«Τῇ ἀγνώστῳ Ὀρθοδοξίᾳ» -- [Σημείωση ἱστολογίου ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ ]

«Τῇ ἀγνώστῳ Ὀρθοδοξίᾳ»

τοῦ "Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου" κ. Ἱεροθέου

[Σημείωση ἱστολογίου "Ε. - Σ.": Διαβάσαμε στόν λεγόμενο ἐκκλησιαστικό καί θρησκευτικό τύπο, ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό, διάφορα ἄρθρα καί κηρύγματα γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐκτιμοῦμε ὅτι μακράν τό δημοσιευόμενο κατωτέρω ἐκφράζει τίς πλέον ἀξιόλογες καί χρήσιμες σκέψεις καί ἐπισημάνσεις. Ὁ κ. Ἱερόθεος Βλάχος εἶναι ἀναμφίβολα ἕνας ἀξιόλογος ἐπιστήμων θεολόγος με πλούσια γνώση καί μελέτη τῆς Πατερικῆς Θεολογίας. Ἔχουμε καί κατά τό παρελθόν ἐπαινέσει, ἀλλά καί δημοσιεύσει, σημαντικά κείμενα καί ἄρθρα του. Δέν συμφωνοῦμε στά πάντα. Ὄχι τόσο θεολογικά, ὅσο πρακτικά καί οὐσιαστικά, καθότι, ὅπως ὁ ἴδιος συχνά ὑπενθυμίζει "οὐκ ἐν γράμμασιν, ἀλλ' ἐν πράγμασιν ἡμῖν ἡ εὐσέβεια"! Μέ ἀνυπόκριτη εἰλικρίνεια δέ καί ἄδολη ἀγάπη, ἀλλά καί παρρησία, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἐπαναλάβουμε πρός τό σεβαστό αὐτό πρόσωπο τή λυπηρή διαπίστωσή μας ὅτι, κατά τήν ταπεινή μας ἐκτίμηση, ἡ συμμετοχή του στή "Σύνοδο τῆς Κρήτης" σημάδεψε ἀρνητικά καί μᾶλλον ἀνεξίτηλα τήν ὅλη θεολογική του πορεία καί μαρτυρία. Ἐφ' ὅσον, καλῶς ἤ κακῶς, ἀπεφάσισε τή συμμετοχή του ἐκεῖ, ἔπρεπε ὡς συνετός καί ἐχέφρων ἄνθρωπος νά ἔχει ἐκτιμήσει ὅτι ἀπό μία τέτοια διοργάνωση, πολυαναμενόμενη ἀπό δεκαετιῶν, ἐξέρχεται ἤ ἀπέρχεται κανείς εἴτε ὡς ὁμολογητής, εἴτε ὡς προδότης! Προδότης τῆς Πίστεως εἶναι ὁ συμφωνήσας καί συνυπογράψας. Ὁμολογητής δέ, ὁ διαφωνήσας, ἀποχωρήσας καί ἐν συνεχεία ἀποκηρύξας τά ἐκεῖ ἀποφασισθέντα! Καί τέτοιος, δυστυχῶς, δέν ὑπῆρξε καν-εἷς! Μολαταῦτα τό παρακάτω δημοσιευόμενο κείμενο δέν χάνει τήν ἀξία του, διότι μαρτυρεῖ ἀληθῶς, ἔστω καί μόνον θεωρητικῶς, τό τί εἶναι Ὀρθοδοξία!


Δεν υπάρχουν σχόλια: