Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.
«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.
«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

***
Ο άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Διακοπή μνημοσύνου":

Ο Χριστός μας είπε: ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.
Με την κοινωνία με τον πάπα, τους Οικουμενιστές και τον κάθε αιρετικό πώς μπορούμε να δούμε και να συνεχίσουμε να έχουμε μαζί μας το αληθινό φώς? Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε: "Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες" ?

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Χριστός μας είπε: ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.
Με την κοινωνία με τον πάπα, τους Οικουμενιστές και τον κάθε αιρετικό πώς μπορούμε να δούμε και να συνεχίσουμε να έχουμε μαζί μας το αληθινό φώς? Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε: "Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες" ?

Ανώνυμος είπε...

Ο Χριστός ενώθηκε μαζί μας μέσω του Αγίου Πνεύματος. Κατά την διάρκεια της πεντηκοστής ημέρας από την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πραγματοποιήθηκε η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Ο δε Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ξεκάθαρος: ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ καὶ πυρί.

Κατά την παραμονή της Πεντηκοστής των παπικών to 1979 ωστόσο ο Ιωάννης Παύλος ο 2ος είπε την εξής ΙΣΤΟΡΙΚΗ και ΔΙΑΣΗΜΗ για τα δεδομένα των παπικών προσευχή:

"And I cry, I who am a Son of the land of Poland and who am also Pope John Paul II. I cry from all the depths of this Millennium, I cry on the vigil of Pentecost, I cry with all of you: Let your Spirit descend and renew the face of the earth, the face of this land.” (Homily, Warsaw 1979)

Προσεύχεται για να κατέλθει το πνεύμα και να ανανεώσει την όψη της Γης και την όψη της συγκεκριμένης χώρας. Για ποιο πνεύμα προσεύχεται να κατέλθει? Αφού το Άγιο Πνεύμα ήδη κατήλθε στην Γη και μέσω αρχικά των Αποστόλων και μετέπειτα όλης της Εκκλησίας ήδη την άλλαξε και βρίσκεται πλέον μέσα σε κάθε πιστό που έχει κοινωνία με τον Χριστό.
Μήπως όλη αυτή η προσευχή γίνεται από τώρα ώστε να εκπληρωθεί κάποτε στο μέλλον και συγκεκριμένα όταν θα γίνει το εξής:
13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.
Στην πρόσφατη ενθρόνιση του Χριστού ως Βασιλιά της Πολωνίας ακούστηκε η ίδια προσευχή από τον παπικό αρχιερέα, μέσα στο ναό του "Θείου Ελέους" μπροστά στην εικόνα του Χριστού όπως την ονειρεύτηκε η Φαουστίνα Κοβάλσκα στα "οράματά της" (και μπροστά στις εικόνες του Ιωάννη Παύλου του 2ου και της Φαουστίνας) παρουσία της θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Αλήθεια ποιος αποφάσισε ότι η Φαουστίνα Κοβάλσκα είδε ΣΙΓΟΥΡΑ τον Χριστό και όχι τον Διάβολο μεταμορφωμένο είναι απορίας άξιο? Ποιος αποφάσισε και με τι κριτήρια ότι η Φαουστίνα Κοβάλσκα είναι Αγία?
Αλέξανδρος