ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ -- Αθωνικά άνθη

Γεννήθηκε το 251 στην πόλη Κόμα κατά τη νότια Μέμφιδα κοντά στην Ηρακλεόπολη της Μέσης Αιγύπτου. Οι γονείς του ήσαν Αιγυπτιώτες χριστιανοί. Η ανατροφή του ήτο βέβαια χριστιανική, αλλά κατά περίεργο τρόπο δεν μορφώθηκε σχολικά, αν και ήταν εύπορος. Ο Μ. Αθανάσιος, ο και βιογράφος του, μας πληροφορεί, ότι «γράμματα μαθείν ουκ ηνέσχετο… θεοδίδακτος γενόμενος ο μακάριος και φρόνιμος ην λίαν· και το θαυμαστόν ότι, γράμματα μη μαθών, αγχίνους ην και συνετός άνθρωπος». Αργότερα σε κάποιους ειδωλολάτρες ο Αντώνιος θα ειπή: «μη μαθόντες ημείς γράμματα πιστεύομεν εις τον Θεόν».

Θεολογικό Συνέδριο Πατρών 2006


Εἶσθε Ὑπουργὸς, διότι σᾶς «ἄφησαν νὰ ζήσετε»

Ὁ Ὑπουργὸς Ὑποδομῶν κ. Κ. Καραμανλὴς ἀπέσυρε μίαν διαφήμισιν, ἡ ὁποία εἶναι ὑπὲρ τοῦ ἔθνους! Πρόκειται διὰ τὸ ἔγκλημα, κατὰ τὴν ὀρθόδοξον θεολογίαν, τῆς δολοφονίας ἀπὸ τὰς ἐκτρώσεις. Οὔτε τὸν Θεὸν σέβονται οὔτε ἔστω τὴν πατρίδα δὲν σκέπτονται. Συμφωνεῖ μὲ τὸν κ. Τσίπραν, ποὺ εἶχε δηλώσει ὅτι θὰ ἀναπληρώσωμεν τὸν πληθυσμὸν μὲ τοὺς μετανάστας!
-------------------------------

Κάπου ἔχω διαβάσει προσφάτως ὅτι ὁ Ronald Regan εἶπε τό ἑξῆς εὔστοχον: «Ἔχω παρατηρήσει ὅτι ὅσοι εἶναι ὑπέρ τῶν ἐκτρώσεων εἶναι ἤδη γεννημένοι»!

ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ --- Orthodox Hymns


Τη ΙΘ΄ (19η) Ιανουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΜΑΡΚΟΥ Επισκόπου Εφέσου του Ευγενικού, του της Ορθοδοξίας μονομάχου και υπερμάχου και φύλακος.

Μάρκος ο Ευγενικός, ο πανάριστος και κατ’ αλήθειαν μέγας Διδάσκαλος της Ανατολικής Αγίας Εκκλησίας, γέννημα μεν και θρέμμα ετύγχανε της βασιλίδος των πόλεων, δηλαδή της όντως λαμπράς και μεγάλης Κωνσταντινουπόλεως, γεννηθείς κατά το έτος 1392. Γονείς δε κατά σάρκα είχε, κατά μεν τον βίον περιφανείς και λαμπρούς, ώστε και Ευγενικοί να αποκαλούνται, κατά δε την πίστιν ευσεβεστάτους και ορθοδοξοτάτους. Και ο μεν πατήρ αυτού ωνομάζετο Γεώργιος, Διάκονος ων και Σακελλίων της μεγάλης Εκκλησίας, η δε μήτηρ Μαρία, έχοντες την κατοικίαν των εις τον Γαλατάν. Το βαπτιστικόν του Αγίου όνομα ήτο Μανουήλ. Είχε δε και αδελφόν ονόματι Ιωάννην.

Η υποβολιμαία ασάφεια των Μ.Μ.Ε -- Χαράλαμπος Β.Κατσιβαρδάς Δικηγόρος

Ως είναι γνωστό την κοινή γνώμη την διαμορφώνουν ελληνόφωνοι ,οι οποίοι διατηρούν κατ’ επίφαση Ελληνικά ονόματα, κατ’ ουσίαν όμως, πέραν των κίβδηλων ονομάτων τους, τελούν συνάμα σε διατεταγμένη υπηρεσία υπερεθνικών συμφερόντων, δρώντας ωσεί εμμίσθων φερεφώνων καταλαμβάνοντες εν ταυτώ καίριες θέσεις εις τον κρατικό μηχανισμό.
Τα συστημικά Μ.Μ.Ε (έντυπα και ηλεκτρονικά) υπό το φως της επιφάσεως της νομιμότητας, κατασκευάζουν εκ του μη όντος την πληροφόρηση προς την κατεύθυνση την οποία τους εξυπηρετεί ιδιοτελώς, ποδηγετώντας ανενδοιάστως και ανεπαίσχυντως την καθημαγμένη  κοινή γνώμη, η οποία απατηλώς υπολαμβάνει ότι ενημερώνεται από τους εξωνημένους αυτούς διαύλους επικοινωνίας, οι οποίοι ανυπερθέτως λειτουργούν υποδορίως ως υποβολιμαίοι μηχανισμοί ύπνωσης και ετεροκατεύθυνσης της διανοητικά λοβοτομημένης υδαρής μάζας.

Το όραμα του ησυχαστού

Η νοερά προσευχή, η ευχή του Ιησού, είναι το κεντρικό θέμα του βιβλίου «Νηπτική θεωρία». Ο συγγραφέας του, ο ανώνυμος ησυχαστής, ο αυτοαποκαλούμενος «Απελπισμένος», αποκαλύπτει τα βιώματά του και προσφέρει την πείρα του στον αναγνώστη, σαν οδηγό για την κατάκτηση της νοεράς προσευχής. 
Αυτός ο πρακτικός δάσκαλος παρουσιάζει με φυσικότητα και ιδιαίτερη γλυκύτητα τις εμφανίσεις και συνομιλίες του με τον Κύριο, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους αγίους Αγγέλους, προβάλλοντας συχνά από μετριοφροσύνη άλλο πρόσωπο στη δική του θέση. Τέτοιο είναι και το όραμα που ακολουθεί: 

Διαχρονικαὶ θέσεις

Ο Παπισμὸς δεν απεκήρυξε τας κακοδοξίας και τας αιρέσεις του. Ο Οικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος πραγματοποιεί  την ψευδοένωσιν κάμνων απαραδέκτους υποχωρήσεις και συμβιβασμοὺς μετὰ των Παπικών. Οφείλει όμως να γνωρίζῃ ότι πάσα Ένωσις, αγνοούσα την δογματικὴν ένωσιν εν τη Ορθοδόξω πίστει,  καταδικάζεται ως ανίερον πραξιπόπημα υπὸ της Πανορθοδόξου Εκκλησιαστικής Συνειδήσεως, οι δε Επίσκοποι, οι οποίοι  αποτολμούν πραξικοπηματικὴν ένωσιν,  εκπίπτουν αυτομάτως της Ορθοδόξου Πίστεως και  ευρίσκονται εις την παράταξιν των Εξωμοτών, φέροντες ως άλλοι Βησσαρίωνες, το αιώνιον στίγμα του προδότου της Ορθοδοξίας.

"ΕΡΩΤΗΣΙΣ Κ΄. Ἐκ ποίας δυνάμεως οἱ τὰ ἐναντία φρονοῦντες [καὶ πράττοντες] προφητεύουσι πολλάκις καί θαυματουργοῦσιν; -- Του αγίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. Τά σημεῖα, καὶ αἱ θαυματουργίαι, καί αἱ προρρήσεις, πολλάκις καὶ δι᾿ ἀναξίων κατά τινα χρείαν ἤ οἰκονομίαν γίνονται, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Βαλαὰμ καὶ τῆς ἐγγαστριμύθου. Καὶ πάλιν, οἱ Ἀπόστολοι, εὑρόντες τινὰ ἄπιστον, «ἐν τῶ ὀνόματι Χριστοῦ ἐκβάλλοντα δαιμόνια», καὶ κωλύσαντες αὐτόν, εἶπον τῶ Χριστῶ· καὶ εἶπε. «Μὴ κωλύετε αὐτόν· ὁ μὴ ὤν γὰρ καθ᾿ ὑμῶν», φησίν, «ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν». Οὐκοῦν ὁπόταν ἴδης καὶ δι᾿ αἱρετικῶν, καὶ διὰ ἀπἰστων σημεῖόν τι κατὰ κρῖμα Θεοῦ γινόμενον, μὴ θαμβηθῆς μηδὲ σαλευθῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Πολλάκις γὰρ καὶ ἡ πίστις τοῦ προσερχομένου ἐστίν, ἡ τὸ σημεῖον ποιήσασα, καὶ οὐχ ἡ ἀξία τοῦ ποιήσαντος. Καὶ γὰρ Ἰωάννης, ὁ μείζων πάντων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, οὐ φαίνεταί τι σημεῖον πεποιηκώς· ὁ δὲ Ἰούδας πάντως πεποίηκε· καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς μετὰ τῶν ἄλλων ἦν τῶν πεμφθέντων νεκρούς ἐγεῖραι καὶ λεπρούς καθᾶραι.

Ἅγιος Χριστοφόρος ὁ Παπουλάκος (18 Ἰανουαρίου 1861)


Ἦταν ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἐρωτευμένος μὲ τὸ Χριστό, ποὺ παράτησε τὰ πάντα καὶ ἀσκήτεψε.
Κάποια στιγμὴ ἄρχισε νὰ γυρίζει τὰ χωριὰ καὶ νὰ μιλάει γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἀγάπη στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ εἶχαν μεσάνυχτα γιὰ τὴν ἴδια τὴ δική τους πνευματικὴ κληρονομιὰ – γιὰ τὴ δική τους πνευματικὴ κληρονομιὰ τοὺς μιλοῦσε, μία κληρονομιὰ ποὺ ὁδήγησε καὶ ὁδηγεῖ χιλιάδες ἀνθρώπους ἀπὸ πολλὰ ἔθνη στὴν ἁγιότητα.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας συμβουλεύει:

«Αν ο προεστώς σου είναι σφαλερός εις την πολιτείαν και τα έργα του, μη τον περιεργάζεσαι. Αν όμως είναι σφαλερός κατά την πίστιν, φεύγε και παραίτησέ τον, όχι μόνο αν είναι άνθρωπος, αλλά κάν άγγελος είναι από τον ουρανόν» 
(Άγ. Νικόδημος Αγιορείτης, Περί συνεχούς Μεταλήψεως, σ. 175).

Οι Έλληνες ενωμένοι είναι ακατανίκητοι! -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Habemus Papam! Έχουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας. Και για πρώτη φορά γυναίκα! Σε καλό να μας βγει! Βεβαίως ένας αρχηγός κράτους πρέπει να είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τα ιερά και τα όσια τού Γένους, την Πίστη, την Πατρίδα και την Ακεραιότητα της χώρας. Δεν έχουμε κανένα δείγμα γραφής της προτεινομένης  νέας Προέδρου. Μάς είναι tabula rasa. Να ευχηθούμε να μην πέσουμε από τα σύννεφα, αλλά παρά τις επιφυλάξεις μας να αποδειχθεί η επιλογή της, εφ’ όσον ψηφισθεί, η αρίστη πασών.
    Βρώμικη εξακολουθεί να είναι η στάση τού Βερολίνου απέναντί μας. Η Μέρκελ μάς απέκλεισε από την Διάσκεψη τής Κυριακής για το ζήτημα της Λιβύης. Κλήθηκαν να παραστούν εκεί: ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετανία, Κίνα, Τουρκία, ΗΑΕ, Ιταλία, Αίγυπτος, Αλγερία, ως και το …Κονγκό! Σχεδόν οι πάντες, η «σάρα και η μάρα», πλην ημών!
-------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Σ. Παπαθεμελῆς: «Δεν έχουμε κανένα δείγμα γραφής της προτεινομένης νέας Προέδρου. Μάς είναι tabula rasa».


Ἀγαπητέ μου κ. Πρόεδρε, ἐπιτρέψατέ με νά καταθέσω ὅτι ὑπάρχουν στό διαδίκτυον πολλά δείγματα γραφῆς γιά τό ποία εἶναι ἡ συγκεκριμένη «κυρία», τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἐν λόγῳ «κυρία» ἔχει ὅλα τά «προσόντα» πού ἀπαιτεῖ ἡ ΝΤΠ γιά νά σοῦ δώσῃ κάποιο ἀξίωμα. Γιά τήν «Ἑλλάδα», ἀπαιτεῖται νά εἶσαι φανατικός ἀνθέλλην καί φανατικός ἀντίχριστος. Βλ π.χ. τό κατωτέρω ἠχητικόν μέ τούς Κεραυνούς τῆς γνωστῆς Δικηγόρου Ἀθηνῶν Κας Εἰρήνης Μαρούπα κατά τῆς ὑποψηφιότητος Σακελλαροπούλου. Ἀκοῦστε ἀπό τό 1:03:00 λεπτόν καί μετά:


Βλ. ἐπίσης τήν ἀνάρτησιν «Νέα ΒΟΜΒΑ για την Σακελλαροπούλου...!!! «Δαιμονίζεται» με τον Αγιασμό...!!! Δείτε τι είχε υπογράψει το 2006 και γιατί διαμαρτυρόταν...!!!»

https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2020/01/2006.html
---------------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Η νέα δομή της Αθεΐας για το ΣτΕ καί τήν υπόλοιπη δικαστική εξουσία, φέρεται με το προσωπείο της θρησκευτικής ουδετερότητας.

Το μήνυμα είναι καθαρή προπαγάνδα, μην τυχόν και κάνεις προσφυγή στα δικαστήρια και μην περιμένεις να δικαιωθείς για ζητήματα Ορθοδόξου Πίστεως.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ τὴν ΚΥΡΙΑΚΗ 19.1.2020, ὥρα 13.00

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΕΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ – ΕΠΟΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ
ΠΡΟΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ οι λογικοί άνθρωποι διερωτώνται: 

ΓΙΑΤΙ τα δυστυχισμένα θύματα του κάθε είδους βρώμικου πολέμου, όπου γης, δεν βοηθούνται να μένουν και ριζώνουν στις εστίες τους!

Απάντηση του Κινήματος «Αφήστε με να ζήσω!» στα «ELLΙNIKA ΗOAXES»

Αφού κατέλυσαν τη δημοκρατία προσπαθούν αν καταλύσουν και την επιστήμη, υποστηρίζοντας ότι τα επιστημονικά στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα η αφίσα είναι ψευδή. Το επιστημονικό δεδομένο ότι στο έμβρυο από την 18η μέρα χτυπά η καρδιά του», το χαρακτηρίζουν «παραπλανητικό». Διαψεύδουν ότι το έμβρυο νιώθει πόνο από την 10 εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο κίνημα “Αφήστε με να ζήσω” που τους καλεί να ανασκευάσουν άμεσα διαφορετικά θα κινηθεί δικαστικά.