Το διάβασα εδώ https://disqus.com/by/dhatzini/ και το ανεβάζω στην "Ορθόδοξη Φωνή"

Ο 19χρονος εθνοφρουρός που μπήκε στη Νεκρή Ζώνη φωνάζοντας «καρντάς» και τον δολοφόνησαν (εικόνες)


Οἱ Τοῦρκοι δέν ἀνέχονται τήν παραβίασιν τῶν συνόρων τῶν ἐκ μέρους των κλεμένων ἐδαφῶν οὔτε κἄν ἀπό ἕν ἄτομον, τό ὁποῖον μάλιστα δείχνει φιλικές καί εἰρηνικές διαθέσεις. Τόν σκοτώνουν ἀμέσως! Τά Ἑλληνικά σύνορα ποδοπατοῦνται καθημερινῶς ἀπό ἑκατοντάδες ὑποψηφίους τζιχαντιστάς, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται ἐδῶ γιά νά κάνουν ὅ,τι κάνουν καί στήν Ἀγγλία, στή Γαλλία, στή Γερμανία καί ἀλλοῦ, δηλαδή γιά νά σκορπίσουν τόν θάνατον καί γενικῶς τήν βίαν καί νά ἐπιβάλλουν τό Ἰσλάμ, ἀλλά οἱ "ἕλληνες" πετοῦν τόν Σταυρόν καί τρέχουν νά περιθάλψουν τούς "πρόσφυγες," οἱ ὁποῖοι ὁσονούπω θά μᾶς ξεπερνοῦν ἀριθμητικῶς, νά τούς βάλουν σέ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα, νά τούς χορηγήσουν ἐπιδόματα, κόβοντας τίς δικές τους συντάξεις, νά τούς δώσουν στεγαστικά δάνεια πού θά πληρώσουν οἱ ἴδιοι, νά τούς κτίσουν τζαμιά κ.λπ. Ἀσφαλῶς θ' ἀναρωτιοῦνται οἱ μουσουλμᾶνοι γιατί δέν εἶχαν ἀντιληφθῆ τόσα χρόνια ὅτι τό Ἰσλάμ εἶχε τόσην ἀπήχησιν στούς "χριστιανούς"! Ἀμφιβάλλω ἄν ὑπῆρξε ποτέ πρίν σέ ὁποιανδήποτε χώραν τοῦ πλανήτου τόσον γελοία καί τόσον ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ συμπεριφορά ἐκ μέρους τῶν ἰθαγενῶν καί τῶν "ἡγετῶν" των, θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν. Τά κόκκαλα τῶν ἑκατομμυρίων ἡρώων πού ἔχουν πέσει στά πεδία τῶν μαχῶν, γιά νά παραδώσουν στίς ἑπόμενες γενιές μίαν ἐλευθέραν, ἀξιοπρεπῆ καί Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν Ἑλλάδα ἀσφαλῶς θά τρίζουν! Μία μόνον λογική ἐξήγησις μπορεῖ νά ὑπάρχῃ διά τήν τόσην γελοιότητα καί τόσην ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ: Οἱ πρωτεργάται μᾶλλον πάσχουν από "πισωγλεντισμόν," πνευματικόν ἤ σαρκικόν, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, ἀρέσει στούς μουσουλμάνους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: