ΕΙΣ ΙΣΧΥΡΟΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ

Τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ ἀπαγορεύση τὴν εἴσοδον εἰς οἰκουμενιστὰς Πατριάρχας καὶ Ἐπισκόπους

Μητροπολῖται, ὡς ὁ Πειραιῶς, ὀφείλουν νὰ ζητήσουν τὴν διακοπὴν τοῦ διαλόγου μετὰ τῶν Παπικῶν κ.λπ.

Τὴν ἔναρξιν δυναμικοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὑπὸ λαϊκῶν, κληρικῶν καὶ Μητροπολιτῶν προτείνει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης π. Θεόδωρος Ζήσης. Εἰς ὁμιλίαν του εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ὁ π. Θεόδωρος καλεῖ τοὺς Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι διαφωνοῦν μὲ τὸν διάλογον μετὰ τῶν Παπικῶν, τῶν Ἀγγλικανῶν κ.λπ., μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνει καὶ τὸν Μητροπολίτην Πειραιῶς νὰ ἀξιώσουν ἀπὸ τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν πᾶσαν διακοπὴν τοῦ διαλόγου. Καλεῖ ἐπίσης τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ ἀπαγορεύση τὴν εἴσοδον εἰς Οἰκουμενιστὰς Πατριάρχας καὶ Ἀρχιεπισκόπους, καί τήν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν νὰ ἀποχωρήση ἀπὸ τοῦ ΠΣΕ (Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων) κατά τὸ παράδειγμα τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας.
Τὰ κυριώτερα σημεῖα τῆς ὁμιλίας τοῦ Πρωτοπρ. π. Θεοδώρου Ζήση εἰς τὸ «Ἀρχονταρίκι» τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσ/νίκης ἔχουν ὡς ἀκολούθως:


«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας κρατεῖ πολὺ καλὴ στάση ἀπέναντι στὸν οἰκουμενισμό. Ἔχει ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ “Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν” καὶ δὲν μετέχει στὸ Διάλογο μὲ τοὺς Παπικούς. Τὸ ἴδιο κάνει καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας. Δύο Ἐκκλησίες Ὀρθόδοξες… Καὶ λέω τώρα ἐγώ: Αὐτὸ ζητοῦσε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος. Μὲ ὑπομνήματα ἐπανειλημμένα ζητοῦσε νὰ σταματήσει ὁ Διάλογος μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ νὰ ἀποχωρήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας ἀπὸ τὸ ΠΣΕ. Γιατί δὲν στρέφονται οἱ οἰκουμενιστὲς καὶ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας καὶ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, ἀλλὰ βρῆκαν ἕνα μεμονωμένο Ἐπίσκοπο καὶ τὸν χτυποῦν ἀγρίως; Φοβοῦνται νὰ τὰ βάλουν μὲ ὁλόκληρη Ἐκκλησία; Ἤδη ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια ἔχει ἀπαγορεύσει τὸ Οἰκ.Πατριαρχεῖο στὸν Ἐπίσκοπο Ἀρτέμιο νὰ ἐπισκέπτεται τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐξαιτίας τῶν ἀντιπαπικῶν καὶ ἀντιοικουμενιστικῶν του ἀγώνων. Γιατί δὲν κάνει τὸ ἴδιο καὶ μὲ τοὺς Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας; Γιατί; Φοβᾶται ποὺ εἶναι δύο δυνατὲς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες; Νὰ ἀπαγορεύσει καὶ σὲ αὐτές. Ἔχουν ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ ΠΣΕ καὶ εἶναι ἀντιοικουμενιστικές. Νὰ ἀπαγορεύσει καὶ σὲ αὐτὲς νὰ πηγαίνουν στὸ Ἅγιον Ὄρος. Μήπως εἶναι καιρὸς ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀντίθετα νὰ ἀπαγορεύσει τὴν εἴσοδο στοὺς οἰκουμενιστὰς Πατριάρχας καὶ Ἐπισκόπους; Μὲ ἀφορμὴ πάντως τὴν περίπτωση τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρτεμίου καὶ τὴ στάση μερικῶν δικῶν μας καλῶν Ἐπισκόπων πρέπει νὰ ποῦμε τὰ ἑξῆς: Ὑπάρχουν πράγματι στὴν Ἱεραρχία μας τώρα μερικὰ παραδείγματα καλῶν Ἐπισκόπων, ποὺ ἔχουν ἀρχίσει καὶ διαμαρτύρονται. Ἐπὶ Ἀρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου δὲν ἀκουγόταν οὔτε μία φωνή. Δὲν τολμοῦσε κανεὶς νὰ πεῖ κάτι ἐναντίον τοῦ Πάπα, ἐναντίον τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Καὶ μείναμε ἐμεῖς, μερικοὶ Ἁγιορεῖτες, μερικοὶ πατέρες, ποὺ φωνάζαμε. Τώρα εὐτυχῶς ὑπάρχουν ἀρκετοὶ Ἀρχιερεῖς, ποὺ διαμαρτύρονται. Θεωρῶ ὅμως ὅτι δὲν ἀρκεῖ αὐτό. Δὲν ἀρκοῦν μόνο δηλώσεις.Ὅπως τόλμησε καὶ ἔκανε ὁ Πειραιῶς καὶ ζήτησε μὲ ἔγγραφό του νὰ ἀποχωρήσουμε ἀπὸ τὸ Διάλογο μὲ τοὺς Ἀγγλικανοὺς λόγω τοῦ ὅτι ἐκεῖ ἐπικρατεῖ χειρίστη κατάπτωσις – μία “ἐκκλησία”, ἡ ὁποία ἐγκρίνει γάμο ὁμοφυλοφίλων, ἡ ὁποία παντρεύει ὁμοφυλόφιλους “ἱερεῖς”, ἡ ὁποία ἔχει δεχθεῖ τὴν ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν–λέγει ὁ Πειραιῶς: “τί νόημα ἔχει νὰ ἔχουμε διάλογο μὲ τὴν ῾ἐκκλησία᾽ αὐτή; Νὰ διακοπεῖ ὁ διάλογος. Θὰ πρέπει λοιπὸν καὶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ ἄλλοι Ἐπίσκοποι νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀρτεμίου. Ὄχι μόνο ἄσφαιρα, δηλώσεις ὀρθόδοξες –καλὲς εἶναι καὶ αὐτές, ἀλλὰ μὲ αἷμα καὶ μὲ μαρτύριο —γιʼ αὐτὸ διώκεται ὁ Ἀρτέμιος— νὰ ζητήσουν ἐπισήμως αὐ τοὶ οἱ Ἀρχιερεῖς οἱ ὀρθόδοξοι νὰ σταματήσει ὁ Διάλογος μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ νὰ ἀποχωρήσουμε ἀπὸ τὸ ΠΣΕ. Καὶ τότε νὰ δοῦμε τί θὰ κάνουν οἱ κρυφοὶ καὶ οἱ φανεροὶ οἰκουμενιστές. Πρέπει λοιπὸν νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸν ἀγώνα τὸν κρυφό, τὰ λιανοντούφεκα καὶ νὰ ἀρχίσουμε πλέον τὸν ἰσχυρὸ ἀγώνα, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ Ἅγιος Σάββας, ὁ ὁποῖος διέσωσε τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ Μονοφυσιτισμὸ καὶ ὅπως ἀργότερα καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός”».

Δεν υπάρχουν σχόλια: