ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ π. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΡΟΣ κ. Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ (α)

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ
Τό Ἱστολόγιο τοῦ Ναοῦ μας ἔλαβε πρός δημοσίευση ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερόθεον Ἀργύρην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς, τίς ἐπιστολές πού εἶχε ἀπευθύνει ἀπό διμήνου ἕως καί πρό ἡμερῶν στόν ἐκ Κύπρου καταγόμενον και ἐν Ἀμερικῆ διαμένοντα θεολόγον καί δημοσιογράφον κ. Παναγιώτην Τελεβᾶντον, χωρίς μέχρι σήμερα νά ἔχη λάβει τήν παραμικρή ἀπάντηση.

Θεωροῦμε ἰδιαιτέρα τιμή μας νά δημοσιεύσουμε τίς ἐπιστολές τοῦ ἐκλεκτοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ, π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἀγωνιστοῦ τῆς Πίστεώς μας καί γνησίου πνευματικοῦ τέκνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός μας, ἀοιδίμου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, διότι παραδίδουν μαθήματα τοῦ ἤθους, πού πρέπει νά χαρακτηρίζη ἐν ἔργῳ καί λόγῳ τούς Μαθητάς τοῦ Χριστοῦ μας, φανερώνουν τό ἐν Ἀληθείᾳ καί ὄχι τό ἐν προσωποληψίᾳ φιλάδελφον, ἀλλά καί διότι ἔχουν εὐρυτέρα σημασία. Πληροφοροῦν, ἐνημερώνουν Θεολογικά καί καταρτίζουν πνευματικά, στηλιτεύουσαι μέ ἀγάπη ἀλλά καί μέ παρρησία τόν συκοφαντικό πόλεμο τοῦ δυστυχοῦς θεολόγου ἐναντίον ἑκατοντάδος καί πλέον ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἐν οἷς και ἡ ταπεινότητά μου.
Δυστυχῶς, ὁ κ. Τελεβᾶντος παρουσιάζει ἕνα μοναδικό φαινόμενο: Κατασκευάζει μυθεύματα, τά ἀποδίδει σέ πρόσωπα καί, κατόπιν κατηγορεῖ τά πρόσωπα αὐτά ὡς δῆθεν δράστας τῶν ὑπ’ αὐτοῦ κατασκευασθέντων καί καταγγελλομένων!
Εὐχόμεθα ὁλοψύχως, οἱ ἐπιστολές αὐτές νά φέρουν τό ποθούμενο ἀποτέλεσμα καί νά συνεφέρουν πνευματικά τόν ὑπόλογο ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων θεολόγον!
π. Β. Ε. Β.
 * * * * * * * * * * * * * *
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1η
Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης
Ἱεροκῆρυξ
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟ Π. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ (α’)
Θέμα: ΜΑΣΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΜΑΣΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ
Ἀθῆναι 19-5-2017
Ἀγαπητέ μου Παναγιώτη, Χριστός Ἀνέστη!
Οὐδόλως θέλω νά σέ λυπήσω καί λυπᾶμαι γι’ αὐτό.
Σοῦ στέλνω τό ἄρθρο πού κατέγραψα τόν πόνο μου.
Ὅμως, μόλις εἶδα τήν τελευταία σου ἀνάρτησι μέ θέμα, «ΠΟΝΗΡΟΣ Ο ΒΛΑΧΟΣ», τῆς 18-5-17. ... μέ φωτογραφία τοῦ π. Βασιλείου.
Πολύ λυπᾶμαι!
Καί συνεχίζεις στό ἴδιο ἄθρο, «...καί μιλᾶ μέ κακοήθεια... (ὁ π. Βασίλειος)». Δέν γράφεις ποῦ καί πότε. Δέν κάνεις καμιά παραπομπή. Γιατί;
Μέ ἐντυπωσιάζει ἡ πρότασι, ὅτι μιλᾶς γιά «...γιά τό σεπτό του πρόσωπο μέ σεβασμό καί ἀγάπη...». Καί αὐτό τό σεπτό πρόσωπο εἶναι ὁ ... «ΠΟΝΗΡΟΣ Ο ΒΛΑΧΟΣ»!
Σοῦ εἶπα στό δίωρο τηλεφώνημα, ποὐ εἶχες τήν καλωσύνη νά μοῦ κάνης τό μεσημέρι:
-«Βρίζεις τόν π. Βασίλειο Βολουδάκη, λέγοντας ὅτι εἶναι αἱρετικός καί δέν γράφεις σέ ποιό σημεῖο τό κάνει. Ποῦ ἀποδεικνύεται αὐτό;».
-«Καί ἐκεῖνος, γράφει ὅτι εἶμαι Μασῶνος!», μοῦ ἀπεκρίθης.
-«Δέν τό γνωρίζω αὐτό», σοῦ ἀπάντησα. «Στεῖλε μου τό κείμενό του».
-«Δέν θά σοῦ τό στείλω!», ἄκουσα ἐμβρόντητος!
-«Γιατί;», ξαναρώτησα, ἀλλά ἀπάντησι δέν ἔλαβα.
Μετά ἀπό αὐτό τό διάλογο, τηλεφώνησα στόν π. Βασίλειο καί τόν ρώτησα ἐπί λέξει:
-«Πάτερ Βασίλειε, ἔγραψες ποτέ καί πουθενά ὅτι ὁ κ. Π. Τελεβάντος εἶναι Μασῶνος;»
Ἔλαβα ἐπί λέξει τήν ἀπάντησι:
-«Ὄχι, ποτέ καί πουθενά! Παρακαλῶ πολύ, νά μή βρίσκη σέ κείμενα ἄλλων τή δική μου γραφίδα!»
Καί συνέχισε:
«Ὅμως παρακαλῶ καί προσκαλῶ τόν κ. Π. Τελεβάντο σέ δημόσιο διάλογο, μέ συνομιλία μας μέσω SKYPE, τήν ὁποία νά μαγνητοσκοπήσουμε καί νά ἀναρτήσουμε στό διαδίκτυο.
Τό e-mail μου εἶναι, ******, γιά νά συνεννοηθοῦμε καί νά τό κανονίσουμε».

Μετ’ εὐχῶν καί
ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης
π. Ἱερόθεος

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ:
Υ.Γ1: Παναγιώτη μου δός μου ἀπάντησι ὅτι ἔλαβες τό e-mail.
Y.Γ2: Μόλις πρόσεξα ὅτι κλείνεις γιά μασωνία κ.τ.λ. στό εἰρωνικό κείμενο «ΠΟΝΗΡΟΣ Ο ΒΛΑΧΟΣ», τῆς 18-5-17. Γράφεις λοιπόν, «... Καταλάβατε, τώρα ἀγαπητοί φίλοι, ποιά σκοπιμότητα ἐξυπηρετεῖ ἡ πολεμική του π. Βασίλειου ἐναντίον τῆς Μασωνίας;».
Παρακαλῶ πολύ, ἐάν μπορεῖς καί θέλεις, νά ἀναρτήσης μέ σαφήνεια, κατηγορηματικά, καί ξεκάθαρα μία μικρή παράγραφο, στό Ἱστολόγιό σου, ὥστε νά κλείσης τά στόματα ὅσων ἔγραψαν σέ ἐφημερίδες ἤ στό διαδίκτυο κάτι ἐναντίον σου, κάπως ἔτσι:
Athinagoras«ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ, καί δέν ὑπῆρξα Μασῶνος, καί δέν ἀνήκω οὔτε στά παρακλάδια του οὔτε στίς μυστικές παραοργανώσεις καί τά κεκαλυμμένα σωματεῖα ποῦ πρόσκεινται στίς Στοές καί τίς διάφορες Παγκόσμιες Ἀντιχριστιανικές Λέσχες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως».
ΥΓ3: Παναγιώτη μου, πρό καιροῦ (15η Μαρτίου 2016) σοῦ ἔστειλα φωτοτυπία τῆς συνδρομῆς ἐγγραφῆς τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα (κατά κόσμον Ἀριστοκλῆ Σπύρου) στή Μασωνία στόν 33ο βαθμό. Δέν τήν ἔχεις δημοσιεύσει ἀκόμη. Προσωπικῶς, σέ παρακαλῶ πολύ νά τή δημοσιεύσης ἄμεσα στή Ἱστοσελίδα σου. Ἐκτός καί ἐάν ἔχης στοιχεῖα ὅτι εἶναι πλαστή καί ψευδεπίγραφος. Τότε καί αὐτό νά τό δημοσιοποιήσης. Δέν πρέπει νά ἀδικοῦνται ἄνθρωποι μέ ὁποιονδήποτε τρόπο.
π. Ἱ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: