Ιδού, λέγει ο Κύριος

«έρχονται ημέραι κατά τας οποίας θα φέρω επάνω εις αυτήν την γην πείναν, όχι πείναν δι’ άρτον, ούτε δίψαν δι’ ύδωρ, αλλά λιμόν του να ακούσουν τον λόγον του Κυρίου» 


(Αμώς η: 11). 

1 σχόλιο:

Unexpected Opponent είπε...

O Xριστος το είπε και ο Mατθαιος το έγραψε : μ α κ α ρ ι ο ι οι πεινωντες και διψώντες Δ ι κ α ι ο σ υ ν η ν , ότι αυτοί χ ο ρ τ α σ θ η σ ο ν τ α ι , μ α κ α ρ ι ο ι οι δ ε δ ι ω γ μ ε ν ο ι ένεκεν Δ ι κ α ι ο σ υ ν η ς , ότι δική T ω ν ε σ τ ι ν η β α σ ι λ ε ι α των O υ ρ α ν ω ν .