Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος : εστί μεν Εκκλησία αγίων και Εκκλησία οσίων, αλλ΄ εστί κατά τον ψαλμόν και Εκκλησία πονηρευομένων


«Λοιπόν δεν είναι πάντοτε σεπτόν και τίμιον το της Συνόδου όνομα. Αλλ΄ εκείνη μεν είναι σεπτή και τιμία, η αγία Σύνοδος, η στοιχούσα τοις τε εγγράφοις και αγράφοις παραδεδομένοις υπό των αγίων Αποστόλων και της Καθολικής Εκκλησίας. Και της τοιαύτης Συνόδου κατά χρέος τας αποφάσεις δεχόμεθα και φυλάττομεν· των δε αλλοτρίων την φωνήν, ούτε γινώσκομεν, ούτε πειθόμεθα αυτή. Δυνάμεθα εντεύθα ν΄ απαριθμήσωμεν πολλάς τοιαύτας Συνόδους, αλλ΄ ίνα μη χρονοτριβώμεν περιττώς, ας ίδη ο αναγνώστης τον Β΄ τόμον των Συνοδικών και θέλει εύρει αυτάς, όπου και ρητώς ληστρικαί επιγράφονται. Και το χειρότερον όπου όχι μόνον τοπικαί και ολιγάριθμοι αστάθησαν τοιαύται, αλλά και οικουμενικαί πολυάριθμοι, οία η εν Εφέσω το δεύτερον, η συμφωνήσασα τω μονοφυσίτη Ευτυχεί και τον ευσεβέστατον και αγιώτατον Φλαβιανόν τον Κων/λεως αποκτείνασα. Μετά ταύτην η επί Κοπρωνύμου πολυαριθμοτάτη, η φριάξασα κατά των αγίων εικόνων. Ομοίως και η επί Βασιλείου του Μακεδόνος οικουμενική ονομασθείσα, παρανομωτάτη δ΄ αναφανείσα, ως καθελούσα και αναθεματίσασα τον αγιώτατον Φώτιον. Περιττόν δε είναι ν΄ αναφέρω το εν Φλωρεντία οικουμενικόν μεν, ληστρικώτατον δε συνέδριον. Λοιπόν πάλιν λέγομεν, δεν είναι πάντοτε σεπτόν και τίμιον το της Συνόδου όνομα, καθώς ουδέ το της Εκκλησίας, καθ΄ ότι, εστί μεν Εκκλησία αγίων και Εκκλησία οσίων, αλλ΄ εστί κατά τον ψαλμόν και Εκκλησία πονηρευομένων».       

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ!

Ποιός Ορθόδοξος μπορεί να μην συμφωνήσει;

Ορθόδοξος αντιλατινόφρων

Ανώνυμος είπε...

Άριστο είναι να εντρυφούμε στα γραπτά των πατέρων της Εκκλησίας επειδή αποτελούν φάροι ασφαλούς πορείας προς ναυτιλλομένους της πρόσκαιρης ζωής των πολλαπλών υφάλων και ξερονήσων. Όμως πόσοι άραγε τους μιμούμαστε και τους ακολουθούμε; Είναι τόσοοοσο δύσκολο να τηρήσεις τη παράδοση της Εκκλησίας; Nαι είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο αν δε τηρείς μέχρι κεραίας αυτές τις παρακαταθήκες. Αν σταγόνα-σταγόνα βάζεις νερό στο κρασί, κρασί παραμένει, αλλά λίγο νοθευμένο. Κι αν συνεχίσεις αυτή τη διαδικασία, και πάλι κρασί θα φαίνεται μα δε θα είναι το πρώτο κρασί. Κι αν δεν είναι εκείνο το κρασί που πρωτοδοκίμασες δε θα μεθύσεις τους καρπούς του πνεύματος..!