Στον «Α΄ Λόγον περί νηστείας» ο Μέγας Βασίλειος γράφει μεταξύ άλλων ότι :

«Εάν θέλης να κάνης δυνατόν τον νουν σου, δάμασε την σάρκα με την νηστεία. Διότι αυτό είναι, που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι : όσον ο έξωθεν άνθρωπος φθείρεται, τοσούτον ο εσωτερικός ανακαινούται. Και το : όταν ασθενώ, τότε δυνατός ειμι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: