Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ ---Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Πειραιεύς 27 Μαρτίου 2014


 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ Η΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΓΚΛΗΘΗΣΟΜΕΝΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 2016 ;


1.                  Ο σφαλιστικές δικλείδες μις ρθοδόξου καί ληθος Συνόδου 
κφράζοντας τήν λάνθαστη καί διαχρονική συνείδηση το πληρώματος τς ρθοδόξου κκλησίας, ­γιος Νι­κό­δη­μος ­γιο­ρεί­της γράφει γιά τά κριτήρια οκουμενικότητος μις Συνόδου καί τόν τρό­πο συ­γκλή­σε­ώς της. Ση­μει­ώ­νει ­τι τέσ­σε­ρα ε­ναι τά γνω­ρί­σμα­τα τν Οκουμε­νι­κν Συνόδων : α) Τό πρ­το «­δί­ω­μα ­λων τν ο­κου­με­νι­κν» Συ­νό­δων ε­ναι «τό νά συναθροίζω­νται διά προστα­γν, ο­χί το Πά­πα, το δε­νος Πα­τριάρ­χου, λ­λά διά προ­στα­γν Βασιλι­κν». Στήν ­πο­χή μας, ­μως, πού δέν πάρ­χει Α­το­κρά­το­ρας Βασιλεύς, γιά νά συ­γκα­λέ­σει Οκουμενική Σύ­νο­δο, μπο­ρε α­τό νά τό κά­νει Ο­κου­με­νι­κός Πα­τριάρ­χης, μέ τήν συναίνεση, βεβαίως, τν λλων Προκαθημένων. β) Τό δεύ­τε­ρο δί­ω­μα εναι «τό νά γί­νε­ται ζή­τη­σις πε­ρί πί­στε­ως, καί κολούθως νά κτίθεται ­πό­φα­σις, καί ­ρος δογματι­κός ες κά­θε μί­αν ­πό τάς ο­κου­με­νι­κάς, λ­λά καί το­το ες τι­νας το­πι­κάς ­κο­λού­θη­σεν». 
                          γ) Τό τρί­το ­δί­ω­μα ε­ναι «τό νά ­ναι πά­ντα τά ­κτι­θέ­με­να πα­ρ’ α­τν δόγ­μα­τα καί ο Κα­νό­νες, ρ­θό­δο­ξα ε­σε­β καί σύμ­φω­να τας θείαις Γρα­φας, καί τας προλαβού­σαις Οκουμενικας συ­νό­δοις». Στό σημε­ο α­τό σχύ­ει λό­γος το γί­ου Μα­ξί­μου το μο­λο­γη­το : «Τάς γε­νο­μέ­νας συ­νό­δους, εσε­βής πί­στις κυ­ρο, καί πά­λιν, τν δογ­μά­των ρ­θό­της κρί­νει τάς συνόδους» καί «κείνας οδεν γίας καί γκρίτους συνόδους εσεβής τς κκλησίας κανών, ς ρθότης δογμάτων κρινεν»[1]. Καί δ) τό τέ­ταρ­το ­δί­ω­μα ε­ναι «τό νά συμ­φω­νή­σουν καί νά πο­δε­χθον τά πα­ρά τν Οκου­με­νι­κν συνόδων διο­ρι­σθέ­ντα, καί κα­νο­νι­σθέ­ντα ­πα­ντες ο ρθόδοξοι Πα­τριάρ­χαι καί ρ­χι­ε­ρες τς Καθολικς κ­κλη­σί­ας, ε­τε διά τν ­δί­ων το­πο­τη­ρη­τν, καί τού­των ­πό­ντων, διά γραμ­μά­των ατν». Α­τή συμ­φω­νί­α τν Πα­τριαρ­χν ε­ναι συ­στα­τι­κός χαρακτή­ρας, πού τίς κα­θι­στ Οκου­με­νι­κές, λ­λά καί δια­κρι­τι­κός χα­ρα­κτή­ρας πού δια­κρί­νει τήν Οκουμενι­κή Σύνοδο ­πό τήν Το­πι­κή[2].
Ο Ο­κου­με­νι­κές Σύ­νο­δοι, λοιπόν, ­πο­τε­λον τήν ­ψί­στη α­θε­ντί­α στήν κ­κλη­σί­α καί ε­ναι χαρισμα­τι­κά γε­γο­νό­τα, ­φο στήν πραγμα­τι­κό­τη­τα τό βά­ρος τν Ο­κου­με­νι­κν Συ­νό­δων προσδιορίζεται ­πό τό με­γά­λο δογ­μα­τι­κό θέ­μα, μέ τό ­πο­ο ­σχο­λο­νται καί ­πό τήν πα­ρου­σί­α μεγάλων Πα­τέ­ρων, πού ε­ναι μέ­λη τους, πό τήν δι­δα­σκα­λί­α τν Πα­τέ­ρων, στήν ­ποί­α στη­ρί­ζο­νται. λ­λω­στε, ο Πα­τέ­ρες τς κ­κλη­σί­ας, πού ­φθα­σαν στήν θέ­ω­ση, φω­τί­σθη­καν ­πό τό ­γιον Πνε­μα, γι’ατό καί βρί­σκο­νταν σέ ψηλή πνευματική κα­τά­στα­ση, γιά νά δε­χθον τόν θε­ο φω­τι­σμό[3].


2.                  ποτυχία τς Συνάξεως τν Προκαθημένων
σο κι ν πιχαίρουν ο Προκαθήμενοι γιά τήν πιτυχία τς Συνάξεως τν Προκαθημένων, πού πραγματοποιήθηκε στήν Κων/λη πό 6 ως 9 Μαρτίου .. μέ πρωτοβουλία το Παναγιωτάτου Οκ. Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, γιά τήν μαρτυρία νότητος τς ρθοδοξίας καί τόν μερολογιακό καθορισμό τς γίας καί Μεγάλης Συνόδου, ντούτοις, πως ποδεικνύουν τά πραγματικά γεγονότα, πρόκειται δυστυχῶς γιά ἀποτυχία.
Λαμβάνοντας πόψιν τά νωτέρω κριτήρια τς συγκλήσεως μις ληθος ρθοδόξου Συνόδου, παρατηρομε τι τά τρία πό τά τέσσερα κριτήρια πουσιάζουν παντελς.
Κατ’ρχήν, δέν γι­νε­ καμμιά συζή­τη­ση για θέματα πί­στε­ως. πως νέφερε στήν προσφώνησή του Μακ. Πατριάρχης Γεωργίας κ. λίας, κατά τή διάρκεια τς Συνάξεως τν Προκαθημένων, «ο Οκουμενικές Σύνοδοι συγκαλοντο προκειμένου νά πολεμήσουν τίς αρέσεις καί νά περασπίσουν τήν ληθινή διδασκαλία»[4]. Στίς μέρες μας, παναίρεση το διαχριστιανικο καί διαθρησκειακο συγκρητιστικο οκουμενισμο ποτελε τόν π’ριθμόν να κίνδυνο, πού ποσκάπτει τά θεμέλια καί τήν ατοσυνειδησία τς ρθοδοξου κκλησίας[5]. πίσης, κρεμμε ναγνώριση τν Συνόδων πί Μ. Φωτίου (879-880) καί πί γίου Γρηγορίου Παλαμ (1351) ς τς Η΄ καί Θ΄ Οκουμενικν Συνόδων[6]. Παραλλήλως, ζομε στόν πόηχο τν ντορθοδόξων δηλώσεων καί ποφάσεων, πού λήφθησαν στήν 10η Γενική Συνέλευση το λεγομένου Π.Σ.Ε. στό Πουσάν τς Ν. Κορέας (30-10 / 8-9-2013)[7]. λα τά παραπάνω καί λλα πολλά, δέν συνιστον, κατά τούς Προκαθημένους τν ρθοδόξων κκλησιν, σοβαρότατα, κρισιμότατα καί μεσα θέματα, πού πτονται τς οσίας τς πίστεως, προκειμένου νά συζητονταν στή Σύναξη καί νά συζητηθον στήν μέλλουσα γία καί Μεγάλη Σύνοδο;
Δεύτερον, τά ­κτε­θέ­­ντα παρά τν Προκαθημένων δέν εναι σύμφωνα μέ τά δόγ­μα­τα καί τούς ερούς Κα­νό­νες, καί σύμ­φω­να μέ τίς θεες Γρα­φές, καί τίς προηγούμενες Οκουμενικές συ­νό­δους. Ατό φαίνεται στό Κοινό Μήνυμά τους[8], που τονίζεται μέ έμφαση προσήλωσή τους στόν διαχριστιανικό, διαπολιτισμικό καί τόν διαθρησκειακό διάλογο (§ 8). Οσιαστικά ο Προκαθήμενοι ντί νά ποκηρύξουν, προβάλλουν τούς συγχρόνους μεθοδευμένους καί πιτηδευμένους τέρμονες οκουμενιστικούς θεολογικούς διαλόγους, στούς ποίους κυριαρχε λλειψη ρθοδόξου μολογίας, λλειψη ελικρινείας τν τεροδόξων, περτονισμός τς γάπης καί ποτονισμός τς ληθείας   παραποίηση τν Γραφικν χωρίων δίως το κατά ωάννην «να ν σιν καθώς μες»[9], πρακτική το νά μή συζητονται ατά, πού χωρίζουν, λλά ατά, πού νώνουν, μβλυνση τν ρθοδόξων κριτηρίων, μοιβαία ναγνώριση κκλησιαστικότητος, ποστολικς διαδοχς, ερωσύνης, Χάριτος, μυστηρίων, διάλογος πί σοις ροις, μνήστευση, θώωση καί πιβράβευση το Δούρειου ππου το Παπισμο, τς παράτου καί δαιμονικς Ονίας, συμμετοχή στό παμπροτεσταντικό λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο τν κκλησιν» μλλον τν αρέσεων, πογραφή ἤ ἀποδοχή κοινν ντορθοδόξων νακοινωθέντων, δηλώσεων καί κειμένων δίχα Συνοδικς διαγνώμης καί ποφάσεως, πως ποδείχθηκε στήν τακτική ΙΣΙ το κτωβρίου 2009 (π.χ. Λίμα Περο Νοτίου μερικς 1982, Balamand Λιβάνου 1993, Σαμπεζύ λβετίας 1994, PortoAlegre Βραζιλίας 2006, Ραβέννας 2007, Πουσάν Ν. Κορέας 2013 κ..) καί ο ντικανονικές συμπροσευχές πού προϋποθέτουν τήν ἀπόδοσι ἐκκλησιαστικότητος σέ ἐμμένοντες κακοδόξους καί μετοχή στήν αἵρεσι καί ἀμνήστευσι τῆς κακοδοξίας.
Τρίτον, δεν πρξε συμ­φω­νία καί πο­δοχή τν διο­ρι­σθέ­ντων καί κανονισθέ­ντων πό τς Συνάξεως πό λους τούς ρθοδόξους Πα­τριάρ­χες τόν κλῆρο καί τόν λαό τς Κα­θο­λι­κς ρθοδόξου κκλη­σί­ας. Ατό καταδεικνύεται πό τήν παντελή λλειψη παρουσίας κληρικν κατωτέρων βαθμίδων καί τήν κκωφαντική πουσία τν λαϊκν μελν το σώματος το Χριστο. Καταδεικνύεται, τέλος, πό τήν πουσία το δίου το Μακ. Πατριάρχου ντιοχείας κ. ωάννου, πό τήν ρνηση τς πογραφς το κειμένου τν ποφάσεων καί το νακοινωθέντος τς Συνάξεως, καθώς καί τή μή συμμετοχή στό Πανηγυρικό Συλλείτουργο τς Κυριακς της ρθοδοξίας τν κπροσώπων το Πατριαρχείου ντιοχείας. Μέ βάση τά νωτέρω, σοι σχυρίζονται τι «βασικό σημεο συγκλίσεως πρξε μοφωνία τν ποφάσεων τόσο στό προπαρασκευαστικό στάδιο σο καί κατά τίς ργασίες τς γίας καί Μεγάλης Συνόδου»[10], πρέπει νά παραδεχθον τι δια Σύναξη τν Προκαθημένων πρξε συνεπής πρός τήν δια τήν πόφασή της περί ποχρεωτικς μοφωνίας σέ λα τά στάδια πό τά πρτα κιόλας βήματα, φο τελικά τό μήνυμα, μέ τό ποο ποφασίστηκαν τά περί Πανορθοδόξου Συνόδου, δέν προσυπέγραψε κκλησία τς ντιοχείας.
Στήν ποτυχία τς Συνάξεως συνετέλεσε μακροχρόνια οκουμενιστική αχμαλωσία λων σχεδόν τν τοπικν ρθοδόξων κκλησιν καί τν εραρχιν τους, ο ποες λατινοφρονον καί οκουμενίζουν μέ φωτεινές ξαιρέσεις τά Σεπτά Πατριαρχεα τς Γεωργίας καί τς Βουλγαρίας. Παναγιώτατος, κολουθώντας κατά γράμμα τήν οκουμενιστική τακτική το προκατόχου του κυρο θηναγόρα, ναφέρθηκε στην μιλία του σ’ ατόν, χαρακτηρίζοντάς τον «ραματιστή»[11] καί παράλληλα ξέφρασε τήν πογοήτευσή του γιά τήν μή συμμετοχή τν Πατριαρχείων Γεωργίας καί Βουλγαρίας στούς διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους[12]. οκουμενιστική ατή αχμαλωσία ποδεικνύεται ν τος πράγμασι πό τίς νιστόρητες, πρωτοφανες καί καινοφανες οκουμενιστικές πράξεις καί νέργειες, πως urbi et orbi υοθέτηση καί φαρμογή τν κακοδόξων θεωριῶν περί «το διαχριστιανικο καί διαθρησκειακο δογματικο συγκρητισμο, τς Μις και συγχρόνως Διηρημένης κκλησίας, τς Διευρημένης κκλησίας, τν δελφν κκλησιν, τς βαπτισματικς θεολογίας, τς Παγκοσμίου οράτου κκλησίας, τν κλάδων, τν δύο πνευμόνων, το δογματικο μινιμαλισμο καί μαξιμαλισμο, τς μεταπατερικς, νεοπατερικς καί συναφειακς αρέσεως, τς εχαριστηριακς θεολογίας, τς μετασυνοδικς θεολογίας, τν λλειματικν καί μή πλήρων «κκλησιν», τς περιεκτικότητος, τς λλειματικς καί μή πλήρους μυστηριολογίας, τς μετατροπς τς οκονομίας σέ κρίβεια καί δόγμα», ο ποες, βεβαίως, τυγχάνουν ξένες καί λλότριες τς ρθοδόξου Δογματικς διδασκαλίας καί θεολογίας.
Σύναξη τν ρθοδόξων Προκαθημένων στ Φανάρι συνλθε, πως ναμενόταν, ν μέσ ντεγκλήσεων, κβιαστικν πειλν π τό Πατριαρχείο ντιοχείας τι δν θ πογράψει τ κοιν νακοινωθέν, ἐὰν στ Σύναξη τν Προκαθημένων τν ρθοδόξων κκλησιν δν συζητονταν δαφικ διαφορ μ τ Πατριαρχεο εροσολύμων στ Κατάρ, τν οσιαστικν διαφορν το Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου ς πρς τν τρόπο ποφάσεων κ.λπ.
Σύναξη τν Προκαθημένων τν ρθοδόξων κκλησιν μπορε ν λαβε τν πόφαση γι τν σύγκληση τς Μεγάλης κα γίας Συνόδου, κτός προόπτου, ποία προετοιμάζεται π πενήντα καί πλέον χρόνια, λλ εναι μφίβολο, ἐὰν τελικς συγκληθεῖ, διότι πουσιάζει νότητα, στίς σχέσεις μεταξύ τν ρθοδόξων κκλησιν, γεγονός τ ποο παραδέχθηκε διος Παναγιώτατος Οκουμενικς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαος, ποος τόνισε στν μιλία του : «Τοτο δημιουργε τν εκόνα μις κκλησίας πολλν ταχυτήτων κα οχ μις κκλησίας. Τοτο οδόλως συνάδει πρς τν ρθόδοξον κκλησιολογίαν. ποτελε κτροπν ξ ατς κα πηγν δεινν»[13].
πίσης, τόνισε τι κατάσταση εναι τέτοια στίς σχέσεις μεταξύ τν ρθοδόξων κκλησιν, πο δν πιτρέπει στν ρθοδοξία ν χει φων νότητος. Κα μόνο τ πίμαχα ατ σημεα ἀπό τήν μιλία το Παναγιωτάτου Οκουμενικο Πατριάρχου καταδεικνύουν τν διαίρεση τς ρθοδόξου κκλησίας.
Στν μιλία του, τέλος, ἀπάντησε πρς τν Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας καί τήν εραρχία τς Ρωσικς κκλησίας, πειδ μφισβήτησαν ἀπαραδέκτως τ μέ ἱερούς Κανόνας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καθορισθέν πρωτεο τιμῆς του, διακηρύσσοντας τι δν χει πρωτεο ξουσίας, λλ πρωτεο τιμς[14].


3.                  προδιαγραφομένη ποτυχία τς γίας και Μεγάλης Συνόδου το 2016
ντονο προβληματισμό προκάλεσε πρόταση το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου Κύπρου τι θ πρέπει ν πασχολήσει τν Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο παναφορ το θεσμο τν διακονισσν στν κκλησία[15]. Τ γεγονς, μως, χει διχάσει στ πρόσφατο παρελθὸν τν κκλησία, διότι μέ τήν παναφορά το θεσμο ατο ο Οκουμενιστές ρχιερες μεθοδεύουν τίς χειροτονίες γυναικν, τίς ποίες παγορεύει ρθόδοξος κκλησία[16].
Μακ. Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ δήλωσε τι Μεγάλη Σύνοδος δέν θά συζητήσει δογματικά ζητήματα[17]. Σύμφωνα μέ τόν Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος καί λμυρο κ. γνάτιο[18], «α) τς Συνόδου θά προεδρεύσει Οκουμενικός Πατριάρχης. Ο Προκαθήμενοι θά κάθονται δεξιά καί ριστερά του, β) κάθε Ατοκέφαλη κκλησία θά κπροσωπεται μέ 24 πισκόπους τό πολύ σύν τόν Προκαθήμενό Της, γ) κάθε κκλησία θά διαθέτει μία ψφο καί θά κφράζεται μόφωνα, καί δ) εδική Διορθόδοξος πιτροπή μέ δύο κπροσώπους πό κάθε κκλησία θά ναλάβει νά ναθεωρήσει καί νά πικαιροποιήσει τά κείμενα τς Συνόδου, διαίτερα δέ ατά μέ θέμα : « ρθόδοξος κκλησία καί Οκουμενική Κίνηση», «Σχέσεις τς ρθοδόξου κκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον» καί « συμβολή τς ρθοδόξου κκλησίας ες τήν προώθησιν τς Ερήνης, τς Δικαιοσύνης, τς λευθερίας, τς δελφοσύνης καί τς γάπης μεταξύ τν λαν καί τήν ξαφάνισιν τν φυλετικν καί λλων διακρίσεων». Παρόμοια θεματολογία δωσε σέ συνέντευξή του καί Σεβ. Μητρ. Βολοκολάμσκ κ. λαρίων[19], προσθέττοντας τι νάμεσα στά θέματα τς Συνόδου θά εναι α) τό θέμα τν ν Διασπορ κκλησιαστικν κοινοτήτων, β) συστηματοποίηση τν περί γάμου καί νηστείας διατάξεων τς κκλησίας, γ) τό ζήτημα το μερολογίου, δ) ξιολόγηση τν σημερινν διαλόγων τν ρθοδόξων κκλησιν μέ τούς τεροδόξους, ε) τό θέμα τς στάσεως τς ρθοδόξου κκλησίας πέναντι στίς φυλετικές διακρίσεις,    στ) τό θέμα το ατοκεφάλου καί το ατονόμου τν κκλησιν, ζ) τό θέμα τν Διπτύχων καί το καταλόγου τν Προκαθημένων τν κκλησιν, η) θεϊστική στή βάση της λατρεία το καταναλωτισμο μέ ποτέλεσμα τήν οκονομική καί οκολογική κρίση, θ) σταδιακή ποβάθμιση τν θικν ρχν τς οκογενείας, ι) ριζικός θνικισμός καί ψευδοθρησκευτικός ξτρεμισμός καί ια) ο νέες διώξεις κατά τν χριστιανν. Τά ἀνωτέρω βεβαίως θά δρομολογηθοῦν ὅπως ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀνέφερε στήν ὁμιλία του: «…λλά καί τά δη προετοιμασθέντα πανορθοδόξως θέματα περιλαμβάνουν μεταξύ ατν καί τινα, τά ποα χρήζουν ποις τινος ναθεωρήσεως καί κσυγχρονισμο ς διατυπωθέντα καί συμφωνηθέντα ες ποχήν παλαιοτέραν, τε σχυον διάφοροι συνθκαι καί προϋποθέσεις. Τοιατα εναι, πί παραδείγματι, τά φορντα ες τάς κοινωνικάς συνθήκας το κόσμου, ς καί ες τά τν σχέσεων τς ρθοδόξου κκλησίας πρός τούς μή ρθοδόξους Χριστιανούς, τήν Οκουμενικήν Κίνησιν κ.τ.τ.. Τά κείμενα τατα δέον νά ναθεωρηθον πό εδικς πρός τοτο συγκροτουμένης Διορθοδόξου πιτροπς στε νά λθουν ες τήν γίαν καί Μεγάλην Σύνοδον προσηρμοσμένα ες τήν σημερινήν πραγματικότητα»[20].
Σχετικά μέ τά νωτέρω χουμε νά παρατηρήσουμε τά κάτωθι :
Α) Στίς ντως γιες καί Οκουμενικές Συνόδους στό κέντρο τίθεται πάντοτε τό γιον καί ερόν Εαγγέλιον καί πέριξ Ατο κάθονται ο Προκαθήμενοι κατά τά πρεσβεία τιμῆς των. Στήν ντίθετη περίπτωση δίδεται εκόνα τι περιθωριοποε τό Εαγγέλιο καί σταται περάνω Ατο, ἕνας ἄνθρωπος ντικαθιστώντας Το, κατά τήν παπική πρακτική, καθώς καί τι ατός εναι περάνω τν πολοίπων Πατριαρχν, ρχιεπισκόπων, Μητροπολιτν καί πισκόπων.   
Β) Σύμφωνα μέ τήν ερά Παράδοση καί τά διαχρονικά πρότυπα τν ρθοδόξων Συνόδων, συμμετοχή πάντων τν ρθοδόξων πισκόπων θεωρεται πολύτως δήριτη νάγκη γιά τήν σύγκληση μις Πανορθοδόξου, γίας καί Μεγάλης Συνόδου και χι μόνον πιλογή 24 πισκόπων τό πολύ σύν τόν Προκαθήμενο. Παρέλκει βεβαίως νά τονισθε τό γεγονός τι στίς ρθόδοξες Συνόδους κτός τν πισκόπων συμμετεχαν καί κληρικοί κατωτέρων βαθμίδων, πως Καθηγούμενοι, ρχιμανδρτες, ερες, Μοναχοί, καθώς πίσης καί πιστός λαός. Μέ ποιά κριτήρια, ραγε, θά γίνει πιλογή τν 24 ατν πισκόπων κάθε Τοπικς κκλησίας; Πολύ φοβόμαστε τι θά προτιμηθον σοι διακρίνονται γιά τήν οκουμενιστική δραστηριότητά τους καί εναι ρεστοί στούς Προκαθημένους, καί βεβαίως θά πομονωθον ο ντιτιθέμενες, παραδοσιακές καί ντιοικουμενιστικές φωνές πλείστων σων πισκόπων. πιπλέον, τακτική ατή τς πιλογς 24 μόνο πισκόπων δημιουργε καί μείζων θέμα σότητος νάμεσα στούς πισκόπους, κατά τα παπικά πρότυπα.   
Γ) Εναι παντελς μάρτυρη στήν ρθόδοξη παράδοση καί γι’ατό παράδεκτη ποψη τι κάθε κκλησία διαθέτει μία ψφο. Τό ρθόν εναι τι κάθε πίσκοπος διαθέτει μία ψφο και χι κάθε Τοπική κκλησία. Παραλλήλως, ρχή τς μοφωνίας κινεται κι ατή μέσα σέ ντιπαραδοσιακά πλαίσια. παραδοσιακή τακτική λήψεως ποφάσεων σέ μιά Σύνοδο εναι ρχή, πού ρίζει τι « τν πλειόνων ψφος κρατείτω»
Δ) νευ ρείσματος στην ρθόδοξη Παράδοση εναι δημιουργία πιτροπν, ποεπιτροπν και προπαρασκευαστικν Συνόδων, ο ποες πρό πολλν τν προετοιμάζουν τή σύγκληση μις Πανορθοδόξου Συνόδου. ταν προέκυπτε κάποιο θέμα, ο γιοι Πατέρες συνέρχονταν κατ’εθείαν ν Συνόδω καί κε συζητονταν καί λυόταν τό νακύψαν πρόβλημα. σον φορ στήν καθαρά οκουμενιστική θεματολογία, μέ τήν ποία πρόκειται νά σχοληθε εδική Διορθόδοξος πιτροπή, φείλουμε νά τονίσουμε, πως πανειλλημένα χουμε πράξει, τι θά πρέπει, πιτέλους, νά ποφασισθε καί νά γίνει πράξη ξοδος τς ρθοδόξου κκλησίας πό ατό τό νοσιούργημα, τήν λεγομένη «οκουμενική κίνηση» μλλον ψευδοοικουμενική κίνηση. Σήμερα στόν ρθόδοξο χρο αξάνονται λοένα ο ντιδράσεις κατά το Οκουμενισμο καί τν κφραστν του. Πολλά βιβλία, ρθρα καί κριτικές βλέπουν τό φς τς δημοσιότητας, που διατυπώνεται μέ πόνο καί γωνία ποψη τι δεύουμε βάσει «σχεδίου» καί «γραμμς» πρός μία βαβυλώνια αχμαλωσία τς ρθοδοξίας στήν πολυπρόσωπη καί πολυώνυμη αρεση. Δέν εναι λίγοι ο διαπρεπες ρθόδοξοι κληρικοί καί θεολόγοι, πού προτείνουν τήν μεση ποχώρηση τς ρθοδοξίας πό τήν Οκουμενική Κίνηση καί τά συνέδριά της, γιατί θεωρον τή συμμετοχή της σέ ατά, χι πλς καρπη, λλά πολλαπλς πιζήμια. Τα Πατριαρχεα Βουλγαρίας καί Γεωργίας χουν δη ποχωρήσει πό το παμπροτεσταντικό λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο τν κκλησιν μλλον αρέσεων, ν λλες προβληματίζονται ντονα γιά τή δική τους συμμετοχή. Ατός προβληματισμός κφράστηκε καί στή Διορθόδοξη Συνάντηση τς Θεσσαλονίκης, τό 1998, που μεταξύ λλων διαπιστώθηκε τι «πειτα πό να αώνα λόκληρο ρθόδοξης συμμετοχς στήν Οκουμενική Κίνηση καί μισό αώνα παρουσίας στό Π.Σ.Ε., τό χάσμα μεταξύ ρθοδόξων καί Προτεσταντν γίνεται μεγαλύτερο»[21].
άν, λοιπόν, συνέλθει γία καί Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος, καὶ, ὅπως προδιαγράφεται, α) δεν συζητηθον θέματα πίστεως, β) ο ποφάσεις της δέν εναι σύμφωνες με την προγενεστέρα γιογραφική, ποστολική, γιοπατερική, συνοδική, εροκανονική καί δογματική παράδοση τς ρθοδόξου κκλησίας, γ) δν δεχθε να κατατάξει μεταξ τν Οκουμενικν Συνόδων τν 8η κα τν 9η, δ) δέν καταδικάσει τήν παναίρεση το διαθρησκειακο καί διαχριστανικο συγκρητιστικο οκουμενισμο μαζί μέ τούς φαρμόζοντες ατήν, ε) δέν συμφωνήσουν λες ο τοπικές ρθόδοξες κκλησίες καί κυρίως στ) ο ποφάσεις της δέν γίνουν ποδεκτές πό τή συνείδηση το πληρώματος τς κκλησίας, τότε ατή θ εναι μία οκουμενιστική σύνοδος, μία ληστρική σύνοδος, πως ν φέσω (430), τς Δρυός (403), ἡ τῆς Ἱερείας, Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-9), ν Λυών (1274), ο Α΄ καί Β΄ Βατικάνειοι (1870 καί 1962-65) κ.. Στήν περίπτωση ατή δέν χρειάζεται, καλύτερα νά μήν συγκληθε καμμία γία καί Μεγάλη Σύνοδος.
Συμφωνομε πόλυτα με τον μότιμο καθηγητή τς Θεολογικς Σχολς θηνν, πρωτοπρεσβ. π. Γεώργιο Μεταλληνό, ποος ναφέρει τά ξς : «Ο Σύνοδοι το 14ου αἰῶνος διατυπώνουν τν θεολογία περ τς Θείας Χάριτος.  ρθόδοξη Παράδοση δέχεται ατς τς Συνόδους ς 9η Οκουμενικ κα πανορθόδοξα γίνεται ατ ποδεκτ π γνωστος Θεολόγους. Διότι κα Σύνοδος ατή, πως κα 8η τ 879, διαφοροποιον ριζικ τν ρθόδοξη κκλησία, στν πατερικ συνέχειά της, π τν χριστιανισμ τς Δύσεως…
να πίκαιρο ρώτημα εναι : μέλλουσα ν συνέλθει πανορθόδοξος Σύνοδος τί θ κάνει; τοιμάζεται ατ Σύνοδος, γι ν μς δηγήσει, πως διαβάζουμε κα πως βλέπουμε, στν ποδοχ το παπισμο κα το Προτεσταντισμο ς αθεντικν χριστιανισμν. Ατ εναι τ τραγικό. Εχομαι ν μ γίνει ποτέ. λλὰ, κε δηγονται τ πράγματα. άν, λοιπόν, συνέλθει Πανορθόδοξος Σύνοδος, πο θ χει τν χαρακτήρα γι μς Οκουμενικς Συνόδου, ἐὰν συνέλθει κα δν δεχθε μεταξ τν Οκουμενικν Συνόδων τν 8η κα τν 9η, θ εναι ψευδοσύνοδος. πως Σύνοδος Φερράρας - Φλωρεντίας. Κα τότε π κάποιους δεσποτάδες νατολικος κα Δυτικούς πεβλήθη Σύνοδος Φερράρας - Φλωρεντίας, λλ ταν ρκετ ντίσταση ν γί Πνεύματι κάποιων κορυφν τς παραδόσεώς μας, πως γιος Μρκος Εγενικός, στε τελικ ν χαρακτηριστε ψευδοσύνοδος, αρετικ Σύνοδος, ποτυχημένη Σύνοδος, Σύνοδος Φερράρας - Φλωρεντίας.
μέλλουσα ν συνέλθει, λοιπόν, Πανορθόδοξος Σύνοδος θ κριθε σατ τ σημεο. Ἐὰν παρακάμψει ατς τς δύο Συνόδους, πο τοποθετον τν ρθοδοξία πέναντι στν Δυτικ χριστιανισμό. κε εναι τ κρίσιμο ρώτημα. Ατο θέλουν ν παρουσιάσουν τν νότητα, τι Δυτικς Χριστιανισμς εναι παράλληλη μορφ τς ρθοδοξίας τν γίων Πατέρων. κε κάποιοι ργάζονται, πρς τ κε κάποιοι θέλουν ν μς δηγήσουν. Θες μως εναι πάνω π λους μας.
να ψευδοεπιχείρημα, λοιπόν, πο κυκλοφορεται στ χρο τς δικς μας Θεολογίας, τς καδημαϊκς Θεολογίας, εναι τι οδεμία Οκουμενικ Σύνοδος κατεδίκασε τν Δυτικ Χριστιανισμό. Κα μως χουμε δύο Οκουμενικς Συνόδους, το 879 κα κείνης το 14ου αἰῶνος, πο διαφοροποιον τν ρθοδοξία π τν Δυτικ Χριστιανισμό.
Εναι τραγικό! Δν πιχαίρω, οτε θριαμβολογ. πιθυμία λων μας πρέπει ν εναι ν συναντηθομε στν νότητα τν Προφητν, τν ποστόλων κα τν Πατέρων λων τν αώνων. Διαφορετικά, κάθε νωση θ εναι ψευδένωσις· κα χι μόνον ατό, λλ θ καταστρέφει κα θ διαστρέφει κάθε προσπάθεια, ελικριν προσπάθεια, πο θέλει ν δηγηθε στ θέμα τς σωτηρίας…»[22].
λήθεια δέν εναι δεοληψία ποκειμενική προσέγγιση ζήτημα ριθμητικς περοχς, λλά νσαρκος πραγματικότητα, πού ντοποιεται στό πρόσωπο το τελείου Θεο καί τελείου νθρώπου ησο Χριστο καί πομένως καθίσταται αταπόδεικτο τό γεγονός τι λήθεια-πρόσωπο ησος Χριστός καί ες ποτελον τήν πλειοψηφία, στω καί ν πέναντι βρίσκονται πολυεκατομμύρια λλων. πίσης, ν Συνόδ βρισκόμαστε μόνο ντός τς ρθοδόξου κκλησίας, κοινωνώντας μέ τό πρόσωπο το Χριστο, διότι « ζωή καί δός Χριστός», πως ψάλλει ρθόδοξος κκλησία, καί πως διος διεσάλπισε «γώ εμί δός καί λήθεια καί ζωή»[23]. πομένως, ν τ δ βρισκόμαστε μόνο κοινωνώντας μέ τήν λήθεια, πού εναι Χριστός, καί χι μέ τήν αρεση, πού εναι διάβολος[24].
Σύμφωνα, τέλος, μέ τή διακήρυξη τῶν τεσσάρων Πατριαρχῶν τό 1848, «παρ΄ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησάν ποτέ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστής τῆς θρησκείας ἐστίν αὐτό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτός ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τό θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καί ὁμοειδές τῶ τῶν Πατέρων αὐτοῦ»[25].


4.                  Ο θέσεις το Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου περί Οκουμενικς Συνόδου
Στήν ποχή το Γέροντος Φιλοθέου συζητιόταν τό θέμα τς συγκλήσεως Οκουμενικς Συνόδου στό γιον ρος τό 1930 μ.Χ. πό τόν Οκουμενικό Πατριάρχη κυρό Βασίλειο. ξ ατίας ατο το γεγονότος οίδιμος π. Φιλόθεος τό 1926 προέβη σέ νασκευή το προγράμματός της μέ θετικά ποτελέσματα. πειδή, λοιπόν, τό ν λόγω κείμενο το μακαριστο σίου Γέροντος Φιλοθέου κφράζει ρθόδοξες θέσεις καί πατερικό φρόνημα καί εναι ξόχως λίαν πίκαιρο, λόγω τς μελλούσης, κτός προόπτου, συγκλήσεως τς γίας καί Μεγάλης Πανοθοδόξου Συνόδου τό 2016, κρίνεται σκόπιμο νά ξαναδημοσιευθε γιά διαφώτιση σων γνοον καί πιστηριγμό τν συνετς γωνιζομένων κληρικν καί λαϊκν, πέρ τν δικαίων τς γίας μας ρθοδόξου πίστεως καί κκλησίας στούς πονηρούς καιρούς μας. ς ν κατακλείδι, λοιπόν, παραθέτουμε τό ν λόγω κείμενο[26], τό ποο χει ς ξς :
«Εἰς τό ὑπ' ἀριθ. 23 τῆς 31ης Δεκεμβρίου 1925 φύλλον τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου εἴδομεν τά διάφορα ζητήματα, τά ὁποῖα προτείνει τό Οἰκουμ. Πατριαρχεῖον πρός συζήτησιν διά τήν μέλλουσαν νά συνέλθη ἐν Ἁγίω Ὄρει Οἰκουμενικήν Σύνοδον.
Ἀλλά περί ὅλων σχεδόν τῶν ζητημάτων (ἐκτός ὀλίγων ἀσημάντων) περί τῶν ὁποίων ἀναφέρει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον πραγματεύονται οἱ Θεῖοι καί Ἱεροί Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων. Ἐάν δέ ἀμφιβάλλουν οἱ σημερινοί Ἅγιοι Πατέρες, ἄς μελετήσουν ἐπισταμένως καί μετά προσοχῆς τούς θείους Κανόνας καί τό Ἱερόν Πηδάλιον τῆς Ἐκκλησίας. Ὥστε ὅλως περιττή νομίζομεν ὅτι εἶναι ἡ σύγκλησις Οἰκουμ. Συνόδου περί ζητημάτων, εἰς τά ὁποία ἔχουν ἀποφανθῆ διά τῶν Ἱερῶν Κανόνων οἱ Θεῖοι Ἀπόστολοι καί θεόσοφοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκτός ἐάν νομίζη ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί ἡ περί αὐτόν Σύνοδος καί τινες ἄλλοι τῶν Ἱεραρχῶν ὅτι ὡς διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων καί θείων Πατέρων ἔχουν τό δικαίωμα νά ποιοῦν μεταρρυθμίσεις καί καινοτομίας, ὁπότε ὀφείλουν νά στοχασθοῦν καλῶς τόν κίνδυνον, εἰς τόν ὁποῖον θά ὑποβάλουν ἑαυτούς, καί τήν βλάβην τήν ὁποίαν θά προξενήσουν εἰς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα. Σύνοδος δε, ποία δέν θά κολουθήση τά θη καί τά θη, τούς κανόνες καί τίς παραδόσεις τς ρθοδόξου κκλησίας, λλά θά προσπαθήση νά τά μετατρέψη καί νά τά μεταρρυθμίση δέν εναι δυνατόν ποτέ νά χη κρος, οτε νά νομασθ Σύνοδος κανονική Οκουμενική. «Οκουμενική Σύνοδος, γνησία καί ἔννομος οσα τά τν λλων θεσμίσματα δέν καταπατε οδέ τναντία τούτοις πρεσβεύει, οδέ, τελευταον, μή θέμις πιδιορίζεται καί οδέ τά ψευδέστατα κατασκευάζειν γωνίζεται ν πλείοσι συνελεύσεσιν»ρκος φέσου).
Οἶον κύρος καί οἵαν ὀνομασίαν ἔλαβεν ἡ ἐπί Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου Σύνοδος ἐν Βλαχέρνα κατά τῶν θείων εἰκόνων, καί ἡ ἐν Φλωρεντία, τοιαύτην θά λάβη καί ἡ μέλλουσα νά συγκληθῆ ἐν Ἁγίω Ὄρει. Ἡ μέν ἐπί Κοπρωνύμου ὠνομάσθη μιαρά Σύνοδος καί οἱ ταύτην συγκροτήσαντες Ἀρχιερεῖς καθηρέθησαν καί τῷ ἀναθέματι ὑπό τῆς Ἁγίας 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου παρεδόθησαν, ἡ δέ ἐν Φλωρεντία ἐκλήθη καί καλεῖται ἄχρι σήμερον ψευδοσύνοδος καί ὑπό ἑνός καί μόνου Μητροπολίτου τοῦ Ἁγιωτάτου Μάρκου Ἐφέσου ἀνετράπη καί ἠκυρώθη. Ὑποτεθείσθω δ' ὅτι ἡ μέλλουσα νά συνέλθη Σύνοδος ἐπέτυχεν εἰς τούς σκοπούς καί τάς ἀποφάσεις αὐτῆς, εὑρέθησαν σύμφωνοι ὅλοι οἱ Σεβάσμιοι Ἀρχιερεῖς, μετέτρεψαν τό ἑορτολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόν ὅρον τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περί πασχαλίου, διά τόν ὁποῖον ἡ ἐν Ἀντιοχεία Σύνοδος εἰς καθαίρεσιν ὑποβάλλει τούς τολμήσοντας νά παραλύσουν τοῦτον, κατήργησαν ἤ μετέτρεψαν τάς ὑπό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Πατέρων ὠρισμένας νηστείας καί ἐκαινοτόμησαν καί εἰς αὐτά τά μυστήρια. Ἀλλ’ ἄρα θά ἔχη κύρος ἡ Σύνοδος αὕτη; θά μένουν οἱ ὅροι της ἀπαρασάλευτοι; θά σεβασθοῦν οἱ χριστιανοί τάς ἀποφάσεις τῆς τοιαύτης Συνόδου; πολλοῦ γε καί δεῖ!
φ’ο οτοι ο πατέρες δέν σέβονται τάς ποφάσεις, τούς κανόνας καί τάς παραδόσεις τν θείων ποστόλων καί θεεικέλων τς κκλησίας Πατέρων, λλά τούς καταφρονον, ποος εὖ φρονών θά σεβασθ τάς δικάς των;! Ποος ρθόδοξος, χων λίγην πίστιν καί ελάβειαν ες τά πάτρια, δέν θά ποκαλέση τήν Σύνοδον ταύτην ψευδοσύνοδον; άν δέ καί πί το παρόντος, διά τάς μαρτίας τν νθρώπων, σχύσουν α ποφάσεις τς νωτέρω Συνόδου, δέν θά βραδύνη νά λθη λλη Σύνοδος κανονική, νά ποβάλη ταύτην ες τό νάθεμα, καθώς 7η τήν τν εκονομάχων Σύνοδον καί πό το Φωτίου τήν τν Λατίνων 8ην Σύνοδον κατέκρινεν, στε οδέ Σύνοδος νά νομάζεται. ς προσέξη θεν Πατριάρχης Βασίλειος μέ τήν Σύνοδόν του καί λοιπούς ρχιερες νά μή προξενήσουν ταραχήν καί σύγχυσιν ες τήν κκλησίαν το Χριστο μέ τάς καινοντομίας των καί σχίσουν καί διαιρέσουν ατήν, διά νά μή πισύρουν τήν ργήν το Κυρίου καί ες αυτούς καί ες τόν λαόν.
Ἀναγκαία ζητήματα διά τήν μέλλουσαν νά συνέλθη Οἰκουμενικήν Σύνοδον, νομίζομεν τά ἑξῆς :
1ον) Νά καθαιρεθοῦν ἤ νά παραιτηθοῦν τῆς Ἱερωσύνης οἱ Ἀρχιερεῖς καί λοιποί κληρικοί, ὅσοι ἔχουν ὑποπέσει εἰς θανάσιμα ἁμαρτήματα κρυφά ἤ φανερά κωλύοντα τῆς Ἱερωσύνης κατά τούς θείους καί Ἱερούς Κανόνας, ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κατά τήν γνώμην τοῦ Μ. Βασιλείου καί τῶν λοιπῶν θείων Πατέρων, θέλει τούς Ἱερεῖς ἄμεμπτους, ἁγνούς καί καθαρούς, καί εἰς τό ἑξῆς νά χειροτονῶνται κληρικοί συμφώνως τοῖς ἱεροῖς κανόσι˙ οὐ μόνον ἐγγράμματοι, ἀλλά καί ἐνάρετοι, ἐγκρατεῖς, σώφρονες, ζηλωταί τῆς πίστεως καί τῶν πατρικῶν παραδόσεων.
2ον) Νά καθαιρεθοῦν ἤ καταδικασθοῦν εἰς ἀργίαν (ἐάν δέν διορθωθοῦν) οἱ Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς ὅσοι ἀδρανοῦν καί δέν κηρύττουν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί δέν διδάσκουν τό ἑαυτῶν ποίμνιον, ἀλλ’ ἀφῆκαν αὐτό εἰς κατάβρωμα τῶν λύκων, τῶν διαφόρων αἱρετικῶν.
3ον) Νά καθαιρεθοῦν οἱ Ἀρχιερεῖς ἐκεῖνοι, oἱ ὁποῖοι καταλύουν τάς Τεσσαρακοστάς, τάς Τετάρτας καί Παρασκευάς ἐναντιούμενοι εἰς τόν ΞΘ' κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων κελεύοντα οὕτως˙ «Εἴ τις Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος ἤ Ἀναγνώστης ἤ Ψάλτης, τήν Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν οὐ νηστεύει, ἤ Τετράδα ἤ Παρασκευήν, καθαιρείσθω. Ἐκτός εἰμή δι’ ἀσθένειαν σωματικήν ἐμποδίζοιτο. Ἐάν δέ λαϊκός ἦ, ἀφοριζέσθω».
4ον) Νά καθαιρεθοῦν καί ἀφορισθοῦν οἱ καταφρονηταί τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί Ἱερῶν Παραδόσεων, συμφώνως τῆ ἀποφάσει τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἱερᾶς Συνόδου τῆς μετά τόν Κωνσταντΐνον τόν Πορφυρογέννητον, ὁριζούσης τάδε˙ «Τοῖς ἐν καταφρονήσει τιθεμένοις τούς Ἱερούς καί θείους Κανόνας τῶν Ἱερῶν Πατέρων ἡμῶν, οἵ καί τήν ἁγίαν ἐκκλησίαν ὑπερείδουσι, καί ὅλην τήν χριστιανικήν πολιτείαν κοσμοῦντες, πρός θείαν ὁδηγοῦσιν εὐλάβειαν, ἀνάθεμα»[27]. Καί ἡ Ε' Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν τῆ Ἐπιστολῆ τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ[28] ὁρίζει τάδε˙ «Ὡρίσθη παρά τῶν Ἁγίων Πατέρων χρῆναι καί μετά θάνατον ἀναθεματίζεσθαι τούς εἴτε εἰς πίστιν, εἴτε εἰς κανόνας ἁμαρτήσαντας»˙ ὅρα φοβερόν λόγον ἀγαπητέ, καί ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος εἰς τά πρακτικά της ὁρίζει˙ «Εἴ τις πᾶσαν παράδοσιν ἔγγραφον ἤ ἄγραφον ἀθετεῖ, ἀνάθεμα».
5ον) Νά καθαιρεθοῦν καί ἀναθεματισθοῦν ὅσοι ποιοῦν καινοτομίας καί νεωτερισμούς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τήν Ὀρθόδοξον, συμφῶνως τῷ ὁρισμῶ τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου˙ «Ἅπαντα τά παρά  τήν παράδοσιν καί διδασκαλίαν καί ὑποτύπωσιν τῶν ἀοιδίμων Πατέρων καινοτομηθέντα καί πραχθέντα ἤ μετά ταῦτα πραχθησόμενα, ἀνάθεμα τρίς»[29].
6ον) Νά ἐπαναφέρουν τό ἐκκλησιαστικόν ἡμερολόγιον, καθώς μᾶς τό παρέδωκαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες.
Ταῦτα εἰσίν ἀναγκαῖα, ὠφέλιμα καί συμφέροντα τῆ Ὀρθοδόξω Ἐκκλησία καί ἀρεστά τῶ Θεῶ. Τό δέ νά ποιοῦν καινοτομίας καί μεταρρυθμίσεις εἰς τούς Ἱερούς Κανόνας καί Παραδόσεις προξενεῖ σύγχυσιν, ταραχήν, διαμάχας, φιλονικίας, ἔχθρας, μίση καί τά λοιπά εἴδη τῆς κακίας, δι’ ἅ ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ. «Ὅπου ζῆλος καί ἐρίθεια, ἐκεῖ ἀκαταστασία καί πᾶν φαῦλον πρᾶγμα», λέγει ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος.
Ὡσαύτως τό νά συζητοῦν oἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς περί Ἡλίου, Σελήνης καί στοιχείων, περί ἀνέμων καί ὑδάτων, διά νά κανονίσουν τό Πάσχα καί τάς ἑορτάς, τοῦτο εἶναι ἀνάρμοστον τοῦ ἀξιώματός των˙ περί τά τοιαῦτα ἀς ἀσχολοῦνται οἱ εἰδικοί ἀστρονόμοι καί φυσιολόγοι, τούς ὁποίους πρέπει μέν νά παραδεχώμεθα ὡς ἐπιστήμονας, οὐχί ὅμως ὅτι εἶναι τέλειοι καί ἀλάνθαστοι, οὔτε νά τούς προτιμῶμεν ἀπό τους Ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς θείους Πατέρας. Προβλέποντες oἱ Θεῖοι Ἀπόστολοι τρόπον τινά τά μακράν ὄντα καί βουλόμενοι νά προφυλάξουν τήν Ἐκκλησίαν καί τούς Ἀρχιερεῖς ἀπό τάς καινοτομίας καί τούς νεωτερισμούς ταῦτα ἐν τῷ ἐπιλόγω τῶν Ἱερῶν Κανόνων εἰρήκασι.
«Ταῦτα περί κανόνων διατετάχθω ὑμἰν παρ’ ἡμῶν, ὦ Ἐπίσκοποι. Ὑμεῖς δέ ἐμμένοντες αὐτοῖς, σωθήσεσθε καί εἰρήνην ἔξετε, ἀπειθοῦντες δέ κολασθήσεσθε, καί πόλεμον μετ' ἀλλήλων ἀΐδιον ἔξετε, δίκην τῆς ἀνηκοΐας τήν προσήκουσαν τιννύντες». Ἡ δέ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν τῶ Α΄ αὐτῆς κανόνι λέγει τά ἑξῆς˙ «Ἀγαλλώμενοι ἐπ' αὐτοῖς, ὡς εἴ τις εὕροι σκῦλα πολλά, ἀσπασίως τούς θείους κανόνας ἐνστερνιζόμεθα, καί ὁλόκληρον τήν αὐτῶν διαταγήν καί ἀσάλευτον κρατύνομεν, τῶν ἐκτεθέντων ὑπό τῶν σαλπίγγων τοῦ Πνεύματος πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν τε ἕξ ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καί τῶν τοπικῶς συναθροισθεισῶν ἐπί ἐκδόσει τοιούτων διαταγμάτων, καί τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν˙ ἐξ ἑνός γάρ ἅπαντες καί τοῦ αὐτοῦ Πνεύματος αὐγασθέντες, ὥρισαν τά συμφέροντα˙ καί οὕς μέν τῷ ἀναθέματι παραπέμπουσι, καί ἡμεῖς ἀναθεματίζομεν, οὕς δέ τῆ καθαιρέσει, καί ἡμεῖς καθαιροῦμεν, οὕς δέ τῷ ἀφορισμῶ, καί ἡμεῖς ἀφορίζομεν, οὕς δέ ἐπιτιμίω παραδιδόασι, καί ἡμεῖς ὠσαύτως ὑποβάλλομεν...».
Καί ταῦτα μέν οἱ Θεῖοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες περί τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί θείων Παραδόσεων, ὁ δέ Πατριάρχης Κύρ. Βασίλειος μέ τήν Σύνοδόν του ἔρχεται σήμερον νά κάμη ἰδικούς του κανόνας περί νηστείας. Ὄχι, λέγει, ὅπως οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐνομοθέτησαν. Ἡμεῖς σήμερον θά κάμωμεν κανόνας ἰδικούς μας συγκαταβατικούς. Ἐκεῖνοι ἔλεγον «οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσις, ἀλλά δικαιοσύνη καί ἄσκησις σύν ἁγιασμῶ», καί «νηστεία ἀγρυπνία προσευχῆ οὐράνια χαρίσματα λαβών», ἡμεῖς θά κάνωμεν κανόνας νά λέγουν νά τρώγετε, νά πίνετε, νά μή νηστεύετε, νά ὑπάγετε εἰς τήν…, καί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι βρῶσις καί πόσις! Μή βαδίζετε τήν στενήν καί τεθλιμμένην ὁδόν τῆς νηστείας, τῆς ἀγρυπνίας καί προσευχῆς, ἀλλά τήν πλατεῖαν καί εὐρύχωρον τῆς τρυφῆς καί μαλθακότητος. Εὖγέ σας Ἅγιοι Πατέρες!!! Ἡμεῖς, λέγει ὁ Πατριάρχης Βασίλειος, θά κανονίσωμεν καί τό ἡμερολόγιον καί τό Πασχάλιον οὐχί ὅπως τό ἐθέσπισαν οἱ 318 Θεοφόροι Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τό διετήρησαν ἑπτά ὁλόκληροι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι καί τόσαι ἄλλαι Τοπικαί, ἀλλά ὅπως θέλωμεν ἡμεῖς καί οἱ σημερινοί ἀστρονόμοι, συμφώνως μέ τήν σημερινήν ἐπιστήμην!!
Ἐδῶ πρέπει ἤ νά τιμήση τις τήν σιωπήν κρύπτων τήν εὐσέβειαν καί ἀλήθειαν διά φόβον ἤ ἀνθρωπαρέσκειαν, ἤ νά εἴπη ἐκεῖνο ὅπερ εἶπεν ὁ Αἴας κατά τόν Τρωϊκόν πόλεμον εἰς τούς Ἀργείους. «Αἰδώς Ἀργεῖοι»! Ἐν ὦ ἡ θρησκεία μας πολεμεῖται ὑπό τόσων ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν ἐχθρῶν, ἡ διαφθορά καί παραλυσία, ἡ ἀσέβεια καί ἡ πλεονεξία καί τά λοιπά πάθη λυμαίνονται τήν Ἑλληνικήν κοινωνίαν, ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μέ ἄλλους τινας Συνοδικούς κάθεται καί συζητεῖ περί Ἡλίου καί Σελήνης, περί στοιχείων (περί ἀνέμων καί ὑδάτων), περί ἡμερολογίων καί πασχαλίων, περί νηστείας, κ.λπ., περί πραγμάτων, τά ὁποῖα ἐκανονίσθησαν ὑπό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Θεοφόρων Πατέρων διά νά μένουν ἀσάλευτα καί ἀμετάτρεπτα, καί τῶν ὁποίων ἡ φύλαξις καί ἀκριβής τήρησις μεγίστην ὠφέλειαν προξενεῖ, ἡ δέ καταφρόνησις ζημίαν ἀνυπολόγιστον, συζητήσεις ἀνωφελεῖς, φιλονικείας καί μάχας, ἔχθρας καί διχονοίας, φθόνους, μνησικακίας καί τέλος σχίσματα καί αἱρέσεις.
Ταῦτα μέν ἡμεῖς οἱ ἀμαθεῖς καί ἄσοφοι φρονοῦμεν ὡς ἀναγκαῖα πρός συζήτησιν διά τήν μέλλουσαν Σύνοδον, εἴ τις δέ ἄλλος σοφός καί πεπαιδευμένος νομίζει ἄλλο τι ἀναγκαιότερον καί ὠφελιμώτερον πρός ὠφέλειαν, πρός οἰκοδομήν τῆς Ἐκκλησίας, μετά φόβου Θεοΰ καί συνέσεως καί προσοχῆς εἰπάτω, χωρίς ἐμπαθείας. Καλόν ὠσαύτως νομίζομεν νά ἐρωτηθοῦν καί δώσουν γνώμην οὐχί μόνον Ἀρχιερεῖς, ἀλλά καί Ἱερεῖς καί Ἀρχιμανδρῖται καί Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί καί λαϊκοί Θεολόγοι ἐνάρετοι, εἰδήμονες περί τά δόγματα, ζηλωταί περί τήν πίστιν, τούς Ἱερούς Κανόνας καί τάς Παραδόσεις, καί τότε μέ ὁμόνοιαν, εἰρήνην, ἀγάπην καί μέ ταπείνωσιν νά προτιμηθῆ ἡ γνώμη ἐκείνων, ἡ ὁποία θά εἶναι σύμφωνος μέ τούς Κανόνας καί τάς Παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐν γάρ τῆ Α΄ Οἰκουμ. Συνόδω, τήν κατά τοῦ Ἀρείου νίκην ἤραντο οὐχί Πατριάρχαι καί Ἀρχιερεῖς, ἀλλ' ὁ ἁπλοῦς διάκονος καί νέος τήν ἡλικίαν Ἀθανάσιος, καί ὁ ἀγράμματος καί ταπεινός Σπυρίδων. Ἐπειδή οὐδόλως ἀπίθανόν ἐστι, ἐάν ἡ Σύνοδος συγκροτηθῆ ἀπό μόνον Ἀρχιερεῖς, νά εὑρεθοῦν ἔνιοι τούτων νά προτείνουν ζητήματα καί νά θεσπίσουν κανόνας, σύμφωνα μέ τά πάθη των, ὡς οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐποίουν Θεούς τῶν παθῶν των, καί νά ἐπιτύχουν τοῦτο.
Ἐπειδή ὑπάρχουν δυστυχῶς μερικοί τῶν Ἀρχιερέων καί κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι δέν ἐσκέφθησαν ὅτι πρέπει νά διάγουν ἐν νηστείαις, ἀγρυπνίαις καί προσευχαῖς καί διά τοῦτο, ἐπειδή ἀκούουν νηστείαν, στενοχωροῦνται, θέλουν νά τήν καταργήσουν, ἐάν εἶναι δυνατόν. Βεβαίως, οἱ τοιοῦτοι θά θέλουν, φυσικῶ τῷ λόγω, ἐάν ὑπῆρχε τρόπος, καί μετά τήν χειροτονίαν νά νυμφευθοῦν. Ἐπειδή θέλουν νά εἰσέρχωνται εἰς τά θέατρα καί εἰς τά καφενεῖα, τούς στενοχωροῦν τά ράσα καί ἡ κόμη, θέλουν καί ἐκεῖνα νά τά μεταποιήσουν, νά τά κόψουν. Τούς τοιούτους, κἄν Πατριάρχαι εἶναι, κἄν Ἀρχιερεῖς, κἄν Ἱερεῖς, ὀφείλει μία κανονική Σύνοδος νά τούς ἀπομακρύνη καί ἀποκόψη τῆς Ἐκκλησίας ὡς σεσηπότα μέλη, καθώς καί αἱ Οἰκουμενικαί καί Τοπικαί Σύνοδοι ἀπεμάκρυνον τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ τούς λοιμώδεις λύκους καί Θεοκαπήλους αἱρετικούς, ἀντικαταστήση δέ τούτους δι’ ἄλλων ἀξίων ποιμένων, οἱ ὁποῖοι νά ποιμαίνουν τά ἑαυτῶν ποίμνια ἐν ὁσιότητι καί δικαιοσύνη.
Τότε καί μόνον ὁ κλῆρος θά ἐξυψωθῆ εἰς τήν πρέπουσαν περιωπήν του, ἡ εὐσέβεια θά λάμψη καί ἡ Ὀρθόδοξος πίστις θά ἐξαπλωθῆ εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Μή λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅτι ἡ παρατηρούμενη σήμερον καταφρόνησις τοῦ κλήρου ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ καί ἡ ἐπικρατοῦσα καί ὁσημέραι κορυφουμένη ἀσέβεια προέρχεται ἐξ αἰτίας τῶν κληρικῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι νεωτερίζουν καί ποιοῦν καινοτομίας καί μεταρρυθμίσεις εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ κύριοι αὐτοί ὤφειλον, ἀφοῦ δέν ἀκολουθοῦν τά ἤθη καί τά ἔθιμα, τούς κανόνας καί παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἀπόσχουν τῆς 'Ἱερωσύνης, ἀλλ’ ἀφοῦ ἀναξίως ἐπέρασαν καί τούς στενοχωροῦν τά ράσα καί ἡ κόμη, ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία, ἡ ἀνάγνωσις τῶν Θείων Γραφῶν καί ἡ Ἐκκλησία, ἄς ἀποβάλλουν τό ἱερατικόν σχῆμα, διά νά μή γίνωνται αἴτιοι καί βλασφημεῖται τό Ὄνομα τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ ἐν τοῖς Ἔθνεσι καί περιφρονοῦνται καί χλευάζονται καί οἱ ἄξιοι καί ἐνάρετοι κληρικοί.
Τελευταῖον δίδομεν καί τήν ἀκόλουθον γνώμην ὡς ἠλεημένοι παρά Θεοῦ. Οἱ μέλλοντες νά λάβουν μέρος εἰς τήν ἐν Ἁγίω Ὄρει Σύνοδον ὀφείλουν νά παρασκευασθοῦν διά μελέτης καί νά προκαθαρθοῦν διά νηστείας καί προσευχῆς, διά μετανοίας καί ἐξομολογήσεως. Ἰδίως δι’ ἐξομολογήσεως καθαρᾶς,  ἐπειδή δυστυχῶς οἱ πλεῖστοι τῶν Ἱεραρχῶν οὐδέποτε ἐξομολογοῦνται. Οὕτω γάρ ἐποίουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅτε συνήρχοντο εἰς Συνόδους καί ἐπεφοίτα εἰς αὐτούς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Ἐάν τοιουτοτρόπως ποιήσουν καί οἱ μέλλοντες νά συγκροτήσουν τήν μέλλουσαν Σύνοδον, θά ἐπιφοίτηση καί εἰς αὐτούς τό Ἅγιον Πνεῦμα καί θά ἔχη κύρος ἡ Σύνοδος καί θά τήν παραδεχθοῦν πάντες οἱ Ὀρθόδοξοι ὡς ἁγίαν. Τουναντίον δέ, ἐάν προσέλθουν ἀπρομελέτητοι, ἀπροπαράσκευοι καί ἀκάθαρτοι, ἡ Σύνοδος θ' ἀποβῆ ψευδοσύνοδος, ἄκυρος καί οὐδείς θά παραδεχθῆ τά θεσπίσματα αὐτῆς.

Τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐλάχιστος δοῦλος».

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ[1] ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Δογματικά καί ἀντιρρητικά, λειτουργιολογικά – Βίος Μαξίμου, Φιλοκαλία τῶν νηπτικῶν καί ἀσκητικῶν, Πατερικαί ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», Θεσ­/κη 1995, τ. 15Γ, σσ. 26-28.
[2] ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πη­δά­λιον, ἐκδ. Πα­πα­δη­μη­τρί­ου. Ἀ­θή­να 1970, σσ. 118-119.
[3] Ἔνθ. ἀ­νωτ. σσ. 120-121.
[5] Σχ. βλ. ἡμετέρα ἐπιστολή πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καί τά μέλη τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί Οἰκουμενισμοῦ, 8-5-2013, http://www.impantokratoros.gr/97569082.el.aspx
[6] Σχ. βλ. ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ, Εἰσήγησις ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 6ην Ὀκτωβρίου 2011 μέ θέμα «Περί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 879-880 μ.Χ. συγκληθείσης Συνόδου ὡς Ὀγδόης Οἰκουμενικῆς», ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ, «Περί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1351 μ.Χ. συγκληθείσης Συνόδου ὡς Ἐνάτης Οἰκουμενικῆς» καί ἡμέτεραι ποιμαντορικαί ἐγκύκλιοι ἐπί τῆ καθιερώσει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν ἁγίων 383 θεοφόρων πατέρων τῶν συγκροτησάντων τήν Η΄ (8ην) Οἰκουμενικήν Σύνοδον τῆ Β΄ Κυριακῆ τοῦ Φεβρουαρίου καί ἐπί τῆ καθιερώσει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν ἁγίων θεοφόρων πατέρων τῶν συγκροτησάντων τήν Θ΄ (9ην) Οἰκουμενικήν Σύνοδον τῆ                    Β΄ Κυριακῆ τῶν Νηστειῶν, http://www.impantokratoros.gr/77C7A061.el.aspx
[7] Σχ. βλ. ἡμετέρα ἐπιστολή πρός τή ΔΙΣ γιά τήν 10η Συνέλευση τοῦ ΠΣΕ στό Πουσάν τῆς Ν. Κορέας (30 Ὀκτωβρίου-8 Νοεμβρίου 2013), 19-3-2014, http://www.impantokratoros.gr/AA8092E5.el.aspx
[9] ω. 17, 11.
[10] ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, « γία καί Μεγάλη Σύνοδος τς ρθοδοξίας στήν Κωνσταντινούπολη τό 2016», 16-3-2014 φημερίδα Τό Παρόν καί 18-3-2014, http://www.romfea.gr/arthra-apopseis/23036-2016
[11] «Πρό πεντηκονταετίας καί πλέον, τε οίδιμος ραματιστής Οκουμενικός Πατριάρχης θηναγόρας καμε τά πρτα βήματα, διά νά νώσ τήν ρθοδοξίαν, καθιερώθη θεσμός τν Πανορθοδόξων Διασκέψεων, πό τάς ποίας προέκυψαν ποφάσεις κοιναί τν ρθοδόξων ς πρός τά θέματα τά πτόμενα τν σχέσεων μετά τν μή ρθοδόξων», http://www.amen.gr/article17136.
[12] «…λλαι ατοκέφαλοι κκλησίαι διαφοροποιον τήν στάσιν ατν ναντι τν μή ρθοδόξων μή μετέχουσαι νεργς ες πανορθοδόξως ποφασισθείσας νεργείας…»,  http://www.amen.gr/article17136. 
[14] ρθόδοξος Τύπος (14-3-2014) 1, 7.
[15] «Θά πρέπει νά μς πασχολήσει καί τό θέμα τς θέσης τν γυναικν στήν κκλησία...(καί)…νά μελετήσουμε σοβαρά τήν παναφορά το θεσμο τν διακονισσν στήν κκλησία». προσφώνηση το ρχιεπισκόπου Κύπρου στή Σύναξη τν Προκαθημένων, http://aktines.blogspot.gr/2014/03/blog-post_2187.html καί «τέθη θέμα Διακονισσν Γυναικών ες τήν Σύναξιν τν προκαθημένων», ρθόδοξος Τύπος (14-3-2014) 1, 7.
[16] ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ, Χριστιανική θική ΙΙ, κδ. Πουρναρς, Θεσσαλονίκη, σσ. 384-387 καί ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, «μπόδια στόν διάλογο μέ τόν Προτεσταντισμό», ν Οκουμενισμός˙ Γένεση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις. Πρακτικά διορθοδόξου πιστημονικο συνεδρίου. Αθουσα τελετν Α.Π.Θ. 20-24 Σεπτεμβρίου 2004, τ. Β΄, κδ. Θεοδρομία, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 627-632.
[17] 14-3-2014 Πατριάρχης Ρουμανίας : ''Τό συλλείτουργο ταν μία κφραση πανορθόδοξης νότητας'',  http://www.romfea.gr/patriarxeia/tapatriarxeia/patriarxeio-roumanias/22922-2014-03-14-07-57-34.
[18] ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, « γία καί Μεγάλη Σύνοδος τς ρθοδοξίας στήν Κωνσταντινούπολη τό 2016», 16-3-2014 φημερίδα Τό Παρόν καί 18-3-2014 http://www.romfea.gr/arthra-apopseis/23036-2016
[19] 18-3-2014 Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ : «Η προετοιμασία γίνεται από το 1961», Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο| Εκτύπωση | http://www.romfea.gr/epikairotita/23022-1961.
[21] Ὁ Οἰκουμενισμός, ἔκδ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς 2004, σσ. 22-23.
[22] ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, γιος Γρηγόριος Παλαμς, πατέρας τς Θ΄ Οκουμενικς Συνόδου, κδ. . Μ. Μεγάλου Μετεώρου, για Μετέωρα 2009, σσ. 28-31 καί ρθόδοξος Τύπος (14-3-2014) 1, 6.
[23] Ἰω. 14, 6.
[24] μέτερον ἀνακοινωθέν γιά τήν ἡμερίδα γιά τήν Β΄ Βατικανή Σύνοδο, 5-11-2013, http://www.impantokratoros.gr/BC5632ED.el.aspx.
[25] ΙΩ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Τά δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τ. ΙΙ, Graz-Austria 1968, σ. 920 [1000].
[26] Ὁ Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος (ὁ οὐρανοδρόμος ὀδοιπόρος, 1884-1980), τ. Β΄, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/κη 1988, σσ. 43-49.
[27] Β΄ τόμ. τῶν Συνοδικῶν, ἤτοι ὁ Τόμος τῆς Ἑνώσεως, σ.  979.
[28] σ. 392
[29] Ὅρα Τριωδ. τῆ Κυριακῆ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τό Συνοδικόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: