Λόγος εις την Σαμαρείτιδα και εις το: «Έρχεται ουν (ο Ιησούς) εις πόλιν της Σαμαρείας, λεγομένην Συχάρ». Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. (Ιωάν.δ:5).

Σήμερον ο Χριστός διεκήρυξε προς ημάς τους άθλους της Σαμαρείτιδος· και είναι ανάγκη ο πτωχός λόγος μου να ταξιδεύση μέσα εις το πέλαγος των κατορθωμάτων της. Βλέπω δηλαδή την πίστιν αυτής και θέλω να την εγκωμιάσω, όπως της αρμόζει, και μαζί με σας να επαινέσω την πτωχήν και πλουσίαν, την πόρνην και την Απόστολον, την άσωτον και την πιστήν, εκείνην η οποία πολλούς εμόλυνε και τον μονογενή Λόγον του Θεού επεριποιήθη, εκείνην η οποία εμολύνθη με πολλάς αμαρτίας αλλά και εκαθαρίσθη εξ αυτών, εκείνην η οποία εδίψασε και επεθύμησε να πίη το Ύδωρ της αιωνίου ζωής, η οποία εκληρονόμησε τέλος την χάριν των ναμάτων του ουρανού. Τι λέγει δηλαδή ο ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος ως υιός βροντής μας απεκάλυψε τα άρρητα μυστήρια;

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την της Σαμαρείτιδος εορτήν εορτάζομεν.                                                                                 
Την αγίαν ταύτην εορτήν της Σαμαρείτιδος επιτελούμεν κατά την σήμερον, επειδή φανερά εν αυτή ο Χριστός Μεσσίαν εαυτόν ωμολόγησεν, όπερ σημαίνει Χριστός ή ηλειμμένος. Παράγεται δε το Μεσσίας εκ της Εβραϊκής λέξεως μεσά, όπερ σημαίνει έλαιον. Επειδή δε οι βασιλείς και οι ιερείς και οι Προφήται, με το της Σκηνής έλαιον, ήτοι το παρά Θεού διωρισμένον, εχρίοντο, δηλαδή ηλείφοντο, δια τούτο κεχρισμένοι ήτοι ηλειμμένοι ελέγοντο· «Και τον Ελισαιέ υιόν Σαφάτ χρίσεις (λέγει η Γραφή) εις Προφήτην αντί σου» (Γ΄ Βασ. ιθ: 16). Ώστε τα τρία ταύτα ονόματα, το εβραϊκόν Μεσσίας και τα ελληνικά Χριστός και ηλειμμένος, εν και το αυτό νόημα έχουσι.

ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΙΖ΄ (17η) Μαϊου μνήμη των Αγίων Αποστόλων ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ και ΙΟΥΝΙΑΣ.

Ανδρόνικος και Ιουνία οι του Χριστού Απόστολοι και Μάρτυρες διέτρεξαν ως υπόπτεροι όλην την οικουμένην και ανέσπασαν από της ρίζης την πλάνην της ειδωλολατρίας. Ηκολούθει δε τον θείον Ανδρόνικον η υπερθαύμαστος Ιουνία, νενεκρωμένη ούσα εις τα του κόσμου και ζώσα εν μόνω τω Χριστώ. Όθεν πολλούς απίστους ωδήγησαν αμφότεροι εις την θεογνωσίαν και τους μεν ναούς των ειδώλων κατεκρήμνισαν, πάθη δε ανίατα εθεράπευσαν. Ούτω λοιπόν διαλάμψαντες, επλήρωσαν και ούτοι οι Άγιοι Απόστολοι το κοινόν χρέος της φύσεως, καθ’ ο άνθρωποι, και δια του θανάτου μετέβησαν προς την αιώνιον ζωήν. Τούτους αναφέρει και ο μέγας Απόστολος Παύλος εν τη προς Ρωμαίους επιστολή, λέγων· «Ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινες εισιν επίσημοι εν τοις Αποστόλοις, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ» (Ρωμ. ιστ: 7).

Αββάς Φιλήμονας : Πρόσεχε τις σκέψεις σου

Πρόσεχε με ακρίβεια και φύλαγε την καρδιά σου να μη δέχεται πονηρούς λογισμούς ή οποιουσδήποτε μάταιους και ανωφελείς. Πάντοτε όμως, και όταν κοιμάσαι και όταν τρως ή πίνης ή συνομιλής, η καρδιά σου κρυφά να μελετά, άλλοτε τους ψαλμούς με νοερόν τρόπον, άλλοτε να προσεύχεσαι με τα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Και πάλιν όταν ψάλλης με την γλώσσα σου, πρόσεχε μη λέγη άλλο το στόμα σου και αλλού να γυρίζη ο νους σου.

Μέ τά λόγια ὁμολογῶ καί μέ τά ἔργα συμφωνῶ καί συνοδοιπορῶ με τους Οικουμενιστές!!!

.....Νομίζω μάλιστα ὅτι οἱ παλληκαρισμοί αὐτῶν τῶν Μητροπολιτῶν βοηθοῦν τήν προαγωγή τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διότι χρησιμοποιοῦνται σάν βιτρίνα καί σάν νέο μοντέλο Ὀρθοδοξίας, κατά τό ὁποῖο μέ τά λόγια ὁμολογῶ καί μέ τά ἔργα συμφωνῶ καί συνοδοιπορῶ. Χρησιμοποιοῦνται αὐτοί οἱ παλληκαρισμοί, καί οἱ ὀρθοδοξολογίες τῶν Μητροπολιτῶν αὐτῶν, καί σάν ναρκωτικό γιά τούς ἀφελεῖς Ὀρθοδόξους, διότι νομίζουν ὅτι ὑπάρχουν σκοποί (Ἐπίσκοποι) γιά τήν προστασία τοῦ ποιμνίου. Περιττό νά ποῦμε ὅτι οἱ ὀρθοδοξολογοῦντες καί ὀρθοδοξοφανεῖς αὐτοί Μητροπολίτες ἀποτελοῦν  καί τή σημαία τῶν Ἀντιοικουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί ἔχουν τόν ρόλο τοῦ κυματοθραύστη, προκειμένου νά μήν ξυπνήσουν καί ἐξεγερθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι.
-------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὅπως ἔχω γράψει ἐπανειλημμένως, νομίζω ὅτι οἱ ἐν λόγῳ «ἀντι-οικουμενισταί» δέν ὀρθοφρονοῦν, οὔτε κἄν μέ τά λόγια! Διότι, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ὅλοι τους πολεμοῦν λυσσωδῶς τούς Ὀρθοδόξους πού ἔχουν ἀποτειχισθῆ ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς ἀπό τό 1924 καί ἐντεῦθεν, κατηγορῶντας τους ὅτι εἶναι δῆθεν ἐκτός Ἐκκλησίας, ἐνῷ αὐτοί δῆθεν «πολεμοῦν ἐκ τῶν ἔσω» τόν Οἰκουμενισμόν, παραμένοντες δηλαδή εἰς κοινωνίαν μέ αὐτόν! Μεγαλυτέρα κακοποίησις τῆς Ἀληθείας δέν θά ἦτο δυνατόν νά γίνῃ! Διότι ἡ κρυσταλλίνη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐν προκειμένῳ ἀκριβῶς ἀντίθετος, ἤτοι ἡ ἀποτείχισις ἀπό τούς αἱρετικούς Οἰκουμενιστάς καί ἡ ἀνάληψις εὐθυνῶν διά τήν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου! Αὐτή ἦτο ἡ στάσις τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ἡ ὁποία ὅμως δέν εὐοδώθη ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν προδοτῶν ἔνθεν (π.ἑ.) κἀκεῖθεν (ν.ἑ.). Ὁ Θεός τά ἐπιτρέπει αὐτά, βεβαίως, διότι ἔχουμε καταντήσει λαός δυσσεβής, ἐφόσον τιμοῦμε τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ καί κατατρέχουμε τούς γνησίους ἀγωνιστάς ὑπέρ τῶν αἰωνίων ἀξιῶν! Οἱ ἐν λόγῳ «ἀντι-οικουμενισταί» ψευδεπίσκοποι αὐτό ἀκριβῶς κάμνουν καί παίρνουν στόν λαιμόν των καί τά πλήθη, λειτουργοῦν δηλαδή ὡς στυλοβάται τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
-------------------------------
ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...
Δημήτρη καλά τα λες αλλά,
ο κόσμος συνεχίζει ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ με τους Προδότες
και παω στο δια ταύτα. Έκλεισαν τις εκκλησίες, αφόρισαν τον κόσμο από την Θεια κοινωνία κλπ
και ο κόσμος αντί να πράξει το αυτονόητο ήτοι να μην ξαναπατήσει στις εκκλησίες τους δλδ τα μαγαζάκια τους... και να τους πει, Εσεις δεν μας κάνατε διδασκαλία για την κατ'οίκον εκκλησία και για την οσία Μαρία που κοινώνησε μια φορά στα 50 χρόνια κλπ Πολύ ωραια, το εμπεδώσαμε και το τηρούμε.... Αντ' αυτού σπεύδει να παρει την ευλογία τους...και στα μαγαζάκια τους
Ειπαμε, το ταγκό χορεύεται με δυο

Ἅρμοζε περισσότερο ἡ σιωπή καί μία εἰλικρινής συγνώμη!


Ἀντί μιᾶς ἀμηχάνου "ἀπολογίας" ἐκ μέρους τῆς Διαρκοῦς Συνόδου
 τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Δυστυχῶς, τά ὅσα δραματικά συνέβησαν κατά τήν τελευταία περίοδο τῆς ἐνσκηψάσης ἐπιδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, ὅσον ἀφορᾶ στή (μή) ὑπεράσπιση τῆς ἐλευθέρας ἀσκήσεως τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς δυνατότητος συμμετοχῆς σ' αὐτήν τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἐκ μέρους τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας, δέν μπορεῖ νά τά διασκεδάσει καί δή νά τά ἐξαλείψει ἡ ἀτυχής, κατά τό περιεχόμενο, Ἐγκύκλιος πρός τόν Ἑλληνικό λαό τήν ὁποία ἐξέδωσε ἡ Διαρκής Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἓλλάδος, μέ τίτλο «Συνοδικός εὐχαριστήριος λόγος» (Πρωτ. 2092, 15/5/2020, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3023) "πού θά ἀναγνωσθεῖ στούς Ἱερούς Ναούς κατά τήν προσεχή Κυριακή 17.5.2020 ἀντί ἄλλου κηρύγματος".

Προς φιλοπαπικούς: Η δολιότης των Παπικών. -- Του Ευγενίου Βουλγάρεως.

«Όχι ολιγωτέραν προσοχήν και φύλαξιν χρειάζεσθε, Αδελφοί μου, προς αυτούς τους απατεώνας (εννοεί του παπικούς), όταν έρχωνται με το μέλι εις το στόμα και σας ομιλούν, όταν τεχνεύωντας με τον δόλον των ευεργεσιών και χαρίτων να σας αγκιστρώνουν και με τας ελπίδας και υποσχέσεις να σας σαγηνεύσουν. Φοβερώτερος εχθρός δεν είναι από εκείνον, όπου υποκρίνεται φίλος. Επικινδυνωδέστερος και ολεθριώτερος πόλεμος δεν είναι από εκείνον, όπου με την ελπίδα της ελευθερίας φέρει την τυραννίδα. Πιστεύσατέ μοι ότι περισσοτέρους Ορθοδόξους επλάνησαν και έσυραν προς εαυτούς οι Λατίνοι με την δόσιν (παροχές),  πάρεξ με την διάλεξιν (διαλόγους). Περισσοτέρους λέγω έσυραν προς εαυτούς με τας κολακείας, με τας υποσχέσεις, με τας χάριτας, με τας ευεργεσίας, με τας κοσμικάς βοηθείας, με την άδειαν, με την άνεσιν και τρυφήν, με τας ελπίδας, παρά με τους λόγους και με τας κατηχήσεις.

Έλαβα αυτό από τον ιατρό κ. Κυπριανό Χριστοδουλίδη


Η πνευματική ανοσοκαταστολή τού πολιτικού καί τού δημοσιογραφικού λόγου


Θά μπορούσε νά τούς κλείσει τό στόμα καλύτερα, λέγοντας ότι όποιος πιστεύει καί μεταλαμβάνει Σώματος καί Αίματος Χριστού, δέν σημαίνει ότι γίνεται κάτι ωσάν τό άτρωτο πρόγονο Αχιλλέα. Όπως όλοι οι άνθρωποι, είμαστε ευπαθείς σέ νοσήματα, που επιφέρουν αρρώστια καί θάνατο. Δέν καθίσταται άνοσος, όποιος μεταλαμβάνει. Αποκτά όμως πνευματική ανοσία καί μέ αυτή αντεπεξέρχεται πλήθος δυσκολιών, μεταξύ τών οποίων καί αυτή τής υγείας.

ΙΕΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ MONH AΓIAΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ AΓIOY KAI ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν Θ.Ο. Σινά 10 Μαΐου 2020


Η ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Στην Iερὰ Μονὴ Σινά (Aγίας Αiκατερίνης), όλο αυτό το διάστημα της δοκιμασίας από τον κορονοϊό COVID19 αναπέμπονται θερμές προσευχές και δεήσεις, ὅπως Κύριος ο Θεός καταπαύσει την λοιμική απειλή και ελευθερώσει την ανθρωπότητα από την δοκιμασία αυτή.
Ο Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Δαμιανός μετά της Ιεράς των Πατέρων Συνάξεως απεφάσισαν, όπως την Κυριακή 17 Μαΐου ἐ.ἔ. τόσο στην Ιερά Μονή, ενώπιον των χαριτοβρύτων λειψάνων της Αγίας Μεγαλομάρτυρος νύμφης του Χριστού Αἰκατερίνης της Πανσόφου, αλλά και στα ανά τον κόσμο Μετόχια της Ι. Μονής, να αναπεμφθεί δέησις και να αναγνωσθεί ειδική ευχή για την θεραπεία της λοιμικής ασθενείας και των παγκοσμίων συνεπειών της, προσωπικών και κοινωνικών, υπέρ ταχείας αναρρώσεως των νοσούντων υπ’ αυτής, υπέρ παραμυθίας των πενθούντων και αναπαύσεως των κεκοιμημένων νοσησάντων υπ’ αυτής.

«Τούς κατάστρεψαν οι Ευρωπαίγοι τούς δυστυχείς Έλληνες…» -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Κάποιος της Επιτροπής «Ελλάδα ‘ 21» (χωριό και μη όνομα) είχε το απροσμέτρητο θράσος να αναμετρηθεί με το πνευματικό και πολιτικό ανάστημα τού θεμελιωτή τού νεώτερου Ελληνικού κράτους και πρώτου Κυβερνήτη του Ιωάννη Καποδίστρια και να του απονείμει τον τίτλο τού …δικτάτορα (sic!).
   Θα περίμενε κανείς η «Επιτροπή» να αποδοκιμάσει την ενέργεια τού μέλους της. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Θα περίμενε πάντως να αντιδράσει η Κυβέρνηση, η οποία όμως τήρησε σιγήν ιχθύος.
   Κυβέρνηση και Επιτροπή, η δεύτερη κατ΄ εικόνα και ομοίωση τής πρώτης είναι βαθύτατα εθνικά εκτεθειμένες για το ατόπημα. Συμμεριζόμαστε την πρόταση της πρώην Πρυτάνεως Μαρίας Νεγρεπόντη – Δελιβάνη: Οργανώσεις και κινήματα πολιτών να εξεγερθούν και να οργανώσουν παράλληλες γιορτές για να τιμηθεί όπως της αξίζει η μνήμη των Ηρώων τής Εθνεγερσίας τού ΄21.

Μακρυά από τους νοθευτάς της ευσεβείας

«Εκείνοι που θα αποσκιρτήσουν από την ευσέβεια και θα αφήσουν τα πάτρια και ορθά δόγματα της πίστεως και τις κοινές παραδόσεις της Εκκλησίας, αλλά περιπέσουν και παρεκτραπούν σε νεωτερισμούς και αλλόκοτες δοξασίες και συνήθειες ετερόδοξες και παραχαράξουν και νοθεύσουν την αλήθεια της ευσεβείας αυτοί ούτε είναι πλέον ούτε ονομάζονται αληθώς Χριστιανοί, αλλά κόπτονται και χωρίζονται από το σύνολο των μελών της Εκκλησίας και των Χριστιανών σαν ετερόδοξοι και νεωτερισταί και εκβάλλονται από την ιερή μάνδρα σαν πρόβατα ψωριασμένα και μέλη σαπισμένα».
Η εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος του 1724.

Η ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ -- Αθωνικά άνθη.

«…Στερέωσον Κύριε την Εκκλησίαν, ην εκτήσω τω τιμίω Σου αίματι». Εκκλ. Υμνογραφία.

Εις την άστατον φοράν των εγκοσμίων πραγμάτων, εις την κενότητα του παρόντος τραγικού, των ανθρώπων βίου, εις την κοιλάδα ταύτην του κλαυθμώνος, προβάλλει, ως υπερκόσμιός τις θεία αποκάλυψις, η αγία Εκκλησία μας. «Ωραία και καλή ως ευδοκία, ωραία ως Ιερουσαλήμ, θάμβος ως τεταγμέναι», η Εκκλησία, «οι οφθαλμοί αυτής ως περιστεραί επί πληρώματα υδάτων», μεταποιεί εις εαυτήν πνευματικώς τας ανθρωποπρεπείς της ασματιζούσης νύμφης αισθητικάς παρομοιώσεις. «Ως πύργος Δαβίδ», η Εκκλησία, ωκοδομημένος επί την πέτραν της πίστεως· «χίλιοι θυρεοί κρέμανται επ’ αυτόν, πάσαι βολίδες των δυνατών». «Κνήμαι αυτής στύλοι μαρμάρινοι, τεθεμελιωμένοι επί βάσεις χρυσάς», «ως σπαρτίον κόκκινον χείλη της και η λαλιά της ωραία». «Πλόκιον κεφαλής της ως πορφύρα».