Ὁ Σεβ. Ἠλείας διὰ τοὺς πρόσφυγας

Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας διέθεσεν Ἱ. Μονὰς διὰ προσωρινὴν ἐγκατάστασιν προσφύγων. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ὄχι μόνον ἔδειξε τὴν ἀλληλεγγύην του, ἀλλὰ ἀπέδειξεν ὅτι ἂν πραγματικὰ εἶχαν ἀνάγκην καὶ ἦσαν διωκόμενοι, τότε θὰ ἐδέχοντο νὰ παραμείνουν, ἐκεῖνοι ὅμως ἔφυγαν… Δὲν θέλουν αὐτοὶ νὰ καταλάβουν μοναστήρια… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Παρασκήνιο» τῆς 16ης Νοεμβρίου 2019:

ΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στρατοκόποι ἀέναοι σ᾿ αὐτόν τον κόσμο ἀδιάκοπα βαδίζουμε -ἤ μᾶλλον τρέχουμε- γιά νά προλάβουμε «νά κάνουμε κάτι»· εἶναι τρομακτικά σύντομη ἡ πορεία μας. Τό νιώθουμε αὐτό ἰδιαίτερα στή γοργή ἀνακύκληση τῶν ἑορτῶν, στό γρήγορο πέρασμα ἀπό τήν προηγούμενη χρονολογία στήν ἑπόμενη. Ποιό νά ᾿ναι τό νόημα τοῦ δρόμου μας, ποιά ἡ ἀφετηρία καί ποῦ ὁριοθετεῖται τό τέρμα του; «Ἀπ᾿ το μηδέν προήλθαμε καί στό μηδέν τραβᾶμε», ἀκούγεται ὁ καημός τοῦ ὑλιστῆ, πού δέν ἀντιλαμβάνεται παρά μόνο τήν ὁριζόντια πεπερασμένη διάσταση, ἀπό τό λίκνο ὥς τό μνῆμα.

Χριστός γεννᾶται...,Μεγάλυνον ψυχή μου...,Μυστήριον ξένον...


Τη Θ΄ (9η) Ιανουαρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΥ.

Πολύευκτος ο Μάρτυς έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ουαλεριανού εν έτει σνε΄ (255), στρατιώτης την τάξιν, εκ της πόλεως της Αρμενίας Μελιτηνής, ο οποίος και πρώτος εμαρτύρησεν εις την πόλιν αυτήν. Επειδή δηλαδή εξεδόθη νόμος ασεβής, ο οποίος προσέτασσε να αρνώνται οι Χριστιανοί τον Χριστόν, όσοι δε δεν πείθονται να λαμβάνωσι ζημίαν τον θάνατον, τούτου χάριν ο του Χριστού αθλητής Πολύευκτος, χωρίς να δειλιάση τελείως, εκήρυξε παρρησία τον Χριστόν, και με το πολύ θάρρος και την μεγαλοψυχίαν του συνέτριψε τα είδωλα τα παρά των ειδωλολατρών λατρευόμενα.

Γράφει ὁ Γέρων Σάββας Λαυριώτης

....Στὸ συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε., τὸ 2006, στὸ Porto Alegre, ἀποδέχτηκε τὴν κοινὴ δήλωση µὲ τοὺς Προτεστάντες, ὅτι δὲν ὑπάρχει µόνο Μία Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι οἱ 348 ἐκκλησίες -µέλη τοῦ ΠΣΕ- εἶναι γνήσιες ἐκκλησίες. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Οἱ ποικίλες αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν Προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορετικοὶ τρόποι ἐκφράσεως τῆς ἰδίας πίστεως καὶ ὡς ποικιλία τῶν χαρισµάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. ∆εχόµενοι ἔτσι ὅτι τελικὰ δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις!! «Αὐτὲς οἱ ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ συµβαδίζουν ἀκόµη καὶ ὅταν διαφωνοῦν». Μὲ τὰ παραπάνω δεδοµένα ἀρνεῖται τέσσερα ἄρθρα τοῦ Συµβόλου τῆς Πίστεως. Εἶναι Ἁγιοµάχος καὶ Πατροµάχος. Εἶπε: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡµᾶς τὴν διάσπασιν (τὸ Σχίσµα) προπάτορες ἡµῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύµατα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούµεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλοµεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωµεν τὰ σφάλµατα ἐκείνων»!!! Εἶναι ἀπροκάλυπτα ἁγιοµάχος. Αὐτὸς ὅµως ποὺ βλασφηµεῖ τοὺς Ἁγίους εἶναι ἀντίχριστος.

Πρὸς τὴν τρίτην Ἅλωσιν; --- π. Γεώργιος Μεταλληνός

... Ἐπειδὴ δὲ τὰ πνευµατικὰ συµπορεύονται πάντοτε µὲ τὰ πολιτικὰ καὶ πολιτειακά, πρέπει νὰ ὑπενθυµίσουµε, ὅτι ἡ πνευµατικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀποδόµηση τοῦ Ἔθνους ἔχει σηµαντικὸ ἀντίκτυπο καὶ στὰ ἐθνικὰ θέµατα σὲ κάθε περίοδο τῆς ἱστορίας µας. Καὶ αὐτὸ τὸ ζοῦµε σήµερα µὲ τὴν νέα κατοχή µας καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Φραγκιά, ὅπως τὸ 1204! Ἡ διαφορὰ τῆς προϊούσης σήµερα Τρίτης Ἁλώσεως ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ 1204 καὶ τοῦ 1453 εἶναι, ὅτι τότε ἡττηθήκαµε καὶ κατακτηθήκαµε, ἐνῶ σήµερα προχωροῦµε στὴν ἅλωση µὲ τὴν συγκατάθεσή µας, θεωρώντας την µάλιστα ὡς σωτηρία! Οἱ δύο ἁλώσεις, ἡ φραγκικὴ καὶ ἡ ὀθωµανική, δὲν ἅλωσαν τὴν ψυχὴ καὶ τὴν συνείδηση τοῦ Γένους-Ἔθνους µας. Ἐπιβιώσαµε, διότι ἡ ψυχή µας ἔµεινε ἀδούλωτη. Σήµερα ὅµως πραγµατοποιεῖται -ἄρχισε ἤδη- ἡ Τρίτη ἅλωση καὶ µᾶλλον διανύουµε τὸ τελικὸ στάδιό της.

Ο Άγιος Νείλος ο Αγιορείτης

«Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτισθή η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία... Οι ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, μη γνωρίζοντες παντελώς την δεξιάν οδόν από την αριστεράν... Αι εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεως...»

Πυροβόλησαν Εικόνες σε ξωκλήσια της Θάσου

Πυροβόλησαν… εικόνες σε ξωκλήσια της Θάσου [Εικόνες] | tanea.gr

Μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο για τα χρονικά γεγονός στην ιστορία του νησιού της Θάσου βρέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές όταν μετά από καταγγελίες ιερέων, έγινε αυτοψία στα δύο ξωκλήσια του Λιμένα, την Αγία Μαρίνα και τον Άγιο Βασίλη.
Οι αστυνομικοί αντίκρισαν εικόνες που έφεραν εκτεταμένες ζημιές από όπλο μικρού διαμετρήματος.
------------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Σημαδεύει και πυροβολεί κάποιος, πρός τά εκεί που αισθάνεται φόβο, τρόμο, απειλή.
Η ύπαρξη της απειλής, η απόδειξη της Αλήθειας τών εικονιζόμενων προσώπων, ο τρόμος καί ο φόβος που αισθάνονται τα όργανα τού διαβόλου, καθώς και ο ίδιος ο διάβολος που σπέρνει αυτόν τον φόβο.
Ο μεγαλύτερος φόβος που καταγράφεται επί τού Σύμπαντος, είναι αυτός τού διαβόλου ως πρός Τα Θεία Πρόσωπα, διότι γνωρίζει πως πλησιάζει η ώρα του, η αιώνια καταδίκη του.