Ὁ Μέγας Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, ὁ λεγόμενος καὶ «Ἔνσαρκος Ἄγγελος», λέγει στὴν ΙΓ´ Ὁμιλία του:

«Αὐτός, ποὺ θέλει νὰ γίνη φίλος καὶ ἀδελφὸς καὶ υἱὸς τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ κάνη κάτι περισσότερον ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, δηλαδὴ νὰ τοῦ ἀφιερώση τὴν καρδιά του καὶ τὸν νοῦ του καὶ νὰ ὑψώνη τοὺς λογισμούς του πρὸς τὸν Θεόν». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: