Θεόθεν Παλιγγενεσία -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η λυσσώδη επίθεση κατά των δομικών στοιχείων της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως και ιδία της θείας Μεταλήψεως, η οποία συνιστά τον πυρήνα της Πίστεώς μας από τους επίδοξους δοκησίσοφους του συστήματος, οι οποίοι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία υπό των «κοσμο-εξουσιαστών», αλλά και η εν γένει βαθιά πολιτική ρήξη μονομερώς κατά των «Οσίων και Ιερών,» των πρωτοτοκίων της Εκκλησίας μας, δεν είναι διόλου συγκυριακά και αθώα, όπως αλυσιτελώς  προβάλλονται εκ των Μ.Μ.Ε.

ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

«Φως το εκ Φωτός εκλάμψαν, Πανάμωμε, εκ Σου ανέτειλε και την αμαυρότητα της αθεϊας πάσαν διέλυσε, και τους νυκτί καθεύδοντας εφωταγώγησε· δια τούτο πάντες κατά χρέος Σε εις αιώνας αεί μακαρίζομεν῾

Φως λέγεται ο Υιός και Λόγος του Θεού και Φως το ακρότατον, ως είπεν η Θεολόγος του Γρηγορίου φωνή, κοντά εις τον οποίον δεν είναι καμμία μεταβολή, αλλ’ ουδέ μεταβολής αποσκίασμα κατά τον Ιερόν Αδελφόθεον. «Παρ’ ω ουκ ένι παραλλαγή, ή τροπής αποσκίασμα» (Ιακ. α: 17)· όθεν τούτο ηξεύρων ο θεσπέσιος Μελωδός, αποτείνει τον λόγον προς την Θεοτόκον και λέγει· «Ω Παρθένε Πανάμωμε η παντός μώμου (μολυσμού) ανωτέρα υπάρχουσα, καθώς λέγεται εν τω Άσματι «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» (Άσ. δ: 7), ο Μονογενής Υιός του Θεού, όστις προ πάντων των αιώνων εγεννήθη αρρεύστως και απαθώς εκ του Πατρός, και εξέλαμψε Φως εκ Φωτός, αυτός ανέτειλεν από την άχραντον και άσπορον κοιλίαν Σου επ΄ εσχάτων των χρόνων·

Απόστολος Σαραντίδης, Περί της αποτειχίσεως -- Από το ιστολόγιο "https://katanixi.gr/ "

Αν η επικαιρότητα τρέχει με τον κορονοϊό, παράλληλα, υπάρχει και μια άλλη, εκκλησιαστική που δεν σταμάτησε να τρέχει τα τελευταία χρόνια και να δημιουργεί μείζον πρόβλημα στους ορθοδόξους κύκλους που απ’ ό,τι φαίνεται είναι πολλοί και δεν σταματούν να γυρίζουν εσωστρεφώς και να πνίγουν ο ένας τον άλλον. Όλους πλην της αληθείας. Εκεί, πώς να το κάνουμε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα για κουφιοκεφαλάκηδες, ακόμη και με το πιο σεβάσμιο ύφος και παρελθόν! Ποτέ δεν κάναμε πίσω γράφοντας και γράφοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Και τι δεν μας λένε! Οι τάχα και ορθόδοξοι. Από τους Οικουμενιστές δεν αντιμετωπίζουμε άμεσο πρόβλημα. Οι εν Χριστώ όμως αδελφοί, μας πληγώνουν συνεχώς. Και δεν θα ασχοληθούμε με τους εντεταλμένους γνωστών ή άγνωστων αδελφοτήτων και ομάδων, παρά με όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι τους γίνεται και διατελούν εν πλήρει συγχύσει και τρικυμία. Με τους ξεροκέφαλους που δεν κάνουν τον κόπο να ασχοληθούνε λίγο σοβαρά και να προσέξουν τι ακριβώς γίνεται. Κάποιοι κατέχουν και εξέχουσα θέση στο διαδίκτυο και μια ζηλευτή νοημοσύνη. Δεν είμεθα εξυπνότεροι. Πιστεύουμε, πολύ κατώτεροι. Είναι δυνατόν να μη βλέπουν τι γίνεται και τι ισχύει θεολογικά στο θέμα της αποτείχισης; Απορίας άξιο. 
---------------------------------------
Ἕωλοι οἱ ἰσχυρισμοί τοῦ κ. Σαραντίδη. Ποῦ τά εἴδατε αὐτά, κ. Σαραντίδη, ὅτι δῆθεν οἱ ἀποτειχισμένοι μποροῦν νά κοινωνοῦν ἀκωλύτως μέ μή ἀποτειχισμένους ἄλλης ἐπαρχίας, εἰδάλλως κάμνουν σχίσμα κ.λπ.; Παραθέτοντας παραδείγματα ὅπως τοῦ ἀειμνήστου π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, τοῦ ἀρχιερατικοῦ Ἑορδαίας κ.λπ. νομίζετε ὅτι μπορεῖτε ν' ἀκυρώσετε τήν κρυσταλλίνην διδασκαλίαν τῶν ἱερῶν Γραφῶν καί αὐτήν τῶν Ἁγίων Πατέρων; Πῶς μπορεῖτε νά γράφετε τέτοια πράγματα ὅταν στίς μέρες μας ὅλοι οἱ «ἐπίσκοποι» ἔχουν πέσει σέ αἱρέσεις (τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ Σεργιανισμοῦ καί τῆς νέας Εἰκονομαχίας) καί σέ σχίσματα (Ἑορτολογικόν καί Οὐκρανικόν) καί αὐτοί πού ὑποκρίνονται ὅτι ὀρθοφρονοῦν κοινωνοῦν μέ τούς πρωταιτίους τῶν ὡς ἄνω ἐγκλημάτων; Δέν γνωρίζετε τό γνωστόν «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ καί οὗτος ἀκοινώνητός ἐστι» (βλ. Β' Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου); Ἡ ἐποχή μας μοιάζει μ' ἐκείνην τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ! Μήπως κοινωνοῦσε μέ κάποιον «ἐπίσκοπον» ὁ Ἅγιος καί δέν τό γνωρίζω; 
-------------------------
Σταύρος Τ. είπε...
Δυστυχώς βλέπουμε ακόμα και πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, με κάποια αγωνιστική διάθεση, να λένε τέτοιες χοντράδες, ώστε να δικαιολογήσουνε/ωραιοποιήσουνε τη στάση τους, στο παρελθόν και σήμερα
Κι ακόμα χειρότερα, από πίσω τους βρίσκονται ανειλικρινείς Ιερωμένοι...
Δεν ξεχνάω και τον κ. Κυριαζόπουλο, που τόσες δεκαετίες τα έβρισκε όλα καλά στην κοινωνία του με Κρατούσα (ουτε μολυσμός, ούτε τίποτα) αλλά μόλις εκείνος αποφάσισε (μετα΄το Κολυμπαρι) να αποτειχιστεί, μας "γνωμάτευσε" για άκυρα Μυστήρια (κι όχι απλά μολυσμό) της Κρατούσας, δίνοντας μάλιστα και συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη ισχύος !!!
Παρερμηνεύοντας και αλλοιώνοντας (στη μετάφραση) έναν λόγο/επιστολή του Αγίου Θεοδώρου Στουδίτου. Και παράλληλα, επανα-οριοθετώντας τον 15ο κανόνα, από κανόνα που αφορά πρωτίστως τη στάση απέναντι σε "μεμονωμένους" αιρετίζοντες, σε κανόνα που τάχα είναι υποχρεωτικός μόνο για ομαδικές-Συνοδικές πτώσεις

ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΚΣΤ΄ (26η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου ΚΑΡΠΟΥ ενός των Εβδομήκοντα Αποστόλων.

Κάρπος, ο του Κυρίου Απόστολος, ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Νέρωνος, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη νδ΄ - ξη΄ (54-68) μ. Χ. συνηριθμείτο δε μετά των Εβδομήκοντα Μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου, διακονών τον Απόστολον Παύλον εν τω κηρύγματι του Ευαγγελίου και κομίζων τας επιστολάς του Αποστόλου προς εκείνους προς τους οποίους απέστελλε ταύτας.

Συμβουλαί του Αββά Ισαάκ του Σύρου και η Μικτή Μονή του Έσσεξ «Γέροντος» Σωφρονίου.

Ώσπερ σπινθήρ εν αχύρω χρονίσας εγείρει φλόγαν, ούτω μνήμη γυναικός παραμένουσα εξάπτει επιθυμίαν.

Η Παναγία των Λιθινών

Στην Κρήτη, στο χωριό Λιθίνες της επαρχίας Σητείας, υπάρχει ένας αρχαίος ναός της Παναγίας, που πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Στο τέμπλο του ξεχωρίζει η εικόνα της « Παναγίας των Λιθινών », πλαισιωμένη με αναρίθμητα αφιερώματα, γιατί είναι πολύ θαυματουργή. 
Η εκκλησία έχει μεγάλη αυλή και ξενώνα. Συχνά οι κάτοικοι περνούν από το προαύλιο της εκκλησίας, για να κερδίσουν δρόμο και να φθάσουν συντομώτερα στο σπίτι τους.

O αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης : Θλιβερά διαπίστωσις.

Ύστερα από τόσα χρόνια φαίνεται καθαρά ότι σκοπός της αντιοικουμενιστικής προσπάθειας Κληρικών και Μοναχών είναι η καθησύχαση των πιστών, για την συνεχή ισχυροποίηση της οικουμενιστικής λαίλαπας στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και  η υπόσχεση ότι εγγυόνται την προστασία της Εκκλησίας από τις καταστροφικές, γι’ αυτήν, συνέπειες της οικουμενιστικής δραστηριότητος των Ορθοδόξων ταγών της. Όμως οι βαρείς λύκοι, των αιρέσεων, και, μάλιστα, της λοιμώδους νόσου της οικουμενιστικής παναιρέσεως, δεν εξορκίζονται με έναν χαρτοπόλεμο αντιαιρετικών κειμένων -ανιαρό και ανίερο-, ο οποίος χαρτοπόλεμος, κάθε φορά, πληροφορεί το ποίμνιο, απλώς, τι είναι η αίρεσις και ποια καταστροφικά αποτελέσματα προκαλεί στην ζωή της Εκκλησίας! 

Κύριε, ελέησον! Τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω;


 Ορθόδοξος ιεράρχης παίρνει “ευλογία” από ξυρισμένο παπικό “επίσκοπο”; Ορθόδοξος ιεράρχης προσεύχεται σε χώρο “λατρείας” στο οποίο βρίσκονται είδωλα και μουσικά όργανα; Ορθόδοξος ιεράρχης συμπροσεύχεται με αιρετικούς που αναγνωρίζουν “χειροτονίες” γυναικών και ομοφυλοφίλων “κληρικών”;
---------------------------
ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...

Φανταστείτε να μην ήταν ...ορθόδοξος... τι άλλο θα έκανε

-------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλῆ: Ὁ κ. Λαμπαρδάκης δέν εἶναι Ὀρθόδοξος, ἀλλά Οἰκουμενιστής!

Ένας, ακόμη, από τούς συνεχιζόμενους αποκλεισμούς στό facebook -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη
 «Η δημοσίευση αυτή παραβιάζει τους Όρους της κοινότητάς μας σε ό,τι αφορά το σπαμ»
facebook spam 1

Στήν πρώτη φωτογραφία μέ πληροφορούν, οι αξιοπρεπείς κ.κ. "ελεγκτές τοίχων", δηλαδή λογοκρίτες τού φέησμπουκ, ότι «Η δημοσίευση αυτή παραβιάζει τους Όρους της κοινότητάς μας σε ό,τι αφορά το σπαμ». Σπάμ, προσθέτω, είναι ανεπιθύμητο καί διαρκώς επαναλαμβανόμενο μήνυμα, πρός πολλούς αποδέκτες.

Φαίνεται, οι τοίχοι τού φέησμπουκ είναι κάτι σάν τούς τοίχους τών Εξαρχείων. Αλλά, φεύ, εκεί δέν υπάρχουν αξιοπρεπείς ελεγκτές, γιά νά καθαρίζουν τίς μουτζούρες, που αφήνουν κάποια κολλημένα μυαλά στούς τοίχους αυτούς. Πώς, τώρα, εξηγείται ότι αυτά που γράφω, είναι "διαρκώς επαναλαμβανόμενα" πρός πλήθος αναγνωστών, είναι κάτι που δέν καταλαβαίνω. Επειδή, μέ τό ίδιο σκεπτικό, γιατί δέν είναι spam οι διαφημίσεις-μηνύματα, εκ μέρους τού "παγκόσμιου τοίχου" (λέμε τώρα) που κατακλύζουν τούς (ιδιωτικούς καί μικρούς) τοίχους τών μελών τής κοινότητας f/b ; Βεβαίως, δέν αναφέρομαι σέ όποιον, ή όποιους τοίχους, προσδοκούν νά βγάλουν χρήματα από τίς διαφημίσεις. Δικές τους ή άλλων. Σημειώνω, στήν κατηγορία αυτών τών τοίχων δέν συμπεριλαμβάνομαι.

Εν πάση περιπτώσει, επειδή πολλά θά μπορούσα νά γράψω μέ αποδέκτες τούς αξιοπρεπείς κ.κ. "ελεγκτές τοίχων f/b", σάς δείχνω - υπάρχουν καί πολλές άλλες - μιά φωτογραφία μέ περιεχόμενο, κατά facebook, spam.
facebook spam 2


Ο Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος προς την Υπουργό Παιδείας: Η Ιερά Σύνοδος εξέπεσε τῆς αποστολῆς Της.

Το Μητροπολίτου πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου

«ΕΧΩ ΗΣΥΧΗ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗ ΜΟΥ» 

______Η Υπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων Κυρία Κεραμέως, αμέσως μετά τόν επιβληθέντα Αφορισμόν για την πολεμική της διάθεση και συμπεριφορά εναντίον ημών των Ορθοδόξων Ελλήνων, εν αντιθέσει πρός το ανενόχλητο τόσον των Μουσουλμάνων, όσον και των Τεκτόνων, προέβη στην ανωτέρω Δήλωση!
«Θα μπορούσα να απαντήσω με πολλούς τρόπους στο συγκεκριμένο θέμα. Ο καθένας μπορεί να λέει και να πράττει όπως κρίνει. …………. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Ας μην αφήσουμε, όμως, κάποιες ακραίες θέσεις και πράξεις να αμαυρώσουν το κλίμα και όλα αυτά τα σημαντικά που κερδίσαμε όλοι μαζί ενωμένοι».
https://www.aftodioikisi.gr/politiki/kerameos-apanta-ston-amvrosio-gia-ton-aforismo-echo-isychi-ti-syneidisi-moy/

______Αλλά και εμείς επίσης έχουμε ήρεμη τη συνείδησή μας, διότι πρίν ή προβούμε στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων κατά της Κυρίας Κεραμέως, την ενημερώσαμε, την εδιδάξαμε, της εδώσαμε την ευκαιρία να σκεφθεί ωριμότερον και,  τέλος, την  προειδοποιήσαμε, ότι, εάν δεν ανακαλέσει την βλάσφημη Δήλωσή της κατά της Θείας Κοινωνίας, θα εχει σοβαρές συνέπειες! «Είπον καί ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω!».

ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ, ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Ἡ φετινὴ Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς οἰκογένειας βρίσκει τὴν Ἑλλάδα στὴν 2η χειρότερη θέση στὴν Εὐρώπη, σχετικὰ μὲ τὴ φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῆς μέσης Ἑλληνικῆς οἰκογένειας, μισθωτῶν μὲ παιδιὰ καὶ μὲ τὴ δημογραφική της κατάρρευση σὲ πλήρη ἐξέλιξη.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἐπίδομα γέννας τῶν 2.000 εὐρὼ καὶ τὴ φοροαπαλλαγὴ τῶν 1.000 εὐρὼ γιὰ κάθε παιδὶ ποὺ ἰσχύουν ἀπὸ φέτος, μέτρα ἀναγκαῖα ποὺ θεσμοθέτησε ἡ Κυβέρνηση, ἀλλὰ ὄχι ἱκανὰ νὰ ἀνατρέψουν τὴν κατάσταση, ἡ παραγωγὴ δημογραφικῆς πολιτικῆς στὴν Ἑλλάδα μοιάζει νὰ ἔχει στερέψει.
----------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...

Οι πολύτεκνοί, είναι ζήτημα Πίστεως, διότι βράζει η καβουρομάνα δαγκάνα των εκτρώσεων.

Και στα ζητήματα Πίστεως, είναι μόνο ο Κύριος ο Τροφός.
Όλα τα άλλα είναι υποκατάστατα στο υποκατάστημα τού Σεργιανισμού.