Ἀνησυχητική γήρανσις τοῦ πληθυσμοῦ

Τό Δημογραφικόν θέμα τακτικῶς καί ἐπανειλημμένως ἐπαναφέρεται εἰς τήν ἐπικαιρότητα, και παραμένει τό ὑπʼ ἀρ. 1 πρόβλημα τῆς χώρας μας -γεγονός, τό ὁποῖον ὅλοι ἀναγνωρίζουν - ἀλλʼ οὐδείς κινεῖται προς ἀντιμετώπισίν του. Αἱ στατιστικαί κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἡ Ἑλλάς γηράσκει καί πεθαίνει, ἡ οἰκονομική κρίσις σεισμοκλονίζει τά πάντα, ἀλλʼ  ἡ κυβέρνησις συνεχίζει νά ἐπιχορηγῆ τάς ἐγκληματικάς ἐκτρώσεις.Ἕως πότε θά συνεχισθῆ τό ἀπάνθρωπον αὐτό ἔγκλημα;
Καί ἐπειδή ὁ λόγος διά τήν γήρανσιν τοῦ πληθυσμοῦ, ἰδού νέα στατιστική: «Οἱ Ἕλληνες ἄνω τῶν 80 ἐτῶν θά ἀντιπροσωπεύουν τό
13,3% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας τό 2060, ἀπό μόλις 4,6%, πού ἦταν
τό 2010. Αὐτό προκύπτει ἀπό τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, πού δόθηκαν
στήν δημοσιότητα σχετικά μέ τις ἐκτιμήσεις τοῦ πληθυσμοῦ τῶν “27”
τήν περίοδο 2010-2060. Ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος ἀπό 11,3 ἑκατ. τό 2010... τό 2060 θά μειωθῆ στα 11,2 ἑκατ.(-0,1%)».

Βεβαίως ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ ὀφείλεται κυρίως εἰς τάς ἐγκληματικάς ἐκτρώσεις, ἀλλά και αἱ ἐκτρώσεις ὀφείλονται εἰς την ἀπιστίαν καί ἀποστασίαν ἐγγάμων καί ἀγάμων γυναικῶν, συνεργούντων ἰατρῶν καί συζύγων. Ὁ Θεός πλέον ἄς δώση τόν φωτισμόν Του, μήπως καί συνέλθουν οἱ ἔνοχοι, διότι «ἐλασσονοῦσι φυλάς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. ΙΔ΄ 34).

Δεν υπάρχουν σχόλια: