ΤΟ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ,ΕΡΜΗΝΕΥΩΝ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΡΘΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
16.1.2018

«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ι, 32).
Ἀπόδοσις : Ὅποιος ντραπεῖ νὰ μὲ ὁμολογήσῃ ἐνώπιον τῶν συνανθρώπων του εἰς τὴν κοινωνίαν καὶ ἐγὼ θὰ ντραπῶ νὰ τὸν ὁμολογήσω ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων.

1.Στὴν ἄθεη, διεφθαρμένη, ἀπάνθρωπη καὶ ἀντίχριστη κοινωνία ποὺ ζοῦμε ἐφαρμόζεται δυστυχῶς ἡ ρῆσις τοῦ Εὐαγγελίου : «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν˙ οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ρωμ.γ, 12).
Ὡς ἐκ τούτου ὅλες οἱ ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, οἱ βωμοὶ καὶ οἱ ἑστίες, ὄχι μόνον περιφρονῶνται καὶ χλευάζονται, ἀλλὰ καὶ πολεμοῦνται ἀφαντάστως λυσσαλαίως ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς ὀλιγογράμματους, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τοὺς ψευδοδιανοουμένους, τοὺς σοφοὺς καὶ ὅλους τοὺς δῆθεν πολιτισμένους. Ἀκόμη καὶ Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι ὄχι μόνον δὲν ἔχουν παρρησίαν νὰ κυρήττουν καὶ νὰ γράφουν ξεκάθαρη τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ οὐδὲ κἀν διὰ τοῦ παραδείγματος δὲν θέλουν νὰ διδάσκουν τὸ ποίμνιόν των, ἀλλὰ ἀπεναντίας ντρέπονται ἀκόμη νὰ κάνουν τὸν Σταυρόν τους, ὅταν διέρχωνται ἔμπροσθεν Ἱεροῦ Ναοῦ ἢ τρώγουν σὲ ἑστιατόρια ἢ συνεστιάσεις. Μάλιστα δὲ πολλὲς φορὲς κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων, ἰδίως στὶς ἐπαρχίες, σὲ μνημόσυνα, πανηγύρεις, γάμους καὶ λοιπὲς τελετὲς καταλύουν ὄχι μόνον Τετάρτες καὶ Παρασκευὲς ἀλλὰ καὶ Σαρακοστὲς σὰν τοὺς Ἰησουΐτες ποὺ εἶχαν τύψεις συνειδήσεως (γιατὶ αὐτοὶ ἔτρωγαν κρέατα καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες μόνον ψάρια ἢ λαδερὰ ἢ ξηροφαγία) καὶ ποὺ ἔλεγον : «Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, εὐλόγησον τὸ ἀρνάκι νὰ γίνῃ ἕνα χρυσὸ ψαράκι» καὶ κατεβρόχθιζαν τεράστια μπούτια καὶ φιλέτα μὲ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἔτρωγαν χρυσᾶ ψαράκια. Ἀκόμη καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας ἔβγαλε καὶ ἔκρυψε τὸν Σταυρό του διὰ νὰ μὴ τὸν ἰδοῦν οἱ Μωαμεθανοί.


2.Ὁ Δωροδότης Θεὸς τὰ ἔφερε κατ΄ εὐχὴν στὶς 16 Ἰανουαρίου 2018 νὰ ἀναδειχθῇ ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Πνευματικοῦ Καθιδρύματος τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁ ἐξοχώτατος Ὁμότιμος Καθηγητὴς Στατικῆς καὶ Σιδηρῶν Γεφυρῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κύριος Ἀντώνιος Κουνάδης. Ἐπίσης ὑπῆρξε Πρωταθλητὴς Δισκοβολίας, ἐμεῖς ὅμως τὸν ἐπαινῶμε κυρίως, διότι ὑπῆρξε Πρωταθλητὴς τοῦ πνεύματος καὶ πρέπει πάντοτε νὰ ἐπαινῶμε καὶ νὰ βραβεύωμε πρωταθλητὲς τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀκολουθοῦν τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα τῆς διεφθαρμένης κοινωνίας ἀλλὰ ἐναντιοῦνται, καθότι τὰ ἑκάστοτε ρεύματα τὰ ἀκολουθοῦν συνήθως οἱ φελλοί, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα. Ἐπιτέλους ἐπιβάλλεται νὰ προβάλλωνται εἰς τὴν κοινωνία μας οἱ ἀετοὶ τοῦ πνεύματος καὶ ὄχι οἱ κολοιοὶ (καλιακοῦδες), διότι κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον «ἀετῶν οὐ κολοιῶν αὕτη ἡ τράπεζα». Καὶ τοῦτο γιὰ νὰ  μὴ δαιωνίζεται ἡ βασιλεία τῶν ἀγκαθιῶν, ποὺ προβάλλουν καὶ ἐπιβάλλουν διεφθαρμένα καθεστῶτα καὶ οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις.
Τέτοια πνευματικὰ ἀναστήματα, ἰδεολόγοι καὶ ἀνιδιοτελεῖς πρέπει νὰ ἡγοῦνται ἰδεολογικῶν κινημάτων, καὶ νὰ ἀπαιτοῦν κάθαρση πολιτειακῆς, πολιτικῆς, νομοθετικῆς, διοικητικῆς, πνευματικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας καὶ νὰ εἶναι κύριοι ὁμιλητὲς παλλαϊκῶν συλλαλητηρίων.

3. Οἱ φορεῖς μας, δηλαδὴ τὸ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ι.Π.Η.Π.&Α.), τὸ περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» καὶ τὸ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», θέτουν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους εἰς τὴν διάθεση τοῦ κ. Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
Εὐχόμεθα καὶ ἀγαστὴ συνεργασία μετὰ τοῦ σημερινοῦ Ἀντιπροέδρου καὶ Προέδρου τοῦ προσεχοῦς ἔτους Καθηγητοῦ κ. Στεφάνου Ἥμελλου.

4. Ὁ κ. Πρόεδρος, παιδιόθεν εἶχε ἀνατραφῆ μὲ Παιδεία καὶ Νουθεσία Κυρίου καὶ φόβο (σεβασμό) τοῦ Τρισυπόστατου Θεοῦ τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος διακηρύσσει τό :
«Ὅστις θέλει ὁπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Μάρκ. η, 34).

Ἀντιθέτως οἱ ἄλλες θρησκεῖες (ἀκόμη καὶ χριστιανικὰ δόγματα, ὅπως ὁ Καισαροπαπισμός, ὁ Προτεσταντισμός – Οἰκουμενισμός, Εὐαγγελικοὶ καὶ λοιποί) διεδόθησαν καὶ ἐπεβλήθησαν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Ὅλα, ἄνθρωποι καὶ δόγματα, χρειαζόμεθα πάντοτε νὰ διορθωνώμεθα. Μόνον ἡ ἀλώβητος Ὀρθοδοξία ἐκηρύχθηκε μὲ λόγια, ἐβεβαιώθηκε μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθηκε μὲ αἷμα καὶ δὲν χρειάζεται διορθώσεις.

5. Πέραν τῶν εὐλαβῶν, ταπεινῶν καὶ ἑλληνόψυχων γονέων του, ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀδελφὴ τοῦ κυρίου Ἀντωνίου Κουνάδη, ἡ ἀείμνηστη Φωτεινὴ Κουνάδη - Κατσαριώτη, ἡ μεγάλη αὐτὴ φιλάνθρωπος, εὐαίσθητη ψυχὴ ποὺ ἐσκορποῦσε τὴν περιουσία της διὰ περίθαλψη ἀσθενῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ διέθεσε τὰ ἀκίνητά της εἰς εὐαγῆ Ἱδρύματα. Ὡς ἄλλη Μακρῖνα (ἀδελφὴ τοῦ Ἁγ. Βασιλείου), ἐστήριξε καὶ ἐστερέωσε τὴν ἀκράδαντο Ὀρθόδοξο πίστη τοῦ ἀδελφοῦ της Ἀντωνίου Κουνάδη, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἕνα φωτεινότατο παράδειγμα πρὸς μίμηση εἰς τὴν σφαῖρα τῆς Πνευματικῆς Ἡγεσίας.

6. Οἱ ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων, τῆς Τέχνης καὶ τῆς Ἐπιστήμης συνήθως δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία ὄχι μόνον νὰ ὁμολογοῦν τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ δυστυχῶς κάποιοι λοιδοροῦν καὶ βδελύσσονται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια, τὶς ἀφοσιώσεις καὶ τοὺς ἀγῶνας ὑπὲρ τῶν ἱερῶν βωμῶν καὶ ἑστιῶν.

7. Ἐν τούτοις ὁ κύριος Ἀντώνιος Κουνάδης ἔχων ἐπίγνωσιν τῶν :
α. «ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσι αὐτήν». (Ψαλμ. ΡΙ, 10),
β.τὴν ἀμέριστον ἀγάπην του πρὸς τὸν κάθε πλησίον του (Οἶδες τὸν πλησίον σου, οἶδες τὸν Θεόν σου),
γ. «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω γέγονα χαλκὸς ἠχὼν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Κορινθ. Α’, ιγ, 1),  

εἶχε καὶ ἔχει τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία νὰ ὁμολογῇ δημοσίως :

«οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον» (Κορινθ. Α’, β, 2),

καὶ διεκήρυξε κατὰ τὴν εἰσαγωγικὴ ὁμιλία του τὴν ἡμέρα τῆς ἐπισήμου ἀναλήψεως τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων του ὡς Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (16.1.2018) :
α.ὅτι θὰ ἀγωνισθῇ γιὰ τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία μας,
β.γιὰ τὸν αἰώνιο Ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμό,
γ.γιὰ τὴν ἀθάνατη ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν ὁποία περιφρονοῦν ἀκόμη καὶ καθηγητὲς Θεολόγοι, τῆς Φιλολογίας καὶ τῆς Γλωσσολογίας καὶ ἔχουν δημιουργήσει βιομηχανίες ἡμιμαθῶν,
δ. ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν,
ε. θὰ ἐνθαρρύνῃ διὰ τοῦ παραδείγματός του καὶ ἄλλους ἀνθρώπους τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν νὰ πιστεύουν ἀκραδάντως καὶ αὐτοὶ εἰς τό : «μὴ φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε τὴν πίστη ἀπάνω στὴν ἐλπίδα, τὸν εἶδα στὴν ζωὴ νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα».

8. Μακάρι ὁ Κύριος νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ του καὶ νὰ ἔχῃ λαμπρὲς ἐπιτυχίες, διὰ κάθαρση Πολιτείας, Κοινωνίας καὶ τῶν χώρων Ἀ-παιδείας καὶ Πνευματικῶν Κύκλων, τοὺς ὁποίους καταλαμβάνουν δυστυχῶς ἄνθρωποι εὐνοούμενοι ἀπὸ τὸ αἰσχρότατο κατεστημένο καὶ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις.

9. Δημοσιεύομε εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) καὶ τὸ Twitter: @PANEL_TAMA  :
 
Α) τὴν ὁμιλία ποὺ ἔκανε ὁ Καθηγητὴς κ. Ἀντώνιος Κουνάδης, ὡς νέος Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κατὰ τὴν Ἐγκατάσταση τῶν νέων Ἀρχῶν τῆς Ἀκαδημίας τὴν Τρίτη 16.1.2018,
 
Β) τὴν ἀπὸ 6.2.2018 ἀνακοίνωση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιὰ τὸ Σκοπιανό,
 
καὶ
 
Γ) τὴν ἐπιστολή, τὴν ὁποία εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ μᾶς ἀποστείλῃ τὴν 23.1.2018. 
                                               ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ                                      
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  Τηλ. 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια: