Τη ΚΖ΄ (27η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του Δεκαπολίτου.

Προκόπιος ο Όσιος Πατήρ ημών ήτο κατά τους χρόνους του Ισαύρου Λέοντος Γ΄ του Εικονομάχου, του εν έτει ψιζ΄ -  ψμα΄ (717 – 741) βασιλεύσαντος. Και πρώτον μεν, γενόμενος Μοναχός, διήλθε πάσαν άσκησιν με ακρίβειαν, και εκαθάρισε πλήρως τον εαυτόν του από παντός πάθους και πάσης κηλίδος, ύστερον δε ήλεγξεν ανδρείως τους αιρετικούς εκείνους, οι οποίοι ηθέτουν την σάρκωσιν του Θεού Λόγου, ως μη προσκυνούντες την του Χριστού ένσωμον Εικόνα. Όθεν όχι μόνον εβεβαίωσε την αλήθειαν της Ορθοδοξίας, δια λόγων, αλλά και δια πολλών κακοπαθειών και θλίψεων. Εκ τούτων λοιπόν εφάνη μέγας Ομολογητής της Ορθοδόξου Πίστεως και αληθείας, πολλά δε θαύματα ποιήσας, και πολλούς δια της ενθέου διδασκαλίας αυτού ωφελήσας, προς Κύριον εξεδήμησε.

Ειρήνη Μαρούπα: Πριν λίγη ώρα κατέθεσα την ακόλουθη επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα διαδραματιζόμενα στην Χίο και την Λέσβο μας με τα ΜΑΤ να επιτίθενται στον ελληνικό λαό.

Ο κ. Εισαγγελέας υποσχέθηκε ότι τάχιστα θα γίνουν οι εκ μέρους της εισαγγελίας ενέργειες καθώς τα γεγονότα αυτά τον κινητοποιούν ιδιαιτέρως.


ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ κκ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΡΟΥΠΑ

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου,

Μετ’ εκπλήξεως πληροφορήθηκα την αποστολή και άφιξη στα ελληνικά νησιά μας της Λέσβου και της Χίου περισσότερων από 20 διμοιρίες ΜΑΤ συνολικά, οι οποίες προορίζονται να αντιπαρατεθούν με τον εξοπλισμό και τον οπλισμό τους σωματικά, απέναντι σε άοπλους Έλληνες πολίτες….

Έλληνες εναντίον του ελληνικού λαού!
------------------------------------------
Σχόλιον Δημητρίου Χατζηνικολάου:
Ἀξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια στήν ἄξια Ἑλληνίδα Κα Εἰρήνη Μαρούπα. Ποῦ εἶναι ὁ ὑπόλοιπος νομικός κόσμος τῆς Ἑλλάδος; Γιατί δέν ὑποβάλλουν μήνυσιν δι' Ἐσχάτην Προδοσίαν κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα κ.ἄ. γιά τήν μή φύλαξιν τῶν Συνόρων τῆς χώρας;

Προκάτ, οι Κερκόπορτες της Προδοσίας

Στις 13 Φεβρουαρίου 2020 το Ευρωπαϊκό δικαστήριο αποφάσισε ότι όποιος εισέρχεται σε χώρες της συνθήκης Σένγκεν εκτός των επισήμων εισόδων των χωρών αυτών θεωρείται παράνομος και η χώρα εισόδου έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει και να τον απελάσει ακόμη και εάν εκ των πραγμάτων δικαιούται άσυλο χάνοντας το δικαίωμα του εξ αιτίας της παρανομίας του. Οι αιτούντες άσυλο μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα προξενεία των χωρών Σένγκεν στην χώρα τους ή στην χώρα που ευρίσκονται και εφόσον λάβουν την έγκριση μπορούν να εισέλθουν από νόμιμη πύλη και μόνο.
Αυτά τα αναφέρουμε για να τελειώσει το παραμύθι ότι τάχα είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε όποιον παρανόμως εισέρχεται στην χώρα με το πρόσχημα της αίτησης ασύλου και ότι είμαστε επιπλέον υποχρεωμένοι να του προσφέρουμε μία άνετη ζωή μέχρι την έγκριση του αιτήματος ασύλου το οποίο μόνο μία μικρή μειονότητα εξ αυτών το δικαιούνται. Οι υπόλοιποι είναι αλλόθρησκοι εισβολείς μη αφομοιώσιμοι στην ελληνική κοινωνία, καθοδηγούμενοι από τους θρησκευτικούς τους ηγέτες, υπεράριθμοι πέραν των ορίων της φιλανθρωπίας αλλά κυρίως λόγω του μεγέθους του πληθυσμού της χώρας τον οποίον μισούν και φιλοδοξούν να υποκαταστήσουν.
--------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐξαιρετικόν ἄρθρον τοῦ ἀγαπητοῦ Καθηγητοῦ Ἠλία Σταμπολιάδη! Ἐάν ἡ «κυβέρνησις» ἦτο Ἑλληνική, θά ἄκουγε τά σοφά αὐτά λόγια καί θά ἔκλεινε πάραυτα τά σύνορα! Ἀντί αὐτοῦ, ὅμως, ἡ «κυβέρνησις» δωσιλόγων στέλνει τά ΜΑΤ καί ρίχνει ληγμένα (ἀπό τό 1981!!!) χημικά ἐναντίον τοῦ λαοῦ πού παλεύει ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν!!! Τόσον ΒΡΩΜΕΡΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ἔχει ὑπάρξει κάπου κάποτε εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος; Δέν νομίζω! Τσίπρας καί Μητσοτάκης ἀγωνίζονται ποῖος ἐκ τῶν δύο θ' ἀναδειχθῇ μεγαλύτερος ΠΡΟΔΟΤΗΣ (ἄν εἶναι Ἕλληνες) ἤ καλύτερος πράκτωρ τῶν Σιωνιστῶν (ἄν εἶναι ἀλλοεθνεῖς, ὅπως ἔχει ἐπανειλημμένως γραφῆ).

ΞΥΠΝΗΣΑΤΕ !! -- Του αειμνήστου Στεργίου Ν. Σάκκου, ῾Ομ. Καθ. ΑΠΘ

«Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἤ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ῾Η νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας» (Ρω 13, 11 – 14).


῾Ο ὕπνος τῆς ἁμαρτίας
Τήν τελευταία Κυριακή πρίν μποῦμε στήν περίοδο τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, περίοδο νηστείας καί ἐντατικοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, ἡ ᾿Εκκλησία μᾶς προετοιμάζει σαλπίζοντας μέ τό στόμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἕνα ἐγερτήριο σάλπισμα· «Δέστε τόν καιρό», λέει· «εἶναι ὥρα πιά νά σηκωθεῖτε ἀπό τόν ὕπνο!». Καθώς φέρνουμε στόν νοῦ μας τήν ἠθική ἔκλυση τῆς εἰδωλολατρικῆς κοινωνίας, μέσα στήν ὁποία ζοῦσαν τότε οἱ Χριστιανοί καί ἀπό τήν ὁποία εὔκολα ἦταν δυνατόν νά παρασύρονται, δέν εἶναι δύσκολο νά καταλάβουμε ποιόν ὕπνο ἐννοεῖ ὁ ἀπόστολος. Εἶναι ὁ πνευματικός ὕπνος, στόν ὁποῖο βυθίζεται ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν τήν τυλίξει τό σκοτάδι τῶν παθῶν, ὅταν τήν ἀγκαλιάσει ἡ νύχτα τοῦ κόσμου.

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ -- Orthodox Hymns«Χαίροις μετά Θεόν η Θεός, τα δευτερεία της Τριάδος η έχουσα » , Αγ. Ανδρέας Κρήτης !!!

Τη ΚΣΤ΄ (26η) Φεβρουαρίου, μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος ΦΩΤΕΙΝΗΣ της Σαμαρείτιδος,

εις την οποίαν ωμίλησεν ο Χριστός εν τω φρέατι, και των συν αυτή (ήτοι των πέντε αυτής αδελφών και των δύο αυτής υιών, και Σεβαστιανού του Δουκός).                                                                           

Φωτεινή η Αγία του Χριστού Μεγαλομάρτυς είναι η Σαμαρείτις εκείνη περί της οποίας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος εις το Ιερόν αυτού Ευαγγέλιον, ότι συνωμίλησε με τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εις το φρέαρ του Πατριάρχου Ιακώβ και επίστευσεν εις αυτόν. Αύτη η μακαρία, μετά την εις ουρανούς Ανάληψιν του Κυρίου και την του Αγίου Πνεύματος κατάβασιν εις τους θείους Αποστόλους κατά την ημέραν της Πεντηκοστής, εβαπτίσθη υπό των Αποστόλων μετά των δύο υιών της και των πέντε αδελφών αυτής, οίτινες, όλοι ομού, αφού ηκολούθησαν τους Αγίους Αποστόλους, εκήρυττον την πίστιν του Χριστού από τόπου εις τόπον και από χώρας εις χώραν, επιστρέψαντες πολλούς ειδωλολάτρας από την ασέβειαν εις την Ορθόδοξον του Χριστού Πίστιν.

Η ἐπίκαιρος φωνὴ τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη

«Καὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαμεν εἰς τὸν σβέρκο μας νὰ μὴ μανθάνουν τὰ παιδιὰ μας Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ μᾶς παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί. Καὶ βγῆκαν ἀκόμη νὰ ᾽ποτάξουν τὴν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολλὴν δύναμι καὶ τὴν φοβοῦνται. Καὶ εἶπαν λόγια ἄπρεπα διά τοὺς παπάδες. Ἐμεῖς, μὲ σκιάν μας τὸν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σὲ κάστρα, σὲ ντερβένια, σὲ μπογάζια καὶ σὲ ταμπούργια. Καὶ αὐτὸς ὁ Σταυρὸς μᾶς ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τὴν νίκη καὶ ἔχασε (ὁδήγησε σὲ ἧττα) τὸν ἄπιστον Τοῦρκον. Τόση μικρότητα στὸν Σταυρό, τὸν σωτῆρα μας! Καὶ βρίζουν οἱ πουλημένοι εἰς τοὺς ξένους καὶ τοὺς παπάδες μας, τοὺς ζυγίζουν ἄναντρους καὶ ἀπόλεμους. Ἐμεῖς τοὺς παπάδες τοὺς εἴχαμε μαζὶ εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πόνον καὶ δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νὰ βλογᾶνε τὰ ὅπλα τὰ ἱερά, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μὲ ντουφέκι καὶ γιαταγάνι, πολεμώντας σὰν λεοντάρια. Ντροπὴ Ἕλληνες!»

Τά στολίδια τῶν γυναικῶν -- Από τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου:

Κάποτε ὁ Ὅσιος μέ θαῦμα γιάτρεψε τήν ἄρρωστη μητέρα τοῦ Θεοδωρήτου Ἐπισκόπου Κύρου. Ὁ Ἅγιος Θεοδώρητος ἔγραψε καί τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου καί μάλιστα προσθέτει τό ἑξῆς περιστατικό. Ὁ Ὅσιος, λέγει, δέν γιάτρεψε μόνο τό σῶμα τῆς μητέρας του, ἀλλά καί τήν ψυχή. Διότι ἡ μητέρα του στολιζόταν μέ διάφορα χρυσά καί μεταξωτά, περιδέραια κ.λπ. Ὁ Ὅσιος μέ ἕνα πολύ σοφό παράδειγμα, τήν ἔπεισε νά τά ἀπορρίψη ὅλα αὐτά λέγοντας τά ἑξῆς.

«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις»; -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Τό σάλπισμα τοῦτο, τῆς προσωπικῆς ἔγερσης τῆς ψυχῆς ἀπό τόν ὕπνο, τό ἀπευθύνει στόν ὑπέροχο “Μέγα Κανόνα” ὁ Ἀνδρέας Κρήτης. Καί γιατί; Διότι γνωρίζει ἄριστα τήν ψυχολογία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος συχνά περιέρχεται σέ ραθυμία καί ἀκηδία καί νυσταγμό τῆς ψυχῆς, καταστάσεις, δηλαδή, ἐπικίνδυνες γιά τήν πνευματική ζωή. Μέ τή ραθυμία, δηλαδή, τή νωθρότητα, χάνει τήν κινητικότητα καί τόν ἐνθουσιασμό. Μέ τήν ἀκηδία, δηλαδή, τήν ἀμέλεια καί τήν ὀλιγωρία, χάνει τήν ἐνεργητικότητά του, καί μέ τό νυσταγμό - τή νύστα, ὅπως λέμε στήν καθομιλούμενη, κοιμᾶται πνευματικά. Ὑποβαθμίζεται ὁ χριστιανικός του ζῆλος. Γιαυτό καί ὁ διάσημος ἐκκλησιαστικός ὑμνογράφος μᾶς ξυπνάει μέ τήν κραυγή τῆς ἀφύπνισης: “Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις”;

Αι ευθύναι του πολιτικού κόσμου εις την αλλοίωσιν του Εθνολογικού μας ιστού

Όταν καθιερώνετο ἡ Συνθήκη Σέγκεν, προέβλεπεν ὅτι οὐδεὶς παράνομος θὰ εἰσέρχεται εἰς τὰς χώρας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἰς τὰς ὁποίας καὶ ἰσχύει. Ἡ Ἑλλάς παραβιάζει τὴν Συνθήκην κατὰ τὸ τμῆμα τῆς ἐλεύσεως παρανόμων εἰς τὴν χώραν μας. Ἑκατομμύρια λαθρομετανάσται ἔχουν εἰσέλθει ἀπὸ τὰ χερσαῖα καὶ θαλάσσια σύνορα. Στεροῦνται ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων. Δὲν γνωρίζομεν τὰ πραγματικὰ των στοιχεῖα. Δὲν γνωρίζομεν πόσα καὶ εἰς ποίους ἐπλήρωσαν εἰς τὴν χώραν των καὶ εἰς τὴν χώραν μας διὰ τὴν παράνομον εἴσοδόν των. Δὲν γνωρίζομεν τὸ ποινικὸν μητρῶον των ἢ τὴν κατάστασιν τῆς ὑγείας των. Γνωρίζομεν ὅτι ὅλοι ἔχουν πολυμελεῖς οἰκογενείας, τὰς ὁποίας μὲ βάσιν τὸν νόμον διὰ τὰς συνενώσεις τῶν οἰκογενειῶν, ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ θελήσουν νὰ φέρουν εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Συνεργασία Ἁγίων

Ὑπάρχει ἄμεση ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας καὶ τῆς Στρατευομένης. Μάλιστα σὲ μιὰ εὐχὴ τῶν Θεοφανείων τοῦ Ἁγ. Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων λέγεται τὸ ἑξῆς: «Σήμερον τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ». Καὶ πάλι σὲ ἄλλο σημεῖο λέγει: «καὶ Ἄγγελοι μετὰ ἀνθρώπων συνεορτάζουσι». Ὅπως βλέπουμε λοιπὸν δὲν ἐμποδίζει τὴν ἐπικοινωνία, οὔτε ἡ διαφορὰ τῆς οὐράνιας καὶ ἐπίγειας ζωῆς, οὔτε ἡ σάρκα. Ἀλλὰ τοὺς ἑνώνει ὁ Χριστός. Ἕνα ὡραῖο παράδειγμα εἶναι ἡ συνεργασία τοῦ Ἀπ. Παύλου καὶ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὠργίσθηκε κάποτε ὁ βασιλεὺς τῆς Πόλεως ἐναντίον κάποιου ἄρχοντος τοῦ παλατιοῦ. Τοῦ πῆρε τὴν περιουσία καὶ ἤθελε νὰ τὸν φονεύση. Ἐκεῖνος μὴ ἔχοντας ποῦ ἀλλοῦ νὰ καταφύγη, ἔτρεξε στὸν Πατριάρχη Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀπουσίαζε ἐκείνη τὴν ὥρα καὶ ἔτσι δὲν τὸν εἶδε αὐτοπροσώπως.

Δεν αφήνουν κανέναν να έχει άποψη -Θέλουν τη χώρα «τσιφλίκι» των αλλοδαπών

Για ισλαμοφοβική ρητορική μίσους μηνύει ιερέα της Λέσβου το Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων μέσω του εκπρόσωπου του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) Παναγιώτη Δημητρά.
Αιτία η ανοιχτή επιστολή του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευστρατίου Δήσσου του Ι.Ν. “Παμμεγίστων Ταξιαρχών” Μανταμάδου Λέσβου προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη με την οποία τον καλεί να αναθεωρήσει την απόφασή του για δημιουργία κλειστής δομής στο νησί.
Στην επιστολή του ο ιερέας, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

Απόσπασμα του Γέροντος Δανιήλ για το ημερολογιακό 6-/19-5-1925

Και τελευταίον, να είπωμεν εν ολίγοις και περί της αναθεωρήσεως του Ημερολογίου. 

Μολονότι περί τούτου και δια του τύπου είπομεν τα δέοντα και πολλοί άλλοι, επισήμως και μη, έκαμον τας διαμαρτυρίας των, εν τούτοις όμως, επειδή το ζήτημα του Ημερολογίου επαρουσιάσθη ως αφετηρία όλων των άλλων αναθεωρήσεων, και δια τούτο εγένετο τόσος πάταγος και εσκανδάλισε πολλούς, τούτου χάριν ο ειρμός της παρούσης μελέτης με υποχρεοί, όπως φέρω απαθώς και τας επί τούτου ταπεινάς κρίσεις μου. Άπαντες οι ισχυρισμοί και αι εύλογοι κρίσεις τόσον των σημερινών θεολόγων μας, Ιεραρχών και Καθηγητών όσων και των Μαθηματικών, αφορώντες επί τη βάσει της Επιστήμης και ενορώντες, ότι το καθ΄ ημάς Ιουλιανόν ημερολόγιον οσημέραι παραβιάζει την Ισημερίαν, εν ω το Γρηγοριανόν κατά τον της Επιστήμης λόγον είναι ορθότερον, προβάλλουσι την αναθεώρησιν και διόρθωσιν τούτου προς άρσιν του σκανδάλου.
-----------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...
Τα αυτονόητα λέγει ο Γέρων της εποχής εκείνης.
Εκ του κειμένου, τίς φράσεις ας προσέξουμε.

"...δια τούτο εγένετο τόσος πάταγος και εσκανδάλισε πολλούς.."

Μόνο μεταρρυθμίσεις τού διαβόλου, επιφέρουν Μέγα Πάταγο, φόνους καί αίμα στήν Αγία Εκκλησία Του Χριστού.
Με απλά λόγια οι Λατίνοι, ο, τι δεν κατάφεραν με την βία των Στσυροφοριών, το κατάφεραν τον εικοστό αιώνα με την απαλή μοντέρνα εκδοχή της δήθεν διόρθωσης τού ημερολογίου.
Και βλέπεται πως εμείς οι Ορθόδοξοι μιλάμε για εορτολόγιο, ενώ οι εκπεσόντες τής Χάριτος Λατίνοι, ομιλούν για ημερολόγιο. Μεταξύ τών δύο Χάσμα Μέγα υπάρχει.
Γι αυτό δεν μπορεί να είναι ορθόδοξη η γέφυρα τών δύο.
Ποιός λοιπόν είναι ο σκοπός ύπαρξης τής Αγίας Εκκλησίας τού Χριστού ;
Δεν είναι η Αγιότητα;
Δεν υπήρχε Αγιότητα, πρό της πτώσεως τού τείχους τής εορτολογικής ενότητας τής Αγίας Εκκλησίας;
Τι πλέον θέλεις;

----------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
γ. Δανιήλ: «Αντί η καθ΄ ημάς Ορθόδοξος Εκκλησία να παροτρύνη τους γλιχομένους και επιθυμούντας την ένωσιν αυτών μεθ΄ ημών, να προβάλη όσα εισι θεσπισμένα παρά της καθ΄ ημάς Ανατολικής Εκκλησίας επιτέλεια και ανεπίδεκτα αναθεωρήσεως, προβάλλει όπως ημείς δια της Αναθεωρήσεως παραδεχθώμεν πάντα όσα ούτοι φρονούσι και ακολουθούσι και αφομοιωθώμεν αυτοίς και δια της προσεγγίσεως ταύτης αντί ημείς να κερδήσωμεν τούτους, ημείς να υποκύψωμεν-μη γένοιτο!-προς αυτούς».

Ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Κωνσταντῖνε, πιστεύω ὅτι ὁ Θεός σοῦ εἶπε ν' ἀνεβάσῃς αὐτό τό κείμενον, πρῶτον, διότι εἶναι προφητικόν καί, δεύτερον, διότι ἐπιβεβαιώνει κατά τόν πλέον κατηγορηματικόν τρόπον αὐτά πού γράφουμε ἐδῶ καί πολλά χρόνια πρός τόν π. Ε. Τρικαμηνᾶν καί τούς ὁμόφρονάς του, ὅτι δηλαδή ἦτο ἀπό τότε γνωστόν ὅτι ὁ πραγματικός λόγος τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ νέου ἑορτολογίου δέν ἦτο ἡ ἐπαναφορά τῆς ἰσημερίας στήν 21ην Μαρτίου, ὅπως ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ εἶπαν εἰς τόν πιστόν λαόν, ἀλλ' ἡ ἕνωσις μετά τῶν αἱρετικῶν τῆς Δύσεως, ὅπως ἔγραψαν ὁλοφάνερα οἱ Οἰκουμενισταί στήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920 καί εἰς τά βιβλία των. Ἰδού, λοιπόν, ἡ δογματική διάστασις τοῦ θέματος! Πόσον πεπλανημένοι καί πόσον συκοφάνται εἶναι ὅσοι λέγουν ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ Πατρίου δῆθεν «προσέθεσαν ἕν νέον δόγμα», «λατρεύοντες» τάχα τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον», χάριν τοῦ ὁποίου δῆθεν «ἔκαναν σχίσμα»! Ὄχι, ἀγαπητοί! Ἐσεῖς εἶσθε αὐτοί πού, χάριν προωθήσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, προκαλέσατε τό σχίσμα, τό ὁποῖον ἦτο βέβαιον ὅτι θά ἐλάμβανε χώραν, ἐφόσον, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ γ. Γαβριήλ, ἦτο γνωστόν ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ ἑορτολογίου ἦτο ἡ ἀφετηρία πολλῶν καινοτομιῶν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Ἑπομένως, ἄς ἐπιλέξουν ὁ π. Ε.Τ. καί οἱ ὁμόφρονές του: Εἴτε εἶναι κρυπτο-οικουμενισταί, ὅπως τούς ἀποκαλῶ τά τελευταῖα 5-6 χρόνια, εἴτε δέν δύνανται νά ἀντιληφθοῦν τά αὐτονόητα!

Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos -- Dogma & Mystery

It is essential to make a distinction between dogma and mystery. The mystery of the Holy Trinity is experienced, to the extent that this is possible, by the glorified human being and is different from the dogma, which is the rational formulation concerning the mystery of the Holy Trinity or the revelation. This distinction is fundamental to Orthodox theology.
 ”God is always a mystery. The mystery of the Holy Trinity must be separated from the dogma of the Holy Trinity. The dogma is not the same as the mystery.”

Θεολογικοὶ διάλογοι «ἐπὶ ἴσοις ὅροις»: τέχνασµα τοῦ διαβόλου!

Οἱ Οικουμενιστές ἔχουν ἀναγάγει τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους µὲ τοὺς αἱρετικούς, σὲ προσχήµατα, γιὰ νὰ ἐνταθοῦν καὶ ἑδραιωθοῦν οἱ σχέσεις µας, ὡς Ὀρθοδόξων, µὲ αὐτούς. Ἔχει ἀποδειχτεῖ πὼς οἱ διάλογοι δὲν γίνονται πιὰ γιὰ νὰ πειστοῦν οἱ αἱρετικοὶ συνοµιλητές µας γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ «γιὰ νὰ τὰ βροῦµε», ἤτοι: νὰ καταλάβουµε ὅτι «ἡ ἀλήθεια βρίσκεται κάπου στὴ µέση» καὶ νὰ ἑνωθοῦµε! Ὄντως δαιµονικὴ ἀντίληψη καὶ πρακτική! Αὐτὸ ἐπισηµαίνει καὶ ὁ ἀγωνιστὴς καθηγητὴς π. Θεόδωρος Ζήσης:

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ --- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


ΕΓΚΩΜΙΟΝ Επί τη ευρέσει της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου.

«Εκ σπέρματος όφεως», λέγει ο Ησαϊας, «εξελεύσεται έκγονα ασπίδων, και τα έκγονα αυτών εξελεύσονται όφεις πετάμενοι» (Ησαϊα ιδ:29). Τούτο σημαίνει, ότι από τον όφιν γεννώνται αι ασπίδες και τα γεννήματα αυτών γίνονται όφεις πτερωτοί, αληθής δε βεβαίως ο λόγος του Προφήτου. Ιδού το παράδειγμα ολοφάνερον. Πόθεν γεννάται ο Ηρώδης ούτος, όστις έρριψεν εις την φυλακήν τον Ιωάννην, τέλος δε τον εθανάτωσεν; Από τον πρώτον και τρομερόν εκείνον όφιν, όστις εθανάτωσε τας δεκατέσσαρας χιλιάδας των βρεφών, από τον πρώτον δηλαδή και μέγαν Ηρώδην. Από τον όφιν εκείνον γεννώνται ο Αριστόβουλος και ο Φίλιππος, ως και οι άλλοι όφεις· από το σπέρμα του όφεως εκείνου γεννάται και η θυγάτηρ του Αριστοβούλου Ηρωδιάς. Όφις φαρμακερός ο πρώτος Ηρώδης εναντίον της ανθρωπίνης φύσεως, όφις τοιούτος και ο δεύτερος Ηρώδης, ο υιός του· ιδού και η ασπίδα, η Ηρωδιάς. Θέλεις να ίδης και το θυγάτριον αυτής όμοιον της ασπίδος; Ιδού αυτό, της ασπίδος το γέννημα, πως πετά έμπροσθεν του Ηρώδου, και με το πέταγμα και στριφογύρισμα εκείνο ανοίγοντας το στόμα των, τόσον ο όφις, όσον και η ασπίς και το γέννημα αυτής, κόπτουσι την Κεφαλήν του Ιωάννου. Ω πονηρός όφις!

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν --- Orthodox Hymns


Πηγή : telemaxos doumanis

Τη ΚΕ΄ (25η) του Φεβρουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΤΑΡΑΣΙΟΥ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ταράσιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών εγεννήθη από γονείς ευγενείς και αξιωματούχους, οι οποίοι, καταγόμενοι από σειράν πατρικίων, εχρημάτισαν και αυτοί πατρίκιοι· και ο μεν πατήρ αυτού, Γεώργιος ονόματι, ανελθών μέχρι των θρόνων του κριτηρίου, απένειμεν εξ ίσου εις όλους, αδωροδοκήτως και αφιλοπροσώπως, το δίκαιον· η δε μήτηρ αυτού Ευκρατία ήτο πολύ θεοσεβής και ανέτρεφε τον υιόν της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, παραγγέλλουσα δε καθ’ εκάστην εις αυτόν να μη έχη καμμίαν συναναστροφήν με τους ατάκτους παίδας, αλλά να συναναστρέφηται με εναρέτους άνδρας, τον προσέφερεν εις τον κοινόν σεβασμόν, διότι, διάγων πολιτείαν σεμνήν και ενάρετον, εκρίνετο παρ’ όλων άξιος ευλαβείας και πάσης τιμής, ώστε ανήλθεν εις το αξίωμα των υπάτων, έγινε δηλαδή ύπατος, εκλεγείς και πρώτος μυστικοσύμβουλος, ήτοι πρώτος γραμματικός των μυστικών του βασιλέως, λάμπων ως αστήρ μέσα εις τα βασίλεια.

Ὁ Μέγας Βασίλειος στὸ ἔργον του «Πρόσεχε σεαυτῷ» συμβουλεύει τὰ ἑξῆς:

«Ἐξέτασε τὸν ἑαυτόν σου, νὰ γνωρίσης ποιὸς εἶσαι. Γνώρισε τὴν φύση σου, ὅτι δηλαδὴ τὸ μὲν σῶμα σου εἶναι θνητό, ἡ δὲ ψυχή σου ἀθάνατη, καὶ ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι κάπως διπλῆ. Ἡ μιὰ φάση της σχετίζεται μὲ τὴν σάρκα καὶ περνάει γρήγορα, ἐνῶ ἡ ἄλλη φάση της συγγενεύει μὲ τὴν ψυχή καὶ δὲν ἐπιδέχεται περιγραφή. “Πρόσεχε λοιπὸν τὸν ἑαυτόν σου” καὶ οὔτε στὰ θνητὰ καὶ τὰ φθαρτὰ νὰ προσκολληθῆς, σὰν νὰ εἶναι αἰώνια, οὔτε τὰ αἰώνια νὰ περιφρονήσης, σὰν νὰ εἶναι προσωρινά».

Ποιος σας έφερε και γιατί σας έφερε, και όταν θα αποκτήσετε δύναμη θα μας κόψετε και τους λαιμούς μας!


Διὰ Σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομεν


Θεοτόκε μου, τὸ ὑπερπόθητον ὄνομα· οὐδὲν γὰρ τῆς σῆς βοηθείας ὀχυρώτατον τρόπαιον. Σὺ γὰρ ἀφεῖλες πᾶν δάκρυον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· Σὺ τὴν κτίσιν ἐνέπλησας παντοίας εὐεργεσίας. Τὰ οὐράνια εὔφρανας, τὰ ἐπίγεια ἔσωσας· τὸ πλάσμα κατήλλαξας, ἐξιλάσω τὸν Πλάστην· τοὺς Ἀγγέλους ὑπέκλινας, τοὺς ἀνθρώπους ἀνύψωσας· τὰ ἄνω τοῖς κάτω δι’ ἑαυτῆς ἐμεσίτευσας· μετεσκεύασας ἄριστα τὸ πᾶν πρὸς τὸ βέλτιον. Διὰ Σοῦ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἀψευδῆ τὰ σύμβολα κατέχομεν· διὰ Σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομεν.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Πίστις καὶ ἔργα

Εἶναι ἀπαραίτητο ἡ πίστη μας νὰ συνοδεύεται μὲ ἔργα; Μᾶς βοηθοῦν τὰ ἔργα μας; Μᾶς ἀπαντᾶ ὁ Ἀπ. Ἰάκωβος. «Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;» (β´, 14). «Οὕτω καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔργα ἔχῃ νεκρὰ ἐστι καθ᾽ ἑαυτὴν» (Ἰακ. β, 17). Δηλαδὴ μὲ λίγα λόγια τί λέγει; Ἡ πίστη χωρὶς ἔργα εἶναι νεκρά. • Ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας λέγει: Ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου βγῆ ἀπὸ τὸ σῶμα, μαζί της πορεύονται καὶ οἱ Ἄγγελοι. Ὅμως τότε τρέχουν καὶ ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, νὰ τὴν συναντήσουν καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν κρατήσουν. Ἐξετάζουν μὲ προσοχὴ μήπως τυχὸν ἡ ψυχὴ ἔχει διαπράξει κάποια ἀπὸ τὰ δικά τους ἔργα. Τότε δὲν πολεμοῦν οἱ Ἄγγελοι μὲ τοὺς δαίμονες, γιὰ νὰ προστατέψουν τὴν ψυχή, ἀλλὰ τὰ ἔργα, ποὺ ἔπραξε, τὴν προστατεύουν καὶ τὴν περιφρουροῦν, γιὰ νὰ μὴ τὴν ἀγγίξουν οἱ δαίμονες.

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται»

Εἰσερχόμεθα, ἀγαπητοί µας ἀναγνῶστες, µὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, στὸ Ἅγιο Τριώδιο, στὴν ἱερότερη καὶ κατανυκτικότερη ἑορτολογικὴ περίοδο τῆς Ἐκκλησίας µας. Τὴν Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ἀρχίζει ὁ κύκλος τῶν κινητῶν ἑορτῶν, ὁ ὁποῖος καθορίζεται ἀπὸ τὴν µεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα καὶ τελειώνει τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἡ λαµπροφόρος Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου µας χωρίζει σὲ δύο περιόδους τὸν κύκλο τῶν κινητῶν ἑορτῶν, στὸ Τριώδιο, τὸ ὁποῖο τελειώνει τὸ Μ. Σάββατο καὶ στὸ Πεντηκοστάριο, ποὺ τελειώνει τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἡ ὀνοµασία, τόσο τοῦ Τριωδίου, ὅσο καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου, πάρθηκαν ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα ὁµώνυµα λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας µας, ποὺ χρησιµοποιοῦνται αὐτὲς τὶς δύο περιόδους.

Ανακοίνωση ΜΕΚΕΑ: Το μεταναστευτικό πρόβλημα γεννήθηκε από την παγκοσμιοποίηση και ανδρώθηκε μέσα στην ΕΕ

Το  ΜΕΚΕΑ χαιρετίζει τις μαζικές κινητοποιήσεις των κατοίκων των ακριτικών νησιών μας σε σχέση με τις νέες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Έχουν απόλυτο δίκιο οι κάτοικοι να εξεγείρονται ενάντια στη μοίρα που τους επιφυλάσσει η ΕΕ και η ντόπια δοσιλογική κυβέρνηση που διαδέχθηκε την προηγούμενη άθλια κυβέρνηση. Το ηφαίστειο αυτό σιγόβραζε και τώρα εκρήγνυται, δηλαδή η λαϊκή αγανάκτηση τώρα βγαίνει στη φόρα, όχι μόνο για την καταστροφή του τουρισμού των νησιών μας, αλλά ακόμα και της ίδιας της αγροτικής παραγωγής των κατοίκων τους, όπως ακόμη και τα σαβουροκάναλα τώρα δείχνουν. Για να μην αναφερθούμε στις προσβλητικές καταστροφές σε εκκλησίες, εκκλησάκια και ελληνικές σημαίες. Για πρώτη φορά μετά την Κατοχή χτύπησαν οι καμπάνες στη Μόρια της Λέσβου σε μια σύγκρουση που υποκινούν οι διάφορες ΜΚΟ με τις ευλογίες του Ελληνικού κράτους. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Λέσβο που αποτελούν απλά το προοίμιο του τι πρόκειται να ακολουθήσει σύντομα στα νησιά αλλά και την Ελλάδα γενικότερα κάτω από το καθεστώς της σύγχρονης (Ευρω)κατοχής που ζούμε, δυστυχώς, επιβεβαιώνουν απόλυτα τις προβλέψεις μας και τις αναλύσεις μας:

Μποροῦμε νὰ συμμετέχωμεν εἰς τὰ Καρναβαλικὰ ἔθιμα;

Ὁ Σύνδεσμος Κληρικῶν Χίου ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθον ἀξιόλογον ἐνημερωτικὴν καὶ ἀφυπνιστικὴν ἀνακοίνωσιν, διά τὰς καρναβαλικάς «ἑορτάς»: 
«Εἰσήλθαμε καὶ ἐφέτος, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στὸ Ἅγιο Τριώδιο, στὴν πιὸ κατανυκτικὴ καὶ ἁγιασμένη περίοδο τοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὀνομάζεται δὲ Τριώδιο, ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο λειτουργικὸ βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ χρησιμοποιεῖται αὐτὴ τὴν περίοδο. Αὐτὲς τὶς ἡμέρες μᾶς καλεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ κάνουμε τὴ μέγιστη δυνατὴ πνευματική μας προετοιμασία, ὥστε νὰ τρέξουμε στὸ νοητὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν μας. Νὰ καθαρίσουμε ἀπὸ τοὺς ρύπους τῆς ἁμαρτίας τὴν ψυχή μας, νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη μας καὶ νὰ ἁγιαστοῦμε ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἑορτάσουμε καθαροὶ τὴν ἁγιότατη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. Ἀλλὰ ἀλίμονο! Γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων, ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου σημαίνει τὸ ἄνοιγμα τοῦ καρνάβαλου!

Να μεγιστοποιήσουμε τις πολεμικές μας ικανότητες -- του Στέλιου Παπαθεμελή

Ενώ διεξάγεται, κακή τη μοίρα, μία (ακόμη) ελληνοτουρκική διαβούλευση για Μέτρα Οικοδόμησης (υποτίθεται) Εμπιστοσύνης, ο υπερβουλιμικός γείτων πραγματοποίησε προχθές 68 παραβιάσεις τού εναερίου χώρου μας με 16 αεροσκάφη – τα μισά απ’ αυτά οπλισμένα. Το άνευ ορίων θράσος του (ψευδο)σουλτάνου θριάμβευσε και πάλι. Είπε: «Η Αθήνα έχει αρχίσει να δέχεται (sic!) το καθεστώς που κήρυξε η Άγκυρα στην ανατολική Μεσόγειο».   Η Αθήνα όχι βέβαια, εκτός αν την εκπροσωπούν – άπαγε της βλασφημίας – η Ντόρα και ο ΓΑΠ! Οι δύο τελευταίοι τάχθηκαν προχθές από το βήμα του γνωστού ΕΛΙΑΜΕΠ αναφανδόν υπέρ της Χάγης  και του «συμβιβασμού»!

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

ΕΠΙ  ΤΗι  ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ  ΑΓ. ΚΑΙ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  2020
* * * * *
             
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ περίοδος τῆς ἀσκήσεως καί τῆς  μετανοίας, ἀνοίγεται ἐμπρός μας. Ἡ Εκκλησία καλεῖ ὅλους τούς χριστιανούς νά δεχθοῦν εὐπρόσδεκτα τή λάμψη τῆς Χάριτος καί τήν φωταύγεια τῆς Ἀναστάσεως. Διότι ὅποιος ἐπιθυμεῖ καί ἀναζητᾶ μέ ὅλη τήν καρδιά καί ὅλη τή διάνοιά του καί ὅλο τό σῶμα του καί ὅλη τήν ψυχή του καταλαβαίνει καί βιώνει τήν Ἀνάσταση. Αὐτός ὁ καιρός τῆς Σαρακοστῆς λοιπόν εἶναι ὁ καιρός τῆς ἑτοιμασίας. Ἑτοιμασίας, ἀγαπητοί μου, γιά τή μεγάλη συνάντηση μέ τόν Ἐρχόμενο. Διότι ἐμπρός ἀναμένει ὁ Ἐρχόμενος, ὁ Σαρκωθείς καί Ἀναστηθείς Υἱός καί Λόγος. Ἀναμένει ὁ Σωτῆρας Χριστός. Ἡ μεγάλη συνάντηση ἔρχεται γιά ὅποιον μέ μετάνοια καί ταπείνωση, μέ χαρά καί ἀναμονή ἑτοιμάζει, εὐπρεπίζει, στολίζει, καλλωπίζει καί ἀνοίγει τόν οἶκο τῆς καρδιᾶς του στόν Θεό.
Τότε θά ἀξιωθεῖ ὁ ἄνθρωπος τή Συνάντηση.
------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐδῶ ἡ Ἑλλάς χάνεται, μέ τήν Ἐσχάτην Προδοσίαν τῶν ψευδο-πολιτικῶν καί τήν σύμπραξιν τῶν ψευδο-επισκόπων εἰς τό ξεπούλημα καί τόν ἐποικισμόν τῆς Ἑλλάδος μέ ἰσλαμιστάς, ἡ Ὀρθοδοξία προδίδεται μέ χιλιάδες τρόπους, ὅπως μέ τήν ἐκ μέρους τῶν ψευδεπισκόπων προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῶν σχισμάτων καί τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς χώρας, καί ὁ κ. Σεραφείμ «παίζει τήν φλογέραν», ἀντί ν' ἁρπάξῃ τήν «σφενδόνην» καί νά κυνηγήσῃ τούς βρωμερούς «λύκους» πού κατασπαράσσουν τό ποίμνιον, κατά τήν ἐξαιρετικῶς εὔστοχον παρομοίωσιν τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ποιόν κοροϊδεύετε κ. Σεραφείμ; Ὥρα γιά πόλεμον καί ὄχι γιά εὐσεβιστικά ἄσματα πού μαθαίνουν στίς θρησκευτικές ὀργανώσεις.

«Δος αίμα και λάβε πνεύμα» - του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Θεολογικής Παν. Αθηνών

Οι υπηρεσίες της σύγχρονης ψυχολογίας στην βελτίωση των όρων της ζωής του ανθρώπου είναι ασφαλώς όχι απλώς αξιόλογες αλλά και επαινετές. Η ευρεία διάδοση των ψυχολογικών γνώσεων συνετέλεσε και συντελεί στην κατανόηση του ανθρώπου από τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις του και τις μορφές ή τους τομείς της ζωής του. Η συνεχώς σωρευμένη ψυχολογική εμπειρία, από τη μεθοδική έρευνα ή το αυθόρμητο και τυχαίο ψυχολογικό γεγονός, τίθεται συνεχώς στην υπηρεσία της βελτιώσεως και εξομαλύνσεως της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία της ζωής του ανθρώπου διαποτίζεται συνεχώς από το πνεύμα της ψυχολογίας «για ένα καλύτερο σήμερα»! Ό,τι είναι ψυχολογικό, είναι χρήσιμο σαν δείκτης ζωής, Ενώ κάθε «αψυχολόγητο» θεωρείται σαν κάτι σχεδόν … απάνθρωπο!
Η τάση αυτή να «ψυχολογοποιούμε» την ύπαρξη και τη δράση του ανθρώπου είναι πολύ χρήσιμη, αλλά. .. μέχρις ενός σημείου!

Ασύγγνωστος Θεσμική εκτροπή υπό του Δήμου Αθηναίων --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δια του βήματος τούτου, καταδεικνύω συστηματικώς, τα κακώς κείμενα παθολογοανατέμνων τα μείζονα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το έθνος και την κοινωνία, υπό το υποκειμενικό μου πρίσμα, εξ αυτού του λόγου, εις αυτό το άρθρο θα επικεντρωθώ σε μία πρωτάκουστη απόφαση του Δήμου Αθηναίων, το οποίο έθεσε προς ψήφιση διαρκούντος του Δημοτικού Συμβουλίου, την 10η Φεβρουαρίου εν έτει 2020, συντεταγμένο ψήφισμα προς «Καταδίκη» της Χρυσής Αυγής
Να υπομνήσω ρητώς ότι η εν λόγω μακρόσυρτη δίκη, ευρίσκεται εις το στάδιο των αγορεύσεων εκατέρωθεν των Δικηγόρων, πρωτίστως της πολιτικής και ακολούθως κατά την δικονομική τάξη των συνηγόρων υπερασπίσεως των κατηγορουμένων, κατόπιν της αθωωτικής προτάσεως της Εισαγγελέως.
-------------------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κατσιβαρδᾶς: «κλυδωνίζεται εκ θεμελίων, η περίοπτη Συνταγματική κατοχύρωση της διάκρισης των εξουσιών».

Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τήν ἐξαιρετικήν ἀνάλυσιν τοῦ κ. Κατσιβαρδᾶ. Θά ἤθελα νά προσθέσω τό ἑξῆς: Οἱ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ πού «κυβερνοῦν» τήν δύσμοιρον αὐτήν χώραν κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες (πόσες ἄραγε;) ἔχουν κατ' οὐσίαν ὑπαγάγει ὅλες τίς ἐξουσίες εἰς μίαν, αὐτήν τῶν Σιωνιστῶν, τῶν ὁποίων αὐτοί εἶναι ὑπηρέται. Δέν ὀρρωδοῦν πρό οὐδενός ἠθικοῦ ἤ νομικοῦ ἐμποδίου, προκειμένου νά προδώσουν τά πάντα εἰς τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, ὡς νά ἠδωνίζωνται ὅταν προδίδουν! Ἐν προκειμένῳ, ὅσοι ἐψήφισαν τό κατάπτυστον ψήφισμα μέ τό ὁποῖον παρεμβαίνουν εἰς τό ἔργον τῆς Δικαιοσύνης πρέπει νά ὁδηγηθοῦν εἰς τά σκοτεινότερα κελλία τῶν φυλακῶν διά τήν κατάλυσιν τοῦ Συντάγματος, τοὐτἐστιν δ' Ἐσχάτην Προδοσίαν.

Οικουμενισμός: το βδέλυγμα της ερημώσεως


Ὁ ἀσκητισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς γλώσσης -- Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Τὸ μεσημέρι στὴν τράπεζα τῆς ἐνορίας μας εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουμε γιὰ τὸ ἀληθινὸ μυστήριο τῆς ἐνορίας καθὼς καὶ γιὰ τὸ νόημα τῶν τραπεζῶν τῆς ἀγάπης. Ἀπόψε στὴν εἴσοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στὸ μέγα πέλαγος τῆς νηστείας, ἂς ἐπιτραπῆ καὶ ἂς συγχωρεθῆ νὰ μιλήσουμε διὰ τὸν ἀσκητισμὸ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς γλώσσης κατὰ τὴν διδασκαλία, ὅπως μᾶς ἔχει διδάξει ὁ Μέγας Βασίλειος, ποὺ λέγει: «ἀληθὴς νηστεία ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις». Αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι μιὰ σπουδαία καὶ πνευματικὴ προσπάθεια, ποὺ ἴσως δὲν τὸ προσέχουμε ἀκριβῶς ὅσο πρέπει καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀγωνισθοῦμε πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Απολυτίκιο Εύρεσις της Α' και Β' Τιμίας Κεφαλής Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Τη ΚΔ΄ (24η) του αυτού μηνός Φεβρουαρίου, γέγονεν η πρώτη και Δευτέρα εύρεσις της τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.

Η Τιμία αύτη και Αγγέλοις αιδέσιμος του θείου Προδρόμου Κεφαλή πρώτον μεν ευρέθη εν τω οίκω του Ηρώδου, δι’ επιφανείας και αποκαλύψεως του ιδίου Τιμίου Προδρόμου, εις δύο Μοναχούς, οι οποίοι μετέβαινον εις προσκύνησιν του ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, έλαβε δε ταύτην παρά των Μοναχών εκείνων εις κεραμεύς και την μετέφερεν εις την Έμεσαν· αισθανθείς δε εκείνος, ότι δια της Αγίας Κάρας έλαβεν ευτυχίαν, ετίμα αυτήν εξαιρέτως και όταν έμελλε να αποθάνη, την αφήκεν εις την αδελφήν του, παραγγείλας εις αυτήν να μη την μετατοπίση ούτε να την δείξη εις άλλον, αλλά να την τιμά και να την προσκυνή.

ΤΩΡΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ

Έτσι ενεργούσαν και οι Τσιπραίοι μειοδότες και Εθνοκτόνοι για να παραδώσουν την Μακεδονία. Αδιαφορούσαν για τις διαμαρτυρίες των Ελλήνων πατριωτών και έπρατταν ό,τι τους πρόσταζε ο ξένος παράγων για τον αφελληνισμό και διαμελισμό της χώρας.
Τα ίδια κάνει τώρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ουσιαστικά εγκαθιστά τους λαθροεισβολείς του Ερντογάν στα ευαίσθητα ακριτικά νησιά του Αιγαίου και στους σχεδιασμούς είναι όταν γεμίσουν πλήρως τα νησιά να μεταφέρει τριτοκοσμικούς του Ισλάμ και στην ηπειρωτική Ελλάδα σε κάθε πόλη και ακριτική ακόμη περιοχή.
Αποδέχθει την αντικατάσταση του Ελληνικού πληθυσμού των Ελλήνων Ορθοδόξων με αλλοεθνείς Ισλαμιστές και το πολιτισμικό μοντέλο που μεταφέρουν και επιβάλλουν δια της θρησκείας των.
Ακόμη και την κατάλυση της Δημοκρατίας, την απώλεια της τάξης και ασφάλειας, την παράδοση του γηγενούς πληθυσμού στον πιο άγριο και πρωτόγονο ρατσισμό. Και όλα αυτά:
Να καταστήσουν την Ελλάδα από Εθνική Πατρίδα των Ελλήνων σε διεθνές κέντρο διερχομένων και εγκαθισταμένων. Σε ένα χώρο χωρίς σύνορα προκειμένου να μεταπλάσουν σε διεθνιστικό μαζόπολτο με τον Ελληνισμό. Μειονότητα υπό αφόρητη πίεση και διωγμό.
Μας κάνουν Γενοκτονία
Αυτή είναι η χειρότερη περίοδος της Ελληνικής ιστορίας γιατί γίνεται διάλυση του Ελληνικού Εθνικού κράτους, της ιστορίας, της ακεραιότητας της πατρίδος μας, της γλώσσας μας, του πολιτισμού μας, του τρόπου ζωής μας, των αξιών μας, των περιουσιών μας, από στίφη ετεροκλήτων ακόμη και βαρβάρων λαών μεταξύ των οποίων έχουν παρεισφρίξει ειδεχθείς εγκληματίες, φανατικοί Ισλαμιστές, κακούργοι, ανώμαλοι, άρρωστοι, πράκτορες, ανθέλληνες και άρπαγες άεργοι εισοδηματιστές των ΜΚΟ κ.α.
Η Κυβέρνηση δεν δέχθηκε την πρόταση των κατοίκων των νησιών για την δημιουργία κλειστών δομών (διάβασε πόλεων) σε ακατοίκητα νησιά και προχωρεί στην ανοικοδόμηση νέων πόλεων στην καρδιά των νησιών μας για να τους  αλλάξει την πληθυσιακή σύνθεση και να εξαναγκάσει τον γηγενή πληθυσμό να μεταναστεύσει. Έτσι θα υλοποιήσει τα διεθνιστικά της σχέδια για τον ευκολότερα διαμελισμό του Αιγαίου.
Έλληνες τώρα αγωνιζόμαστε υπέρ βωμών και εστιών
Κάτω οι Εθνοκτόνοι Μηταράκηδες, Μητσοτάκηδες, Τσίπρες κ.λ.π.
ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ

Σχόλιον Δημητρίου Χατζηνικολάου:
Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τόν συγγραφέα τοῦ ἄρθρου, ὅτι ἀπαιτεῖται συλλογική ἀντίστασις τοῦ λαοῦ ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν καί κατά τῆς πλέον βρωμερᾶς καί πρωτοφανοῦς Ἐσχάτης Προδοσίας τῶν δωσιλόγων ψευδοπολιτικῶν καί ψευδο-επισκόπων -- γαλάζιων, κόκκινων καί πράσινων Τσιπραίων, ὑπαλλήλων τῶν Σιωνιστῶν (=Σατανιστῶν)! Ἀλλιῶς, ἐπίκειται ὁ ἀφανισμός μας καί ἡ καταστροφή τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς Ἱστορίας μας, ὁπότε θά εἴμεθα ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ μέ τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ πού ἐξυφαίνουν τό ὡς ἄνω ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ μέ ἐργαλεῖον τήν λαθρομετανάστευσιν! Ἁπτή ἀπόδειξις ὅτι ΔΟΛΙΩΣ ἐκτελοῦν τό βρωμερόν αὐτό σχέδιον τῶν Σιωνιστῶν εἶναι ὅτι δέν κλείνουν τά σύνορα τῆς χώρας, χερσαῖα καί θαλάσσια, ὅπως ἔχουν κάνει ἄλλες χῶρες. Φωτιά καί τσεκοῦρι στούς προσκυνημένους!!!

Dimitris Hatzinikolaou, Associate Professor
University of Ioannina, Dept. of Economics
University Campus, 45110 Ioannina
HELLAS
Tel.: +30 26510 05925, Fax: +30 26510 05092

Νῆψις ψυχῆς -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Μιά φευγαλέα ματιά αὐτογνωσίας στήν ἐσωτερική ζωή τῆς ψυχῆς μας, θά διαγνώσει μύριες ὅσες ἀδυναμίες καί ἐκτροπές πού παραμορφώνουν ὀντολογικά τόν πνευματικό μας κόσμο. Κάποτε διαλογιζόμαστε γιά τούς ἄλλους καί μ᾽ ἔκπληξη ἀναρωτιόμαστε καί λέμε: "Πῶς κατάντησε αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ἔτσι;". Μήπως ὅμως, θά πρέπει, τῆς αὐτογνωσίας τήν ἐξέταση νά τήν κάνουμε στόν ἑαυτό μας; "Προσευχή καί σιωπή, λόγου τιμιωτέρα", λέγει ὁ ὅσιος Ἠλίας ὁ πρεσβύτερος. Ν᾽ ἀφήσουμε τά λόγια καί νά κοιτάξουμε τόν ἑαυτό μας. Πάνω ἀπ' ὅλα, στήν πνευματική μας ζωή, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό νήψη ψυχῆς. Καί νήψη -(στήν ἀρχαιοελληνική, νῆψις) σημαίνει ἀγρύπνια, προσοχή. Γιαυτό καί ἡ ἐκκλησιαστική - νυκτερινή ἀκολουθία ὀνομάζεται "ἀγρυπνία", διότι οἱ χριστιανοί μένουν ἄγρυπνοι. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς νήψης (ἤ νήψεως), εἶναι τόσο ἀπαραίτητη καί ἐπείγουσα, ὅπως ἡ ἀναπνοή γιά τούς πνεύμονες.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Α΄ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

«Απορώ, πώς ο Θεός ανέχεται να αποκαλείται, ο μέγιστος αυτός βλάσφημος και αιρεσιάρχης, ως «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» και δεν ρίχνει φωτιά να μας κάψη και αυτούς που τον μνημονεύουν και εμάς που τους ακούμε και δεν διαμαρτυρόμεθα!» (π. Μάξιμος, 8 Μαρτίου 2017)

Στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου, στο ορθόδοξο αυτό Μοναστήρι αποτειχισμένων γιορτάσαμε τη μνήμη του αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και μαζί τα ονομαστήρια του 85χρονου ηγουμένου π. Μάξιμου Καραβά. Στον εσπερινό της εορτής δεκαεννέα αδελφοί ένωσαν τη φωνή τους και έψαλαν προς δόξαν του Τριαδικού Θεού την ακολουθία του αγαπημένου μας Αγίου και το πρωί 21 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη εν μέσω πολλών τώρα αδελφών που έσπευσαν παρά τους μείον επτά βαθμούς Κελσίου στο μοναστήρι ολοκληρώσαμε τα τυπικά Θεία γράμματα και ύμνους του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας.

«Πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν» -- Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

Συχνά παρατηροῦμε μοναχούς νά μπλέκονται σέ βιοτικές ὑποθέσεις καί νά χάνουν τόν πνευματικό τους προσανατολισμό. Ἀσχολοῦνται μέ θέματα πού ὑποτίθεται ὅτι τά ἔχουν ἀρνηθεῖ, ὅταν δέχτηκαν τό μοναχικό σχῆμα. Βέβαια, δικαιολογοῦν τήν ἐνασχόλησή τους μέ τά βιοτικά μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ἐνδιαφέρονται γιά τό καλό καί τήν προκοπή τοῦ μοναστηριοῦ τους καί ὄχι γιά δικά τους προσωπικά συμφέροντα. Ὁ ἰσχυρισμός αὐτός ἔχει περιορισμένη πειστικότητα, ἀφοῦ τά συμφέροντα τοῦ μοναστηριοῦ ἐπηρεάζουν καί τή ζωή τους. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἐκεῖνος πού ἀρνήθηκε τά ἐγκόσμια δέν πρέπει νά ἀναμειγνύεται σέ βιοτικές μέριμνες, ἀλλά νά ἔχει ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ -- Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός (+)

Ματθαίου κε' 31-46.
ΑΓΑΠΗ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ;

«ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»
(Ματθ. κε' 40).
1. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή έρχεται να μας υπενθυμίσει μια μεγάλη αλήθεια. Την περασμένη Κυριακή μίλησε το ιερό Ευαγγέλιο για την αγαθότη­τα του Θεού- Πατέρα, που περιμένει το πλάσμα του να επιστρέψει. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάμει να ξεχάσουμε και την δικαιοσύνη Του. Ο Θεός δεν είναι μονάχα στοργικός Πατέρας. Είναι και δίκαιος Κριτής. «Οὔτε ὁ ἔλεος αὐτοῦ ἄκριτος, οὔτε ἡ κρίσης ἀνελεήμων» λέγει ο Μ. Βασίλειος. Θα κρίνει τον Κόσμο, μας λέγει το Ευαγγέλιο, και μάλιστα όχι αυθαίρετα, αλλά σύμφωνα με τα έργα μας. Μας φέρνει, λοιπόν, η σημερινή περικοπή ενώπιον του γεγονότος της κρίσε­ως. Και λέμε «γεγονότος», γιατί η παγκόσμια κρίση αποτελεί για την πίστη μας εσχατολογική βεβαιότητα και πραγματικότητα, που ομολογείται σ' αυτό το Σύμ­βολο μας ως εκκλησιαστική πίστη: «Και πάλιν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς...».

Σύντομος περί νηστείας παραίνεσις

Από δύο πράγματα είναι και λέγεται ο άνθρωπος σύνθετος. Από ψυχήν και από σώμα. Και η μεν ψυχή είναι άϋλος και αόρατος, το δε σώμα είναι υλικόν και ορατόν· αν δε και τα δύο ταύτα είναι διαφορετικά, όμως εν πράγμα δύναται να συνδέση και τα δύο ταύτα. Ποίον; Η νηστεία. Άκουσον δε πως. Η νηστεία καθαρίζει και ελαφρύνει το σώμα, κόπτει τα πάθη και καθαίρει τας αισθήσεις. Ταύτα δε πάντα δίδουσι το όφελος εις την ψυχήν. Διότι όταν το σώμα αποκτήση αυτά τα οποία είπον, τότε φωτίζεται ο νους, όστις είναι οφθαλμός της ψυχής· τότε ορέγεται η ψυχή του αθανάτου κάλλους, τότε συνομιλεί μετά του Θεού, τότε ελευθερούται των κοσμικών φροντίδων και, γενικώς ειπείν, τότε το μεν σώμα γίνεται ως άϋλον, λεπτυνόμενον δια της αποχής από των τροφών, η δε ψυχή περισσότερον απολαμβάνει της αϋλου μορφής της.

π. Γεώργιος Αγγελακάκης: γιατί γέροντα Παϊσιε, γιατί Σωτηρόπουλε, γιατί Αυγουστίνε; Γιατί Πορφύριε; ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ?


Ομιλία εις την Δευτέραν Παρουσίαν Του Κυρίου -- Αγ. Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: κε΄ 31 – 46.

Είπεν ο Κύριος: όταν έλθη ο υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε καθίσει επι θρόνου δόξης αυτού, και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς απ’ αλλήλων ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων, και στήσει τα μέν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δέ ερίφια εξ ευωνύμων. Τότε ερεί ο Βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού: δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν απο καταβολής κόσμου. Επείνασα γάρ, και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και εποτίσατέ με, ξένος ήμην, και συνηγάγετέ με, γυμνός, και περιεβάλετέ με, ησθένησα, και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτώ οι δίκαιοι λέγοντες:

Ὁ ἴδιος Θεοτοκόφιλος Ἅγιος Γρηγόριος διδάσκει ὅτι ὁ Θεὸς θέλοντας νὰ δημιουργήσει, νὰ ζωγραφίσει μία εἰκόνα, ἕνα πίνακα, πάνω στὸν ὁποῖο θὰ ἦταν συγκεντρωμένα ὅλα τὰ καλά, ἕνα κρᾶμα ὅλων τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων χαρισμάτων, στολίδι καὶ καλλονὴ καὶ τοῦ ὁρατοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου κόσμου, ἀπὸ τὴν ὁποία εἰκόνα θὰ ἀποδεικνυόταν καὶ ἡ δύναμη τοῦ δημιουργοῦ της ὡς καλλιτέχνου, κατασκεύασε τόσο πάγκαλη τὴν Θεοτόκο, ἀφοῦ συγκέντρωσε ἐπάνω της ὅλα τὰ καλὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων.

Τη ΚΓ΄ (23η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Επισκόπου Σμύρνης.

Πολύκαρπος ο ένδοξος Ιερομάρτυς του Χριστού ήτο γέννημα και θρέμμα της πόλεως Εφέσου, εις την οποίαν εγεννήθη περί το έτος ξη΄ (68) μ.Χ. Οι γονείς του ήσαν πλουσιώτατοι, αλλ’ ευσεβείς και ελεήμονες· ο πατήρ του ωνομάζετο Παγκράτιος και η μήτηρ του Θεοδώρα. Τούτους διέβαλον εις τον εξουσιαστήν της Εφέσου Μαρκίωνα, ότι ήσαν Χριστιανοί· όθεν έστειλεν εκείνος στρατιώτας, οίτινες τους παρουσίασαν έμπροσθέν του, ήτο δε τότε η Θεοδώρα έγκυος εις τούτον τον Άγιον. Λέγει δε τότε προς αυτούς ο Μαρκίων· «Διατί δεν υπακούετε σεις εις τους βασιλικούς ορισμούς, αλλά καταφρονείτε τους μεγάλους θεούς και προσκυνείτε τον Χριστόν»;

π.Θεόδωρος Ζήσης, Το έτος 2019 – Πνευματικός απολογισμός


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΛΙΑΜΕΠ -- ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ

Παρακολουθώντας τις διεργασίες της εκδήλωσης που διοργάνωσε την 18η Φεβρουαρίου 2020 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, για τα ελληνοτουρκικά με τίτλο: «Μας συμφέρει η Χάγη:», αυτής της χοντροκομμένης παράστασης προσηλυτισμού αποδοχής ενός επιχειρούμενου εθνικού εγκλήματος, δικαιούμεθα
και εμείς, κυρίες και κύριοι προπαγανδιστές, να «σηκώσουμε το δάκτυλο» δείχνοντας την γύμνια της τραγελαφικής παρωδίας σας και να αναφωνήσουμε, κατά παράφραση των λεγομένων της κυρίας Μπακογιάννη: «Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι γυμνό»!Και γεννάται το εύλογο ερώτημα: «Είναι άραγε Ελληνικό, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ένα μη θεσμικό όργανο νεφελώδους συγκροτήσεως, όταν μάλιστα την Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του πλαισιώνει και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας Kemal Dervis;

Eleni [1985] by CBS Productions - Full Movie Complete W/ Greek Subtitles


Τί εἶναι Εὐρώπη; Ἡ Λευκή Δαιμονία -- Ὁ χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν

«Ἀδελφοί μου, ἡ συζήτησις ἐτελείωσεν εἰς τάς ἡμέρας μας. Ὁ Χριστός ἀπεμακρύνθη ἀπό τήν Εὐρώπην, ὅπως κάποτε ἀπό τήν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὅταν οἱ Γαδαρηνοί τό ἐζήτησαν. Μόλις ὅμως Αὐτός ἔφυγεν, ἦλθε πόλεμος, ὀργή, τρόμος και φρίκη, κατάρρευσις, καταστροφή. Ἐπέστρεψεν εἰς τήν Εὐρώπην ὁ προχριστιανικός βαρβαρισμός, ἐκεῖνος τῶν Ἀβάρων, τῶν Οὔνων, τῶν Λογγοβάρδων, τῶν Ἀφρικανῶν, μόνον ὅτι ἦτο ἑκατόν φορές φρικωδέστερος. Ὁ Χριστός ἐπῆρε τόν Σταυρόν Του και τήν εὐλογίαν Του καί ἀπεμακρύνθη. Ἔμεινε ζόφος καί δυσωδία. Καί σεῖς τώρα ἀποφασίστε μέ ποῖον θά ὑπάγετε, ποῖον θά ἀκολουθήσετε: τήν σκοτεινήν καί δυσώδη Εὐρώπην ἤ τόν Χριστόν; Τί νομίζετε ἐσεῖς διά τήν Εὐρώπην;

ΑΧΡΩΜΟΙ, ΑΟΣΜΟΙ, ΑΓΕΥΣΤΟΙ* -- τοῦ κ. Ἀντώνη Παπαγιάννη, ἰατροῦ

Κάποτε ὑπέβαλα γιά δημοσίευση σέ ξένο ἰατρικό περιοδικό ἕνα ἐνδιαφέρον περιστατικό. Ἡ ἐργασία ἀπορρίφθηκε, διότι δέν συνοδευόταν ἀπό γραπτή συγκατάθεση τοῦ ἀσθενοῦς, ὁ ὁποῖος εἶχε πεθάνει δεκαοκτώ χρόνια νωρίτερα. Οἱ ἐξηγήσεις πού ἔδωσα στό περιοδικό δέν ἔγιναν δεκτές, ὁπότε τούς ἔγραψα ὅτι οἱ μελλοντικές δημοσιεύσεις θά ἦταν ὅλες τοῦ τύπου: «Κάποιος κάποτε ἔκανε κάποια συμπτώματα, ὑποβλήθηκε σέ κάποιες ἐξετάσεις, καί βρέθηκε ὅτι πάσχει ἀπό κάποια νόσο, για τήν ὁποία ἔκανε ἀνάλογη θεραπεία με ἄγνωστο ἀποτέλεσμα». Τέτοιες ἐργασίες θά εἶχαν μηδενική ἐπιστημονική ἀξία, ἀλλά ὁπωσδήποτε θά ἦταν ἀπόλυτα σύμφωνες μέ τούς κανόνες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας.

Λόγος Αγίου Εφραίμ του Σύρου στη Δευτέρα Παρουσία


Αγαπητοί μου αδελφοί, ακούστε για τη δεύτερη και φοβερή παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έφερα στο νου μου την ώρα εκείνη και, καθώς αναλογίστηκα όσα πρόκειται τότε να συμβούν, κατατρόμαξα. Ποιός μπορεί να τα διηγηθεί; Ποιά γλώσσα μπορεί να τα περιγράψει; Ποιά αυτιά μπορούν να τ’ ακούσουν;
Τότε ο Βασιλιάς της οικουμένης θα σηκωθεί από το θρόνο της δόξας Του και θα έρθει για να κρίνει όλους τους κατοίκους της γης, αμοίβοντας με αιώνια μακαριότητα τους άξιους και τιμωρώντας με αιώνια κόλαση τους αμαρτωλούς! Όταν τα φέρνω αυτά στο νου μου, τρόμος με κυριεύει. Παραλύω ολόκληρος. Τα μάτια μου δακρύζουν. Η φωνή μου κόβεται. Τα χείλη μου παγώνουν. Η γλώσσα μου τρέμει. Οι λογισμοί μου σταματούν. Αν και ο φόβος με πιέζει να σωπάσω, αναγκάζομαι να μιλήσω για χάρη της δικής σας ωφέλειας.

Δήλωση που προκαλεί ΤΡΟΜΟ: “Όταν οι Μουσουλμάνοι γίνονται πλειοψηφία ΣΦΑΖΟΥΝ τους Χριστιανούς”…(βίντεο)

Η πλειψηφία του ελληνικού λαού, επιμένει να αρνείται την αλήθεια...

Δεν πειράζει... όταν έλθει η στιγμή να την ζήσει στο πετσί του, θα είναι αργά για δάκρυα... αλλά και για "συγνώμη", σ' όλους όσους τόσα χρόνια τα γράφαμε και τα λέγαμε...

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ.

Καλλιόπη Σουφλή

ΔΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ>>  Κάνε κλίκ εδώ: 

Ἀπάντηση στήν δήλωση τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου Β´

Λυπᾶμαι γιά τά ὅσα λέχθηκαν (καί βιντεοσκοπήθηκαν) ἀπό τό στόμα ἑνός Ἀρχιερέως τήν ὥραν, μάλιστα, τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅτι δηλαδή: στά «ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ θεός» καί ὅτι «ἀναπέμπονται ἀπ᾽ αὐτά ἅγιες προσευχές». Αὐτή ἡ δήλωση ἀποτελεῖ προσβολή στή μνήμη ὅλων ἐκείνων πού σφαγιάστηκαν ἀνελέητα ἀπό τό Ἰσλάμ χάριν τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης τους πρός τόν Χριστό. Ὁ Θεός τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ὁ Ἕνας καί Μοναδικός Ἀληθινός Θεός. Δέν ὑπάρχουν ἄλλοι θεοί. Οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν εἶναι κατασκευάσματα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως, τῶν κοσμικῶν ὀργανισμῶν καί σωματείων, καί ἑπομένως ψευδεῖς θεοί καί κατά συνέπεια ἀποτελοῦν σύγχρονα εἴδωλα. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὁμολογοῦμε Ἕνα Θεόν, Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα. Τήν Ἁγία Τριάδα ὁμολογοῦμεν καί κηρύττομεν ὡς τὸν Μόνον Ἀληθινόν Θεόν. Σεβόμαστε τήν θρησκευτική ἐλευθερία, ἀλλά δέν ἰσοπεδώνουμε τά πάντα. Ἐξ ἄλλου, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς διδάσκουν ὅτι «ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία». Πῶς εἶναι δυνατόν αὐτοί, πού κατέσφαξαν τόσους Χριστιανούς, νά προσφέρουν λατρεία θεάρεστον πρός τόν Θεόν; Προτρέπομεν λοιπόν μετάνοια καί ἀνάκληση τῶν ἀνωτέρω δηλώσεων.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων [τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας].
Κάλυμνος 25.01.2020

Μεταφέρουμε ἀπό τήν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος (31.1.2020, σ. 1):
----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Μέ συγχωρεῖτε, ἀλλ' αὐτή ἡ ἀπάντησις εἶναι νερόβραστος! Κατά τήν γνώμην μου, ἡ Ὀρθόδοξος ἀπάντησις εἶναι ἡ ἑξῆς: «Κύριε Χορευτάκη, ἔχετε δημοσίως ἀσπασθῆ τό Ἰσλάμ καί ἄρα δέν ἀνήκετε πλέον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί, ὡς ἐκ τούτου, δέν ἔχετε τό δικαίωμα νά ἐξαπατᾶτε τούς ἁπλοῦς Χριστιανούς, ὑποδυόμενος τόν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην. Συνεπῶς, ἐπειδή δέν πρόκειται νά σᾶς καθαιρέσουν οἱ ὁμόφρονές σας, Βαρθολομαῖος κ.ἄ., ἐάν σᾶς ἔχῃ μείνει σταγών εἰλικρινείας, σᾶς παρακαλοῦμε νά παραιτηθῆτε».

Ζει μέσα στο κρύο, διαβάζει με κεριά και υποσιτίζεται μαθητής στη Νέα Ιωνία.

21 Φεβρουαρίου 2020, 08:30

Μαθητής της δευτέρας Γυμνασίου, σχολείου της Νέας Ιωνίας, διαβάζει κάτω από το φως … των κεριών και υποσιτίζεται. Αθλητής σε τοπική ομάδα, βιώνει μια πραγματικότητα σκληρή καθώς στο σπίτι του δεν υπάρχει ούτε ρεύμα. Το παιδί χλωμό και αδύναμο προσπαθεί να σταθεί δυνατό απέναντι στην πραγματικότητα. Πίσω από το αθώο χαμόγελο κρύβεται μια ζωή, με δεκάδες δυσβάσταχτα προβλήματα για το παιδί.

Ψαλμωδίες Μεγάλης Τεσσαρακοστής --- Orthodox Hymns


Τη ΚΒ΄ (22α) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εν τω Παυλοπετρίω.

Αθανάσιος ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει υπό ευλαβών και πλουσιωτάτων γονέων· επειδή δε εκ νεαράς ηλικίας υπήρξεν ευλαβής επόθησε να ενδυθή το Μοναχικόν σχήμα. Μεταβάς λοιπόν εις την εν τω κόλπω της Νικομηδείας Μονήν του Παυλοπετρίου, έγινεν εκεί Μοναχός. Τόσον δε υψώθη, ο αοίδιμος, εις τας αρετάς και τόσον διεδόθη η φήμη του, ώστε έγινε γνωστός και εις τους βασιλείς. Συνεδέθη δε και μετά των Οσίων Θεοδώρου του Στουδίτου, και Ιωάννου της Μονής των Καθαρών, μετά των οποίων συνειργάσθη δια την αναστήλωσιν των Αγίων Εικόνων. Κατά δε τους χρόνους Λέοντος του Εικονομάχου, κατηγορηθείς ότι σέβεται τας αχράντους Εικόνας, έλαβε διαφόρους βασάνους και εδοκίμασε πικροτάτας εξορίας και βαρείας θλίψεις· όθεν, μένων σταθερός και μέχρι τέλους διατηρών την Ορθοδοξίαν, απήλθε χαίρων προς Κύριον.

ΟΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ -- του Μεγάλου Αντωνίου

«Μὲ τὸ νὰ ὑποφέρουμε μικροὺς καὶ ὀλιγοχρόνιους κόπους στὴν ζωή, ἀπολαμβάνουμε πολὺ μεγάλη χαρὰ καὶ εὐχαρίστηση μετὰ τὸν θάνατον. Γι᾽ αὐτὸ ἐκεῖνος, ποὺ πολεμᾶ κατὰ τῶν παθῶν του καὶ θέλει νὰ στεφανωθῆ ἀπὸ τὸν Θεόν, ἂν πέση σὲ ἁμαρτία, ἂς μὴ χάση τὸ θάρρος του καὶ ἂς μὴ παραμείνη στὴν πτώση του ἀπελπισμένος, ἀλλὰ νὰ σηκωθῆ καὶ νὰ ἀρχίση πάλι νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ φροντίση νὰ στεφανωθῆ. Καὶ ἂν ξαναπέση πρέπει μέχρι τὴν τελευταία ἀναπνοή του νὰ σηκώνεται. Γιατὶ οἱ σωματικοὶ κόποι εἶναι ὅπλα καὶ μέσα γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὶς ἀρετές, ποὺ σώζουν τὴν ψυχή μας».

Ἡ μεγάλη ἀποστασία

Ἐνῶ θὰ περίμενε κανεὶς οἱ ταγοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν ἀντιαιρετικὸ πατερικὸ θησαυρὸ καὶ νὰ ἀποδοθοῦν σὲ παρόμοιους ἀγῶνες, ἀκολουθώντας ταπεινὰ τὰ βήματα, ποὺ χάραξαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅπως ὁ Μέγας Φώτιος, καὶ νὰ ὁδηγήσουν τοὺς αἱρετικοὺς σὲ μετάνοια, ἐπιστροφὴ καὶ ἐγκεντρισμὸ στὴν ἁγία Ὀρθοδοξία, δυστυχῶς μιὰ ἀθεολόγητη ὁμάδα ἀναξίων μεγαλόσχημων κληρικῶν καὶ θεολόγων πράττει τὰ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα πρὸς ὅσα ἐντέλλεται ὁ Κύριός μας, τὸ Εὐαγγέλιο, ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ γενικὰ ἡ ἱερὰ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

"Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι παιδί μου"

Η ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ:
Αριθ. Δ.Υ.                                      Εν Τ.Τ. 712 τη 3η Μαρτίου 1941

Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος
Προς Το 1/40 Τάγμα Ευζώνων Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθεισών μοι υπ’ Αυτής εντολών».

«Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν, ότι χθες Κυριακήν, 2 Μαρτίου έ.έ. και περί ώραν 8ην μ.μ. μετέβην εις τι παρακείμενον του καταυλισμού 2ου Λόχου Τάγματος Υμών μικρόν ύψωμα απέχον περί τα 300 μέτρα, χάριν περιπάτου, αισθανθείς την ανάγκην κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με ώθη προς τα εκεί. Ο αήρ έχει ήδη παύσει να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόης.
Κατά την επιστροφήν μου εις την σκηνήν, δεν έχω αριθμήση 10 βήματα, ότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εμπρός μου και μου ανέκοψε τον δρόμον μία γυνή μαυροφόρα έχουσα σεμνήν, την εμφάνισίν της. Το πρόσωπόν της διεκρίνετο χαρακτηριστικώς εις το βραδυνό ημίφως.

Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Του αποτειχισθέντος θεολόγου (με μικρό «θ» πάντοτε), Νικολάου Πανταζή

Ο οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε άρθρο του με θέμα: «The problem of Oikonomia today» (το πρόβλημα της οικονομίας σήμερα) στο περιοδικό Kanon 6 (1983), της Εταιρείας για το Δίκαιο των Ανατολικών Εκκλησιών (Βιέννη Αυστρίας) μεταξύ άλλων αναφέρει:

«α) όσον αφορά στην πρώτη αντίληψη (ότι απαγορεύεται η συμπροσευχή με αιρετικούς), οι υποστηρικτές της ερμηνεύουν κατά γράμμα συγκεκριμένους Ιερούς Κανόνες, που αναφέρονται σε συνθήκες και αιρέσεις οι οποίες εξαφανίστηκαν από καιρό. Σήμερα υπάρχει μία εκκλησιαστική πραγματικότητα γύρω μας η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο «όπου θέλει πνεί» (Ιω. 3,8) και δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορία του παρελθόντος είναι επίσης παρόν και ανάμεσα στους ετεροδόξους» (Oikonomia, σ. 46).

Του πολυάθλου Στρατηγού Μακρυγιάννη:

«…σιχάθηκα τέτοια ΄λευθερία. Αν μας έλεγε κανένας αυτείνη την λευτερία οπού θα γευόμαστε, θα περικαλούσαμε τον Θεόν να μας αφήση εις τους Τούρκους, άλλα τόσα χρόνια, όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα ειπή πατρίδα, τι θα ειπή θρησκεία, τι θα ειπή φιλοτιμία, αρετή και τιμιότητα. Αυτά λείπουν απ’ όλους εμάς, στρατιωτικούς και πολιτικούς… Ο Θεός ας κάμη το έλεός του να μας γλυτώση από τον μεγάλον γκρεμνόν οπού τρέχομεν να τζακιστούμεν…». 

Σχόλιο : Ο δάσκαλος είπε...

Επειδή με ενημέρωσαν ότι μερικοί ΑΝΩΝΥΜΟΙ υβριστές και λασπολόγοι αναφέρθηκαν στο όνομά μου προβαίνω στην ακόλουθη Δήλωση:
Σπανίως μπαίνω σε ιστολόγια για να σχολιάσω (πολύ περισσότερο για να συμμετάσχω σε ατέρμονες συζητήσεις χωρίς κανένα νόημα και όφελος) και όταν αυτό συμβαίνει, πάντοτε γράφω επωνύμως, χρησιμοποιώντας το προφίλ "δάσκαλος", το οποίο δηλώνει και την επαγγελματική μου ιδιότητα.
Έχω όμως παρατηρήσει ότι συγκεκριμένοι ΑΝΩΝΥΜΟΙ σπιλώνουν συστηματικά όχι μόνο εμένα, αλλά και άλλα υπαρκτά και επώνυμα πρόσωπα (π.χ. Κωνσταντίνο Αργυρακόπουλο, Δημήτριο Χατζηνικολάου, Μαρίνο Ριτσούδη, Σταύρο Τάκα, Παναγιώτη Σημάτη κ.α. πολλούς), με τους οποίους μεν διαφωνώ σε διάφορα ζητήματα, αλλά τους αναγνωρίζω ότι γράφουν επωνύμως, για αυτό και θεωρώ πως πρέπει όλοι μαζί να δράσουμε απέναντι στην αυθαιρεσία των ΑΝΩΝΥΜΩΝ αυτών δαιμονόπληκτων, που πιστεύουν ότι μπορούν αιωνίως να συνεχίζουν το φθοροποιό έργο της διαβολής που τους υποβάλει ο πατέρας τους, ο διάβολος. Ίσως μερικές καταγγελίες στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (η οποία εύκολα βρίσκει την
IP της συσκευής κάθε χρήστη του Διαδικτύου) αποκαλύψουν τα πρόσωπα των καρνάβαλων που κρύβονται τρεμάμενοι πίσω από τη μάσκα της ανωνυμίας.

Με εκτίμηση,
Νικόλαος Μάννης


http://krufo-sxoleio.blogspot.com/
---------------------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τόν κ. Μάννην, ὅτι πρέπει νά προστατεύσουμε τόν δημόσιον διάλογον μέσῳ τοῦ διαδικτύου. Ἐάν δέν ὑπάρχῃ στοιχειωδῶς κάποιο ἐπίπεδον, μέ τήν ἀποφυγήν ὕβρεων, συκοφαντιῶν, διαβολῶν, ἀπειλῶν κ.λπ., τότε ὁ διάλογος ἀποβαίνει ἀνώφελος, ἄν ὄχι ἐπιζήμιος. Ὁ δημόσιος λόγος πρέπει νά εἶναι τεκμηριωμένος, εἰλικρινής, καθαρός, καί βεβαίως σκληρός, ὅταν χρειάζεται, χάριν τῆς Ἀληθείας, ἀλλά ποτέ συκοφαντικός, ὑβριστικός καί ἀπειλητικός. Στόν βαθμόν πού ἔχω παραβιάσει κι ἐγώ ὁ ἴδιος αὐτές τίς ἀρχές μου, ζητῶ δημοσίως συγγνώμην.