Τόν κόσμον τόν κοροϊδεύετε, ἀλλά τόν Θεόν ὄχι! -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Δέν συμφωνεῖς μέ τήν συμμετοχήν στό ΠΣΕ, οὔτε καί μέ τό Κολυμπάρι (2016), οὔτε μέ τίς συμφωνίες Σαμπεζύ (1990) καί Μπάλαμαντ (1993), οὔτε μέ τήν «ἄρσιν» τοῦ Σχίσματος (1965), οὔτε μέ τήν μνημόνευσιν τοῦ «πάπα» στό Φανάρι, οὔτε μέ τά συλλείτουργα μέ τόν «πάπαν», οὔτε μέ τό κοινόν ποτήριον πού ἐφαρμόζεται τοπικῶς εἰς ἀρκετάς περιπτώσεις (Σῦρος, Ραβέννα, Σικάγο κ.λπ.), οὔτε μέ τίς πανθρησκειακές συμπροσευχές, οὔτε μέ τήν μεταπατερικήν αἵρεσιν, οὔτε μέ τήν νέαν τριαδολογικήν αἵρεσιν τοῦ «πρῶτος ἄνευ ἴσων», οὔτε μέ τόν Σεργιανισμόν τῆς «ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», οὔτε μέ τίς αἱρετικές δηλώσεις καί πράξεις τῶν ψευδεπισκόπων σου, ἀλλά, παρά ταῦτα, κοινωνεῖς μαζί τους!!! Τί εἴδους ἐκκλησιολογία εἶναι αὐτή, νά πιστεύῃ ὁ καθένας ὅ,τι θέλει καί παρά ταῦτα νά εἶσθε ἡνωμένοι διοικητικῶς; Οἱ Προτεστάνται εἶναι πιό συνεπεῖς ἀπό ἐσᾶς, διότι, ὅταν διαπιστώνουν ὅτι ὑπάρχουν διαφορές εἰς τήν πίστιν, τότε χωρίζονται, διό καί εἶναι περί τά 340 «ὁμολογίες»-σχίσματα! Ἐσεῖς πόσα σχίσματα πίστεως ἔχετε, ἀλλά, χάριν τοῦ μισθοῦ τῶν κληρικῶν σας, φαίνεσθε «ἡνωμένοι» (ἐν Διαβόλῳ, ἐννοεῖται); Τόν κόσμον τόν κοροϊδεύετε, ἀλλά τόν Θεόν ὄχι!

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δόθηκε απάντηση.

Πλανάσαι πλάνην αξιολύπητον Δ.Χατζηνικολάου, αν νομίζεις ότι οι Ορθόδοξοι που δεν αποτειχίστηκαν το κάνουν για τον μισθό των κληρικών και είναι ενωμένοι με τον Διάβολο, όπως βλάσφημα και κουτά γράφεις και ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο!!!

Πλανάσαι πλάνην μεγάλην αν νομίζεις ότι στα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα βρίσκεται η σωτηρία!!!

Ούτε στον οικουμενισμό, ούτε στα σχίσματα!!! Αυτό διδάσκουν όλες οι Γραφές, όλοι οι Πατέρες, όλες οι Σύνοδοι!!! Τέλος!

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Καί σέ σένα ἐδόθη ἀπάντησις, ἀλλά παραμένεις ἀμετανόητος Οἰκουμενιστής, κατά τό γνωστόν, «τόν ἀράπην σαπουνίζεις τό σαποῦνι σου χαλᾶς»! Εἶναι λάθος νά σᾶς παίρνουμε στά σοβαρά ἐσᾶς τούς κουκουλλοφόρους ἀερολόγους. Γι' αὐτό, κλείνω μέ μίαν ἐπιπλέον ἐπισήμανσιν: Αὐτά πού γράφω εἰς αὐτήν τήν ἀνάρτησιν ὁδηγοῦν αναποδράστως στό συμπέρασμα ὅτι εἶσαι Οἰκουμενιστής, καθότι αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός: ἡ ἑνότης ἐν τῇ ποικιλίᾳ δογμάτων! Καί πάλι, καλή μετάνοια!

Ανώνυμος είπε...

Και εσένα Δ. Χατζηνικολάου σου ξαναδόθηκε απάντηση.

Να την.

Ορθόδοξος 26 Μαρτίου 2020 - 5:47 π.μ.
Πλανάσαι πλάνην αξιολύπητον και πάλι Δ.Χατζηνικολάου, αν νομίζεις ότι οι Ορθόδοξοι που δεν αποτειχίστηκαν είναι οικουμενιστές!!!
Αερολογίες είναι αυτά που γράφεις και αυτά δεν πρέπει αν παίρνουμε στα σοβαρά!!!
Καλή μετάνοια Δ. Χατζηνικολάου με διώξιμο των πλανών!!!
Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη που σώζει!!! Καλή επιστροφή!!! Τέλος!


Ανώνυμος είπε...

Ορθόδοξος 26 Μαρτίου 2020 - 5:47 π.μ.
Πλανάσαι πλάνην αξιολύπητον και πάλι Δ.Χατζηνικολάου, αν νομίζεις ότι οι Ορθόδοξοι που δεν αποτειχίστηκαν είναι οικουμενιστές!!!
Αερολογίες είναι αυτά που γράφεις και αυτά δεν πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά!!!
Καλή μετάνοια Δ. Χατζηνικολάου με διώξιμο των πλανών!!!
Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη που σώζει!!! Καλή επιστροφή!!! Τέλος!