ΟΜΙΛΙΑ Εις την πρώτην του έτους.

Πως οφείλομεν να διάγωμεν κατά το νέον έτος, ίνα ευτυχίαν και επί γης κατά το δυνατόν απολαύσωμεν.                                                                                             

Ηξίωσεν ημάς, αδελφοί, ο ουράνιος Πατήρ ημών, ίνα και πάλιν εισέλθωμεν εις νέον ενιαυτόν· ο κρατών εν ταις χερσίν Αυτού τους χρόνους δια της χαριτοβρύτου Αυτού δεξιάς δωρείται εισέτι εις ημάς την πολυτίμητον και πολυπόθητον της ζωής δωρεάν. Και ιδού εισερχόμεθα εις το νέον έτος πάντες χαίροντες και αλλήλους συγχαίροντες και τα βέλτιστα επευχόμενοι. Κατά το μεσονύκτιον της παρελθούσης νυκτός έληξε το παλαιόν έτος, ήρξατο δε το νέον. Και δη κατά την πρώτην ταύτην ημέραν του νέου έτους πας λογικός σκέπτεται, πως θα διέλθη αυτό, αν ο Θεός εν τη ζωή ταύτη αφήση αυτόν. Ναι, έκαστος δια το αρξάμενον έτος διανοείται νέας επιχειρήσεις, φαντάζεται νέας επικερδείς εργασίας, πλάττει νέα σχέδια προς πλήρωσιν των πόθων και επιθυμιών αυτού. Σπανίως καθ’ όλον το έτος ο νους του ανθρώπου προσηλούται εις το μέλλον τόσον ζωηρός, όσον κατά την πρώτην του έτους. Και προς τι όλαι αυταί αι προσδοκίαι;

Απολυτίκιο Μεγάλου Βασιλείου


 

Τη Α΄ (1η) Ιανουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας του Μεγάλου.

Βασίλειος ο Μέγας εν Αγίοις πατήρ ημών ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ουάλεντος εν έτει τξδ΄ (364) γεννηθείς περί το έτος τκθ΄ (329) εκ πλουσίων και ευγενών γονέων του εκ Πόντου Βασιλείου και της εκ Καισαρείας της Καππαδοκίας Εμμελείας ευσεβών και Ορθοδόξων, οι οποίοι είχον εν όλω τέσσαρας μεν παίδας άρρενας, Βασίλειον τον Μέγαν, Γρηγόριον, Ναυκράτιον και Πέτρον, μίαν δε θυγατέρα, Μακρίναν λεγομένην. Κατ’ αλήθειαν δε εις αυτούς επληρώθη ο λόγος του Δαβίδ, όστις λέγει· «Γενεά ευθέων ευλογηθήσεται»· διότι όχι μόνον ούτος ο Άγιος ήτο ευλογημένος, αλλά και οι άλλοι τέσσαρες αδελφοί θαυμαστοί και σημειοφόροι εγένοντο, διότι ο μεν Πέτρος, ο μικρότερος αδελφός του Αγίου, εγένετο Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας, ο Γρηγόριος, ο τρίτος, εγένετο Μητροπολίτης Νύσσης, ο δε Ναυκράτιος εγένετο Ασκητής και θαυματουργός Άγιος, ησυχάσας εις το όρος της Νητρίας. Η Μακρίνα δε και αυτή ηγίασεν, ευρίσκομεν δε το Συναξάριον αυτής την δεκάτην ενάτην (19) του Ιουλίου μηνός· πάντας όμως τους αδελφούς ο Άγιος ούτος υπερέβαλε και εις την αρετήν και εις την μάθησιν, ως θέλετε ακούσει μετά ταύτα.

Λόγος εις την σεβασμίαν Περιτομήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Κατά τέσσαρας τρόπους δύναται να γίνη η ευεργεσία, ευλογημένοι Χριστιανοί· πρώτον δια χρημάτων, δεύτερον δια του σώματος, τρίτον με τέχνην και τέταρτον με λόγον. Διότι, όταν τις ίδη άλλον άνθρωπον πτωχόν και ενδεή, ο οποίος είναι υστερημένος τροφής ή ενδύματος ή άλλων αναγκαίων πραγμάτων και του δώση χρήματα και τον βοηθήση εις την ανάγκην του, τότε εκείνος λέγεται, ότι προσέφερε την ευεργεσίαν και την βοήθειαν δια χρημάτων. Όταν δε, ας υποθέσωμεν, κινδυνεύη τις άνθρωπος να πνιγή και δράμη άλλος και τον λυτρώση του κινδύνου ή καίεται τινος η οικία και τρέχει άλλος και σβύνει τας φλόγας, ή κτυπώσι τινά και σπεύδει άλλος και τον ελευθερώνει ή οδηγεί τυφλόν εις ευθείαν οδόν ή άλλας τοιαύτας καλωσύνας πράξη, τότε λέγεται, ότι εκείνος ο άνθρωπος δια του σώματός του εποίησε την ευεργεσίαν και την καλωσύνην.

Απολυτίκιον Περιτομής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.


 

Τη Α΄ (1η) του μηνός Ιανουαρίου την κατά σάρκα ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ εορτάζομεν.

Περιτομήν την κατά Σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν σήμερον, αδελφοί, την οποίαν κατεδέχθη να λάβη φιλανθρώπως κατά την προσταγήν του παλαιού Νόμου, ίνα αντί της χειροποιήτου και σαρκικής Περιτομής αντεισάξη εις ημάς την αχειροποίητον και πνευματικήν Περιτομήν, ήτοι το άγιον Βάπτισμα. Ταύτην, την του Κυρίου Περιτομήν, παρελάβομεν ημείς οι Χριστιανοί παρά των Αγίων Πατέρων να πανηγυρίζωμεν κατ’ έτος, ως και την πανηγυρίζομεν, λογιζόμενοι ταύτην ως μίαν των Δεσποτικών εορτών δια τον ημάς τιμήσαντα Κύριον δια μέσου αυτής. Διότι, καθώς ο Κύριος κατεδέχθη δι’ ημάς την ένσαρκον αυτού Αγίαν Γέννησιν και έλαβεν όλα τα άλλα ιδιώματα της ανθρωπίνης φύσεως, όσα ήσαν όλως αδιάβλητα και ακατηγόρητα, τοιουτοτρόπως δεν επησχύνθη ο Πανάγαθος να λάβη και την Περιτομήν. Έλαβε δε ο Κύριος την Περιτομήν δια δύο αίτια· πρώτον μεν, διότι ηθέλησε να εμφράξη τα στόματα των αιρετικών, οίτινες ετόλμησαν να είπωσιν, ότι δεν έλαβεν ο Κύριος σάρκα αληθινήν, αλλά κατά φαντασίαν (οι οποίοι ήσαν ο θεομάχος Μάνης και οι τούτου οπαδοί Μανιχαίοι), διότι πως ήθελε περιτμηθή, εάν δεν ελάμβανε σάρκα αληθινήν; Και δεύτερον, ίνα επιστομίση τους Ιουδαίους, οίτινες κατηγόρουν τον Κύριον, ότι δεν φυλάττει το Σάββατον, και ότι παραβαίνει τον Νόμον, ψευδώς συκοφαντούντες αυτόν, διότι ο Κύριος εφύλαττε τον Νόμον έως και εις αυτήν την Περιτομήν. Δια τούτο λοιπόν μεθ’ ημέρας οκτώ από της εκ Παρθένου Γεννήσεώς του, ηυδόκησεν ο Κύριος να φερθή υπό της Μητρός Του και του Ιωσήφ εις τον διωρισμένον εκείνον τόπον, όπου ήτο συνήθεια να περιτέμνωνται τα βρέφη, ένθα περιετμήθη και έλαβε το γλυκύτατον όνομα Ιησούς, το οποίον εκάλεσεν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ότε ευηγγέλισετην Θεοτόκον, προ του να συλληφθή ο Κύριος εν τη κοιλία της Παρθένου, ως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά δε την Περιτομήν ο Κύριος ευρίσκετο μετά των γονέων του και έζη ανθρωπίνως προκόπτων και αυξάνων, τόσον κατά την ηλικίαν του σώματος, όσον και κατά την σοφίαν και χάριν, εις σωτηρίαν ημών· «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεώ και ανθρώποις» (Λουκ. β:52).  

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΠΕΘΑΝΩ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ.  ΓΙΑΤΙ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟ ΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΠΟΥ ΕΞΑΓΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΣΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ DNA  ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΖΟΜΠΙ ΣΑΝ ΤΙΣ «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ» http://www.freevolition.gr/greece.htm .  

Κάλαντα Ρόδου Πρωτοχρονιάς


 

Νέο ἔπος Σακελλαροπούλου: Ξήλωσε τά «καριοφίλια» τοῦ 1821

ΤΟ ΕΤΟΣ στό ὁποῖο πρόκειται νά εἰσέλθουμε ἐντός τῶν ἑπομένων ἡμερῶν εἶναι τό 2021.

Τό ἔτος κατά τό ὁποῖο συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τήν ἐθνεγερσία. Ἀπό τήν ἡμέρα πού οἱ Ἕλληνες πῆραν τά ὅπλα καί σήκωσαν τά λάβαρα τοῦ ἀγῶνος κατά τοῦ κατακτητοῦ. Καί ἀπό αὐτά τά ὅπλα, ἀπό αὐτά τά λάβαρα, ἡ Ἑλλάς ἀνεγεννήθη. Θά ἔπρεπε νά τά τιμᾶ. Ὀργανώνουμε ἐκδηλώσεις καί δράσεις γιά νά τιμήσουμε τό 1821 καί ἴσως κάποιοι λησμονοῦν πώς δέν ἦταν μόνον τό αἷμα τῶν ἡρώων πού ἐξέθρεψε τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας. Ἦσαν καί τά ὅπλα τῶν ἡρώων. Κάποιος πρέπει νά τό πεῖ αὐτό στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία τά ἀπεμάκρυνε ἀπό τό γραφεῖο της.

Στήν μία φωτογραφία βλέπουμε πίσω ἀπό τόν Πρόεδρο Προκόπιο Παυλόπουλο δύο πιστόλες τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821 νά κοσμοῦν τήν βιβλιοθήκη του. Δέν τίς ἔφερε ὅμως ἐκεῖ ὁ τέως Πρόεδρος. Τίς βρῆκε. Ἀπό τήν ἐποχή πού ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Τσάτσος ἀνέλαβε καθήκοντα Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, οἱ πιστόλες ἦσαν ἐκεῖ. Εἶχαν μεταφερθεῖ τό 1975 ἀπό τό Μουσεῖο τοῦ Ἀγῶνος μέ ἀπόφαση τοῦ τότε Προέδρου καί τῆς συζύγου του Ἰωάννας. Εἶναι παρακαταθήκη τῶν ἀγώνων τοῦ Ἔθνους. Κειμήλια ζώσης ἱστορίας. Στήν δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε πώς ἡ Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου τά ἀπεμάκρυνε. Τά ἀντικατέστησε μέ κάποια ἄχαρα καί ἀνούσια διακοσμητικά. Ἔκανε κάτι πού οὐδείς Πρόεδρος εἶχε πρίν ἀπό αὐτήν διανοηθεῖ. 

---------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό φοβερώτερον ἔγινε σήμερα στήν «Δοξολογίαν», ὅπου ἡ κυρία αὐτή ἠρνήθη νά κάμῃ τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καί νά προσκυνήσῃ τό ἱερόν Εὐαγγέλιον πού κρατοῦσε ὁ Ἱερώνυμος. Ἔκαμε ἁπλῶς μίαν ὑπόκλισιν! Εἰς τήν Ἁγιοτόκον Ἑλλάδα, οἱ Σιωνισταί (=Σατανισταί) ἔχουν ἐγκαταστήσει ΠΡΟΔΟΤΑΣ καί ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς «ἡγέτας», οἱ ὁποῖοι φροντίζουν ὥστε οἱ μέν ἀρνηταί τῆς ψευτιᾶς καί τῆς ἀπάτης νά φυλακίζωνται καί νά πληρώνουν βαριά πρόστιμα, οἱ δέ ἀρνηταί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδος νά λαμβάνουν μεγάλα ἀξιώματα!!! Τόση εἶναι ἡ διαστροφή πού ἔχουν ἐπιβάλει, ὥστε νά δύναται νά χαρακτηρισθῇ ὡς «Ἐφηρμοσμένος Σατανισμός», ἤτοι Σατανισμός ἐν τῇ πράξει. Δέν γνωρίζω ἄν καί στήν θεωρίαν εἶναι Σατανισταί, δηλαδή ἄν κάμνουν σατανιστικάς τελετάς πρός λατρείαν τοῦ Διαβόλου, ὅπως κάμνουν οἱ Μασσῶνοι.

Ὁ νέος Εὐστάθιος Μοσχοβίτης --- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

 

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ἐπειδή ἔχετε γίνει κοινωνοί τῆς διαμάχης μου μέ τόν ἀδελφόν Εὐστάθιον Μοσχοβίτην, αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένος νά σᾶς ἐνημερώσω διά τήν ἀλλαγήν τῆς στάσεώς του καί γιά τήν ὡς ἐκ τούτου συμφιλίωσίν μου μαζί του. Μετά τήν χθεσινήν ἀνάρτησιν τοῦ Μαρίνου, ἰδού τό μήνυμα πού μοῦ ἔστειλε σήμερα καί ἡ ἀπάντησίς μου:

«Κύριε Δημήτριε Χατζηνικολάου, εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της Μητέρας σας, να την κατατάξει ανάμεσα στους αγίους, να απαλύνει τον πόνο σας και θα προσεύχομαι όπως για την δική μου μητέρα, όλους του συγγενείς μου και όλους τους ορθόδοξους και ζητώ συγγνώμη για διαμάχες του παρελθόντος (ότι και να μου πείτε θα το καταλάβω…). Το έμαθα από το διαδίκτυο που είδα δημοσιευμένη την όμορφη παράκληση να προσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής της.

 Με αγάπη Χριστού,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr  , www.freevolition.gr»


Καί ἡ ἀπάντησίς μου:

Ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Εὐστάθιε, σ' εὐχαριστῶ θερμῶς γιά τίς εὐχές σου. Εὔχομαι κι ἐγώ ὁ Κύριος ν' ἀναπαύσῃ τήν μητέρα σου καί νά τήν κατατάξῃ μεταξύ τῶν Ἁγίων.

 Μέ ἐξέπληξες πολύ εὐχάριστα, ἀδελφέ, μέ τήν ἐκ διαμέτρου ἀλλαγήν τῆς στάσεώς σου ἀπέναντί μου. Γιά μένα, αὐτό ἀποτελεῖ ἀπόδειξιν ὅτι ὁ Κύριος ἐνήργησε γι' αὐτό καί ἄρα εἶσαι ἀληθής μαθητής Του. Δέν θά πῶ τίποτε ἄλλο. Ὅλα συγχωρεμένα καί ξεχασμένα. Ἀπό σήμερα θά διαβάζω καί τά μηνύματά σου, τά ὁποῖα μέχρι τώρα εἶχα κανονίσει νά πηγαίνουν στά ἀνεπιθύμητα. 

 Σοῦ εὔχομαι ὑγείαν, φώτισιν παρά Κυρίου, καλόν ἀγῶνα καί καλόν Παράδεισον

 Ἐν ἀγάπῃ καί Ἀληθείᾳ

Δ. Χατζηνικολάου

---------------------------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ο Παράδεισος είναι πάντα καλός, δεν υπάρχει κακός Παράδεισος. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την μητέρα του κ. Χατζηνικολάου και να την τοποθετήσει σύντομα στον Παράδεισο. Δεν έχει σημασία το ημερολόγιο που ακολουθούσε, νέο ή παλαιό, αλλά η πίστη της. Τώρα οι Αυστραλοί γιορτάζουν τον Άγιο Βασίλειο (εκεί τώρα είναι 5:30π.μ.), ενώ εμείς θα τον γιορτάσουμε αύριο(σε 9 ώρες). Δεν γιορτάζουν οι Ορθόδοξοι μαζί την ίδια ημέρα (ο Καναδάς θα γιορτάσει τον Άγιο Βασίλειο σε 20 ώρες και σε διαφορετική ημέρα από την Αυστραλία (εκεί θα είναι ημέρα Σάββατο και η ώρα μια τα μεσάνυχτα).
Η Ευαγγελία έζησε 90 χρόνια περίπου και την χάρηκε αρκετά ο Δημήτριος. Η μητέρα μου χάρηκε τον πατέρα της μόνο 11 χρόνια (τον σκότωσαν οι κομμουνιστές γιατί ήταν Χριστιανός και δεν τους ακολούθησε).
Καλη χρονιά σε όλους.

Αν περισσεύει κάποιος κόμπος στο κομποσκοίνι...

 

Υπέρ Αναπαύσεως της αδελφής Ευαγγελίας, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του αδελφού Δημητρίου Χατζηνικολάου, που έχω την τιμή να είμαστε στα ίδια χαρακώματα τής Πίστεως.


Ο Πανάγαθος Θεός ας αναπαύει την ψυχή της, και ας στερεώνει όλους όσους μένουμε πίσω στην κοιλάδα τού κλαυθμώνος...

Δημοσιεύτηκε  από τον χρήστη 

ΕΤΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ --- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

᾿Από τίς εὐχές, πού ἀφειδώλευτα ἀκούγονται τίς μέρες τίς γιορτινές, ξεχωρίζω αὐτήν, πού ποθεῖ καί εὔχεται νά ᾿ναι τό νέο ἔτος εἰρηνικό. Δικαιολογοῦν, νομίζω, τήν ἐπιλογή ὄχι μόνον οἱ πρόσφατες συγκυρίες καί τά ἐπεισόδια, πού ἀναστάτωσαν καί πάλι τήν πρωτεύουσα, τήν συμπρωτεύουσα καί ἄλλες πόλεις τῆς Πατρίδας μας, ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ πόθος, πού ἀπό παλιά φωλιάζει στοῦ καθενός τήν καρδιά· νά ζοῦμε εἰρηνικά. Εἶναι ὁ πόθος, πού ὤθησε τούς Ρωμαίους νά ἀλλάξουν τήν παράδοσή τους καί νά μή λογαριάζουν ὡς πρῶτο μήνα τοῦ ἔτους τόν Μάρτιο, πού τούς θύμιζε τόν θεό τοῦ πολέμου Mars, ἀλλά τόν ᾿Ιανουάριο. Αὐτός παίρνει τό ὄνομά του ἀπό τόν εἰδωλολατρικό θεό ᾿Ιανό, τόν προστάτη τῶν μετακινήσεων καί συναλλαγῶν, πού ἀπαιτοῦν καί προϋποθέτουν ἕνα κλίμα εἰρηνικό. ᾿Αποτυπωμένη καί στό ἡμερολόγιο ἡ λαχτάρα γιά εἰρήνη γίνεται ἀκόμη πιό τραγική καί ὀδυνηρή, καθώς ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια ὁ ναός τοῦ ᾿Ιανοῦ, πού ἄνοιγε σέ περιόδους πολέμου, δέν ἔκλεισε ποτέ. Ποτέ δέν σταμάτησαν οἱ πόλεμοι ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κατ᾿ ἐπανάληψη αἱματοκυλίσθηκε ἡ ἀνθρωπότητα. ῾Εκατόμβες ἀτέλειωτες ἀπαρτίζουν οἱ ἀνθρώπινες ζωές, πού βίαια τερματίσθηκαν, οἱ ἄλκιμοι νέοι πού χάθηκαν πάνω στόν ἀνθό τους. ᾿Απέραντες καί ἀπύθμενες λίμνες τά δάκρυα τῶν γονιῶν, πού εἶδαν τά σπλάχνα τους νεκρά, τῶν χηρῶν καί τῶν ὀρφανῶν, τῶν ἐκτοπισμένων, τῶν προσφύγων, πού ἀνέστιοι, ἄσιτοι, γυμνοί λιτανεύουν στόν κόσμο τά πικρά δῶρα τοῦ πολέμου· τήν φτώχεια, τήν ἐξαχρείωση, τήν ταλαιπωρία τους.

Η θεά Επιστήμη καί ο ιός αυτής --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 


Θά κουράσω τόν αναγνώστη μέ εκτενή σχόλια γιά ένα σημαντικό (ή ασήμαντο) θέμα : Τήν νέα τεχνολογία μέ τά γενετικώς τροποποιημένα εμβόλια τής ... θεάς Επιστήμης καί τόν ιό αυτής. Τό εμβόλιο κόβιντ-19 είναι εδώ. 

 - Petros Komodromos Το απαράδεκτο είναι ότι πληρώνονται αδρά (και στην Ελλάδα και στην Κύπρο) αυτοί οι φρενοβλαβεις ψυχοανωμαλοι με τα χρυσοπαρδαλα φορεματάκια αντί των οφειλομενων ζουρλομανδυων και έχουν και λόγο στην παιδεία των παιδιών μας 

- Miltiadis Sarakinos Petros Komodromos Σίχαμα 

- John Mallidis Petros Komodromos έ, όχι και φρενοβλαβείς! Πανέξυπνοι είναι! Δουλεύουν τον κοσμάκη με δεισιδαιμονίες και μαγικά, πληρώνονται από το κράτος και από τα "τυχερά". Αλλά ο κοσμάκης τα θέλει! Βολεύεται στην "πίστη" και την "ελπίδα". Και αν βαρέθηκαν αυτό το μοντέλλο των γενιάδων και των χρυσοποίκιλτων αμφίων, συνεχίζουν αν αγοράζουν "πνευματικές υπηρεσίες" από βουδιστές, γιόκγι, βραχμάνους, pranic healers, μέντιουμς, αγιουβερδιστές, και το κάθε διαφορετικό μοντέλο της μεγαλύτερης απάτης της ανθρωπότητας: την θρησκεία, τον "πνευματικό κόσμο".Ξυπνάτε ζώα! Σας δουλεύουν! 

- Miltiadis Sarakinos John Mallidis Δε θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. 

- Kyprianos Christodoulides Αυτό σού λέει τίποτα ;

 https://catalog.coriell.org/0/Sections/Search/Sample_Detail.aspx?Ref=AG05965-D&fbclid=IwAR2wyMgdtdlhz57JnujdNFbli4wxLq0pcKkR51DCVrOdpm4ZpBsp8YPNUAQ .. 

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


 

Γιάννης ὁ Εὐλογημένος! -- Φώτη Κόντογλου

O Ἅγιος Βασίλης, σὰν περάσανε τὰ Χριστούγεννα, πῆρε τὸ ραβδί του καὶ γύρισε σ᾿ ὅλα τὰ χωριά, νὰ δεῖ ποιὸς θὰ τόνε γιορτάσει μὲ καθαρὴ καρδιά. Πέρασε ἀπὸ λογιῶν-λογιῶν πολιτεῖες κι ἀπὸ κεφαλοχώρια, μὰ σ᾿ ὅποια πόρτα κι ἂν χτύπησε δὲν τ᾿ ἀνοίξανε, ἐπειδὴ τὸν πήρανε γιὰ διακονιάρη. Κ᾿ ἔφευγε πικραμένος, γιατὶ ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, μὰ ἔνοιωθε τὸ πόσο θὰ πονοῦσε ἡ καρδιὰ κανενὸς φτωχοῦ ἀπὸ τὴν ἀπονιὰ ποὺ τοῦ δείξανε κεῖνοι οἱ ἄνθρωποι.

Μιὰ μέρα ἔφευγε ἀπὸ ἕνα τέτοιο ἄσπλαχνο χωριό, καὶ πέρασε ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο, κ᾿ εἶδε τὰ κιβούρια πὼς ἤτανε ρημαγμένα, οἱ ταφόπετρες σπασμένες κι ἀναποδογυρισμένες, καὶ τὰ νιόσκαφτα μνήματα εἴτανε σκαλισμένα ἀπὸ τὰ τσακάλια. Σὰν ἅγιος ποὺ εἴτανε ἄκουσε πὼς μιλούσανε οἱ πεθαμένοι καὶ λέγανε: «Τὸν καιρὸ ποὺ εἴμαστε στὸν ἀπάνω κόσμο, δουλέψαμε, βασανιστήκαμε, κι ἀφήσαμε πίσω μας παιδιὰ κ᾿ ἐγγόνια νὰ μᾶς ἀνάβουνε κανένα κερί, νὰ μᾶς καίγουνε λίγο λιβάνι μὰ δὲν βλέπουμε τίποτα, μήτε παπᾶ στὸ κεφάλι μας νὰ μᾶς διαβάσει παραστάσιμο, μήτε κόλλυβα, παρὰ σὰν νὰ μὴν ἀφήσαμε πίσω μας κανέναν». Κι ὁ ἅγιος Βασίλης πάλι στενοχωρήθηκε κ᾿ εἶπε: «Τοῦτοι οἱ χωριάτες οὔτε σὲ ζωντανὸ δὲ δίνουνε βοήθεια, οὔτε σὲ πεθαμένον», καὶ βγῆκε ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο, καὶ περπατοῦσε ὁλομόναχος μέσα στὰ παγωμένα χιόνια.

Παραμονὴ τῆς πρωτοχρονιᾶς ἔφταξε σὲ κάτι χωριὰ ποὺ εἴτανε τὰ πιὸ φτωχὰ ἀνάμεσα στὰ φτωχοχώρια, στὰ μέρη τῆς Ἑλλάδας. Ὁ παγωμένος ἀγέρας βογκοῦσε ἀνάμεσα στὰ χαμόδεντρα καὶ στὰ βράχια, ψυχὴ ζωντανὴ δὲν φαινότανε, νύχτα πίσσα! Εἶδε μπροστά του μιὰ ραχούλα, κι ἀπὸ κάτω της εἴτανε μιὰ στρούγκα τρυπωμένη. Ὁ ἅγιος Βασίλης μπῆκε στὴ στάνη καὶ χτύπησε μὲ τὸ ραβδί του τὴν πόρτα τῆς καλύβας καὶ φώναξε:

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ


 

Tη ΛΑ΄ (31η) Δεκεμβρίου, Ο Όσιος ΓΕΛΑΣΙΟΣ εν ειρήνη τελειούται.

Καταχωρίζομεν ενταύθα το κατόρθωμα, το οποίον εποίησεν ο Αββάς ούτος Γελάσιος, ως δηλωτικόν της άκρας προσπαθείας του και το οποίον αναφέρει ο «Ευεργετινός». Είναι δε τούτο το εξής: Ο Όσιος ούτος είχεν εν βιβλίον περιέχον την Παλαιάν και την Καινήν Διαθήκην, το οποίον είχεν εναποθέσει εις την Εκκλησίαν δια να το αναγινώσκουν οι αδελφοί, είχε δε τούτο αξίαν 18 νομισμάτων. Τούτο αδελφός τις ξένος έκλεψεν, ο δε Όσιος Γελάσιος, αν και ηννόησε τον κλέπτην, δεν τον εκυνήγησεν. Ο δε κλέψας επήγεν εις την πόλιν και εζήτει να το πωλήση 16 νομίσματα. Εκείνος όμως ο οποίος ήθελε να το αγοράση, το επήρε δια να το εξετάση, κατά συγκυρίαν δε επήγε και το έδειξεν εις τον ίδιον Αββάν Γελάσιον ζητών να τον πληροφορήση περί της αξίας αυτού.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ -- Γράφει ἡ κ. Δάφνη Βαρβιτσιώτη, ῾ Ιστορικὸς

Ἕνας ὁρατός κίνδυνος διὰ τὴν Κοινωνίαν

Προκειμένου νά ἑδραιώσουν τήν Νέα Τάξη τους καί ἐπί τῶν δυναμικῶν καί ἀνεπτυγμένων, ἀλλά «ἀνυπότακτων», δυτικῶν κοινωνιῶν, οἱ δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἐξαπέλυσαν ἐναντίον τους ἕναν ἀόρατο πόλεμο. ῾Ο πόλεμος αὐτός διεξάγεται εἰρηνικά, καί σέ δύο μέτωπα: τό ἀναπτυξιακό καί τό πνευματικό. ῾Η Οἰκονομική ῾ Υποδούλωσις τῶν Δυτικῶν Κοινωνιῶν: Γιά νά καταστρέψουν τήν ἀναπτυξιακή δυναμική τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν, οἱ δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως χρησιμοποιοῦν δύο μεθοδεύσεις. ᾽Από τήν μιά —μέ πρόσχημα την «ἰσόρροπη ἀνάπτυξη» τοῦ πλανήτη—, ἀποσύρουν ἀπό αὐτές τό μεγάλο ὑπερεθνικό κεφάλαιο, τό ὁποῖο στρέφουν πρός τίς ὑπό ἀνάπτυξιν περιοχές (᾽Αφρική, Κίνα, Βραζιλία, ᾽Ινδία καί Ν᾽ Ανατολική ᾽Ασία), ὅπου ὑπάρχει ἄφθονο φθηνό ἐργατικό δυναμικό, ἀπόλυτα ἐξαθλιωμένο καί χωρίς ἀπαιτήσεις γιά δικαιώματα καί ἐλευθερία. ᾽Εκμεταλλευόμενες —ὡς ἄλλη, σύγχρονη, νομενκλατούρα— τούς ἀνθρώπους αὐτούς, οἱ δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἐγκαθιδρύουν στίς περιοχές αὐτές —ἐν τοῖς πράγμασι— μιά ἄτυπη παραλλαγή τοῦ κομμουνιστικοῦ «Παράδεισου τοῦ ᾽Εργάτη». ᾽Από τήν ἄλλη, ἐξαθλιώνουν σταδιακά τίς οἰκονομίες τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν, ἐπιβάλλοντας καί σʼ αὐτές, διʼ εἰρηνικῶν μέσων, συνθῆκες ἄτυπου ἐφαρμοσμένου κομμουνισμοῦ: ἤτοι, μεταφέρουν πόρους τους πρός χῶρες τοῦ ἀποκαλούμενου Τρίτου Κόσμου (βάσει πολιτικῶν «ἀλληλεγγύης» τῆς Ε.Ε, ἤ μέ φιλανθρωπικούς ἐράνους)· ἐπιβάλλουν ἐξοντωτική φορολόγηση στήν ἰδιοκτησία καί τίς κληρονομιές· προκαλοῦν καταρρεύσεις κρατικῶν οἰκονομιῶν, χρηματιστηρίων, τραπεζῶν, ἀσφαλιστικῶν καί συνταξιοδοτικῶν φορέων καί ἐγχωρίων βιομηχανιῶν· ἐπιβάλλουν μείωση μισθῶν, αὔξηση τιμῶν, ἀνεργία κ.ο.κ.·  τέλος, εὐνοοῦν τήν λαθρομετανάστευση.

Η «Εκκλησία» της Σερβίας εμφανίζει πλέον την πλήρη παράδοσή της στην αίρεση του Οικουμενισμού.

Οι οικουμενιστές της Σερβίας, ακολουθώντας τις μεθόδους παλαιών αιρετικών, συνεργάζονται και με τις πολιτικές εξουσίες για την επίτευξη του κοινού στόχου τής εξουδετέρωσης των αγωνιστών Ορθοδόξων κληρικών. Θύματα τού ανηλεούς διωγμού των Σέρβων οικουμενιστών ήταν ο μακαριστός Επίσκοπος Ράσκας, Πριζρένης, Κοσσόβου και Μετοχίων Αρτέμιος τον οποίον είχαν καθαιρέσει, καθώς και κληρικοί και μοναχοί που παραμένουν συνεχιστές του έργου του. Αυτή ήταν επί πολλά έτη η επιθυμία των Αλβανών του Κοσσόβου αλλά και των Σέρβων οικουμενιστών. Οι πρώτοι αντιμετώπιζαν τον μακαριστό Αρτέμιο ως ισχυρό εμπόδιο στα σχέδιά τους, οι οικουμενιστές τον έβλεπαν ως εμπόδιο στην «αγαπητική» υποταγή τους στον Πάπα και την Ευρώπη. Η Σερβική Εκκλησία διώκεται ένδοθεν. Τα πνευματικά τέκνα τού μεγάλου αντιπαπικού και αντιοικουμενιστή  Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς  τη μια μέρα αναγνωρίζουν επισήμως την αγιότητα του Γέροντός τους και την επομένη καθαιρούν  τον πνευματικό τους αδελφό Αρτέμιο, το μόνο συνεχιστή της διδασκαλίας του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς !  Η Σερβική εκκλησία μετατρέπεται σε οικουμενιστικό θέατρο του παραλόγου. Πολλοί Σέρβοι Επίσκοποι και κληρικοί  λησμόνησαν τα βάσανα που πέρασε η πατρίδα τους και τώρα τρέχουν στις αγκάλες του Πατερούλη τους Πάπα του πραγματικού ενόχου των συμφορών τους!...

O πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος : Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ! ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ   ΧΩΡΙΣ ...ΠΟΛΕΜΟ!

 _______Τα στίφη των μεταναστών, που στην ολότητά τους είναι Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, στην πραγματικότητα αποτελούν κρυφούς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! Τα σχέδια των παραγόντων της Παγκοσμιοποίησης έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό, ένα σχέδιο, που αποβλέπει στον αποχαρακτηρισμό της Ελλάδος ως κοιτίδος της Ορθοδοξίας! Θέλετε αποδείξεις; 

  1. Ποιός οργανώνει και ποιός πληρώνει τα πλοιάρια μέ τά οποία μεταφέρονται τα πλήθη των μεταναστών; 
  2. Ποιός επιλέγει τα πρόσωπα; 
  3. Γιατί η Ελληνική Κυβέρνησις τους εξασφαλίζει κατοικίαν δωρεάν;
  4. Ποιός καταβάλλει σε κάθε μετανάστη ένα μηνιαίο βοήθημα 300 ή 400 €; Κάποια ημέρα ένας μετανάστης εισέπραξε από την Τράπεζαν ως μηνιαίον επίδομα για όλη την οικογένειά το ποσόν των 1.800 € !!!! 
  5. Γιατί στα Νοσοκομεία οι μετανάστες έχουν προτεραιότητα  στην παραχώρηση της νοσηλευτικής  κλίνης;

 _________Τελικά εμείς είμαστε οι «ξένοι» στον τόπο μας!!! Στα παγκάκια ξενυχτάνε μερικοί  Έλληνες πτωχοί και άποροι αδελφοί μας! Γι' αυτούς η Ελληνική Πολιτεία ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ! Έτσι, λοιπόν, οι μετανάστες προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος! Ακόμη και Ναό τους κτίσαμε εκεί κάτω στο Βοτανικό!

_______Η Ελλάδα, λοιπόν, με σταθερά βήματα κατακτάται! Έπειτα από μερικά χρόνια το Μουσουλμανικό στοιχείο θα πλεονάζει και θα κυριαρχεί στην ταλαίπωρη Ελλάδας μας. Γι'αυτό άλλωστε  με την δικαιολογία του Κορωνοϊού ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ! Πλήν όμως στα Τζαμιά των Μουσουλμάνων δεν ακούσαμε να επιβάλουν τα ίδια αυστηρά μέτρα! 

_______Στην συνέχεια σας παραθέτω ένα καταληκτικό δημοσίευμα! Οι ξένες Δυνάμεις ετοιμάζουν στρατιές μεταναστών, καί μάλιστα τζιχαντιστών, δηλ. επικινδύνων, για να ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! 

_______ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ! Η ΕΛΛΑΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ, ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ! 

«Είπον και ελάλησα!» Εάν θέλετε, ξυπνείστε από τον λήθαργο!

+ O πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

ΕΝΩ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ --- Αθωνικά Άνθη

Εάν ήρχετο ο άγγελος φύλαξ της Ελλάδος εφέτος, αφού περιώδευεν όλας τας πόλεις και τα χωρία μας, ο άγγελος εκείνος που εγνώρισεν όλας τας φάσεις του εκκλησιαστικού και εθνικού μας βίου εις όλας τας εποχάς, τι τάχα θα μας έλεγε; Τι θα έβλεπε, τι εντυπώσεις θα απεκόμιζεν από την Ελλάδα των αρχών του θεία χάριτι ανατέλλοντος 1968;…  Θα ήτο ικανοποιημένος από την ελληνικήν κοινωνίαν, από τους βαπτισθέντας εις το όνομα του Χριστού Ορθοδόξους Χριστιανούς; Ή θα εκάλυπτε με τας πτέρυγάς του το άγιον πρόσωπόν Του από εντροπήν ή λύπην ή απελπισίαν;…  Θα έβλεπεν ήθη χριστιανικά, ορθόδοξα, αγιότητα ζωής, πίστιν θερμήν, έργα πίστεως; Θα ήκουε λόγους «άλατι ηρτυμένους», θα έβλεπεν ενδιαφέροντα πνευματικά, πόθους ουρανίους, θα ανέπνεεν εις ατμόσφαιραν σεμνότητος; Ή θα ευρίσκετο προ απελπιστικού θεάματος, ευρυτάτης αποχαλινώσεως της ηθικής ζωής, προ αδιαφορίας δια την πέραν του κόσμου τούτου ζωήν, προ ελλείψεως ιστορικής ευθύνης, ενώπιον λήθης της υψηλής ελληνοχριστιανικής παραδόσεώς μας;…  Με άλλους λόγους, εάν ήρχετο εις την ηγιασμένην και ιστορικώς κατάφορτον από δάφνας Ελλάδα μας, «ο υιός του ανθρώπου θα εύρισκε την πίστιν»; Ή, τουλάχιστον, εάν δεν δυνάμεθα να παρουσιάσωμεν πίστιν, ως Έθνος, θα ηδυνάμεθα να επιδείξωμεν κάποιαν παρασκευήν, εγγυωμένην την συνέχειαν των ελληνορθοδόξων παραδόσεών μας, επί των οποίων να στηρίξωμεν την καλλιέργειαν του θείου άνθους της ορθοδόξου πνευματικής μας πολιτείας και ζωής;….

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ


 

Τη Λ΄ (30η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος ΓΕΔΕΩΝ του Νέου.

Γεδεών ο νεοφανής αστήρ του νοητού στερεώματος και νέος Οσιομάρτυς κατήγετο από το χωρίον Κάπουρνα της επαρχίας της Δημητριάδος, κείμενον πλησίον της Μακρυνίτσας, κωμοπόλεως της ιδίας Δημητριάδος, γεννηθείς από γονείς ευσεβείς και Ορθοδόξους. Και ο μεν πατήρ του ωνομάζετο Αυγερινός, η δε μήτηρ του Κυράτζα, είχε δε και άλλους τρεις αδελφούς κατά σάρκα και τέσσαρας αδελφάς, αλλ΄ αυτός ήτο ο πρωτότοκος των άλλων, ονομαζόμενος Νικόλαος. Επειδή δε ο πατήρ του Αγίου περιέπεσεν εις δυστυχίαν λόγω της βαρείας φορολογίας, και δεν ηδύνατο να εξοικονομήση τα προς το ζην αναγκαία εις την πατρίδα του Κάπουρνα, αναχωρήσας εκείθεν κατώκησεν εις εν χωρίον ονομαζόμενον Γιερμή με όλην την οικογένειάν του, φέρων ομού και τον Άγιον, δώδεκα χρόνων ηλικίαν έχοντα τότε.

Η «προσφορά» των παπικών στην Κύπρο γράφτηκε με το αίμα των Ορθοδόξων

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διακηρύσσει ότι η Παπική παρασυναγωγή είναι αδελφή Εκκλησία, ενώ για τον Πάπα λέγει ότι είναι ο Προκαθήμενος της αδελφής Εκκλησίας και είναι κανονικός Επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Ρώμης  (Εκκλ. Πρακτορείον «amen”  2/6/2010).

(σ.σ. Ο δε «αγωνιστής» Μητρ. Μόρφου κοινωνεί μαζί του!…) 

Το 1192 πάτησε το πόδι του στην Κύπρο το ανάλγητο παπικό τάγμα των Ναϊτών. Το Πάσχα του ίδιου έτους κατέσφαξαν, εντός του Ορθοδόξου Ι. Ναού της Παναγίας της Λευκωσίας, τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες, που κατέφυγαν εκεί για να σωθούν. Οι διάδοχοι των Ναϊτών, Λουϊζιάνοι, έμειναν στην Κύπρο 300 χρόνια, διώκοντας σκληρότατα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επί των ημερών τους πλημμύρησε η Κύπρος από μοναχούς παπικών ταγμάτων, κατήργησαν δεκατέσσερις Ορθόδοξες Επισκοπές, περιορίζοντάς τες σε τέσσερις και τις έθεσαν υπό την δικαιοδοσία τους. Το 1260 ο πάπας Αλέξανδρος απαγόρευσε την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Παράλληλα, οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι έπρεπε να δίνουν όρκο πίστης στον Πάπα, ενώ οι ορθόδοξοι ιερείς χειροτονούνταν με έγκριση των παπικών. Το 1231 δεκατρείς μοναχοί της Καντάρας αρνήθηκαν να υποταγούν στον πάπα και φυλακίστηκαν για τρία έτη. Ο ένας εξ αυτών κοιμήθηκε στη φυλακή, εξ αιτίας των άθλιων συνθηκών. Οι παπικοί έσειραν κατόπιν το λείψανό του στις πλατείες της Λευκωσίας και στο τέλος το έκαψαν. Τους άλλους δώδεκα πατέρες τούς έδεσαν σε μουλάρια, που τα άφησαν νε τρέξουν στην κοίτη του ποταμού Πεδιαίου. Τα σώματά τους ξεσχίστηκαν και κατόπιν τα έκαψαν σε πλατεία της Λευκωσίας. Τέλος, τα ανακάτεψαν με οστά ζώων για να μη τα λάβουν οι Ορθόδοξοι.
------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἄν καί τά φρικιαστικά αὐτά γεγονότα, τά ὁποῖα ἔλαβον χώραν εἰς τήν αἱματοβαμμένην Κύπρον, εἶναι εὐρέως γνωστά, ὅπως εἶναι βεβαίως καί ἄλλα ἐπίσης φοβερά ἐγκλήματα τῶν παπιστῶν, πού ἔλαβον χώραν εἰς ἄλλας περιοχάς (π.χ. εἰς τήν Σερβίαν τοῦ 1941-1942 ἀπό τούς Οὐστάτσι), ἐν τούτοις οἱ ΒΡΩΜΕΡΟΙ Οἰκουμενισταί, προβάλλοντες τήν (ἐν Διαβόλῳ) «ἀγάπην» (διάβαζε «ἀπάτην»), ἔχουν ἑνωθῆ μέ τούς παπιστάς (7-12-1965), παρά τό γεγονός ὅτι οἱ τελευταῖοι οὐδέποτε μετενόησαν γιά τίς αἱρέσεις των, οἱ ὁποῖες καταργοῦν πλήρως τό Εὐαγγέλιον, τούς Ἀποστόλους, τούς Ἁγίους καί Αὐτόν τόν Χριστόν! (Δοσίθεος Ἱεροσολύμων). Ὁ ἐν γνώσει κοινωνῶν μετ' αὐτῶν εἶναι Οὐνίτης καί δέν σώζεται.

«ΟΣΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΥΗ ΚΙΑΓΙΑ!


 

Τι σημαίνει σήμερα να είσαι Έλληνας -- Μαρία Μαντουβάλου - αν. καθηγήτρια φιλοσοφικής σχολής Παν/μιου Αθηνών.


 

Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος : "ΚΑΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΝΑ ΤΡΟΧΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑ"

Η ρίζα του κακού είναι οι επίσκοποι και οι ποιμένες και οι γεροντάδες και οι πνευματικοί , αυτή είναι η ρίζα του κακού .

 https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2020/12/blog-post_288.html

------------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ καί σεβαστέ μοι π. Παΐσιε, συμφωνῶ ἀπολύτως μαζί σας ὅτι πρέπει νά προσευχώμεθα ὥστε ὁ Θεός νά στείλῃ τόν Προφήτην Ἠλίαν γιά νά καθαρίσῃ τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τούς συγχρόνους ἱερεῖς τοῦ Βάαλ. Ἐπιτρέψατέ μοι νά προσθέσω, ὡστόσον, ὅτι καλόν θά ἦτο νά καθαρίσῃ καί τούς νεοταξίτας πολιτικούς κ.ἄ. γιά νά ξεβρωμίσῃ ὁ τόπος.

Περί εμβολίου κόβιντ-19 -- Toυ ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Προλογικό σημείωμα 

 Η φωτογραφία που βλέπετε δημοσιεύθηκε σέ τοίχο, μέ τό όνομα στό άνω τμήμα τής φωτό. Τό σχόλιο, τώρα, που διαβάζετε, γράφτηκε από κάτω. Αλλά οι ελεγκτές τής επί τοίχων δημόσιας πληροφορίας φέησμπουκ, μέ τό αναφερόμενο όνομα, απέρριψαν τό σχόλιο ως σπάμ. Διότι, ως γνωστόν, οι άνωθεν εντολές που εκτελούν τά όργανα τών δημοσίων πληροφοριών, όπως είναι οι τοίχοι (όνομα καί πράγμα) φέησμπουκ, έχουν πάρει τήν εντολή νά αποκλείουν κάθε σχόλιο, που δρά αρνητικά στόν σχεδιασμό τού παγκόσμιου εμβολιασμού, μέ πειραματόζωο τόν άνθρωπο. Τέλος, στέλνω τό άρθρο αυτό στό φιλόξενο ιστολόγιο (blog) τής ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΦΩΝΗΣ, μέ σκοπό νά παρακάμψω τήν λογοκρισία τού φέησμπουκ. Διότι τό δικό μου blog είναι αποκλεισμένο από τούς λογοκριτές τοίχων φέησμπουκ. Τό δικό μου μυαλό καί άλλων, δέν κολλάει σέ τοίχους τύπου φέησμπουκ. Τέτοια μυαλά έχουν οι λογοκριτές, αλλά καί ο κύριος κάτοχος αυτού τού τοίχου, καί τέτοια μυαλά θέλουν. 

Αξίζουν συγχαρητήρια στήν δεύτερη (κάτω) φωτογραφία, επειδή αποπατεί - αποφεύγω νά γράψω τήν γνωστή λαϊκή λέξη - αυτούς που έφτιαξαν τό εμβόλιο, αφού προηγουμένως μετάλλαξαν τόν ιό. Έβαλαν, δηλαδή, τό δακτυλάκι τους. Τό είπε καί ο Γάλλος βραβευμένος Νομπελίστας Λούκ Μοντανιέ, αλλά μασημένα. Δέν είπε ότι καί ο ιός HIV, ήταν εργαστηριακό προϊόν, διότι άν τό έλεγε, δέν θά έπαιρνε τό Νόμπελ, δέν θά τόν ήξερε κανείς. 

 Άν τώρα μου πεί ένας άσχετος ; «Μά, καί η ισπανική γρίπη, που θέρισε εκατομμύρια Ευρωπαίων, μεταλλαγμένος ιός γρίπης δέν ήταν ;», τού απαντώ ότι : Τό 1918 μιλούσαν γιά ιό καί ιούς, δέν υπήρχε όμως ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, γιά νά δείς πώς είναι ο ιός καί η χημική του σύσταση. Αυτά τά μάθαμε μετά τό 1960, όταν, αργότερα πλέον, είχαμε φτιάξει τό ηλεκτρονικό υπέρ μικροσκόπιο. Τότε, τό 1918, ήταν ίσως ένας ιός (*), μπορεί όμως νά ήταν καί ένα λίαν μικροσκοπικό μικρόβιο, που δέν τό "έπιαναν" τά τότε μικροσκόπια. Δέν υπήρχαν άλλωστε καί οι κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι χρωστικής, πρός εντοπισμό, που θά τό έδειχναν. Υποθετικά, ευνόητο, τά ανωτέρω περί ισπανικής γρίπης τού 1918. Λοιπόν, αλλού τό παραμύθι τής μετάλλαξης, που αποτελεί τήν νέα κολυμβήθρα τού Σιλωάμ, ώστε νά θεραπεύονται οι βρομιές τών σύγχρονων ερευνητών. Ερευνητών που χρηματοδοτούνται από Ιδρύματα τύπου Μπίλ Γκέητς καί άλλων. 

(*) αιμόφιλος γρίπης, βλέπε σύνδεσμο http://respi-gam.net/node/4626

https://kyprianoscy.blogspot.com/

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Τὴν ἕνωση μὲ τὸν Παπισμὸ κρύβει τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα -- Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Οὐάσιγκτον, Βατικανὸ καὶ Φανάρι ἐργάζονται πυρετωδῶς στὸ ρυθμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης

 Μετὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Ἅγιο Ὄρος, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διχάζει ἐξ ἀφορμῆς τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐφαρμόζοντας κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς τῆς Οὐάσιγκτον καὶ δὴ τοῦ λεγομένου βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους ἀλλὰ καὶ τοῦ Βατικανοῦ!

Ἡ παράλογη ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου νὰ μνημονεύσει τὸν ἀχειροτόνητο σχισματικὸ καὶ λίαν ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας «Ἀρχιεπίσκοπο» Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν κατὰ παραγγελία τῆς Οὐάσιγκτον ἀντικανονικὴ Αὐτοκεφαλία τῆς ψευδο-ἐκκλησίας του προκάλεσε μείζονα προβλήματα καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἐπέφερε διχασμό.

"Άναρχος Θεός" -- Βυζαντινά Κάλαντα από τις αδελφές της Ι. Μ. Παναγίας Παρηγορήτισσας του Κεμπέκ, Καναδά


 

ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ -- Του Φώτη Κόντογλου

Σκέψεις για την αφηρημένη τέχνη

Οι φιλοσοφίες δεν μ’ αρέσουν, μήτε οι διάφορες θεωρίες, που από τέτοιες γεννοβόλησε και γεννοβολά ο αιώνας μας, ως που μας σάστισε. Αλλά είναι τόσα τα παράξενα κι ακατανόητα που βλέπουμε κι ακούμε στις μέρες μας, που, άθελά σου, σε κάνουνε ν’ ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις. Κι αν κρατάς και πένα και γράφεις για διάφορα ζητήματα, όπως κάνω εγώ, οι άλλοι περιμένουν να φωτισθούν από σένα, ακόμα και σε ζητήματα που δεν τα γνωρίζεις, και περιμένουνε τη γνώμη σου σαν να είσαι κανένα μαντείο της Δωδώνης. Το θέμα που καταπιάνουμαι να γράψω σήμερα με συντομία είναι η «μοντέρνα τέχνη», ή καλύτερα, η «αφηρημένη τέχνη», και πολλοί αναγνώστες έχουνε την ιδέα πως δεν είναι ξένο για μένα, αφού είμαι «πνευματικός άνθρωπος», και μάλιστα ζωγράφος. Ωστόσο, στ’ αληθινά, βρίσκουμαι πολύ μακριά απ’ αυτή την τέχνη, σε άλλη ήπειρο, ή καλύτερα, σε άλλο άστρο.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΑΤΑΙ - ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΟΝ - ΜΕΓΑΛΥΝΟΝ
 

Τη ΚΘ’ (29η) Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων ΝΗΠΙΩΝ των υπό Ηρώδου αναιρεθέντων, χιλιάδων όντων δεκατεσσάρων.

Τα Άγια ταύτα Νήπια εθανατώθηκαν υπό του Ηρώδου, ότε ούτος διεπίστωσεν ότι τον ενέπαιξαν οι Μάγοι, εις τους οποίους παρήγγειλε να επιστρέψωσι και να του αναγγείλωσι τα περί του γεννηθέντος Βασιλέως, τον οποίον εμήνυεν εις αυτούς ο Αστήρ, τον οποίον ηκολούθουν, ίνα και αυτός υπάγη να τον προσκυνήση. Επειδή λοιπόν οι Μάγοι δεν επέστρεψαν εις τον Ηρώδην, καθώς προσέταξεν αυτούς ο Άγγελος, αλλά δι’ άλλης οδού επανήλθον εις την χώραν των, τότε βλέπων ο Ηρώδης ότι ενεπαίχθη υπό των Μάγων, ωργίσθη και επικράνθη πολύ. Όθεν ενθυμούμενος εκείνο το οποίον είπον οι Μάγοι, ότι δηλαδή ο Αστήρ εφάνη προ χρόνου ολιγωτέρου των δύο ετών, έστειλε τους στρατιώτας του και εφόνευσαν όλα τα εν τη Βηθλεέμ βρέφη, όσα δηλαδή ήσαν ηλικίας κατωτέρας των δύο ετών, νομίζων ο μάταιος, ότι εάν θανατώση άπαντα τα βρέφη, ομού με τα άλλα θέλει θανατωθή βεβαίως και εκείνος, ο οποίος μέλλει να βασιλεύση, και επομένως δεν θέλει τον επιβουλευθή. Εις μάτην όμως εμόχθησεν ο ανόητος, αγνοών, ότι ο άνθρωπος ουδέποτε δύναται να εμποδίση την βουλήν του Θεού. Όθεν εις μεν τα Νήπια επροξένησε την Βασιλείαν των ουρανών, εις εαυτόν δε εγένετο ο άθλιος πρόξενος της αιωνίου κολάσεως. 

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Η ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τό Φανάριον καί ἡ ἀντίστοιχος τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου τῶν Νεοημερολογιτῶν εἰς τό Βατικανόν μέ τάς συμπροσευχάς καί τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀντηλλάγησαν, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ οἰκουμενιστική πορεία τῶν ἡγετῶν τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ ἐπιταχύνεται. Οἱ ῞Αγιοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν ὅτι ὁ μόνος τρόπος ἀντιδράσεως πρέπει νά εἶναι ἡ διακοπή τοῦ μνημοσύνου τοῦ ὀνόματός των καί ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία μετ᾿ αὐτῶν. Μόνον μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐνδέχεται να συνετισθοῦν καί νά ἀλλάξουν πορείαν. Ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης ῾Ηλιόπουλος εἰς πρόσφατον ὁμιλίαν του ἀνέφερε σχετικά παραδείγματα ἀπό τήν ἱστορίαν τῆς ᾿Εκκλησίας. Ὅταν οἱ ῞Αγιοι Πατέρες συναντοῦσαν κληρικό πού δέν ὀρθοτομοῦσε τόν λόγο τῆς ἀληθείας, ἦταν δηλαδή αἱρετικός, δέν συμπροσεύχονταν καί δέν συλλειτουργοῦσαν μαζί του, ἔπαυαν δέ νά ἀναφέρουν το ὄνομά του στίς ἱερές ἀκολουθίες (διακοπή μνημοσύνου) ἄν ἦταν ποιμένας τους. Στή συνέχεια θά ἀναφέρω ἀπό τήν ἱστορία τῆς ᾿Εκκλησίας μερικά περιστατικά διακοπῆς μνημοσύνου, Πατριαρχῶν Κων/πόλεως κυρίως, ἀπό κορυφαίους πατέρες τῆς ἐκκλησίας, πού ἔκαναν μάλιστα πρό Συνοδικῆς ἀποφάσεως, μερικές δέ φορές μετά ἀπό αἱρετικές ψευδοσυνόδους. Μέ ἀπόφαση τῆς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ Συνόδου 379, ἐστάλη στήν Κων/πολη, πρός ἐνίσχυση τῶν ἐκεῖ Ορθοδόξων, ὁ ῞Αγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζινός. ῞Οταν ἔφτασε στή Βασιλεύουσα ὁ ῞Αγιος Γρηγόριος δεν μνημόνευε τόν Πατριάρχη Δημόφιλο, καθότι ἀρειανός. ῞Οταν μετά δύο χρόνια συνῆλθε ἡ Β´ Οἰκουμενική Σύνοδος (381), ὄχι μόνο δέν ἐτιμώρησε τόν ῞Αγιο Γρηγόριο, ἀλλά καί τόν ἐξέλεξε πρόεδρο τῆς Συνόδου.  

Σε γράμμα, που έστειλε ο Αθηναγόρας το 1968 στον πάπα Παύλο Στ΄, για τη γιορτή των Χριστουγέννων, γράφει: -- Του Αθαν. Σακαρέλλου, Θεολόγου

Το αποκαλυπτικό «ντοκουμέντο», το οποίο είναι σχεδόν άγνωστο στους Ορθοδόξους, είναι η ομολογία του ίδιου του Αθηναγόρα, ότι μνημονεύει τον αιρετικό πάπα, τόσο στην αγία Πρόθεση, κατά την Προσκομιδή των αγίων Δώρων, όσο και στο άγιο Θυσιαστήριο.

Σε γράμμα, που έστειλε ο Αθηναγόρας το 1968 στον πάπα Παύλο Στ΄, για τη γιορτή των Χριστουγέννων, γράφει:

«Εν τη κοινωνία ταύτη (της αγάπης του Χριστού) ιερουργούντες μετά της χορείας των περί ημάς Ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων, μνησθησόμεθα από των διπτύχων της καρδίας ημών του τιμίου ονόματός Σου. αδελφέ, Αγιώτατε της Πρεσβυτέρας Ρώμης Επίσκοπε, ενώπιον της αγίας αναφοράς αυτού τούτου του τιμίου Σώματος και αυτού τούτου του τιμίου αίματος του Σωτήρος εν τη θεία του Αγιωτάτου προκατόχου ημών, Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και ερούμεν τη αγία ημέρα των Χριστουγέννων ενώπιον του αγίου θυσιαστηρίου και λέγομεν σοι: της Αρχιερωσύνης σου μνησθείη Κύριος ο Θεός, πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων» !!!

γ. Η ομολογία αυτή του Αθηναγόρα είναι όντως φοβερή! Ομολογεί τη μνημόνευση στην αγία Πρόθεση και στο άγιο Θυσιαστήριο του ονόματος του αιρετικού πάπα! Αυτό σημαίνει αδιαμφισβήτητα ότι θεωρούσε τον εαυτό του ενωμένο με τον πάπα! Σημαίνει ότι ο Αθηναγόρας θεωρούσε ότι έγινε η ΄Ενωση των Εκκλησιών!

Είναι δυνατόν να έγινε η Ένωση των Εκκλησιών, επειδή ο Αθηναγόρας μνημόνευε τον πάπα;

Ασφαλώς, ναι!

-----------------------------

Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων:

Ἐπίσης, τό 1969 ὁ τότε προκαθήμενος τῆς ΡΟΕΔ Φιλάρετος ἔγραψε, μεταξύ ἄλλων, καί τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά πρός τόν «ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς» Ἰάκωβον:

"We protest against the "Ecumenical Doxology" and against the inclusion in the Diptychs by His All Holiness Athenagoras of the name of the Pope of Rome and of "all the confessions of the East and West," which was announced in His Holiness' Christmas Message. This inclusion in the Diptychs has always been testimony that a certain person is recognized as Orthodox. If the Fifth Ecumenical Council ordered the name of Theodore of Mopsuestia stricken from the Diptychs when his teaching was found unorthodox, then how can any Patriarch or Bishop now include in the Diptychs those who do not even nominally belong to the Orthodox Church, and who, on the contrary, continue to proclaim doctrines inconsistent with her dogmas? You are uniting with the heterodox not in truth but in indifference to it."

Εξωμότες της Δημοκρατίας

Η δυσπιστία των πολιτών ως προς την αξιοπιστία των εμβολίων δεν ανάγεται σε μία θεωρία συνωμοσιολογίας αλλά εκπηγάζει από την αποτυχία της στάσεως της κυβερνήσεως να πείσει ουσιαστικά την κοινή γνώμη περί του ανιδιοτελούς ενδιαφέροντος της προς την προάσπιση αμιγώς της υγείας των πολιτών.

Είναι πρόδηλο όταν διώκεται απηνώς ο εκφράζων διάφορη γνώμη περί του ιού και ακολούθως στιγματίζεται ως αντιφρονών, ή όταν οι εκάστοτε πληττόμενες επαγγελματικές ομάδες, δεν ενισχύονται οικονομικά, καίτοι τίθεται σε αναστολή, ένεκεν της υγειονομικής κρίσης, η απρόσκοπτη άσκηση της δραστηριότητας τους, αντιλαμβάνεστε, ότι λίαν ευλόγως και απολύτως θεμιτώς, οι πολίτες διατηρούν ρητές επιφυλάξεις περί των αγαθών προθέσεων της Πολιτείας.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΘΕΝ ......ΕΟΡΤΗ! ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΒΑΣ. ΚΙΚΙΛΙΑ -- Tου π. Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβροσίου

«Οι μισούντες Σιών αισχύνθητε από του Κυρίου.  Ως χόρτος γαρ πυρί έσεσθε απεξηραμένοι»!!!

 ______Τα πολύ σκληρά αυτά λόγια, αγαπητοί μου Αδελφοί, είναι λόγια της χριστιανικής υμνωδίας! Είναι λόγια, τα οποία ψάλλονται κατά  ακολουθία του όρθρου το πρωΐ της εορτής  των Χριστουγέν-νων! Αναφέρονται στους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι μισούν και μάχονται την Εκκλησίαν! Ιδού η ερμηνεία τους: 
 
 «'Οσοι έχετε μίσος για την Σιών, θα ντροπιασθείτε  από τον Κύριον, διότι ως χορτάρι από την φωτιά θα αποξεραθείτε»! 
(βλ. Αναβαθμοί, Αντίφωνον α΄- Όρθρος των Χριστουγέννων).  

_______Θα με ρωτήσετε μερικοί εκ των αναγνωστών μου: πώς και γιατί σήμερα θυμήθηκα τα λόγια αυτά;  Και απαντώ: Αφορμή, μου έδωσαν τα λόγια του Υπουργού της παρούσης δήθεν συντηρητικής Κυβερνήσεως Μητσοτάκη κ. Βασ. Κικίλια, μιάς Κυβερνήσεως, η οποία ξεπέρασε τους διωγμούς εναντίον της Πίστεώς μας των Κυβερνήσεων των άλλοτε Μπολσεβίκων και των Κομμουνιστών!!!!
------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀποκαλυπτικόν ἄρθρον! Ὡς «ἐκλεκτός» τῆς Μασσωνίας ὁ Κικίλιας, ἐξεστόμισε τήν ὡς ἄνω βλασφημίαν, προκειμένου νά ἰσχυροποιήσῃ τήν θέσιν του εἰς τό πολιτικόν σύστημα τῆς χώρας, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ Σατανισταί!

Εὐστοχώτατος ὁ ὑπό τοῦ κ. Ἀμβροσίου χαρακτηρισμός τῆς «κυβερνήσεως» (διάβαζε «τσίρκου») ὡς «δῆθεν συντηρητικῆς»! Μέ αὐτό τό προσωπεῖον ἐξαπατοῦν οἱ τῆς «ΝΔ» τούς ψηφοφόρους των, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, εἶναι Ὀρθόδοξοι καί Πατριῶται, ἀλλά «ἐνημερώνονται» ἀπό τά συστημικά ΜΜΕ (=Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ ἤ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως).

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ τῶν εὐσεβῶν καί ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ποτέ δέν ἔλειψαν ἀπό τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Πάντα ὑπῆρχαν –καί ὑπάρχουν– οἱ ἀντίθετοι, οἱ κοσμικοί και ἀντίχριστοι, πού μέ τή δύναμη τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἤθελαν να περιορίσουν τή δράση τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Στήν ἐποχή μας διαθέτουν καί πολλά ἄλλα μέσα γιά τό σκοπό τους. Κυρίως χρησιμοποιοῦν τή συκοφαντία καί τό διασυρμό μέσῳ τῶν ἐντύπων και τῆς τηλεόρασης. Ὑπερασπιζόμενοι μάλιστα καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὑποκριτικά καί δόλια, δέν ἀναγνωρίζουν στούς εὐσεβεῖς κανένα δικαίωμα! Ὁ παραλογισμός σέ ὅλο τό μεγαλεῖο του. Ὅμως ὑπάρχουν καί ἄλλοι διῶκτες, πού συχνά βρίσκονται στο χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι χειρότεροι ἀπό τούς κοσμικούς. Αὐτοί ἐμφανίζονται ὡς γνήσιοι ἐκφραστές τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ καί δημιουργοῦν πολλά προβλήματα. Εἶναι ἐπιθετικοί, ἀμετανόητοι, ἀκούραστοι στό ὀλέθριο ἔργο τους καί ἀδίστακτοι. Στόχος τους κυρίως εἶναι οἱ ὁμολογητές τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, γιατί αὐτοί ἀποκαλύπτουν τίς αἱρετικές τους διδασκαλίες καί τό σχέδιό τους γιά τήν ἅλωση τῆς Ἐκκλησίας, το ὁποῖο μέ πολλή προσοχή ἔχουν καταστρώσει.

Θεόπνευστο και ελπιδοφόρο το επίτοκο έτος 2021 -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η εν απαδρομή χρονιά το έτος 2020 ευρίσκεται προ του τέλους νομοτελειακά, εν προκειμένω η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής εις το να απαριθμήσουμε, μοιρολατρικά τι συνέβη αυτό το έτος, εις την μετάβαση του οποίου βαίνουμε αφεύκτως.

Η παρέλευση του χρόνου είναι αδυσώπητη και ημείς ως κτιστά όντα του Θεού, φθειρόμεθα με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, αποτελώντας μέρος του χρόνου, του σύμπαντος και του κόσμου, μέχρι την ανέκκλητο μετάβασή μας προς την αιωνιότητα.

Ἔργον θείας Χάριτος καὶ ἐλευθερίας -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στή χριστιανική πνευματική ζωή, κάθε πρόοδος καί κάθε ἐπιτυχία εἶναι καρπός καί προϊόν δύο παραγόντων, τῆς θείας Χάριτος καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Τί ἔχεις ὅ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δέ καί ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;» (Α΄ Κορ. Δ΄7). Ἐάν κάθε χάρισμα πνευματικό καί «πᾶν δώρημα τέλειον» προσφέρεται ἀπό τήν πηγή τῆς ἀγαθότητας καί τῆς ἀγάπης, τόν Κύριο, πολύ περισσότερο τό μέγα θαῦμα τῆς ἀναγέννησης καί ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Στό διάλογο τοῦ Νικόδημου μέ τόν Ἰησοῦ, πού ἀποτελεῖ διαμάντι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Νικόδημος ἄκουσε ἀπ᾽ τό χρυσό στόμα τοῦ Θεανθρώπου, τόν περίφημο καί πνευματικότατο λόγο γιά τήν προσωπική ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου: «Ἀμήν, ἀμήν λέγω σοι, ἐάν μή τις γεννηθῆ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». Κι ἐπειδή δέν τό πολυκατάλαβε, τοῦ τό διευκρίνισε, λέγοντας: «Ἀμήν, ἀμήν λέγω σοι, ἐάν μή τις γεννηθῆ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰω. Γ΄ 3,5). Ἡ ἀναγέννηση, σάν ἔργο δικαίωσης καί σωτηρίας, δέ γίνεται μαγικά ἤ ἀποκρυφιστικά, ἤ καί μηχανιστικά, ἀλλ᾽ εἶναι ἔργο τῆς θείας Χάριτος μέ τή σύμπραξη τῆς ἐλεύθερης συγκατάθεσης καί βούλησης τοῦ ἀνθρώπου.

ΔΡΟΣΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ -- Του Φώτη Κόντογλου

Στην καλοσύνη και την αγιότητα

Τούτος ο κόσμος είναι ανάποδος.

Τούτος ο κόσμος είναι ανάποδος. Όπως και να κάνεις, δεν τον ευχαριστείς. Ούτε στον ήλιο τον βρίσκεις, ούτε στον ίσκιο. Ο κάθε ένας λέγει το κοντό του και το μακρύ τους. Για ό,τι ενθουσιάζεται ο ένας, για ίδιο στενοχωριέται ο άλλος. Άλλη φορά μπορεί οι άνθρωποι να μην ήτανε όλοι σύμφωνοι, μα για τους πιο πολλούς το καλό ήτανε καλό και το κακό, κακό. Τώρα ο καθένας έχει σηκώσει μια παντιέρα και κάνει τον καπετάν Έναν. Πολύς κόσμος διαβάζει με ευχαρίστηση αυτά που γράφω. Δεν είναι σπουδαία πράγματα, μόνο που τα λέω ίσια κι απλά όπως τα αισθάνουμαι, και δεν θέλω να είμαι ψεύτης στον εαυτό μου και στους άλλους. Αυτό μπορεί να το κάνει ο κάθε ένας. Μα οι πιο πολλοί μποδίζονται από τιποτένια πράγματα: ο ένας θέλει να φαίνεται πιο «βαθυστόχαστος» από ό,τι είναι, ο άλλος θέλει να φαίνεται μοντέρνος, να μην τον πάρουνε για χωριάτη, ο άλλος φοβάται μην τον πάρουνε για «αφελή», για όχι «σοβαρόν» άνθρωπο, ο άλλος δεν θέλει να δυσαρεστήσει κάποιον, έτερος κολακεύει τις γυναίκες και κάνει τον «ιππότη» μιλώντας με ψεύτικη ευγένεια κ.λ.π. Όσοι είναι ίσιοι και απλοί, δεν έχουνε καμμιά σκοτούρα.

Η κοινωνική φύση της ασκητικής ησυχίας. -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Πανεπ. Αθηνών

Είναι αλήθεια ότι η σκληρή θέση του ασκητού μπροστά στην ανθρώπινη συντυχία προκαλεί μια ποικιλία αντιφατικών και «αναπληρωματικών» αντιδράσεων μέσα στον ψυχικό κόσμο του τεχνολογικού ανθρώπου της εποχής μας!

Και πρώτα-πρώτα ο σύγχρονος άνθρωπος, που καταδικάζει αδυσώπητα τη σκληρή αυτή ασκητική θέση, ενδέχεται να βιώσει μια συγκλονιστική έκπληξη, εάν θα επιχειρούσε να αναλύσει τη δική του κοινωνικότητα. Γιατί, όπως μας αποκαλύπτει η ψυχολογία, ό,τι πολεμά κανείς έντονα, ό,τι απορρίπτει επίμονα, έχει μια εξάρτηση από το βαθύτερο εσωτερικό του κόσμο. Η επιθετικότης, σαν ψυχαναγκαστική λειτουργία, επιβεβαιώνει την προσκόλληση του ανθρώπου σ’ αυτό κατά του οποίου επιτίθεται. Έτσι όσο αποκρουστική φαίνεται στα μάτια του σύγχρονου ανθρώπου η σκληρή μοναξιά του ασκητικού βιώματος, τόσο περισσότερο προδίδεται μια κάποια βαθύτερη σχέση του με τη μοναξιά αυτή. Γι’ αυτό θα ερωτούσε κανείς μήπως άραγε, όταν καταδικάζει ο σύγχρονος άνθρωπος την ασκητική ησυχία, καταδικάζει την προσωπική του μόνωση που κρύβει ασυνείδητα μέσα στο απύθμενο βάθος της ατομικής του υποστάσεως; Η ψυχολογική λειτουργία της απωθήσεως και της προβολής ασυνειδήτων ψυχικών περιεχομένων μπορεί να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο να ξεκαθαρίσει τις συγκεχυμένες καταστάσεις που κλείνει μέσα του.

Orthodox Christmas Canon, 9th Ode


 

Τη ΚΗ΄ (28η) Δεκεμβρίου, ο Όσιος ΣΙΜΩΝ ο Μυροβλύτης, ο κτίτωρ της εν τω Άθω Ιεράς Μονής Σιμωνοπέτρας, εν ειρήνη τελειούται.

Σίμων ο Όσιος Πατήρ ημών πατρίδα ή γονείς ή αδελφούς επί γης ποίους είχε δεν γνωρίζομεν. Εις ουρανούς δε πάντως πατρίδα μεν έχει την πόλιν του Θεού, την χώραν των Αγγέλων, την άνω Ιερουσαλήμ, Πατέρα τον Θεόν, μητέρα δε την Αγίαν Εκκλησίαν, πρότερον μεν την Αγωνιζομένην (την επί γης), εις ην και ανεγεννήθη, νυν δε την εν ουρανώ Θριαμβεύουσαν, την υπό του Αποστόλου καλουμένην «των Πρωτοτόκων» (Εβρ. ιβ: 23), της οποίας υιός γενόμενος έχει επομένως και αδελφούς όλους τους Αγγέλους και Μάρτυρας και Οσίους. Είχε δε και παιδαγωγόν και τέκνα, παιδαγωγόν μεν την Κυρίαν Θεοτόκον, τέκνα δε τους μαθητάς του, οίτινες καλώς τα θεία του ίχνη ηκολούθησαν και κατά πάντα τον άξιον τούτον Πατέρα των και διδάσκαλον εμιμήθησαν. Με όλον δε ότι ούτε η περιφάνεια της πατρίδος ούτε η των προγόνων ευγένεια έχει να ωφελήση ημάς τίποτε εις την σωτηρίαν της ψυχής μας, εν τούτοις φαίνεται ότι και η επίγειος του Οσίου τούτου πατρίς και οι χοϊκοί του γονείς τε και συγγενείς λαμπροί τινες και έντιμοι υπήρξαν, επειδή, καθώς λέγει ο Θεολόγος Γρηγόριος, «των μεγάλων ανθρώπων πόρρωθεν προκαταβάλλονται αι αρχαί».

A CONFESSION OF FAITH Against Ecumenism

From a Convention of Orthodox Clergymen and Monks

Greece, April 2009

Those of us who by the Grace of God have been raised with the dogmas of piety and who follow in everything the One, Holy, Catholic and Apostolic Church, believe that:

The sole path to salvation of mankind[1] is the faith in the Holy Trinity, the work and the teaching of our Lord Jesus Christ, and their continuance within His Body, the Holy Church. Christ is the only true Light;[2] there are no other lights to illuminate us, nor any other names that can save us: "Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved."[3] All other beliefs, all religions that ignore and do not confess Christ "having come in the flesh,"[4] are human creations and works of the evil one,[5] which do not lead to the true knowledge of God and rebirth through divine Baptism, but instead, mislead men and lead them to perdition. As Christians who believe in the Holy Trinity, we do not have the same God as any of the religions, nor with the so-called monotheistic religions, Judaism and Mohammedanism, which do not believe in the Holy Trinity.

For two thousand years, the one Church which Christ founded and the Holy Spirit has guided has remained stable and unshakeable in the salvific Truth that was taught by Christ, delivered by the Holy Apostles and preserved by the Holy Fathers. She did not buckle under the cruel persecutions by the Judeans initially or by idolaters later, during the first three centuries. She has brought forth a host of martyrs and emerged victorious, thus proving Her divine origin. As Saint John the Chrysostom beautifully expressed it: "Nothing is stronger than the Church... if you fight against a man, you either conquer or are conquered; but if you fight against the Church, it is not possible for you to win, for God is the strongest of all."[6]

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης :

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ στήν πλειονότητά τους δέν γνωρίζουν πολλά γιά τήν πνευματική ζωή. Περιορίζουν τά ἐνδιαφέροντά τους μόνο στήν τυπική ἐκτέλεση ὁρισμένων καθηκόντων και στήν τήρηση μερικῶν ἐντολῶν. Πέρα ἀπό αὐτά τίποτα ἄλλο. Ἀγνοοῦν τό μεγάλο πλοῦτο τῆς κατά Θεόν μυστικῆς ζωῆς. Και ὅσοι ἔτυχε νά ἀκούσουν κάτι σχετικό, δέν ἔδωσαν πολλή σημασία, γιατί ἦταν ἀπασχολημένοι μέ τίς βιοτικές μέριμνες. Βέβαια, ὑπάρχουν καί μερικοί, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν καθῆκον τους νά προχωρήσουν καί πιό πέρα καί νά βιώσουν τή μοναδική γλυκύτητα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Χρειάζεται ὅμως μία προϋπόθεση: Ὁ προσωπικός ἀγώνας κατά τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας. Ἡ πρόοδος στήν πνευματική ζωή ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἀγώνα, πού κάνει ὁ καθένας.

Χαρούμενα Χριστούγεννα -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Γιορτή της χαράς τα Χριστούγεννα και ο καθένας νιώθει την ανάγκη να εξασφαλίσει γύρω του μία ατμόσφαιρα χαράς, στην οικογένεια, στο εργασιακό περιβάλλον, στη συντροφιά, στο χώρο του. Οι φωτεινές γιρλάντες στους δρόμους, στις βιτρίνες και στα παράθυρα των σπιτιών, τα φωτοστόλιστα δεντράκια, οι στημένες φάτνες με τους προσκυνητές βοσκούς και μάγους, ακόμη κάποιες αγορές, ευκαιρίες τουρισμού στο εξωτερικό και διασκέδασης, επισκέψεις, ευχές, δωράκια, όλα αποτελούν προσπάθειες για την εισαγωγή μας σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. «Εξάλλου», λέμε, «το απαιτούν οι μέρες». Και όμως – ποιος δεν το γνωρίζει; - αυτές τις μέρες της χαράς, πάρα πολλοί συνάθρωποί μας γεύονται σκληρότερη τη θλίψη, τον πόνο, τη μοναξιά, την απογοήτευση. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια και οι ακόρεστες ανάγκες, πραγματικές ή πλασματικές, που περισσεύουν στις γιορτές. Δεν είναι η φτώχια, η ανεργία, η κακομοιριά, που σωρεύεται στην κοινωνία μας. Δεν είναι πάντοτε η έλλειψη υλικών αγαθών. Αυτό που κυρίως λείπει είναι η αγάπη και η ειρήνη του Θεού απ΄ τις καρδιές μας.

ΠΟΤΕ ΗΛΘΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΗ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ; -- Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης

Στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀπό τήν «Πρός Γαλάτας» ἐπιστολή τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου ἐπισημαίνεται ὅτι, ὅταν ἦλθε ὁ κατάλληλος καιρός, ὅταν συμπληρώθηκε ὁ χρόνος, ἔστειλε ὁ Θεός στή γῆ τόν Υἱόν Του, πού γεννήθηκε ἀπό γυναῖκα, τήν ῾Υπεραγία Θεοτόκο, καί ἔζησε μέσα στίς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, γιά νά ἐξαγοράσει ὅσους βρίσκονταν ὑπό τήν δουλεία τοῦ Νόμου καί γιά νά πάρουμε τήν θεία υἱοθεσία: «῞Οτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν»1.

 

1. ῾Η παιδαγωγία ᾿Ιουδαίων καί ᾿Εθνικῶν

Στή συνάφεια τοῦ κειμένου ἡ ἔλευση τοῦ χρόνου τῆς ἐνανθρωπήσεως σχετίζεται μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ παιδαγωγίας διά τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ὁ ὁποῖος ἐλειτούργησε ὡς κηδεμών, ὡς ἐπίτροπος, ὡς νηπιαγωγός τῶν εἰς νηπιακή πνευματική κατάσταση εὑρισκομένων ᾿Ιουδαίων. Δέν ἦσαν ἀκόμη ὥριμοι οἱ ᾿Ιουδαῖοι γιά νά μετάσχουν ὡς κληρονόμοι στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἦσαν νήπιοι· γι᾿ αὐτό ὁ Θεός τούς ἔθεσε χρόνο, προθεσμία διαπαιδαγωγήσεως, μέχρις ὅτου ἔλθει ὁ χρόνος νά λάβουν τήν κληρονομία: