π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη : Αὐτός ὁ προσδιορισµός τῆς Συνόδου ὡς «Ἁγίας καί Μεγάλης» δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγµατικότητα, ἀλλά µόνο στίς ἐπιδιώξεις ἐκείνων πού τήν διοργάνωσαν.

 Ἐνώπιον τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

ΕΝ ΜΕΣῼ µιᾶς µεγάλης πνευµατικῆς καί οἰκονοµικῆς κρίσεως πού µαστίζει ἀπό ἐτῶν τήν Πατρίδα µας καί ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους της σέ θλίψη, στενοχωρία, ἀπελπισία, ἀρκετούς δέ καί σέ αὐτοκτονία, ἐπέλεξαν οἱ ἰθύνοντες τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νά πραγµατοποιήσουν πολυµελῆ Σύνοδο Προκαθηµένων καί ἐκπροσώπων τῶν ἀνά τήν Οἰκουµένη Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία θά ἀρχίση στίς 18 Ἰουνίου 2016, στό Κολυµπάρι Χανίων Κρήτης. Ὁ χρόνος πού ἐπελέγη γιά τήν διεξαγωγή τῆς Συνόδου ἀλλά καί ἡ θεµατολογία της, µαρτυροῦν ὅτι οἱ βασικοί διοργανωταί της Ἀρχιερεῖς δέν ἐνδιαφέρονται γιά τά πραγµατικά προβλήµατα τῶν ἀνθρώπων ἀλλά, ἀντιθέτως, ἐπιδιώκουν νά συµπράξουν µέ τούς πολιτικούς ἄρχοντες τῶν λαῶν γιά τήν ἐπιβολή τῆς Παγκοσµιοποιήσεως, ἀντί νά καθοδηγοῦν οἱ Ἀρχιερεῖς Ποιµένες τούς κοσµικούς Ἄρχοντες στήν κατά Θεόν ∆ιακονία τοῦ λαοῦ. Ἕνα ἀκόµη στοιχεῖο, πού συνηγορεῖ µέ τά ἀνωτέρω, εἶναι καί ὁ αὐτοπροσδιορισµός αὐτῆς τῆς Συνόδου. Τήν ὀνόµασαν οἱ διοργανωταί της «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδον»! Αὐτός ὁ προσδιορισµός τῆς Συνόδου ὡς «Ἁγίας καί Μεγάλης» δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγµατικότητα, ἀλλά µόνο στίς ἐπιδιώξεις ἐκείνων πού τήν διοργάνωσαν. Γιατί σκοπός τους εἶναι νά καθαγιάσουν µέσῳ τοῦ τίτλου τῆς Συνόδου ὅλα ἐκεῖνα πού σχεδιάζουν νά ἀποφασίσουν, ὥστε ὁ ἀπληροφόρητος λαός νά δεχθῆ τά ἀποφασισθέντα ὡς προερχόµενα ἐκ τῆς ἐµπνεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Οὔτε Μεγάλη, βεβαίως, µπορεῖ νά αὐτοπροσδιορισθῆ αὐτή ἡ Σύνοδος, καθ’ ὅτι τό Μεγάλη, προϋποθέτει µεγάλα καί σηµαντικά θέµατα καί ὄχι τό πλῆθος τῶν συµµετεχόντων σ’ αὐτήν Ἀρχιερέων. Πολυµελής ἤ πολυπληθής θά µποροῦσε νά χαρακτηρισθῆ, ποτέ ὅµως Μεγάλη. Μιά γνήσια Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας µας πρῶτα ἀποδεικνύεται Ἁγία καί ὕστερα ὀνοµάζεται. Εἶναι ἀπό τά στοιχειωδῶς ἀναµενόµενα (ὄχι µόνο ἀπό µιά Σύνοδο Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων, ἀλλά ἀκόµη καί ἀπό τόν κάθε συνειδητό Ὀρθόδοξο), τό νά συµµορφώνεται στήν προτροπή τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ὑµνείτω σε ὁ πέλας καί µή τό στόµα τό σόν». Κάθε Σύνοδος Ὀρθοδόξων δέν ἔχει ἀπό τῆς συστάσεώς της ἁγιότητα ἀλλά ἀπό τούς καρπούς της, ὅταν οἱ ἀποφάσεις της εἶναι πράγµατι καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος

Δεν υπάρχουν σχόλια: