Αγάπη και αλήθεια -- Διονύσιος Μπατιστάτος (Παρατηρήσεις επί της επιστολής του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου)

Σεβαστοί Πατέρες,
Εν τω υμετέρω εγκρίτω οργάνω της αγωνιζομένης και αγωνιώσης Ορθοδοξίας,  «Ορθόδοξος Τύπος» (αρ. φύλ.  109/10-10-1969) δημοσιεύεται μακροσκελεστάτη επιστολή του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην. Καίτοι στερούμαι προσόντων, εφαμίλλων προς τον σεβαστόν και εξαίρετον επιστολογράφον, όντα σύμβουλον εξ απορρήτων επισήμων Εκκλησιαστικών ανδρών και πλειστάκις προβληθέντα δια το επισκοπικόν αξίωμα, εν τούτοις αποτολμώ να παρακαλέσω Υμάς, όπως φιλοξενήσητε πενιχράς τινας σκέψεις μου· τούτο δε ουχί προς προβολήν ασήμου και ασημάντου τινός λαϊκού, μη αξιωθέντος παρά του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας ουδέ θέσεως διδασκάλου εν εκπαιδευτικοίς Αυτής Ιδρύμασιν, ως αθεραπεύτου συντηρητικού, αναδίδοντος την οσμήν του λιβάνου, και της κανδήλας των παραδόσεων, αλλά χάριν αυτής ταύτης της Ορθοδοξίας, του προσφιλούς εντρυφήματος των καρδιών μας και της αποκλειστικής ελπίδος σωτηρίας. Συνεταί, πράγματι, αι παραινέσεις, συμπλέκουσαι αριστουργηματικόν δοκίμιον επιστολιμαίας ρητορικής διατριβής. Συνεταί, αλλά άσκοποι και … επικίνδυνοι! Άραγε αγνοεί ο προς ον η επιστολή όσα εν τη επιστολή αναφέρονται; Έχει την γνώμην ο συμπαθής συντάκτης, ότι είναι ο πρώτος, όστις ανακαλεί εις την τάξιν τον προ πολλού ατακτήσαντα; Δεν είναι ο εκλεκτός π. Επιφάνιος εκ των αφελών ή των βραδέως πληροφορουμένων! Γνωρίζει επομένως, ότι πλειστάκις εγράφησαν τοιαύται παραινέσεις υπό τε μετριωτέρων, αλλά και ικανωτέρων τω λόγω. Πλην ο Γέρων του Φαναρίου «ουκ ηβουλήθη συνιέναι». Αι τοιαύται λοιπόν παραινέσεις ου μόνον πίπτουσιν εις το κενόν αλλά και βαρύτατα τραυματίζουν την Ορθόδοξον συνείδησιν. Και ιδού πως! Κατέστη πανορθοδόξως γνωστόν, ότι ο κρίμασιν οις οίδεν Κύριος προκαθήμενος του Φαναρίου και ο τούτου ομόφρων, ο Αμερικής Ιάκωβος π ρ ο  π ο λ λ ο ύ  έπαυσαν να θεωρούν, ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η μόνη κιβωτός σωτηρίας. Έργω δε και λόγω ε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ι  εκτός εδάφους Ορθοδοξίας, ως τούτο άλλωστε ομολογεί και ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Δια των αιρετικών και πεπλανημένων αυτών δοξασιών α σ φ α λ ώ ς  κρημνίζουν συνειδήσεις και βλασφημούν κατά του Παναγίου Πνεύματος, συστήσαντος και συντηρούντος την Ορθόδοξον Εκκλησίαν! Ερωτώμεν λοιπόν τον επαϊοντα π. Επιφάνιον πως οι Πατέρες συμβουλεύουν να συμπεριφερώμεθα κατά των γυμνή πλέον τη κεφαλή διδασκόντων αιρέσεις; Πως θα ωμίλουν οι Βασίλειοι, οι Αθανάσιοι κατά των αιρετικών; Τι συνιστούν οι θείοι και Ιεροί Κανόνες; Ασφαλώς όχι ρητορικάς επιθέσεις, καλολογίας και παραινέσεις! Μία γλώσσα μόνον απομένει· η γλώσσα των επιτιμίων της Εκκλησίας. Τοιαύται συνεταί παραινέσεις, ενώ υπεγείρουν την θυμηδίαν και τον οίκτον του προς ον αι παραινέσεις, συγκλονίζουν τας συνειδήσεις των πιστών τέκνων της Ορθοδοξίας, τα οποία, επί τέλους, δεν κατανοούν διατί υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι  να αναμένουν «άχρι καιρού» και να μη καταδικάσουν, ως πρέπει, τας διαδιδομένας αιρέσεις, τας πασών των αιρέσεων αιρετικωτέρας! Ερωτούν δε τον επιστολογράφον: Μόνον η ανηθικότης αποκόπτει τον οιουδήποτε βαθμού κληρικόν εκ της Εκκλησίας, ουχί δε και η κατεγνωσμένη και γυμνή τη κεφαλή διακηρυσσομένη αίρεσις; Μόνον ο ηθικός καθαρμός του κλήρου πρέπει να αποτελή πόνον και μέλημα των τέκνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ουχί δε και η πλάνη και αίρεσις; Δύναται να ίδη Θεού πρόσωπον ενάρετος τις και των αγγέλων αγνότερος κληρικός, εφ΄ όσον είναι αιρετικός; Οι θείοι και ιεροί κανόνες μόνον το ήθος ελέγχουν, ουχί δε και την πίστιν; Κρημνίζουν λοιπόν αι παραινέσεις του π. Επιφανίου και τας συνειδήσεις και την Ορθοδοξίαν. Τον παταγώδη δε αυτόν κρημνισμόν δεν επανορθώνει η απειλή «Αν τελικώς προχωρήσητε ακόμη, αν προβήτε εις «ενώσεις», τότε θα ίδητε ποίαν στάσιν θα τηρήση έναντι Υμών η Εκκλησία της Ελλάδος», διότι δεν γνωρίζομεν κατά πόσον ομιλεί ο γράφων, κατ΄ εξουσιοδότησιν της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και διότι γεννάται η απορία: δικαιολογείται ανεκτικότης να προχωρήση έτι περαιτέρω, όταν ήδη εφήρμοσε και αυτό το κοινόν ποτήριον της Θείας Ευχαριστίας, ώστε να μεταλαμβάνουν, τη συστάσει του, από ορθοδόξους ιερείς αιρετικοί χωρίς προηγουμένην ομολογίαν ορθοδόξου πίστεως; Και έπειτα αμφιβάλλει ο π. Επιφάνιος, θιασώτης αυτός της διοικητικής εννοίας της Εκκλησίας, ότι τα πάντα δύνανται να αποτολμηθώσι και να περιβληθώσι με συνοδικόν κύρος, οπόταν ουδείς θα δύναται να διαμαρτυρηθή, διότι όλοι θα «κήδωνται της ειρήνης της Εκκλησίας» και θα «σκέπτωνται τας εξελίξεις και καταλήξεις των σχισμάτων, ως γράφει, δια να δικαιολογήση τους συμπαθείς «αχρικαιρισμούς» του; Καθ΄ ημάς η Αίρεσις αποκόπτει τον τε κληρικόν και πιστόν εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επιβάλλεται λοιπόν μόνον συνοδικός έλεγχος και καταδίκη των θιασωτών και κηρύκων της Αιρέσεως του Οικουμενισμού Οικουμενικού Πατριάρχου και Αμερικής Ιακώβου, Θυατείρων Αθηναγόρου κλπ. Μέχρι δε της τοιαύτης επισήμου εκκλησιαστικής ενεργείας, οι πιστοί, κληρικοί τε και λαϊκοί, δύνανται να κάμωσιν χρήσιν έναντι του Πατριάρχου και των ομοφρόνων Αυτώ, του δικαιώματος, όπερ αναγνωρίζει αυτοίς ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, της αποκοπής δηλονότι του Μνημοσύνου και προ Συνοδικής διαγνώμης. Αυτό επιβάλλει η Ορθόδοξος συνείδησις, η ευθύτης και η συνέπεια. Δεν δύναμαι να λέγω: «Παναγιώτατε, είσαι αιρετικός, το οικουμενικόν πνεύμά σου σείει, τον Οίκον, ου εσμέν καθήμενοι, την Ορθόδοξον του Χριστού Εκκλησίαν, αλλά εγώ δεν κόπτω τον Μνημόσυνόν σου άχρι καιρού»! Εάν προσήρχετο εις τον π. Επιφάνιον λαϊκός τις και του έλεγε, ότι φρονεί όσα ο Πατριάρχης διακηρύσσει περί Οικουμενισμού και πανθρησκευτισμού, θα του επέτρεπε να μεταλάβη, εάν δεν ηρνείτο τας πλάνας αυτάς; Η τοιαύτη δε ενέργειά του δεν θα ήτο επιτίμιον, μικρός αφορισμός, α κ ο ι ν ω ν η σ ί α;  Πρόσχωμεν! Πριν ο λαός της Ορθοδοξίας λιθοβολήση κληρικούς και λαϊκούς δια την χλιαράν στάσιν ή διαρρεύση αλλού, λόγω των περιέργων κοκτεϊλισμών μας, ας είπωμεν γυμνήν την αλήθειαν, χωρίς ρητορισμούς. Και η αλήθεια είναι Μία: Πας όστις ευαγγελίζηται ημάς, παρ΄ ο παρελάβομεν, καν Άγγελος εξ ουρανού η, ανάθεμα έστω. Αυτάς τας σκέψεις γεννά εν εμοί η επιστολή του εκλεκτού Αρχιμανδρίτου. Ίσως να μυρίζουν λάδι κανδήλας και λιβάνι! Ίσως να είναι αναχρονιστικά! Δεν γνωρίζω! Ένα μόνον γνωρίζω, ότι η εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία Αλήθεια σταθμίζεται μόνον με την Παράδοσιν και τους Κανόνας και ουχί με ασαφείς ρευστότητας.

Διονύσιος Μπατιστάτος.
---------
Ὡραιοτάτη ἐπιστολή τοῦ ἀγωνιστοῦ Διονυσίου Μπατιστάτου. Ξεσκεπάζει πλήρως τήν πλάνην τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἡ ὁποία συνοπτικῶς εἶναι "διαμαρτρίες ναί, σχίσματα ὄχι," καί ἡ ὁποία, ὡς "εὐρεῖα ὁδός ἄγουσα εἰς τήν ἀπώλειαν," ἀπεκοίμησε πολλούς καί ἠχρήστευσεν ἄλλους, οἱ ὁποῖοι θά ἠδύναντο ν' ἀποτελέσουν ἀνάχωμα εἰς τήν ἀξάπλωσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά καλπάζῃ σήμερα ὁ Οἰκουμενισμός, ἐνῷ οἱ ὑποτιθέμενοι φύλακες ν' ἀρκοῦνται εἰς τόν "χαρτοπόλεμον," ὅπως εὐστόχως ἐχαρακτήρισε τήν τακτικήν αὐτήν ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Ἀθηνῶν Ἰ. Κορναράκης.

18 Σεπτεμβρίου 2019 - 5:39 π.μ

36 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὡραιοτάτη ἐπιστολή τοῦ ἀγωνιστοῦ Διονυσίου Μπατιστάτου. Ξεσκεπάζει πλήρως τήν πλάνην τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἡ ὁποία συνοπτικῶς εἶναι "διαμαρτρίες ναί, σχίσματα ὄχι," καί ἡ ὁποία, ὡς "εὐρεῖα ὁδός ἄγουσα εἰς τήν ἀπώλειαν," ἀπεκοίμησε πολλούς καί ἠχρήστευσεν ἄλλους, οἱ ὁποῖοι θά ἠδύναντο ν' ἀποτελέσουν ἀνάχωμα εἰς τήν ἀξάπλωσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά καλπάζῃ σήμερα ὁ Οἰκουμενισμός, ἐνῷ οἱ ὑποτιθέμενοι φύλακες ν' ἀρκοῦνται εἰς τόν "χαρτοπόλεμον," ὅπως εὐστόχως ἐχαρακτήρισε τήν τακτικήν αὐτήν ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Ἀθηνῶν Ἰ. Κορναράκης.

Ανώνυμος είπε...

Ο ἀείμνηστος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Ἀθηνῶν Ἰ. Κορναράκης δεν ήταν σχισματικός παλαιοημερολογίτης και δεν είχε κοινωνία με σχισματικούς παλαιοημερολογίτες.

Ανώνυμος είπε...

Ο Άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος είναι μαζί με τον ἀείμνηστο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Ἀθηνῶν Ιωάννη Κορναράκη και δεν είχαν μυστηριακή κοινωνία με σχισματικούς παλαιοημερολογίτες!

Ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου να μην χρησιμοποιεί τους Αντιοικουμενιστές που δεν είχαν δογματοποιήσει αιρετικά το ημερολόγιο, όπως τον ἀείμνηστο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Ἀθηνῶν Ιωάννη Κορναράκη.


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Η πλάνη δεν βρίσκεται στον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Αλλά στον παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου.

Ανώνυμος είπε...

η πλάνη βρίσκεται στο ξυλουργείο της γειτονιάς σου.
τράβα μια βολτίτσα να στα πάρει λίγο ο μάστορας-στύλ λοβοτομή να του πεις-
να έρθεις λίγο στα ίσα σου.να σάξεις που λέμε εδώ στον όλυμπο.

Ανώνυμος είπε...

Σαλεμένα φαίνονται τα μυαλά του - 8:16 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Έχει δίκαιο ο ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ.

Πάει πολύ μερικοί παλαιοημερολογίτες να μας κάνουν τον έξυπνο χρησιμοποιώντας τους Ορθοδόξους Αντιοικουμενιστές που δεν είχαν κοινωνία με τους παλαιοημερολογίτες.

Marinos Ritsoudis είπε...

Αυτόθι του Αποστόλου των Εθνών.

"...ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω."

Τι λέει ο Απόστολος ;

Ανάθεμα, λέει, εάν γυμνή την κεφαλή ο οποιοσδήποτε κηρύττει την αίρεση, και δεν λέει να περιμένουμε να σχηματιστεί Οικουμενική Συνοδος να τους αναθεματίσει, αφήνοντας μέχρι τότε τη δηλητηριώδη φρενίτιδα της αίρεσης να αλωνίζει μέσα στους κόλπους της επί γης Εκκλησίας, δηλώνοντας εμμέσως και αμέσως την ασφυκτική καθυποταγή της Αγίας Εκκλησίας υπό την μπότα των αντιχρίστων ορέξεων των αιρετικών και μασόνων.

Διότι ποίος αναγνωρίζει και ανασηκώνει τις αιρέσεις; Μήπως ο χοϊκός άνθρωπος; Οπωσδήποτε όχι, οι αιρέσεις υπό τού Αγίου Πνεύματος στην καρδιά και στού ένός ακόμη ευλαβή ανθρώπου, ξεσκεπάζονται, και εν Αγίω Πνεύματι σπέρνεται η σπορά στις συνειδήσεις των πιστών και αντιδρούν όπως το 1924, πού ο λαός ξεχύθηκε στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για το φραγκικο εορτολόγιο.
Τούτη η καθολική αντίδραση του λαού, ήταν εκ Πνεύματος Αγίου διότι η ιστορία τούς δικαίωσε στην πορεία της.
Και ό,τι τότε ο Λαός παραχρήμα ξεσήκωσε δημόσια στους δρόμους,
οι Αρχιερείς της ν/ητικής Εκκλησίας κοιμόντουσαν, ακόμη και ο πρώην Φλωρίνης Άγιος Χρυσόστομος Καβουριδης, αφού μετά από 10 χρόνια αντιλήφθηκε το ατόπημα και έκανε την αποτείχιση.


Ανώνυμος είπε...

O Διονύσιος Μπατιστάτος προς τον π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΝ:

" Καίτοι στερούμαι προσόντων, εφαμίλλων προς τον σεβαστόν και εξαίρετον επιστολογράφον, όντα σύμβουλον εξ απορρήτων επισήμων Εκκλησιαστικών ανδρών και πλειστάκις προβληθέντα δια το επισκοπικόν αξίωμα, εν τούτοις αποτολμώ να παρακαλέσω Υμάς, όπως φιλοξενήσητε πενιχράς τινας σκέψεις μου· τούτο δε ουχί προς προβολήν ασήμου και ασημάντου τινός λαϊκού,..."


Χαιρόμαστε για την παραδοχή από τον Διονύσιο Μπατιστάτο της ανωτερότητας και υπεροχής του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ. Αυτό τα λέει όλα.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μαρίνος Ριτσούδης θα μας απαντήσει στο εκατοντάκις υποβληθέν ερώτημα:
Είναι παλαιοημερολογίτης; Ναι ή ου;

Εγώ κλίνω με όσα διαβάζω προς την πιθανότητα να είναι παλαιοημερολογίτης.

Θα μας πει ο ίδιος ο κ. Ριτσούδης εαν είναι ή όχι παλαιοημερολογίτης;

Ανώνυμος είπε...

Κανείς από τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές κ. Ριτσούδη 9:16 π.μ. δεν είπε το αντίθετο από τον Απόστολο Παύλο στο εδάφιο που αναφέρεις.

Άλλο η αίρεση και άλλο η αλλαγή του ημερολογίου πράγμα ασήμαντο.

Ο Απόστολος Παύλος, εαν ξέρουμε να διαβάζουμε, μιλάει για την αίρεση.

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω πώς ο Διονύσιος Μπατιστάτος δεν ήταν παλαιοημερολογίτης.
Κάνω λάθος;

Ανώνυμος είπε...

Αξιον προσοχής το ορθόδοξο σχόλιο 18 Σεπτεμβρίου 2019 - 9:56 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΣ ΤΕΝΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ:

Ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας μας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με την ανεπανάληπτη εμπνευσμένη γραφίδα του και τον λόγο του ήταν και είναι και σήμερα ο φόβος των οικουμενιστών και των σχισματικών!

Ανώνυμος είπε...

Οι παλαιοημερολογίτες προσπαθούν να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ επειδή "πλάκωσε στις σφαλιάρες" το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και τις αιρέσεις περι δόγματος του ημερολογίου.
Αλλά έρχεται ο ίδιος ο Διονύσιος Μπατιστάτος, ο άνθρωπος που πάνε να στηριχθούν πάνω του΄για την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, και αναγνωρίζει την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Διόρθωση του 11:43 π.μ.

Οι παλαιοημερολογίτες προσπαθούν να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ επειδή "πλάκωσε στις σφαλιάρες" το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και τις αιρέσεις περι δόγματος του ημερολογίου.
Αλλά έρχεται ο ίδιος ο Διονύσιος Μπατιστάτος, ο άνθρωπος που πάνε να στηριχθούν πάνω του΄για να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, και αναγνωρίζει την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Διονύσιος Μπατιστάτος:
"Μέχρι δε της τοιαύτης επισήμου εκκλησιαστικής ενεργείας, οι πιστοί, κληρικοί τε και λαϊκοί, δύνανται να κάμωσιν χρήσιν έναντι του Πατριάρχου και των ομοφρόνων Αυτώ, του δικαιώματος, όπερ αναγνωρίζει αυτοίς ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, της αποκοπής δηλονότι του Μνημοσύνου και προ Συνοδικής διαγνώμης".

Και ο Διονύσιος Μπατιστάτος αναγνωρίζει ως δικαίωμα (άρα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) και όχι ως καθήκον (άρα ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) την διακοπή του μνημοσύνου που λέγει ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Θα το βάλουν άραγε στο μυαλό τους οι της "καταναγκαστικής αποτείχισης" παλαιοημερολογίτες και άλλοι; Θα το καταλάβουν ποτέ;

Ανώνυμος είπε...

"δύνανται να κάμωσιν χρήσιν έναντι του Πατριάρχου και των ομοφρόνων Αυτώ, του δικαιώματος". (Διονύσιος Μπατιστάτος)

Οι "καταναγκαστικοί αποτειχιστές" καιρός να βάλουν μυαλό!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΤΑΝ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ

JIM είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Ανώνυμος είπε...

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ 12:34 μ.μ.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁλόκληρον τό ἄρθρον τοῦ Δ. Μπατιστάτου κατακρίνει τόν "ἀχρικαιρισμόν" τοῦ π. Ἐπιφανίου καί παροτρύνει τούς πιστούς νά πράξουν ὅ,τι θά ἔπραττον ἐν προκειμένῳ οἱ Βασίλειοι καί οἱ Ἀθανάσιοι, ἤτοι ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ μέ τούς Οἰκουμενιστάς. Παρά ταῦτα, οἱ ὡς ἄνω ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ τῆς Ἀληθείας πράκτορες τῶν Οἰκουμενιστῶν "σχολιασταί" λέγουν ὅτι καί ὁ Δ. Μπατιστᾶτος θεωρεῖ προαιρετικήν τήν ἀποτείχισιν! Μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπολέσαι!

Ανώνυμος είπε...

Άφησε στην άκρη παλαιοημερολογίτα κ. Χατζηνικολάου τις μπουρδολογίες και τις αρρωστημένες φαντασίες σου "περι πρακτόρων των Οικουμενιστών" που εννοείς τους ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!

Και έλα να προσγειωθείς στην πραγματικότητα μέσα από το ίδιο το γραπτό του Διονύσιου Μπατιστάτου.

Παίρνω από ένα προηγούμενο σχόλιο.

Να τί λέει ο ίδιος ο Διονύσιος Μπατιστάτος:
"Μέχρι δε της τοιαύτης επισήμου εκκλησιαστικής ενεργείας, οι πιστοί, κληρικοί τε και λαϊκοί, δύνανται να κάμωσιν χρήσιν έναντι του Πατριάρχου και των ομοφρόνων Αυτώ, του δικαιώματος, όπερ αναγνωρίζει αυτοίς ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, της αποκοπής δηλονότι του Μνημοσύνου και προ Συνοδικής διαγνώμης".

Και ο Διονύσιος Μπατιστάτος αναγνωρίζει ως δικαίωμα (άρα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) και όχι ως καθήκον (άρα ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) την διακοπή του μνημοσύνου που λέγει ο ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Θα το βάλουν άραγε στο μυαλό τους οι της "καταναγκαστικής αποτείχισης" παλαιοημερολογίτες και άλλοι; Θα το καταλάβουν ποτέ;

Πότε θα αφήσεις τις μπουρδολογίες σου παλαιοημερολογίτα κ. Χατζηνικολάου και θα μιλάς σωστά;

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ξανά παίρνω από προηγούμενο σχόλιο:

"O Διονύσιος Μπατιστάτος προς τον άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΝ:

" Καίτοι στερούμαι προσόντων, εφαμίλλων προς τον σεβαστόν και εξαίρετον επιστολογράφον, όντα σύμβουλον εξ απορρήτων επισήμων Εκκλησιαστικών ανδρών και πλειστάκις προβληθέντα δια το επισκοπικόν αξίωμα, εν τούτοις αποτολμώ να παρακαλέσω Υμάς, όπως φιλοξενήσητε πενιχράς τινας σκέψεις μου· τούτο δε ουχί προς προβολήν ασήμου και ασημάντου τινός λαϊκού,..."


Χαιρόμαστε για την παραδοχή από τον Διονύσιο Μπατιστάτο της ανωτερότητας και υπεροχής του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ. Αυτό τα λέει όλα."

Πότε θα αφήσεις τις μπουρδολογίες σου παλαιοημερολογίτα κ. Χατζηνικολάου και την μπουρδολογική σου άποψη για τον άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΝ;


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Αν και δεν αξίζει να χάνει κανείς τον χρόνο του με τα μπουρδολογικά σχόλια του παλαιοημερολογίτη κ. Χατζηνικολάου, για τους επισκέπτες θα σχολιάσω το όχι τόσο αρρωστημένο μέρος του σχολίου του.

"Ὁλόκληρον τό ἄρθρον τοῦ Δ. Μπατιστάτου κατακρίνει τόν "ἀχρικαιρισμόν" τοῦ π. Ἐπιφανίου καί παροτρύνει τούς πιστούς νά πράξουν ὅ,τι θά ἔπραττον ἐν προκειμένῳ οἱ Βασίλειοι καί οἱ Ἀθανάσιοι, ἤτοι ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ μέ τούς Οἰκουμενιστάς".

Το άρθρο του Δ. Μπατιστάτου μπορεί να κατακρίνει την αναβολή της διακοπής του μνημοσύνου και να παροτρύνει τούς πιστούς για διακοπή του μνημοσύνου, όμως αυτό δεν το θεωρεί υποχρεωτικό, αλλά προαιρετικό όπως φαίνεται ηλίου πιο φωτεινότερο.

"δύνανται να κάμωσιν χρήσιν έναντι του Πατριάρχου και των ομοφρόνων Αυτώ, του δικαιώματος". (Διονύσιος Μπατιστάτος)


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Μερικοί παλαιοημερολογίτες είναι φρόνιμο να διαβάζουν καλύτερα αυτά που διαβάζουν, και να μην βγάζουν συμπεράσματα σύμφωνα με τις παγιωμένες λαθεμένες απόψεις τους διότι δεν θα τους πιστεύει στο τέλος κανείς. Ούτε οι οπαδοί τους!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπολέσαι, να το καταλάβουν οι παλαιοημερολογίτες της "καταναγκαστικής αποτείχισης".

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΤΑΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ

Ανώνυμος είπε...

Δυνητιστές της κακιας ώρας, αφού δεν μπορούμε να σας αποφυγουνε ή να σας διορθώσουμε, τουλάχιστον μοιράζετε γέλιο απλώχερα
Ελληνικα το ξερουμε οτι δεν γνωριζετε να διαβάζετε αλλά το βαθύτερο ερώτημα είναι :
Tί "πίνετε" ;

Ανώνυμος είπε...

Υποχρεωτιστές κοιτάχτε να μετανοήσετε!

Ανώνυμος είπε...

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΨΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Για να στηρίξη την πλάνη του περί δυνητικότητας, εκτός των άλλων ανακριβειών και αυθαιρεσιών, χρησιμοποίησε και κείμενο της Αγίας Γραφής διαβολικώ τω τρόπω. Έγραψε ότι η δυνητικότητα και προαιρετικότητα του 15ου κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, στηρίζεται στην Καινή Διαθήκη, πλαστογραφώντας λόγους περί νηστείας του Αποστόλου Παύλου. Ενώ ο Απόστολος λέει ""ο εσθίων τον μη εσθίοντα μη εξουθενείτω και ο μη εσθίων τον εσθίοντα μη κρινέτω"" (προς Ρωμαίους ΙΔ΄ 3), ο Επιφάνιος το αντικατέστησε με το ""ο μνημονεύων τον μη μνημονεύοντα μη εξουθενείτω και ο μη μνημονεύων τον μνημονεύοντα μη κρινέτω"" ****. Έτσι εξαπάτησε και παρέσυρε στην αίρεση του Οικουμενισμού τους καλοπροαίρετους πιστούς, κληρικούς και λαικούς.
Ο αθεόφοβος Επιφάνιος, στη θέση της νηστείας - η οποία είναι προαιρετική και εξατομικευμένη - έβαλε την αποτείχιση, δηλαδή την διακοπή της κοινωνίας των Ορθοδόξων από τους εχθρούς του Θεού τους αιρετικούς, η οποία είναι άκρως απαραίτητη και υποχρεωτική για την σωτηρία της Εκκλησίας.
Ποιος του έδωσε το δικαίωμα να διαστρέφει τον Λόγο του Θεού??
Με ποιο δικαίωμα διασκεύασε το Ευαγγέλιο???
Με τέτοιες μεθόδους και με πλήθος από ψέματα και ανακρίβειες στο βιβλίο του “ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ” ο δυστυχής Επιφάνιος προώθησε την Παναίρεση του Οικουμενισμού τόσο, όσο κανείς άλλος.
****(Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Ἰ. Θεοδωρόπουλος,
"Τὰ Δύο Ἄκρα - Οἰκουμενισμὸς & Ζηλωτισμός",
Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος,
Ἔκδοσις Γ΄ , 2008,
σ. 114-118)

Ανώνυμος είπε...

Οι παλαιοημερολογίτες προσπαθούν να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ επειδή "πλάκωσε στις σφαλιάρες" το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και τις αιρέσεις περι δόγματος του ημερολογίου.
Αλλά έρχεται ο ίδιος ο Διονύσιος Μπατιστάτος, ο άνθρωπος που πάνε να στηριχθούν πάνω του΄για να μειώσουν την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, και αναγνωρίζει την μεγάλη αξία του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Τέτοιος είναι ο ασεβέστατος παλαιοημερολογίτης 4:34 μ.μ. που βρίζει τον Άγιο Επιφάνιο.

Ανώνυμος είπε...

Tελικώς, Δυνητιστές και διαστρεβλωτές ακόμα και της Αγίας Γραφής, θα μας απαντήσετε ;
Τί "πίνετε" ;

Ανώνυμος είπε...

Εσείς οι καταναγκαστικοί αποτειχιστές παλαιοημερολογίτες τί "πίνετε";
Θα μας πείτε;

Εμείς οι Ορθόδοξοι πίνουμε καθαρό νερό της Ορθοδοξίας.