ΠΩΣ ΘΑ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ ΠΑΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ;

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ-Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος κατά τήν θρονικήν ἑορτήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τό Φανάριον, παρουσίᾳ ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ ὑπό τόν Καρδινάλιον Κούρτ Κόχ, ἀφοῦ προσεφώνησε τό Βατικανόν ὡς κανονικήν Ἐκκλησίαν, ἐτόνισεν ὅτι: “Αἱ Ἐκκλησίαι τῆς Ρώμης καί τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὀφείλουν νά ἐπανεύρουν τήν κοινήν φωνήν τῶν δύο Ἀποστόλων (Πέτρου καί Ἀνδρέα), τήν κοινήν ὁμολογίαν Πίστεως καί τό ἐν σώματι καί τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ «αὐτάδελφόν» των, ὥστε ὁ κόσμος νά δυνηθῆ νά πιστεύση εἰς τόν Μεσσίαν, τόν ὁποῖον «εὑρῆκαν» οἱ δύο θεμελιωταί τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν”.
Ἀλλά πῶς θά ἐπανεύρουν τήν φωνήν τῶν δύο Ἀποστόλων και ὁ κόσμος τόν Μεσσίαν ὅταν ὁ Παπισμός:
• Κηρύσση ἀντιευαγγελικάς θέσεις.
• Θεοποιῇ τόν Πάπαν διά τοῦ πρωτείου καί τοῦ ἀλαθήτου.
• Ἀπό Σῶμα Χριστοῦ μέ Χριστοκεντρικόν χαρακτῆρα κατέστη ἀνθρωποκεντρικός Ὀργανισμός μέ κοσμικόν κράτος, μέ ἴδιον στρατόν, οἰκονομίαν καί διπλωματίαν.
• Χρησιμοποιῆ τήν Οὐνίαν, διά νά ἀποπλανῇ τούς ἀφελεῖς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἕως ὅτου ὑποτάξουν αὐτούς εἰς τον Πάπαν.
• «Διέστρεψεν ὡς γράφει ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις, πολλά τῶν ἀποκεκαλυμμένων δογμάτων, συνδιαστρέψας αὐτό τό πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ· ἐπενόησε δέ ἄλλα νέα ἀντιευαγγελικά δόγματα δι᾽ ὧν κατεπάτησε τήν συνείδησιν καί τήν διάνοιαν, ἐνεφύσησε τήν μισαλλοδοξίαν, ἐνέβαλε διχόνοιαν μεταξύ λαϊκῶν καί βασιλέων καί πραγματικῶς ἀπεδείχθη νέα κατά τήν ᾽Αποκάλυψιν Βαβυλών».
• Ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Πάπας εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς.
• Προσπαθῆ μέ κάθε τρόπον νά συντηρήση τό ἀποδυναμωμένον κράτος τοῦ Βατικανοῦ.
Ὁ Παπισμός, διά νά ἐπανεύρη τόν Μεσσίαν, θά πρέπη νά ἀποκηρύξη τάς αἱρέσεις του καί νά ἐπανέλθη εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν. Ἀλλά πρός τήν κατεύθυνσιν αὐτήν δέν βοηθοῦν Πατριάρχαι και Ἀρχιεπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι συμβιβάζονται καί συμπλέουν μέ τον Παπισμόν ὡς καί νά μή ἀποτελῆ τήν μόνην ἀλήθειαν ἡ ᾽Ορθοδοξία. Ἐάν τό παράδειγμά των ἠκολοῦθουν οἱ Ἅγιοι, Μέγας Φώτιος, Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός καί ὅλοι οἱ ἀντιπαπικοί Πατέρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας σήμερον δέν θά ὑπῆρχεν ἀληθής Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά θά ἦτο αὐτή ὑποταγμένη εἰς την ἀρχομανίαν τοῦ Πάπα, ὡς δούλη αὐτοῦ. Ἡ δέ Ὀρθόδοξος θεολογία θά εἶχε καταποντισθῆ εἰς τάς πλάνας—αἱρέσεις τῆς Δύσεως καί θά εἶχεν ἀπωλέσει τήν ἀλήθειαν. Διά τήν ὑποταγήν ὅμως τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Παπισμόν φαίνεται πώς ἐργάζεται πυρετωδῶς ὁ Οἰκουμενιστής Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ηὐλόγησε καί τήν μεταπατερικήν θεολογίαν τῆς «Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου».
Γ.Ζ.
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΠΩΣ ΘΑ ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ ΠΑΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘ...":

Ας σκεφτούν για την ώρα πώς θα συναντήσουν τους δύο προφήτες....Ο προφήτης Ηλίας έσφαξε τους ιερείς του Βάαλ....στους αγαπολόγους υποκριτές ποιός ξέρει τι θα κάνει!!! Παρεμπιπτόντως δείτε χάλια από ιστοσελίδα πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας της οποίας τα άρθρα με την μέθοδο της αναδημοσίευσης κατακλύζουν το διαδίκτυο. Πρώτη φωτογραφία στην βιτρίνα ο ψευδοχριστός της Φαουστίνας με την ειδωλολατρική καρδιά....Μία ο Χριστός της Πολωνίας, μία αυτό...να συνηθίζει σιγά σιγά το ακατήχητο και αχρίστιανο, "χριστιανικό μάτι"....


http://www.pentapostagma.gr/2016/12/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%bf%cf%8d-%cf%83%ce%b5-%cf%87.html

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ας σκεφτούν για την ώρα πώς θα συναντήσουν τους δύο προφήτες....Ο προφήτης Ηλίας έσφαξε τους ιερείς του Βάαλ....στους αγαπολόγους υποκριτές ποιός ξέρει τι θα κάνει!!! Παρεμπιπτόντως δείτε χάλια από ιστοσελίδα πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας της οποίας τα άρθρα με την μέθοδο της αναδημοσίευσης κατακλύζουν το διαδίκτυο. Πρώτη φωτογραφία στην βιτρίνα ο ψευδοχριστός της Φαουστίνας με την ειδωλολατρική καρδιά....Μία ο Χριστός της Πολωνίας, μία αυτό...να συνηθίζει σιγά σιγά το ακατήχητο και αχρίστιανο, "χριστιανικό μάτι"....

http://www.pentapostagma.gr/2016/12/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%bf%cf%8d-%cf%83%ce%b5-%cf%87.html