Υπογραφή του όρου. Τίνες υπέγραψαν και τίνες ηρνήθησαν. -- από τα πρακτικά της ψευδοσυνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας

Απεφασίσθη όθεν να υπογραφή η ένωσις. Μόνος ο Άγιος Μάρκος εκάθητο σιωπών και αλγών δια τα γενόμενα. Μαθών δε ότι θα εκάλουν και αυτόν να υπογράψη, παρεκάλεσε τον βασιλέα δια του αδελφού του Δημητρίου να μη επιμείνη εις τούτο, διότι δεν πρόκειται να υπογράψη έστω και αν κινδυνεύση την ζωήν του, παρεκάλεσε δε να επιστρέψη εις την πατρίδα χωρίς κανένα κίνδυνον. Ταύτα ακούσας ο βασιλεύς και γνωρίζων πρώτον με ότι ο Άγιος επ’ ουδενί λόγω θα υπέγραφε και ότι αν μετεχειρίζετο βίαν θα εμισείτο και θα εδυσφημείτο ως τυραννικός, και τρίτον ότι θα εκηρύττετο πανταχού ότι εκακομεταχειρίσθη τον Έξαρχον της Συνόδου και Τοποτηρητήν των Ανατολικών Θρόνων, υπεσχέθη ότι δεν θα αναγκάση αυτόν να υπογράψη και ότι θα επιστρέψη ασφαλής εις την Κωνσταντινούπολιν. Τέσσαρας ημέρας μετά τον θάνατον του Πατριάρχου, ο αδελφός του βασιλέως Δημήτριος απήλθεν εις Βενετίαν, ίνα μη υπογράψη τον όρον, έχων μεθ’ εαυτού Γεώργιον τον Σχολάριον, ήτοι τον μετέπειτα Πατριάρχην Γεννάδιον και Γεώργιον τον Γεμιστόν. Ο όρος συνετάχθη υπό τινος Λατίνου Μοναχού, Αμβροσίου καλουμένου, υπέγραψαν δε τούτον εκ των Ελλήνων δέκα οκτώ Αρχιερείς και ένδεκα Κληρικοί, δακρύοντες οι περισσότεροι. Δεν υπέγραψαν ο Έξαρχος της Συνόδου και Τοποτηρητής των Ανατολικών Πατριαρχών Άγιος Μάρκος, ο Σταυρουπόλεως Ησαϊας, αναχωρήσας κρυφίως εις Βενετίαν, ίνα μη φονευθή υπό των Λατίνων, ο Ιβηρίας, προσποιηθείς τον παράφρονα, ο αδελφός του Αγίου Μάρκου Ιωάννης ο Ευγενικός, Διάκονος και Αρχιφύλαξ της Μεγάλης Εκκλησίας, όστις μάλιστα και λόγον κατά του βλασφήμου λιβέλλου έγραψεν. Ούτε το όνομα του Λακεδαιμονίας υπάρχει εις τας υπογραφάς του όρου. Τον όρον υπέγραψαν επίσης και οι Εκκλησιαστικοί άρχοντες πιεσθέντες υπό του βασιλέως. Μετά την υπογραφήν έστειλεν ο βασιλεύς τον όρον εις τον Πάπαν με πολλούς Αρχιερείς και εκκλησιαστικούς άρχοντας, ίνα υπογράψη και εκείνος. Λαβών τον όρον ο Πάπας Ευγένιος εθεώρησε τας υπογραφάς, ιδών δε και πληροφορηθείς ότι ο Εφέσου δεν υπέγραψεν, ανέκραξε: «Λοιπόν, εποιήσαμεν ουδέν». Τόσην αξίαν απέδιδεν εις την υπογραφήν του Αγίου Μάρκου ο Πάπας Ευγένιος!

Συνεχίζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: