Αστυνομία Σκέψεως -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος

Ο νεοπαγής ολοκληρωτισμός της  Νέας Τάξης πραγμάτων επιβάλλει κατ’ ουσίαν την αποψίλωση του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου, της απρόσκοπτης εκφοράς γνώμης και διαδόσεως των στοχασμών, όπως ρητώς τούτο κατοχυρώνεται εις το άρθρο 14 του Συντάγματος καθώς και εις το άρθρο 10 του Ε.Σ.Δ.Α.
Η ελευθερία δηλαδή έκφρασης γνώμης και διακίνησης ιδεών, αποτελεί βασικό πυλώνα του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος και  βασικό κεκτημένο του Νομικού μας Πολιτισμού, πλην όμως σήμερα, εις τα πλαίσια της κλυδωνιζόμενης κατ’  επίφαση βιούμενης δημοκρατίας, το δικαίωμα του λόγου φαλκιδεύεται ευθέως και ποινικοποιείται αμελλητί, δια του επίμαχου Νόμου περί ρατσισμού.
--------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὡραιότατον, ἄκρως ἐπίκαιρον καί ἀφυπνιστικόν κείμενον. Θά πρέπῃ νά τό διαβάσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Ἄς μήν ἀφήσουμε πλέον τά ΜΜΕ (=Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) νά χειραγωγοῦν τίς μᾶζες γιά νά ψηφίζουν τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ «πολιτικούς» τοῦ ὑπάρχοντος συστήματος, πρός τήν βεβαίαν καταστροφήν τῆς Ἑλλάδος. Ὁρίστε, Ἕλληνες ὅπως ὁ κ. Κατσιβαρδᾶς, ὁ ὁποῖος νομίζω ὅτι ἡγεῖται κάποιου πολιτικοῦ κόμματος, ὑπάρχουν. Γιατί νά ψηφίζουμε τούς Ἰούδας πού μᾶς ἔχουν προδώσει ἐπανειλημμένως καί συνεχίζουν νά τό κάνουν; Πράγματι, αὐτοί εἶναι δεκάκις, τί λέγω, χιλιάκις(!!!) χειρότεροι καί ἀπό αὐτήν τήν Χούντα καί καθημερινῶς ξεπουλοῦν καί κάτι στούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, γιά τούς ὁποίους αὐτοί ἐργάζονται πυρετωδῶς! Ὁ λεγόμενος «ἀντιρατσιστικός» νόμος ἐπεβλήθη ὑπό τῆς σκιώδους ὑπερκυβερνήσεως τῶν Σιωνιστῶν σέ πολλά κράτη ταυτοχρόνως μἐσῳ τῶν μαριονεττῶν των πού τά «κυβερνοῦν», στήν Ἑλλάδα ἐπεβλἠθη τό 2014 μέσῳ τῶν μαριονεττῶν Σαμαρᾶ, Τσίπρα & ΣΙΑ. Βεβαίως, ὅταν πλησιάζουν «ἐκλογές», οἱ ἐν λόγῳ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ δέν ὁμιλοῦν γιά τίς ΒΡΩΜΕΡΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ πού ἔχουν κάνει, ἀλλά γιά τήν οἰκονομία κυρίως, ὅπου κάμνουν τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπό αὐτά πού πρέπει νά γίνουν! Ἀπορῶ πῶς δέν εὑρίσκεται ἕνας Ἑλληνόψυχος Εἰσαγγελεύς νά τούς στείλῃ στό Γουδί δι' ΕΣΧΑΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ!

Οικουμενισμός : Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


Αγία μανία -- Τοῦ αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ὁμ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ

Μπροστά στόν βασιλιά τῆς Ἰουδαίας Ἀγρίππα καί στόν Ρωμαῖο ἡγεμόνα Φῆστο, ὁ ἀπ. Παῦλος εἶχε, κάποια στιγμή τῆς θεοκίνητης ζωῆς του, τήν εὐκαιρία νά ἀπολογηθεῖ για τήν πίστη του. Στήν λαμπρότητα τῆς βασιλικῆς αὐλῆς καί στήν μεγαλοπρέπεια τῆς ρωμαϊκῆς ἰσχύος, ὁ ἀπόστολος μέ τίς χειροπέδες ἀντέταξε τό φῶς τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τήν δύναμη τοῦ θείου λόγου. Πρέπει, ὅμως, νά ῾χεις γερά μάτια, γιά ν᾽ ἀντικρύσεις τό φῶς, και πρέπει νά σκύψεις ταπεινά, γιά να πάρεις πάνω σου τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ· κι ὁ Φῆστος δέν μποροῦσε. Τόν τύφλωσε ἡ διαφθορά τῆς ζωῆς του, ἡ φιλαργυρία κι ἡ φιληδονία του· τόν κρατοῦσε ἀλύγιστο ὁ ἐγωισμός κι ἡ κενοδοξία του. Γι᾽ αὐτό, δέν ἀφήνει τόν Παῦλο νά συνεχίσει, ἀλλά «μεγάλῃ τῇ φωνῇ», σάν γιά να σκεπάσει καί τήν ἀντίρρηση τῆς ἴδιας του τῆς καρδιᾶς, «ἔφη· Μαίνῃ, Παῦλε· τά πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει» (Πρξ 26,24).

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox Hymns


Εσέ προεικόνισαν αι ρήσεις των Προφητών και τα αινίγματα, και του παλαιού Νόμου τα σύμβολα, δηλαδή τα εν τη Σκηνή ευρισκόμενα Άγια, τουτέστιν η Κιβωτός της Διαθήκης η κεκαλυμμένη πάντοθεν με χρυσίον: ήτοι με την αστράπτουσαν αίγλην της παρθενίας· καθώς γαρ το χρυσίον τιμιώτερόν εστι πάντων των άλλων μετάλλων· ούτω και η παρθενία είναι τιμιωτέρα κοντά εις Εσέ πάντων των άλλων χαρισμάτων· Εσέ προετύπωνεν η Στάμνος του Μάννα, η Ράβδος του Ααρών, αι Πλάκες της Διαθήκης, το Ιλαστήριον, το χρυσούν Θυμιατήριον, και τα λοιπά. Εσέ προετύπωναν των Προφητών αι ρήσεις και τα αινίγματα: ήτοι ο Τόμος ο καινός του Ησαϊου, εν ω εγράφη ο Λόγος του Θεού με το δάκτυλον του Θεού: ήτοι με το Πνεύμα το Άγιον· η Πύλη του Ιεζεκιήλ, ήτις και εν τη εισόδω και εν τη εξόδω του Κυρίου κεκλεισμένη διέμεινε· το αλατόμητον Όρος του Δανιήλ, από το οποίον εκόπη λίθος άνευ χειρός: ήτοι εγεννήθη ο ακρογωνιαίος λίθος Χριστός άνευ συνουσίας ανδρός· η Άμπελος η ευκληματούσα του Ωσηέ, και ο καρπός αυτής ευθηνών· το Τείχος το αδαμάντινον του Αμώς, εν ω ίστατο ως ανήρ ο του Θεού Υιός· το επ΄ εσχάτων εμφανέν Όρος του Κυρίου, και μετεωρισθέν υπεράνω των βουνών του Μιχαίου· το κατάσκιον Όρος του Αββακούμ· η όλη χρυσή Λυχνία του Ζαχαρίου, επάνω εις την οποίαν ήτον το λαμπάδιον και οι επτά λύχνοι, και αι επτά επαρυστρίδες τοις λύχνοις, και δια να ειπώ καθολικώς, κέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε, και προ Σου ο εκ Σου σαρκωθείς Θεός Λόγος.

Τη Γ΄ (3η) Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΛΟΥΚΙΛΛΙΑΝΟΥ και των συν αυτώ τεσσάρων νηπίων ΚΛΑΥΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ και ΠΑΥΛΗΣ της παρθένου και Μάρτυρος.

Λουκιλλιανός ο Άγιος ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Αυρηλιανού εν έτει σο΄ (270). Ιερεύς δε ων των ειδώλων και γέρων κατά την ηλικίαν, έχων τας τρίχας λευκάς, κατώκει πλησίον της πόλεως Νικομηδείας. Επειδή δε, εννοήσας την πλάνην αυτού, προσήλθεν εις την πίστιν του Χριστού, ωδηγήθη προ του κόμητος Σιλβανού. Εκεί δε, αφού δεν επείσθη να αρνηθή τον Χριστόν και να επανέλθη πάλιν εις την των ειδώλων θρησκείαν, συνέτριψαν τας σιαγόνας αυτού, έδειραν δια ράβδων και εκρέμασαν αυτόν με την κεφαλήν προς τα κάτω.

ΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ο νεοεκλεγείς τον Αύγουστον του 1671 δια την θέσιν του Βαϋλου εν Κων/πόλει, Τζιάκομος Κουϊρίνι, προτιθέμενος να αναχωρήση εκ Βενετίας δια την έδραν του, εδέχθη την επίσκεψιν του Νουντσίου της Αγίας  Έδρας, όστις τω εξέθηκε το κάτωθι  διαβολικόν σχέδιον, το οποίον ο ρηθείς Κουϊρίνι υπέβαλε δι΄ εκθέσεώς του εις την Γερουσίαν.(Μiscellanea CodiciArchivio di Stato,  Τόμος 4.) :

Μνήμη θανάτου -- του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος.

«Δεν θα παραλείψω να σου παρουσιάσω και την ιστορία του Χωρηβίτου. Αυτός ζούσε αμελέστατα χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για την ψυχήν του. Κάποτε λοιπόν συνέβη να ασθενήση βαρύτατα και να φθάση στο σημείο, ώστε επί μία ώρα να φαίνεται ότι απέθανε. Συνήλθε όμως πάλι, οπότε μας ικετεύει όλους να φύγουμε αμέσως. Και αφού έκτισε την πόρτα του κελλιού του, έμεινε κλεισμένος δώδεκα χρόνια χωρίς να ομιλήση καθόλου με κανένα. Δεν γευόταν δε τίποτε άλλο εκτός από ψωμί και νερό. Καθόταν πάντοτε σκεπτικός χύνοντας θερμά δάκρυα. Μόνο όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου του αποφράξαμε την πόρτα και εισήλθαμε μέσα. Και αφού πολύ τον παρακαλέσαμε, τούτο μόνο μας είπε:

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΦΡΙΚΗ-ΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ! (= Μασόνους Οικουμενιστές)

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ HOT SPOT ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ! ΘΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ-ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΛΟΙ!

Σε σπίτια εντός της πόλης θα μένουν από δω και στο εξής πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες από εκείνους που μέχρι πρότινος φιλοξενούνταν στο Θεοξένια στο Μεσολόγγι όπου ωστόσο θα αντικαθίστανται απο άλλους.

Αυτό συμβαίνει, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, σε πολλούς από αυτούς δόθηκε άσυλο και έτσι υποχρεούνται πλέον να φύγουν από το ξενοδοχείο και να βρουν σπίτια για την διαμονή τους. Ήδη το τελευταίο διάστημα συρρέουν στα λογιστικά γραφεία για να τακτοποιήσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μετακομίσουν.

Όλη αυτή η διαδικασία στηρίζεται στο πρόγραμμα «Ήλιος» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και φυσικά η διαμονή και διαβίωση των μεταναστών, από την στιγμή που φεύγουν από την δομή, είναι επιδοτούμενη. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

-----------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γράφει τό ἄρθρον: «Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Διά ποίαν «ἔνταξιν» ἄραγε ὁμιλοῦν οἱ ΠΡΟΔΟΤΑΙ, οἱ ὁποῖοι ἀποκαλοῦν τούς λαθρομετανάστας «συμπολίτας» των μέ τούς ὁποίους προσπαθοῦν νά μᾶς «μπολιάσουν»; Ἐφόσον οἱ ἰσλαμισταί πιστεύουν ὅτι ἄν σκοτώσουν Χριστιανούς, θά κερδίσουν τόν «Παράδεισον», ὅτι ὁ Χριστός εἶναι κατώτερος τοῦ Μωάμεθ, ἐφόσον βεβηλώνουν ἱερούς ναούς, λεηλατοῦν περιουσίες νοικοκυραίων κ.λπ., ποῦ τήν βλέπουν τήν «ἔνταξιν» αὐτῶν τῶν ἀτόμων στήν Ἑλληνικήν κοινωνίαν; Καί ἐφόσον ἦλθαν μέ τό ζόρι καί παρανόμως, χωρίς μάλιστα νά ἔχουν τήν ἰδιότητα τοῦ πρόσφυγος (μερικοί ἀπό αὐτούς, τό 2-3%, θά τήν εἶχαν ἄν ἔμεναν στήν Τουρκίαν), πρός τί ὁ ζῆλος τῶν ΒΡΩΜΕΡΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ νά τούς «ἐντάξουν» σέ μίαν χώραν πού ἀργοπεθαίνει ἀπό τίς ἄλλες ΒΡΩΜΕΡΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ τῶν ΙΔΙΩΝ ΒΡΩΜΕΡΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ; Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι οἱ ἐν λόγῳ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ἐκτελοῦν ἐντολάς τῶν Σιωνιστῶν διά τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς Ἑλλάδος. Μήπως, ὅμως, προσδοκοῦν καί σεξουαλικά ὀφέλη; Διότι μέ τό νά ἀντικαθιστοῦν μέ ὑπερβάλλοντα ζῆλον τόν πληθυσμόν τῆς Ἑλλάδος μέ νεαρούς ἰσλαμιστάς λαθρομετανάστας, χωρίς νά σκέπτωνται ὅτι ὅταν θά τούς πάρουν χαμπάρι οἱ ὀλίγοι Ἕλληνες πού ἔχουν ἀπομείνει, τότε κινδυνεύουν τά κεφάλια τους, κατά τήν γνώμην μου, μόνον κάποιο ἰσχυρόν σαρκικόν πάθος τούς ὠθεῖ νά συνεχίσουν τήν ΑΚΡΩΣ ΒΡΩΜΕΡΑΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΩΝ!

Ενέργεια της Χάριτος και ενέργεια του Πονηρού. -- Του αγίου Διαδόχου, Επισκόπου Φωτικής.

Όπως όταν ένας άνθρωπος σε χειμώνα καιρό στέκεται έξω στην ύπαιθρο και βλέπει ολότελα προς την ανατολή κατά την αρχή της ημέρας η μπροστινή πλευρά του σώματός του θερμαίνεται σιγά-σιγά ολόκληρη από τον ήλιο, ενώ η οπίσθια πλευρά του μένει ολόκληρη δίχως θερμότητα, διότι ο ήλιος δεν πέφτει πάνω του κατακέφαλα. Έτσι και αυτοί που βρίσκονται στην αρχή της πνευματικής ενεργείας.

Εἰς τὰς ἡμέρας μας Ο ΙΟΥΔΑΣ ΞΑΝΑΖΗ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου


Ἐάν ὑπάρχει καί ἐπιζεῖ μιά ἀπαίσια καί τραγική μορφή στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, αὐτή ἡ τρομακτική μορφή εἶναι σίγουρα, ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης. (Τό ὄνομά του δείχνει τήν καταγωγή του, καί σημαίνει: ἀπό τήν Καριώθ). Ἰούδας! Ὄνομα συνώνυμο τῆς προδοσίας. Τό ἀρχέτυπο τῆς πιό ἐπαίσχυντης πράξης στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἡ πιό προσβλητική λέξη στά στόματα τῶν ἀνθρώπων–κι αὐτῶν ἀκόμα τῶν παιδιῶν–ὅταν προφέρεται σάν ὕβρις: «Ἰούδα»! Ὄνομα καί πρόσωπο, πού προκαλεῖ ἀποστροφή καί ἀπέχθεια. Κι αὐτοί ἀκόμα οἱ ἱεροί εὐαγγελιστές, δέν ἀσχολοῦνται καθόλου μέ τό πρόσωπό του. Ἀκόμα καί γιά τήν προδοσία του, σημειώνουν πολύ λίγες λέξεις. Ὁ μέν Ματθαῖος γράφει:

Έμμεση προπαγάνδα υπέρ της αλλαγής του τρόπου μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Από ιστοσελίδα φέησμπουκ Fdimitrios Athanassiou
- Fdimitrios Athanassiou
9 ώρες

O πρωτοπρεσβύτερος Αλκιβιάδης Καλύβας Ομότιμος Καθηγητής Λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού (Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in Brookline, MA.) δημοσίευσε πριν λίγες μέρες άρθρο σχετικό με τον τρόπο της Θείας Μετάληψης.
Και αυτό είναι απόδειξη ότι αρχίζει πλέον όχι συζήτηση, αλλά μια έμμεση προπαγάνδα υπέρ της αλλαγής του τρόπου μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας, ώστε το προαποφασισμένο να παρουσιασθεί ως αναγκαία αλλαγή.(Σ.σ. Βλέπε απόσπασμα άρθρου στήν οικεία ιστοσελίδα)

-
Kyprianos Christodoulides
Άνευ σχολίου, διότι όπως περάσαμε από τό Ορθόδοξο εκκλησιαστικό ημερολόγιο στό «διορθωμένο» Ιουλιανό, έτσι καί τώρα, θά περάσουμε στήν επιστημονικώς υγιή θεία Μετάληψη :

Από τό άρθρο π. Αλκιβιάδη Καλύβα, Ομότιμος Καθηγητής Λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, (
Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in Brookline, MA.) :
«Σήμερα η σκέψη να αντικατασταθεί η λαβίδα προκάλεσε ανησυχία σε μερικούς κύκλους. Υπάρχουν ορισμένοι κληρικοί και λαϊκοί που βλέπουν την αντικατάσταση της λαβίδας ή οποιασδήποτε άλλης μετακίνησης από την τρέχουσα πρακτική ως απόρριψη της διδασκαλίας της πραγματικής παρουσίας του Χριστού στην Ευχαριστία. Βεβαίως, αυτό δεν είναι αληθινό!
Για να ανταποκριθούν στην παρούσα θανατηφόρα πανδημία τρεις τοπικές Εκκλησίες έχουν ήδη θεσμοθετήσει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η θεία Κοινωνία. Οι περιστάσεις απαιτούν κάθε τοπική Εκκλησία να μελετήσει το ζήτημα με προσοχή λαμβάνοντας υπόψη της τις πολιτιστικές ευαισθησίες και την υγεία του λαού ως και τις οδηγίες υγιεινής και τα πρωτόκολλα των χωρών τους.»

Λοιπόν, πρέπει νά λάβουμε υπόψη "τις πολιτιστικές ευαισθησίες και την υγεία του λαού ως και τις οδηγίες υγιεινής και τα πρωτόκολλα των χωρών τους".
Κλείσαμε ! Οι πολιτιστικές ευαισθησίες (
sic) υπεράνω όλων !! Παράδειγμα, οι ευαισθησίες έναντι γάμων μικτών, ομοιόφυλων, παιδοποιΐας σωλήνος, μεταμοσχεύσεις οργάνων, σέ λίγο κλωνοποιήσεις καί ο κατάλογος, θεός ξέρει, μέ ποιό "πρωτόκολλο" (sic
) θά τελειώσει.
----------------------------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...
Καί τέσσερα σχόλια από φέησμπουκ

1) Theodoros Vezyrianos : Είπε κάποιος, κάπου, κάποια βλακεία. Πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό; Τόσο σημαντικός είναι αυτός ο δήθεν πρωτοπρεσβύτερος; Το ερώτημα δεν είναι αν μεταδίδονται μολυσματικές ασθένειες από την κοινή μετάληψη, διότι αυτό έχει απαντηθεί από την χιλιόχρονη πρακτική. Το ερώτημα που θα έπρεπε να απαντήσει ο παραπάνω δήθεν είναι αν τα καθαγιασμένα άγια είναι κατά την άποψή του σώμα και αίμα Χριστού. Και ο Αμερικής Ελπιδοφόρος είπε κάποια περίεργα και αμφιλεγόμενα που πέρασαν στο ντούκου. Ο Οικουμενικός και η Σύνοδός του που τον εξέλεξαν δεν πήραν χαμπάρι; Τουλάχιστον να δώσει διευκρινίσεις.

2) Kyprianos Christodoulides : Όταν ένα αδιαπραγμάτευτο θεολογικό ζήτημα, όπως είναι αυτό τής Θείας Μεταλήψεως, τίθεται στήν ατζέντα διαλόγου μετά τών προκαθημένων άλλων Ορθόδοξων Πατριαρχείων, τότε σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Καί τό πρόβλημα είναι πώς θά ξεπεράσουμε τίς αντιλογίες άλλων : Παπικών, Αγγλικανών, Προτεσταντών κλπ., που ποτέ δέν δέχθηκαν, ούτε δέχονται, τόν δικό μας τρόπο μετάδοσης, μέ κοινή λαβίδα, τής Θείας Κοινωνίας.
Σημειωτέον, τό αυτό ισχύει μεταξύ καί ημών τών Νεορθοδόξων, που τούς έχουν στραβώσει τά φώτα τής επιστήμης. Τού λόγου τό αληθές επιβεβαιώνει τό Βάπτισμα διά ραντισμού τής κεφαλής - γιά νά μήν πνιγεί τό βρέφος - που αδιαμαρτύρητα έχει πλέον επικρατήσει

3) Marinos Ritsoudis : Καλά το έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, από τους διαβασμένους θα έρθει το κακό.

4) Kyprianos Christodoulides : Λάθος. Αυτοί δέν είναι διαβασμένοι, είναι ημιμαθείς όπως ο ευνούχος τής Κανδάκης. Είχε όμως επίγνωση τής αδυναμίας του, δέν καταλάβαινε αυτά που διάβαζε, καί ζήτησε τήν βοήθεια τού Αποστόλου Φιλίππου. Οι ημέτεροι από τό "Μασατσούσετς" (Brighton, Boston, Massachusetts), αφού πέρασαν τόν Ατλαντικό, ξέχασαν τά ελληνικά γράμματα που είχαν μάθει. Έμαθαν τά (πολιτισμικά) ελληνικά από τά αμερικάνικα.

Ι. ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝἘν Πειραιεῖ τῇ 2 Ἰουνίου 2020

Η  Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ


Ὁ Κωνσταντῖνος Ἑνδέκατος (ΙΑ΄) Δραγάτσης Παλαιολόγος ἦταν ὁ τελευταῖος ἄξιος κρῖκος μιᾶς χρυσῆς ἁλυσίδας Βυζαντινῶν αὐτο-κρατόρων, μιᾶς αὐτοκρατορίας, πού διάνυσε ὑπερχιλιετῆ πορεία (330-1453) μέ πρῶτο τόν Ἅγιο Βασιλέα καί Ἰσαπόστολο Κωνσταντῖνο τόν Μέγα, τόν κτίτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Βασιλῖδος τῶν Πόλεων, τῆς ψυχῆς τοῦ Γένους μας. Στό αἴτημα τοῦ ἀλλοπίστου κατακτητοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητοῦ νά παραδώση εἰρηνικά τήν Πόλι, τό σύμβολο τοῦ Βυζαντίου καί τοῦ Ρωμαίϊκου Πολιτισμοῦ, ἀπάντησε στερρῶς μέ ἀποφασιστικότητα καί τόλμη «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν» (Τό νά σοῦ παραδώσω τήν Πόλη οὔτε δικό μου δικαίωμα εἶναι οὔτε κανενός ἄλλου ἀπό τούς κατοίκους της· γιατί ὅλοι μέ μιᾶ ψυχή προτιμοῦμε νά πεθάνουμε μέ τή θέλησή μας {παρά νά σοῦ τήν παραδόσουμε} καί δέν ὑπολογίζουμε τή ζωή μας).