Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων ποιμένων ἀπέναντι στοὺς Μουσουλμάνους;

Οἱ Μητροπολίτες τῆς Θράκης θέτουν τοὺς ἑαυτούς τους ἀπέναντι ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν Ἁγίων Πατέρων ποὺ κατακεραύνωσαν τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸν Μωάμεθ. Ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς σύγχρονους ταγοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ποὺ ὅταν πρέπει νὰ ἐκφράσουν τὴ δογματικὴ συνείδησή της ἔναντι τῶν αἱρετικῶν Μουσουλμάνων, λιποψυχοῦν καὶ ἀναλώνονται σὲ κοινωνιολογικὲς προσεγγίσεις καὶ πολιτικοὺς βερμπαλισμούς, οἱ Ἅγιοι Πατέρες ποὺ κλήθηκαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ Ἰσλὰμ δὲν δίστασαν νὰ ἀρθρώσουν θεολογικὸ λόγο ἀπέναντι στὸ φονταμενταλιστικὸ τζιχὰντ τοῦ Κορανίου, ἀκόμη κι ὅταν κινδύνευαν νὰ χάσουν τὸ κεφάλι τους καὶ νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

***
Ο   IOANNIS PYROGRAFOS άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων ποιμένω...":

Είμαστε ορθόδοξοι και ως ορθόδοξοι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε "επόμενοι τοις αγίοις πατράσι".  Διαφορετικά δεν θα αποκτήσουμε ποτέ "νουν Χριστού".

Εἶναι σὲ ὅλους γνωστὴ ἡ περιπέτεια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (ὅπως μᾶς τὴ διασῴζει ὁ γνησιότερος τῶν μαθητῶν του, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ἅγιος Φιλόθεος Κόκκινος), ὅταν αἰχμαλωτίστηκε ἀπὸ τοὺς ἐπελαύνοντες τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴ Μικρὰ Ἀσία Ἀχαιμενίδες. Σὲ μία ἐξαιρετικὰ δύσκολη στιγμὴ γιὰ τὸν ἴδιο, μὲ τὸ σπαθὶ τοῦ Τούρκου νὰ κρέμεται κυριολεκτικὰ πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος κατατρόπωσε μὲ θεολογικὰ ἐπιχειρήματα τὶς πλάνες τῶν Ἀγαρηνῶν, μὴ διστάζοντας νὰ στραφεῖ ἐνάντια στὸν ἴδιο τὸν Μωάμεθ καὶ στὸ Κοράνι, λέγοντας τὰ ἑξῆς: “Τὸν δὲ Μαχοῦμετ δὲν τὸν εὑρίσκομε οὔτε ἀπὸ τοὺς Προφῆτες νὰ μαρτυρεῖται οὔτε τίποτε θαυμαστὸ καὶ ἀξιόλογο ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν πίστη νὰ ἔχει ἐπιτελέσει. Γιὰ αὐτὸ δὲν πιστεύουμε σὲ αὐτὸν οὔτε στὸ βιβλίο ποὺ παρέδωσε”. Ὡς “μάρτυς ἀναίμακτος καὶ τῆς εὐσεβείας λαμπρὸς ἀθλητὴς”, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὄχι μόνο δὲν χάϊδεψε τὰ αὐτιὰ τῶν ἄπιστων Ἀγαρηνῶν, ἀλλὰ ἀκολουθώντας μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀνδρεία τὴν προσταγὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τοὺς ἤλεγξε ἀνοιχτὰ γιὰ τὶς πλάνες τους. Ὄχι μὲ πνεῦμα διπλωματίας καὶ δειλίας, ποὺ “ἀναπαύει” τὸν αἱρετικὸ στὴν ἀρρωστημένη καὶ φθοροποιὸ πλάνη του, ἀλλὰ ἐφαρμόζοντας τὴ γνήσια Ὀρθόδοξη ποιμαντική, ποὺ ὡς ὕψιστο στόχο θέτει τὴν ὁριστικὴ πνευματικὴ θεραπεία καὶ ἀποκατάσταση τοῦ πάσχοντος πεπλανημένου ἀνθρώπου: “ἐν πραότητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους μήποτε δῶ αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος ἐζωγρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα”. 

2 σχόλια:

IOANNIS PYROGRAFOS είπε...

Ειμαστε ορθόδοξοι και ως ορθόδοξοι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε "επόμενοι τοις αγίοις πατράσι". Διαφορετικά δεν θα αποκτήσουμε ποτέ "νουν Χριστού".

telemaxos doumanis είπε...

Εις τήν Εκκλησίαν της παλαιάς Διαθήκης το αρχαίο Ισδραήλ, έδωσε ό Θεός τήν εντολή-διαθήκη- ,του των σχέσεων μεταξύ των δικών του παιδιών , και των τέκνων του βάαλ , και των ειδώλων ! η
ίδια διαθήκη ισχύει και γιά το νέο ισδραήλ τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ! Κρ. 2,1 Καὶ ἀνέβη ἄγγελος Κυρίου ἀπὸ Γαλγὰλ ἐπὶ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπὶ Βαιθὴλ καἱ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· τάδε λέγει Κύριος· ἀνεβίβασα ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγον ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καὶ εἶπα· οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα·
Κρ. 2,1 Αγγελος Κυρίου ανέβη από τα Γαλγαλα στοποθεσίαν την οποίαν ωνόμαζον “Κλαυθμώνα” και εις την Βαιθήλ, όπού κατοικούσαν οι Ισραηλίται, και είπεν εις αυτούς· “αυτά λέγει ο Κυριος· σας έβγαλα ελευθέρους από την Αίγυπτον και σας ωδήγησα εις την χώραν αυτήν, δια την οποίαν ωρκίσθηκα στους προπάτορας σας και είπα· Ουδέποτε θα αθετήσω την συμφωνίαν μου με σας.
Κρ. 2,2 καὶ ὑμεῖς οὐ διαθήσεσθε διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις εἰς τὴν γῆν ταύτην, οὐδὲ τοῖς θεοῖς αὐτῶν προσκυνήσετε, ἀλλὰ τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε, τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν καθελεῖτε. καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς μου, ὅτι ταῦτα ἐποιήσατε.
Κρ. 2,2 Ούτε όμως και σεις θα έλθετε εις συμφωνίαν με τους κατοίκους της χώρας αυτής, ούτε και τους θεούς των ποτέ θα προσκυνήσετε αλλά τα είδωλά των θα συντρίψετε και τα θυσιαστήριά των θα καταστρέψετε. Σεις όμως δεν υπηκούσατε εις την εντολήν μου και εκάματε αυτά που σας είχα απαγορεύσει.
Κρ. 2,3 κἀγὼ εἶπον· οὐ μὴ ἐξάρω αὐτοὺς ἐκ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς συνοχάς, καὶ οἱ θεοὶ αὐτῶν ἔσονται ὑμῖν εἰς σκάνδαλον.
Κρ. 2,3 Και εγώ είπα και απεφάσισα· Δεν θα εκδιώξω και δεν θα εξαφανίσω από εμπρός σας τους Χαναναίους, και έτσι αυτοί παραμένοντες μεταξύ σας θα είναι δια σας διαρκής στενοχωρία, οι δε θεοί των θα είναι δια σας συνεχές σκάνδαλον προς το πονηρόν”.
Κρ. 2,4 καὶ ἐγένετο ὡς ἐλάλησεν ὁ ἄγγελος Κυρίου τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντας υἱοὺς Ἰσραήλ, καὶ ἐπῇραν ὁ λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν.
Κρ. 2,4 Οταν ο άγγελος διελάλησε τα λόγια αυτά προς όλους τους Ισραηλίτας, όλος ο λαός έβγαλε κραυγήν και έκλαυσε.
Κρ. 2,5 καὶ ἐπωνόμασαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου, Κλαυθμῶνες· καὶ ἐθυσίασαν ἐκεῖ τῷ Κυρίῳ.
Κρ. 2,5 Δια τούτο δε και ωνόμασαν τον τόπον εκείνον “Κλαυθμώνες”. Εκεί προσέφεραν θυσίας προς τον Κυριον.
Κρ. 2,6 Καὶ ἐξαπέστειλεν Ἰησοῦς τὸν λαόν, καὶ ἦλθεν ἀνὴρ εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ κατακληρονομῆσαι τὴν γῆν.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ,μέχρι και σήμερα , που οι πάσης φύσεως ειδωλολάτρες και αιρετικοι έχουν κατακλύση τον τόπο μας ,και εμείς ως άλλοι ιουδαίοι συνχροτιζόμαστε και συμπορευόμαστε μαζί τους !