἵρεσιν τῆς «αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος», ὁ Ἄρειος καί οἱ ὀπαδοί του, πού ἐκήρυττον ὅτι ὁ Χριστός εἶναι κτίσμα, εἶχαν ἤδη «αὐτοκαθαιρεθῆ» μέ τήν κήρυξιν τῆς αἱρέσεώς των καί δέν ἐχρειάζετο ἡ Α' Οἰκουμενική Σύνοδος διά νά καταδικάσῃ τόν Ἀρειανισμόν καί νά καθαιρέσῃ τούς Ἀρειανούς κληρικούς, ἐφόσον αὐτό εἶχεν ἤδη «γίνει» ἀπό τήν ΚΔ!!! Ἄδικα, λοιπόν, ἔγινε τόσος θόρυβος, κατά τούς σχισματο-αιρετικούς Ματθαιϊστάς!!! Βλέπετε εἰς ποῖα ἄτοπα ὁδηγεῖ ἡ Ματθαιϊστική αἵρεσις! Εἰς δέ τήν περίπτωσιν τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἑορτολογίου τό 1924, τά πράγματα εἶναι πολύ πιό θολά ἀπό τήν περίπτωσιν τοῦ Ἀρειανισμοῦ, καί ἄρα ἡ ἀνάγκη συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου εἶναι ἀκόμη πιό ἀναγκαία καί ἐπιτακτική, διότι οἱ Ν/Ηται ἰσχυρίζονται ὅτι, πρῶτον, ἡ καινοτομία των δέν ἐμπίπτει στά ἀναθέματα τοῦ 16ου αἰῶνος, ἐφόσον ἄφησαν ἄθικτον τό Πασχάλιον, καί, δεύτερον, ὅτι δέν εἶναι δογματικόν θέμα. Ποῦ νά τά καταλάβουν αὐτά οἱ «καθαροί» Ματθαιϊσταί! Ἀδύνατον, καθότι, ὅπως ὀρθῶς ἔχει λεχθῆ, «ἡ αἵρεσις εἶναι ἀσθένεια τοῦ νοός»! 

-------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Αγαπητοί αναγνώστες, μην ακούτε τις αιρετικές θεωρίες του Ακακιοφλωρινικού κ. Χατζηνικολάου.

Μην κουράζεστε να μας πείσετε για το αντίθετο, κ. Χατζηνικολάου.
Εμείς, χάριτι Θεού, συνεχίζουμε να ανήκουμε στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, συνέχεια εκείνων που παρέμειναν μετά από το σχίσμα των ΚΑΤΑΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΩΝ Νεοημερολογιτών το 1924 και μετά από το σχίσμα του σχισματοαιρετικού πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου .
Παρασυναγωγή είστε εσείς και όλοι οι ομοϊδεάτες σας Ακακιοφλωρινικοί.

Οι Πανορθόδοξες Σύνοδοι του 16ου αιώνος ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΔΙΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ όλους εκείνους που θα επιφέρουν και θα ακολουθήσουν την καινοτομία των Νεοημερολογιτών, η οποία είναι κατεγνωσμένη αίρεση και γι΄ αυτό παρέλκει νέα καταδίκη, όπως συμβαίνει με τους σύγχρονους εικονομάχους και λοιπούς αιρετικούς.
Και δεν κάναμε τίποτε άλλο απ΄ αυτό που έπραξαν και οι Πατέρες της 8ης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι στηρίχθηκαν σε προγενέστερες καταδίκες.
Μ. Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (866): ... Φέραμε στο φως και εκθέσαμε πάλι σε όλους την ορισμένη από τις μέχρι τώρα Συνόδους και τους αποστολικούς θεσμούς καταδίκη…΄΄
Αφήστε, λοιπόν, τα περί ντροπής, γιατί δεν διαφέρετε σε τίποτε με τους υπολοίπους Ακακιοφλωρινικούς.
Όσο για τα περί μισανθρωπίας, σας τονίζουμε ότι μισούμε τις αιρέσεις σας και μόνο.
Όταν οι Άγιοι Πατέρες έφτασαν στον αναθεματισμό, στην καθαίρεση και την καταδίκη των αρχηγών της κάθε αιρέσεως, τότε μαζί με αυτούς, κατεδίκασαν και όσους κοινωνούν με ήδη καταδικασμένους από Σύνοδο αιρετικούς και όσους ασπάζονται ή συμβιβάζονται με ήδη καταδικασμένες από Οικουμενική Σύνοδο αιρέσεις.
Αυτό το έκαναν για να μην χρειάζεται κάθε φορά που βγαίνει κάποιος αρχιερέας, ιερέας ή λαϊκός και ασπάζεται μία γνωστή και ήδη καταδικασμένη από Σύνοδο αίρεση, να ξανασυγκαλείται άλλη μία νέα σύνοδος για να ξανακαταδικάσει τους συγκοινωνούντες με ακοινωνήτους και να λύσει θέματα ήδη προ πολλού λυμμένα.

-----------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ων αυτοκατάκριτος» (Τιτ. 3, 10-11).

-------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 26 Ιανουαρίου 2022 - 1:44 π.μ.

Ἀκριβῶς αὐτό ἰσχύει γιά ἐσᾶς! Τό «Τέλος» πού ἔγραψα εἰς τήν προηγουμένην «συζήτησιν» εἰς αὐτό τό χωρίον βασίζεται. Ἔχω κάνει «διάλογον» καί μέ Ἰεχωβίτας καί ὁμολογῶ ὅτι οὐδεμίαν διαφοράν εὑρίσκω εἰς τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον «διαλέγονται»! (Σημείωσις: Τά εἰσαγωγικά εἰς τάς λέξεις «συζήτησις» καί «διάλογος» ἐν προκειμένῳ ὑπονοοῦν ὅτι οὐδεμία συζήτησις γίνεται μέ Ματθαιϊστάς καί Ἰεχωβίτας, καθότι αὐτοί δέν ἀκούουν τί τούς λές καί δέν καταλαβαίνουν τί τούς γράφεις λόγῳ σκοτισμοῦ τοῦ μυαλοῦ των, ὁ ὁποῖος ὀφείλεται εἰς τήν αἵρεσίν των. Ἡ ἀπόδειξις αὐτοῦ τοῦ ἰσχυρισμοῦ εὑρίσκεται εἰς τά σχὀλιά των, τά ὁποῖα εἶναι τοῦ τύπου:
-- «Καλημέρα Γιάννη!»
-- «Κουκιά σπέρνω»!!!)
Τέλος, τέλος.

-------------------------

Ο/Η δάσκαλος είπε...

Ο Στουραΐτης είναι γνωστός εμμονικός και περιττεύει κάθε διάλογος μαζί του. Αφήστε τον να πιστεύει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία περιλαμβάνει εν έτει 2022 τον Αμφιλόχιο, τον Γκουτζίδη και τον Στουραΐτη. Και άλλος στο ψυχιατρείο μπορεί να πιστεύει ότι είναι ο Ναπολέοντας ή ο Μέγας Αλέξανδρος κλπ. Δικαίωμά του...
π. Γρηγόριε η δήθεν απόφαση της συνόδου του 1583 είναι μούφα. Βλέπε σχετικά στο βιβλίο μου "Διπλούς Πέλεκυς κατά του Γρηγοριανού Ημερολογίου". Αν δεν το έχεις στείλε μου στο mail να σου το στείλω δωρεάν.

----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Δεν γνωρίζω αν είναι αυθεντικό ή όχι.
Αλλά κάτι ανάλογο υπέγραψαν οι γοχ το 2014

Τέλος πάντων
Σήμερα το μείζον θέμα είναι τα εμβόλια.
Η σύνοδος γοχ υπογράφει εγκυκλίους εναντίον των οποιοδήποτε σκευασμάτων και εμβολίων που συνδέονται με εκτρωμένα έμβρυα και από την άλλη πλήθος κληρικών και λαϊκών έχουν εμβολιαστεί.

π. Γρηγόριος

-----------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Π. Γρηγόριε, ο κ. δάσκαλος έβγαλε μούφα την Απόφαση της Συνόδου του 1583, όπως οι πάτρονές του αναθεματισμένοι Νεοημερολογίτες.
Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.
Αφού δεν ακούει εμάς, καλόν θα ήτο να διάβαζε την σχετική ανάλυση για τα Σιγγίλια του ομοπίστου του, κατά το ήμισυ βέβαια, και ανήκοντα εις τον χώρον του, π. Νικολάου Δημαρά.
Εάν και αυτή δεν του αρέσει, ας απευθυνθεί στον 4301/2014 Νόμο, εκεί που εντάχθηκε μετά βα΄ί΄ων και κλάδων ο Ακακιοφλωρινισμός, μαζί με τους Ιεχωβάδες, Πεντηκοστιανούς, Προτεστάντες και λοιπούς.

Όσο για τον κ. Χατζηνικολάου, ισχύει το : Εμίσησα εκκλησία πονηρευομένων και μετά ασεβών ου μη καθίσω.

Χαρίλαος Ι.Στουρα΄ί΄της.

----------------

Ο/Η Νεκτάριος Τόμπρος είπε...

Γιατί μας ονομάζεις "Νεοημερολογίτες";  Δεν γνωρίζεις ότι όταν πηγαίνουνε στο Άγιο Όρος εορτάζουμε με το Παλαιό Ημερολόγιο (και ακολουθούμε την Βυζαντινή ώρα); Σας ονόμασαν "Παλαιοημερολογίτες" οι Ορθόδοξοι. Ξέρεις γιατί; Γιατί εορτάζετε μόνο με το Παλαιό Ημερολόγιο.
Θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση κ. Χ. Σ.:
Αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής αλλαγής του Παλαιού Ημερολογίου (από τους Πατριάρχες που εορτάζουν με το Π.Η.), ή αυτό απαγορεύεται (λόγω της Συνόδου του 1583);

---------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 26 Ιανουαρίου 2022 - 6:48 μ.μ.

Ἐδῶ ταιριάζει τό γνωστόν: «Ἀπό τήν πόλιν ἔρχομαι καί στήν κορφήν κανέλλα, καί βάζω τό καπέλλον μου νά μήν βραχῇ ἡ ὀμπρέλλα»!

10 σχόλια:

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Αγαπητοί αναγνώστες,μην ακούτε τις αιρετικές θεωρίες του Ακακιοφλωρινικού κ. Χατζηνικολάου.

Μην κουράζεστε να μας πείσετε για το αντίθετο, κ. Χατζηνικολάου.
Εμείς, χάριτι Θεού, συνεχίζουμε να ανήκουμε στην Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, συνέχεια εκείνων που παρέμειναν μετά από το σχίσμα των ΚΑΤΑΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΩΝ Νεοημερολογιτών το 1924 και μετά από το σχίσμα του σχισματοαιρετικού πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου .
Παρασυναγωγή είστε εσείς και όλοι οι ομοϊδεάτες σαςΑκακιοφλωρινικοί.

Οι Πανορθόδοξες Σύνοδοι του 16ου αιώνος ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΔΙΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ όλους εκείνους που θα επιφέρουν και θα ακολουθήσουν την καινοτομία των Νεοημερολογιτών, η οποία είναι κατεγνωσμένη αίρεση και γι΄ αυτό παρέλκει νέα καταδίκη, όπως συμβαίνει με τους σύγχρονους εικονομάχους και λοιπούς αιρετικούς.
Και δεν κάναμε τίποτε άλλο απ΄ αυτό που έπραξαν και οι Πατέρες της 8ης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι στηρίχθηκαν σε προγενέστερες καταδίκες.

Μ. Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (866): ... Φέραμε στο φως και εκθέσαμε πάλι σε όλους την ορισμένη από τις μέχρι τώρα Συνόδους και τους αποστολικούς θεσμούς καταδίκη…΄΄


Αφήστε, λοιπόν, τα περί ντροπής, γιατί δεν διαφέρετε σε τίποτε με τους υπολοίπους Ακακιοφλωρινικούς.
Όσο για τα περί μισανθρωπίας, σας τονίζουμε ότι μισούμε τις αιρέσεις σας και μόνο.

Όταν οι Άγιοι Πατέρες έφτασαν στον αναθεματισμό, στην καθαίρεση και την καταδίκη των αρχηγών της κάθε αιρέσεως, τότε μαζί με αυτούς, κατεδίκασαν και όσους κοινωνούν με ήδη καταδικασμένους από Σύνοδο αιρετικούς και όσους ασπάζονται ή συμβιβάζονται με ήδη καταδικασμένες από Οικουμενική Σύνοδο αιρέσεις.

Αυτό το έκαναν για να μην χρειάζεται κάθε φορά που βγαίνει κάποιος αρχιερέας, ιερέας ή λαϊκός και ασπάζεται μία γνωστή και ήδη καταδικασμένη από Σύνοδο αίρεση, να ξανασυγκαλείται άλλη μία νέα σύνοδος για να ξανακαταδικάσει τους συγκοινωνούντες με ακοινωνήτους και να λύσει θέματα ήδη προ πολλού λυμμένα.


Ανώνυμος είπε...

Η απόφασις της Πανορθοδόξου του 1583

Οποιος δεν ακολουθεί τα έθιμα της εκκλησίας καθώς αι Αγιαι Οκουμενικαί Σύνοδοι εθέσπισαν και το Αγιον Πάσχα και το μηνολόγιον καλώς ενομοθέτησαν να ακολουθώμεν και θέλει να ακολουθεί το νεοεφεύρετον Πασχάλιον και νεον μηνολόγιον των αθέων αστρονόμων του Πάπα και εναντιώνεται εις αυτά όλα και θέλει να αναστρέφη και να χαλάσει τα πατροπαράδοτα δόγματα της εκκλησίας ας εχει το ανάθεμα και εξω της του Χριστού εκκλησίας και της των πιστών ομηγύρεως ας είναι...

π. Γρηγόριος

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ων αυτοκατάκριτος» (Τιτ. 3, 10-11).

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 26 Ιανουαρίου 2022 - 1:44 π.μ.

Ἀκριβῶς αὐτό ἰσχύει γιά ἐσᾶς! Τό «Τέλος» πού ἔγραψα εἰς τήν προηγουμένην «συζήτησιν» εἰς αὐτό τό χωρίον βασίζεται. Ἔχω κάνει «διάλογον» καί μέ Ἰεχωβίτας καί ὁμολογῶ ὅτι οὐδεμίαν διαφοράν εὑρίσκω εἰς τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον «διαλέγονται»! (Σημείωσις: Τά εἰσαγωγικά εἰς τάς λέξεις «συζήτησις» καί «διάλογος» ἐν προκειμένῳ ὑπονοοῦν ὅτι οὐδεμία συζήτησις γίνεται μέ Ματθαιϊστάς καί Ἰεχωβίτας, καθότι αὐτοί δέν ἀκούουν τί τούς λές καί δέν καταλαβαίνουν τί τούς γράφεις λόγῳ σκοτισμοῦ τοῦ μυαλοῦ των, ὁ ὁποῖος ὀφείλεται εἰς τήν αἵρεσίν των. Ἡ ἀπόδειξις αὐτοῦ τοῦ ἰσχυρισμοῦ εὑρίσκεται εἰς τά σχὀλιά των, τά ὁποῖα εἶναι τοῦ τύπου:
-- «Καλημέρα Γιάννη!»
-- «Κουκιά σπέρνω»!!!)
Τέλος, τέλος.

δάσκαλος είπε...

Ο Στουραΐτης είναι γνωστός εμμονικός και περιττεύει κάθε διάλογος μαζί του. Αφήστε τον να πιστεύει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία περιλαμβάνει εν έτει 2022 τον Αμφιλόχιο, τον Γκουτζίδη και τον Στουραΐτη. Και άλλος στο ψυχιατρείο μπορεί να πιστεύει ότι είναι ο Ναπολέοντας ή ο Μέγας Αλέξανδρος κλπ. Δικαίωμά του...
π. Γρηγόριε η δήθεν απόφαση της συνόδου του 1583 είναι μούφα. Βλέπε σχετικά στο βιβλίο μου "Διπλούς Πέλεκυς κατά του Γρηγοριανού Ημερολογίου". Αν δεν το έχεις στείλε μου στο mail να σου το στείλω δωρεάν.

Ανώνυμος είπε...

Δεν γνωρίζω αν είναι αυθεντικό η όχι.
Αλλά κάτι ανάλογο υπέγραψαν οι γοχ το 2014

Τέλος πάντων
Σήμερα το μείζον θέμα είναι τα εμβόλια.

Η σύνοδος γοχ υπογράφει εγκυκλίους εναντίον των οποιοδήποτε σκευασμάτων και εμβολίων που συνδέονται με εκτρωμενα έμβρυα και από την άλλη πλήθος κληρικών και λαϊκών έχουν εμβολιαστεί.

Π Γρηγόριος

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Π.Γρηγόριε,ο κ.δάσκαλος έβγαλε μούφα την Απόφαση της Συνόδου του 1583,όπως οι πάτρονές του αναθεματισμένοι Νεοημερολογίτες.
Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.
Αφού δεν ακούει εμάς,καλόν θα ήτο να διάβαζε την σχετική ανάλυση για τα Σιγγίλια του ομοπίστου του ,κατά το ήμισυ βέβαια,και ανήκοντα εις τον χώρον του,π.Νικολάου Δημαρά.
Εάν και αυτή δεν του αρέσει,ας απευθυνθεί στον 4301/2014 Νόμο,εκεί που εντάχθηκε μετά βα΄ί΄ων και κλάδων ο Ακακιοφλωρινισμός,μαζί με τους Ιεχωβάδες,Πεντηκοστιανούς,Προτεστάντες και λοιπούς.

Όσο για τον κ.Χατζηνικολάου, ισχύει το :Εμίσησα εκκλησία πονηρευομένων και μετά ασεβών ου μη καθίσω.

Χαρίλαος Ι.Στουρα΄ί΄της.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Πάτερ Γρηγόριε,αυτό για εσάς και για κάθε καλοπροάιρετο,όχι για τους δύο κυρίους.


https://www.imagnikolaou.eu/l/i-katadiki-toy-neoy-imerologioy/#:~:text=%CE%97%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85,II%2C%20Ro%201932.

Νεκτάριος Τόμπρος είπε...

Γιατί μας ονομάζεις "Νεοημερολογίτες"; Δεν γνωρίζεις ότι όταν πηγαίνουνε στο Άγιο Όρος εορτάζουμε με το Παλαιό Ημερολόγιο(και ακολουθούμε την Βυζαντινή ώρα);Σας ονόμασαν "Παλαιοημερολογίτες" οι Ορθόδοξοι.Ξέρεις γιατί;Γιατί εορτάζεται μόνο με το Παλαιό Ημερολόγιο.
Θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση κ.Χ.Σ.:
Αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής αλλαγής του Παλαιού Ημερολογίου(από τους Πατριάρχες που εορτάζουν με το Π.Η.),ή αυτό απαγορεύεται(λόγω της Συνόδου του 1583);

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 26 Ιανουαρίου 2022 - 6:48 μ.μ.

Ἐδῶ ταιριάζει τό γνωστόν: «Ἀπό τήν πόλιν ἔρχομαι καί στήν κορφήν κανέλλα, καί βάζω τό καπέλλον μου νά μήν βραχῇ ἡ ὀμπρέλλα»!