Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός έχει ως θεμέλιον τον άνθρωπον. Δια του ανθρώπου εξαντλείται το πρόγραμμα και ο σκοπός του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το περιεχόμενον και τα μέσα του. Ο ουμανισμός είναι ο κύριος αρχιτέκτων του. Αυτός είναι εξ ολοκλήρου οικοδομημένος επί της σοφιστικής αρχής: πάντων χρημάτων, ορατών τε και αοράτων, μέτρον άνθρωπος, και δη ο Ευρωπαίος άνθρωπος. Αυτός είναι ο ύψιστος δημιουργός και δοτήρ αξιών. Αλήθεια είναι ό,τι αυτός θα ανακηρύξη ως αλήθειαν, το νόημα της ζωής είναι εκείνο το οποίον ούτος θα ανακηρύξη ως νόημά της, καλόν ή κακόν είναι εκείνα τα οποία αυτός θα ανακηρύξη ως τοιαύτα. Απλώς και ειλικρινώς ειπείν: Ο Ευρωπαίος άνθρωπος ανεκήρυξε τον εαυτόν του θεόν. Δεν παρετηρήσατε πόσον πολύ του αρέσει να συμπεριφέρεται ως Θεός και δια της επιστήμης και τεχνικής και δια της φιλοσοφίας και κουλτούρας και δια της θρησκείας και πολιτικής και δια της τέχνης και μόδας,--να συμπεριφέρεται ως Θεός πάση θυσία, έστω και με την Ιεράν Εξέτασιν και τον Παπισμόν, έστω και με πυρ και μάχαιραν, έστω και με τον τρωγλοδυτισμόν και την ανθρωποφαγίαν; Αυτός εδήλωσε δια της γλώσσης της ουμανιστικο-θετικιστικής επιστήμης του, ότι Θεός δεν υπάρχει. Και υπ΄ αυτής της λογικής καθοδηγούμενος, εξήγαγε θαρραλέως το εξής συμπέρασμα: --Αφού Θεός δεν υπάρχει, τότε εγώ είμαι ο θεός! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: