Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


49. Ολόκληρος η Παλαιά Διαθήκη ήτο, τρόπον τινά, μία σκιά του Θεού Λόγου. Πράγματι, όπως μία πελωρία σκιά προηγείται του σώματος, έτσι όλος ο κόσμος εβάδιζε προ Αυτού. Όλη η θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης είναι θρησκεία σκιάς, πίσω από την οποίαν έρχεται το σώμα της:  ο σαρκωθείς Θεός Λόγος, το θεανθρώπινον σώμα Του—η Εκκλησία. Και όντως είναι έτσι:  όλος ο ορατός κόσμος δεν είναι άλλο παρά σκιά, η οποία προδηλώνει και αναγγέλλει το σώμα, το οποίον έρχεται όπισθέν της, την σάρκωσιν του Θεού Λόγου. Μόλις δια της σαρκώσεώςΤου και της Εκκλησίας, του σώματος Αυτού, αποκαλύπτεται η αληθινή πραγματικότης των κτιστών κόσμων, το περιεχόμενόν των, το νόημά των, ο σκοπός των. εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας όχι μόνον οι ορατοί αλλά και οι αόρατοι κόσμοι λαμβάνουν το «σώμα» των, την πλέον διαρκή και πλέον έλλογον πραγματικότητά των.

Συνεχίζεται.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: