Το άβατο της «πίστης» του Αρχι-τέκτονα της Κερκόπορτας - Οι έκγονοι του «Ιούδα» είναι οι αρχι-τέκτονες της Κερκόπορτας -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η κατάστασις καθίσταται λίαν κρίσιμος, μολονότι συρόμεθα, όντες έρμαια των ραγδαίων και ιλιγγιωδών βιούμενων εξελίξεων, αναφορικώς προς την ερμηνεία των γεγονότων, ήδη μετά από 2 περίπου μήνες, υποχρεωτικού εγκλεισμού μας και βαθμιαίας επανεκκίνησης μας, συνειδητοποιούμε ότι εκόντες άκοντες, ζούμε έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής, από πάσης απόψεως.
Ανέκαθεν άλλα ιδίως τώρα η κατάσταση επιτείνεται και υφιστάμεθα μία μορφή τρίτου παγκοσμίου πολέμου και ουδείς αντιδρά συντεταγμένα πέραν από μεμονωμένες φωνές, ενώσεις προσώπων, σωματεία, οργανισμούς, όμως η φωνή τους αθροιστικά καίτοι στεντόρεια καταπνίγεται εν τη γεννέσει της, από τα εξωνημένα «ημέτερα» αργυρώνητα μέσα μαζικής εξαπατήσεως, τα οποία συντεταγμένα δια των ακροβολισμένων έμμισθων φερέφωνων του συστήματος, τα οποία προσπαθούν να παραποιήσουν εξαμβλωματικώς την πραγματικότητα, παρασιωπώντας επιμελώς την αλήθεια.

H Θεοτόκος το Αιώνιο Αρχέτυπο της γυναίκας.


Ενός οσίου ερημίτη:

Γλυκύτατε Κύριε Ιησού Χριστέ, τι να σου ανταποδώσω για τις ανέκφραστες δωρεές σου; Σήμερα που είχα βυθισθή στη μελέτη του αγίου Ευαγγελίου σου και το άγιό σου Πνεύμα έφλεγεν άκαυστα την αμαρτωλή καρδιά μου, εθαύμαζα την θεϊκήν αγάπην σου σε μας τα «κατ΄ εικόνα» σου πλάσματά σου. Βροχή ουράνια οι καθαροί λογισμοί μου για την άπειρη δόξα σου, στις εωθινές γλυκύτατες και κρινόλευκες ώρες, ύστερα από την ορθρινή προσευχή μου μέσα στο απέριττο ασκητικό καλύβι μου, που μου χάρισε, Χριστέ μου, η πατρική σου αγάπη.                                                                                
Ω, η ψυχή μου πως φτερουγίζει σε Σένα! Ω, η ψυχή μου πως είναι πυρακτωμένη από τον θείον έρωτά σου και «τετρωμένης αγάπης», Κύριε! Πως με επισκιάζει η χάρη σου εμένα τον ανάξιο; Και πως φωτίζεις τον νουν μου, πως φλογίζεις την ταλαίπωρη καρδιά μου;  

Δοξαστικὸν τοῦ Πάσχα


Τη ΙΑ΄ (11η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος ΑΡΓΥΡΟΥ του Θεσσαλονικέως, αθλήσαντος εν έτει αωστ΄ (1806).

Αργυρός, ο νέος του Χριστού Αθλητής, ήτο από την Απονομήν της Θεσσαλονίκης. Τα ονόματα των γονέων του και της οικογενείας του δεν εγνώσθησαν. Προ του Μαρτυρίου του παρέμενεν ούτος εις την Θεσσαλονίκην και ήτο υπηρέτης ράπτου τινός. Ήτο όμως νέος χαριτωμένος, καθώς τον περιέγραψαν αξιόπιστοι άνθρωποι εκ Θεσσαλονίκης, οίτινες τον εγνώρισαν, τούτο δε είναι εκτός πάσης αμφιβολίας, διότι δια την αρετήν του ταύτην ο Θεός τον ηξίωσε της μαρτυρικής χάριτος, την δε αιτίαν του υπέρ Χριστού Μαρτυρίου του και τον τρόπον με τον οποίον ηξιώθη του μακαρίου τέλους θέλομεν διηγηθή ενταύθα με συντομίαν, κατά τας εγγράφους πληροφορίας αξιοπίστων ανθρώπων της Θεσσαλονίκης.

Κ.Γρίβας: Αναφέρουν ως ΝΟΜΙΜΟΥΣ κατοίκους Ελληνικών Νησιών τους ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ εισερχομένους!

----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὁ κ. Γρίβας, Καθηγητής στήν Σχολήν Εὐελπίδων, προειδοποιεῖ ὅτι ἄν στά ἑπόμενα λίγα χρόνια ἡ Ἑλλάς δέν λάβῃ τά μέτρα της, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀντιμετώπισιν τῆς Τουρκικῆς θρασύτητος καί τήν φύλαξιν τῶν συνόρων, τότε πλέον θά ἔχῃ «ἡμερομηνίαν λήξεως»! Ἡ ἐκτίμησις αὐτή εἶναι δυστυχῶς ρεαλιστική. Ὡστόσον, ἡ προειδοποίησις αὐτή, τήν ὁποίαν ἄλλωστε ἔχουν κάνει καί ἄλλοι Πατριῶται ἀναλυταί, δέν πρόκειται νά εὕρῃ εὐήκοον οὖς εἰς τήν «κυβέρνησιν», διότι αὐτή ἐνεργεῖ σκοπίμως (δηλαδή ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΣ) εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος! Ἀλοίμονον εἰς ὅσους ψηφίζουν τόσον ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ! Τά λεγόμενα «πατριωτικά κόμματα» ἔχουν καί αὐτά εὐθύνην πού δέν ἑνώνονται εἰς ἕν ἰσχυρόν Πατριωτικόν κόμμα, ἄν καί γνωρίζουν ὅτι μέ τήν ὑφισταμένην διάσπασιν οὐδέν ἐξ αὐτῶν θά λάβῃ ἕδρας εἰς τήν «βουλήν». Τό κόμμα τοῦ κ. Βελλοπούλου ἀπεδείχθη, δυστυχῶς, ἄχρηστον, καθότι ἐψήφισε τήν νόμον γιά τόν «ὑποχρεωτικόν ἐμβολιασμόν» τῆς 11-3-20. Οἱ διαψεύσεις τοῦ Βελλοπούλου οὐδένα πείθουν, ἐφόσον ὑπάρχουν τά βίντεο πού δείχνουν ξεκάθαρα τούς εἰσηγητάς τοῦ κόμματός του νά λέγουν ὅτι ἡ «Ἑλληνική Λύσις» θά ψηφίσῃ τό ἐν λόγῳ Νεοταξικόν νομοσχέδιον.

Έλεγε κάποιος Ασκητής της ερήμου :

Όταν σκεπάσουν με παρωπίδες τα μάτια του βοδιού, περπατάει κυκλικά γύρω από το μαγγανοπήγαδο. Αν δεν τα σκεπάσουν δεν παίρνει τις στροφές. Έτσι και ο διάβολος, αν καταφέρη να σκεπάση τα μάτια του ανθρώπου, τον ταπεινώνει παρασύροντάς τον σε όλες τις αμαρτίες. Αν, όμως, φωτισθούν τα μάτια του, εύκολα μπορεί να ξεφύγη από αυτόν και να ελευθερωθή.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Ανήσυχοι καὶ κινητικοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας. Θέλουν νὰ προλάβουν ὅλα τά ἐφήμερα καὶ μάταια, νὰ τὰ μελετήσουν, νὰ τὰ ἀπολαύσουν, νὰ προβληθοῦν οἱ ἴδιοι καὶ νὰ ξεχάσουν μὲ τὸ ζόρι τὸ ἐσωτερικό τους κενό, ποὺ τοὺς κάνει ἀγχώδεις, καταθλιπτικοὺς καὶ δυστυχεῖς. Γιὰ τὰ πνευματικὰ καὶ αἰώνια κανένα ἐνδιαφέρον. Δὲν θέλουν νὰ τὰ θυμοῦνται. Νομίζουν ὅτι αὐτὰ εἶναι θέματα ποὺ δὲν ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία, ἀνήκουν στὸ χῶρο τῆς φαντασίας τῶν θρησκόληπτων καὶ ἀφαιροῦν ἀπὸ τὴ ζωὴ τὴ χαρὰ καὶ τὴ δημιουργικότητα. Ἔτσι, μὲ αὐτὸ τὸν ἐσφαλμένο συλλογισμό, ἀπαλλάσσονται ἀπὸ ὑποχρεώσεις, καθήκοντα καὶ ἠθικοὺς φραγμοὺς καὶ ρίχνονται στὸ ἀδιάκοπο κυνήγι τῆς εὐτυχίας, τὴν ὁποία νομίζουν ὅτι πλησιάζουν καὶ ὅλο τούς ἀπομακρύνεται. Μένουν πάντα μὲ ἄδεια χέρια, χωρὶς νὰ δέχονται ὅτι ματαιοπονοῦν.

Η ΕΛΛΑΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ, ΑΛΛΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -- Ὑπό τοῦ πρώην ὑπουργοῦ κ. Νικ. Μάρτη

ΑΓΝΩΜΟΝΕΣ ἀχάριστοι ἢ ἁπλὰ ἀπόγονοι συνεχιστὲς καὶ ἐκδικητὲς τῶν Ναζί; 

Ἡ Ἑλλάδα στὸν Β΄ ΠΠ ἔσωσε τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ. Τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940 ἡ Φασιστικὴ Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι ἐπιτέθηκε ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία ἀπέκρουσε τὴν ἐπίθεση καὶ ἀντεπιτέθηκε, μὲ συνέπεια ἡ Ἰταλία νὰ ὑποχωρήσει. Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας τότε δήλωσε: «Ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε ἀλησμόνητο μάθημα στὸν Μουσολίνι». Ὁ Χίτλερ, γιὰ νὰ βοηθήσει τὸν ἡττούμενο σύμμαχο Μουσολίνι, ἐπιτέθηκε τὴν 6η Ἀπριλίου 1941 ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας, ὅπου συνάντησε σθεναρὴ ἀντίσταση, μὲ συνέπεια νὰ δηλώσει ὅτι «Ἀπὸ ὅλους τούς Στρατοὺς ποὺ ἀντιμετωπίσαμε, ὁ Ἕλληνας στρατιώτης πολέμησε μὲ θάρρος καὶ ἡρωισμὸ καὶ συνθηκολόγησε, ὅταν εἶδε ὅτι κάθε περαιτέρω ἀντίσταση ἦταν μάταια».
---------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Αὐτά πρίν ἀπό 80 χρόνια! Περασμένα μεγαλεῖα, διηγώντας τα νά κλαῖς! Σήμερα ψευδο-λαός (μία μεγάλη μερίς τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ), ψευδο-πολιτικοί καί ψευδο-επίσκοποι ἔχουν αὐτομολήσει καί ὑποστηρίζουν μέ φανατισμόν τόν ἀφανισμόν τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας! Ὅλοι ἔχουμε εὐθύνην γι' αὐτό τό κατάντημα, ἰδίως ὅσοι ψηφίζουν τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ (Τσίπραν, Μητσοτάκην κ.ἄ.) καί δέχονται τούς συγχρόνους Ἰούδας (Ἀρχοντώνην, Λιάπην, Χορευτάκην κ.ἄ.)

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΟΤΙ Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΙΟΔΑΚΡΥΤΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ                                                                 
«Τούτον ιδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνους ότι πολύν ήδη χρόνον έχει, λέγει αυτώ· θέλεις υγιής γενέσθαι»; (Ιωάν. ε: 6).                                                                                                                                          
Κλίνει φυσικά ο άνθρωπος εις το να λυπήται και να πονή εις τας δυστυχίας και συμφοράς των άλλων· ίσως διότι είναι κοιναί, ή διότι όλοι είμεθα εκ του αυτού φυράματος, ή διότι δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι τέξεται η επιούσα. Δεν είναι βέβαιος, ότι εν τω βίω αυτού δεν θέλουσι φυτρώσει εις το ιδικόν του υποκείμενον αι άκανθαι των πόνων, τας οποίας βλέπει εις τους άλλους και δια τούτο λοιπόν δικαίω τω λόγω έκαστος λαμβάνει μίαν συμπάθειαν από την θεωρίαν των ασθενειών και πόνων του άλλου. Ως να είπωμεν, ποίος ήθελεν ευρεθή τόσον σκληρός εις την καρδίαν, τόσον θηριογνώμων εις την διάθεσιν, ώστε να μη συλλυπηθή και να μη συμπονέση σήμερον, ακούων από το ιερόν Ευαγγέλιον τους πολλούς εκείνους χρόνους, τους οποίους διήλθεν ο σημερινός παράλυτος κατάκοιτος, ως αναίσθητος λίθος επάνω εις ένα κράβατον;

Ορθόδοξοι και Παπικοί είναι η «ΜΙΑ» Εκκλησία!

Ο Πάπας Παύλος ο 6ος ανέπεμψε δια πρώτην φοράν ειδικήν ευχήν «υπέρ των Ορθοδόξων και Καθολικών πιστών της Μίας Εκκλησίας του Χριστού» κατά την ακολουθίαν της Μεγ. Πέμπτης, εις τον Καθεδρικόν Ναόν της Ρώμης όπου εχοροστάτησεν. Τούτο, ως παρατηρούν θεολογικοί κύκλοι, σημαίνει ότι το Βατικανόν φρονεί ότι δεν υφίσταται πλέον θέμα «Ενώσεως», καθ΄ όσον και κατά την άποψιν της Ρώμης, ήδη ανήκομεν εις την αυτήν «Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν» (Σημ. «Ο.Τ.» δηλ. την Ουνίαν;). Εξ άλλου παρομοίας θέσεις υπεστήριξεν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Αθηναγόρας εις πρόσφατον συνέντευξίν του, την οποίαν δημοσιεύομεν εις την 4ην σελίδα.

"Ορθόδοξος Τύπος"  Αριθμός Φύλλου 138.