ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Ωδή α΄  Ήχος α΄.  Ο Ειρμός.
Έσωσε λαόν, θαυματουργών Δεσπότης Υγρόν θαλάσσης, κύμα χερσώσας πάλαι. Εκών δε τεχθείς εκ Κόρης, τρίβον βατήν Πόλου τίθησιν ημίν· ον κατ΄ ουσίαν Ίσόν τε Πατρί, και βροτοίς δοξάζομεν.

Ερμηνεία.

Το παλαιόν μεν, λέγει, ο Δεσπότης Θεός Λόγος, θαυματουργών δια μέσου του Προφήτου Μωϋσέως, έσωσε τον λαόν του Ισραήλ από την τυραννίαν του Φαραώ. Με τίνα τρόπον; Χέρσον και ξηρόν ποιήσας το υγρόν κύμα της ερυθράς θαλάσσης, και περιπατητόν αποδείξας αυτό. Τώρα δε ο αυτός Θεός Λόγος, γεννηθείς από την Παρθένον Μαρίαν θεληματικώς και παντεξουσίω βουλήσει, δεν έκαμε περιπατητήν, καθώς τότε, την θάλασσαν, ή μάλλον ειπείν, ολίγον μέρος της θαλάσσης· ουδέ εις ένα λαόν τον Ισραηλιτικόν την ευεργεσίαν ταύτην εποίησεν· αλλά ανοίξας την πλατυτάτην στράταν του Ουρανού δια της κατά σάρκα Γεννήσεώς του, έκαμεν αυτήν περιπατητήν εις όλους ομού τους ανθρώπους. Ώστε το θαύμα τούτο είναι πολλά παραδοξότερον από το θαύμα εκείνο. Και πρεπόντως τούτο εγένετο· διότι εκείνο μεν το θαύμα ετελεσιουργήθη δια μέσου του δούλου και υπηρέτου Μωϋσέως· τούτου δε έγινε δια μέσου του σαρκωθέντος Λόγου του Θεού, του Δεσπότου και Κυρίου όντος του Μωϋσέως. Τούτον λοιπόν τον ενανθρωπήσαντα Θεόν Λόγον, και τοιαύτα ποιούντα θαυμάσια δοξάζομεν ημείς οι εις αυτόν πιστεύοντες· επειδή είναι ίσος και ο αυτός με τον Πατέρα και με ημάς τους ανθρώπους· με τον Πατέρα μεν, κατά την ουσίαν και φύσιν της Θεότητος· με ημάς δε τους ανθρώπους, κατά την ουσίαν και φύσιν της ανθρωπότητος. «Δοξάζομεν» δε είπε, και ουχί «υμνούμεν» ή «μεγαλύνομεν» ίνα με την λέξιν ταύτην δηλοποιήση το χαρακτηριστικόν λόγιον του Ειρμού της πρώτης Ωδής· όπερ είναι το «Ενδόξως γαρ δεδόξασται».

Δεν υπάρχουν σχόλια: