Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος : Πολύμορφον πάθος η κενοδοξία.

Αυτό το πάθος είναι πολύμορφον και πολύ λεπτόν και δεν το εννοεί γρήγορα ούτε εκείνος, που πειράζεται από αυτό, επειδή οι προσβολές των άλλων παθών είναι πιο φανερές και ευκολώτερα καταπολεμούνται, καθώς η ψυχή αναγνωρίζει τον εχθρό και με την αντίρρησι στις προσβολές του και την προσευχή, αμέσως τον ανατρέπει. Η κενοδοξία όμως, με το να είναι πολύμορφη όπως είπαμε, δύσκολα νικιέται. Γιατί φανερώνεται σε κάθε πράξι και σε φωνή και σε λόγο και σε σιωπή και σε έργο και σε αγρυπνία και σε νηστεία και σε προσευχή και σε πνευματικές αναγνώσεις και σε ησυχία και σε μακροθυμία. Με όλα αυτά προσπαθεί να προσβάλη τον στρατιώτην του Χριστού. Όποιον δεν μπόρεσε να απατήση στην κενοδοξία με την πολυτέλεια των ρούχων, δοκιμάζει να τον πειράξη με το φτωχικό ρούχο. Όποιον δεν μπόρεσε να πολεμήση με την τιμή, τον πολεμά με το να νομίζη ότι υπομένει την ατιμία. Και όποιον δεν μπόρεσε να καταφέρη στην κενοδοξία με την γνώσι των λόγων, τον δελεάζει με την σιωπή, να κενοδοξή δήθεν ως ήσυχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: