ΑΝΕΚΔΗΛΩΤΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Η φιλοδοξία εἶναι ἕνα πάθος, ποὺ ὁδηγεῖ πολλοὺς κληρικοὺς σὲ ἀνειλικρινεῖς ἐκδηλώσεις. Ἀπώτερος σκοπός τους ἡ προβολὴ καὶ περαιτέρω ἀνάδειξή τους. Κινοῦνται γιὰ νὰ πετύχουν κάτι, ποὺ οἱ ἴδιοι ἐπιμελῶς κρύβουν ἀλλὰ εἶναι τόσο ἐμφανές. Δὲν τὸ λένε, γιατὶ θὰ πέσουν στὰ μάτια τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος τοὺς παρακολουθεῖ καὶνκάποτε τοὺς ἐμπιστεύεται. Στὴν ἐποχή μας, ποὺ καὶ τὰ σπουδαῖα πράγματα ἔχουν σχετικὴ ἀξία, οἱ κληρικοὶ αὐτοὶ προσπαθοῦν μὲ δημόσιες ἐμφανίσεις, μὲ δηλώσεις καὶ ἔγγραφα στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἄρχοντες νὰ προβληθοῦν ὡς ἄγρυπνοι φρουροὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐνῶ ἡ μικρή τους ἱστορία ἄλλα διηγεῖται. Ὂχι σπάνια καὶ ἡ σύγχρονη δραστηριότητά τους ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ ὅσα δηλώνουν καὶ ὑποστηρίζουν. Τί συμβαίνει, λοιπόν, μὲ αὐτοὺς τοὺς κληρικούς;
Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ ἀπαντήσει κανείς, χωρὶς τὸν κίνδυνο νὰ πέσει στὸ βαρὺ ἁμάρτημα τῆς συκοφαντίας καὶ τῆς κατάκρισης.Ὅλα αὐτὰ γίνονται γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τοῦ πάθους τῆς φιλοδοξίας. Ἐὰν εἶναι Ἀρχιμανδρίτες, θέλουν νὰ γίνουν Μητροπολίτες. Καὶ ἂν εἶναι Μητροπολίτες θέλουν νὰ γίνουν Ἀρχιεπίσκοποι ἢ Πατριάρχες. Οἱ κληρικοὶ αὐτοὶ εἶναι φιλόδοξοι, μὲ περιορισμένη αὐτογνωσία καὶ μειωμένο πνευματικὸ ἀγώνα. Ἀλίμονο, ἄγονται καὶ φέρονται ἀπὸ τὸ δαίμονα. Δὲν ξέρω ἂν κατοικεῖ μέσα τους ἢ ἂν βρίσκεται στὸ πτερύγιο τοῦ δεξιοῦ αὐτιοῦ τους. Οἱ κληρικοὶ αὐτοὶ εἶναι ἀκατάλληλοι γιὰ τὴν Ἀρχιερωσύνη. Ὁ τρόπος ποὺ σκέφτονται καὶ ἀποφασίζουν δείχνει ὅτι εἶναι ἀνώριμοι καὶ ἀπροετοίμαστοι. Αὐτὸ ποὺ χθὲς ἀρνοῦνταν, σήμερα τὸ ἐπιδιώκουν. Αὐτὸ ποὺ ἔλεγαν ὅτι δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ, σήμερα τοὺς καταπονεῖ καὶ τοὺς λιώνει. Γιὰ νὰ πετύχουν τὸ σκοπό τους χρειάζονται τὴν πλειοψηφία τῆς Ἱεραρχίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ τὰ ἔχουν μὲ ὅλους καλά. Νὰ συμμετέχουν πρόθυμα στὶς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ἐκκλησιαστικὲς πανηγύρεις καὶ νὰ συνευφραίνονται στὶς φιέστες τῶν ὀνομαστηρίων τῶν Μητροπολιτῶν. Ἰδιαίτερα ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἀναπαύονται στὸν μητροπολιτικὸ θρόνο καὶ ἐπιδιώκουν κάτι ἀνώτερο, δηλαδὴ ἀρχιεπισκοπικὸ ἢ πατριαρχικὸ ἀξίωμα. Καὶ τὸ χειρότερο. Γιὰ νὰ εἶναι εὐχάριστοι στοὺς ἐκλέκτορες, συνεχῶς μεταβάλλονται. Ὅταν ἐπικοινωνοῦν μὲ παραδοσιακούς, γίνονται παραδοσιακοί! Ὅταν ἐπικοινωνοῦν μὲ νεωτεριστὲς γίνονται νεωτεριστές! Ὅταν βρίσκονται ἀνάμεσα σὲ οἰκουμενιστές, δὲν διστάζουν νὰ ἐκδηλωθοῦν σὰν οἰκουμενιστές! Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ εἶναι πάντα ἐπιφυλακτικοὶ ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους. Νὰ μὴ ἐνθουσιάζονται εὔκολα καὶ νὰ μὴ δέχονται τὰ ὅσα κατὰ καιροὺς ὑποστηρίζουν. Νὰ θυμοῦνται δὲ ὅτι ἡ ἐπιθυμία τους εἶναι μία καὶ μοναδικὴ καὶ γιὰ τοὺς μὲν Ἀρχιμανδρίτες συνοψίζεται στὴ φράση: «Θέλω νὰ γίνω Δεσπότης!», γιὰ δὲ τοὺς Μητροπολίτες: «Θέλω νὰ γίνω Ἀρχιεπίσκοπος!».

Σὲ τί κατάπτωση βρίσκονται αὐτοὶ οἱ κληρικοί! Ἐπιθυμοῦν ὑψηλὰ ἀξιώματα, ἐνῶ εἶναι τόσο μικροὶ καὶ ἀνεπαρκεῖς! Ἀλίμονο στὴν Ἐκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: