Εν τω Γεροντικώ γράφονται ταύτα:

Ηρώτησεν ο Αββάς Σισώης τον Αββάν Ωρ, λέγων:
«ειπέ μοι λόγον»· και είπεν αυτώ: «έχεις πίστιν εις εμέ»; 
Και είπε: «ναι»· είπεν ουν αυτώ: «ύπαγε και ο εώρακάς με ποιούντα, ποίησον και συ»· και είπεν αυτώ: «τι ορώ, πάτερ, εις σε»; 
Έφη δε αυτώ ο γέρων: «ότι ο λογισμός μου κατώτερός εστι πάντων ανθρώπων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: