Σχόλιο του θεολόγου Δημ. Αναγνώστου

Ἐάν ἐπιβεβαιωθεῖ ὅτι οἱ διακόψαντες (προσωρινῶς;) τό μνημόσυνο τῶν ἐπισκόπων τους πατέρες (π. Θ. Ζήσης, π. Ν. Μανώλης κ.ἄ.) ἐννοοῦν (ἤ μετανοήσαντες ἐκλαμβάνουν) τήν ἐπιλογή-στάση τους αὐτή ὡς ἔνσταση-διαμαρτυρία ἔναντι τῶν Οἰκουμενιστῶν καί ὄχι, ὅπως Πατερικῶς προβλέπεται καί ὑποδεικνύεται, ὡς ἐπιβεβλημένη διακοπή κοινωνίας μετά τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ΤΟΤΕ πράγματι βρισκόμαστε ἐνώπιον μιᾶς ἐγκληματικῆς ἐπιπολαιότητος τῶν συγκεκριμένων προσώπων ἔναντι τῆς προδιδομένης Ὀρθοδοξίας, ἄν ὄχι ἐνώπιον μιᾶς ἐξελισσομένης νέας ἐξαπατήσεως καί προδοσίας τοῦ ἀγωνιῶντος πιστοῦ λαοῦ! Οἱ προαναφερθέντες ὀφείλουν ΑΜΕΣΑ πρίν ἐξαπλωθεῖ ἡ σύγχυση καί προκληθοῦν διχασμοί καί διασπάσεις στό μέτωπο τοῦ ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος, νά ξεκαθαρίσουν τή θέση των ἐπ' αὐτοῦ καί ὁ τρόπος εἶναι ἕνας καί ἁπλός: Ὀφείλουν νά λειτουργοῦν πρός ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν καί νά καλοῦν αὐτούς νά μή ἐκκλησιάζονται ὅπου λειτουργοῦν ἤ μνημονεύονται οἰκουμενιστές καί τούτοις κοινωνοῦντες. Διαφορετικά εἶναι προφανές ὅτι ἐπιχειρεῖται μία ἄμεσος ἤ ἔμμεσος "διαπραγμάτευση"καί "συναλλαγή" τῶν ἐν λόγῳ πατέρων μετά τῶν προϊσταμένων των, προκειμένου νά ἀποτραπεῖ ἡ καθαίρεσή των μέ ἀντάλλαγμα τήν συγκράτησή των σέ ἕνα μή ἐνοχλητικό γιά τούς οἰκουμενιστές πλαίσιο διαμαρτυρίας! ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν, ΠΡΟΣΟΧΗ μεγάλη, διότι ὡς φαίνεται ὁ ἀντίδικος δέν μένει ἄπραγος ἐνώπιον τοῦ ἐνδεχομένου νά ἀφυπνισθεῖ ὁ ἐγκλωβισμένος ὑπό τῶν διαφόρων "καθοδηγητῶν" του λαός τοῦ Θεοῦ καί νά καταφερθεῖ καίριο πλήγμα στήν ἐκκλησιοκτόνο παναἰρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Στῶμεν καλῶς! 

Δημ. Κυρ. Ἀναγνώστου, Θεολόγος.

(Από το ιστολόγιο "SCRIPTA MANENT" )

Δεν υπάρχουν σχόλια: