π. Θεόδωρος Ζήσης - Ομιλία περί Οικουμενισμού.


ΜΗΝΥΜΑ πατρός Κλεομένη από τη ΦΥΛΑΚΗ.



Όταν μιλάει η συνείδηση ενός ανθρώπου, 
ενός ασυμβίβαστου ιερωμένου,
τα λόγια περιττεύουν.

Παρουσιάζουμε το πρώτο μήνυμα του πατρός Κλεομένη, μέσα από τη φυλακή:

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox Hymns



Kέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε
Εσέ προεικόνισαν αι ρήσεις των Προφητών και τα αινίγματα, και του παλαιού Νόμου τα σύμβολα, δηλαδή τα εν τη Σκηνή ευρισκόμενα Άγια, τουτέστιν η Κιβωτός της Διαθήκης η κεκαλυμμένη πάντοθεν με χρυσίον: ήτοι με την αστράπτουσαν αίγλην της παρθενίας· καθώς γαρ το χρυσίον τιμιώτερόν εστι πάντων των άλλων μετάλλων· ούτω και η παρθενία είναι τιμιωτέρα κοντά εις Εσέ πάντων των άλλων χαρισμάτων· Εσέ προετύπωνεν η Στάμνος του Μάννα, η Ράβδος του Ααρών, αι Πλάκες της Διαθήκης, το Ιλαστήριον, το χρυσούν Θυμιατήριον, και τα λοιπά. Εσέ προετύπωναν των Προφητών αι ρήσεις και τα αινίγματα: ήτοι ο Τόμος ο καινός του Ησαϊου, εν ω εγράφη ο Λόγος του Θεού με το δάκτυλον του Θεού: ήτοι με το Πνεύμα το Άγιον· η Πύλη του Ιεζεκιήλ, ήτις και εν τη εισόδω και εν τη εξόδω του Κυρίου κεκλεισμένη διέμεινε· το αλατόμητον Όρος του Δανιήλ, από το οποίον εκόπη λίθος άνευ χειρός: ήτοι εγεννήθη ο ακρογωνιαίος λίθος Χριστός άνευ συνουσίας ανδρός· η Άμπελος η ευκληματούσα του Ωσηέ, και ο καρπός αυτής ευθηνών· το Τείχος το αδαμάντινον του Αμώς, εν ω ίστατο ως ανήρ ο του Θεού Υιός· το επ΄ εσχάτων εμφανέν Όρος του Κυρίου, και μετεωρισθέν υπεράνω των βουνών του Μιχαίου· το κατάσκιον Όρος του Αββακούμ· η όλη χρυσή Λυχνία του Ζαχαρίου, επάνω εις την οποίαν ήτον το λαμπάδιον και οι επτά λύχνοι, και αι επτά επαρυστρίδες τοις λύχνοις, και δια να ειπώ καθολικώς, κέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε, και προ Σου ο εκ Σου σαρκωθείς Θεός Λόγος.

Τη ΙΓ΄ (13η) Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ και ΟΡΕΣΤΟΥ.

Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους των αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλευσάντων κατά τα έτη σπδ΄- τε΄ (284- 305). Κατά την εποχήν εκείνην ολόκληρος η αυτοκρατορία των Ρωμαίων ήτο σχεδόν ένας ναός ειδωλολατρίας και πάντες είχον ζήλον άμετρον, ή μάλλον ειπείν μανίαν και λύσσαν μεγάλην, συναγωνιζόμενοι ποίος να προκόψη περισσότερον εις την λατρείαν των ειδώλων, και τούτο διότι έβλεπον ότι καθ΄ εκάστην εστέλλοντο βασιλικά προστάγματα προς τους ηγεμόνας και τους άρχοντας, εις πάσαν πόλιν και χώραν, παρακινούντα και προστάσσοντα πάντας, να προσφέρουσιν κατά τας διατεταγμένας εορτάς θυσίας εις τους θεούς αυτών·

Τά ἀκριβῶς ἀντίθετα διδάσκει ὁ "μητροπολίτης" Μόρφου κ. Νεόφυτος! -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Πολύ πεπλανημένος εἶναι ὁ κ. Νεόφυτος, ἐφόσον διδάσκει τόν λαόν νά μήν ἀκολουθῇ τήν διδασκαλίαν καί τήν στάσιν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐπί παρομοίων ζητημάτων, ἀλλά νά πιστέψουν εἰς ὁράματα, τά ὁποῖα δείχουν τήν ἀντίθετον κατεύθυνσιν, αὐτήν τοῦ Διαβόλου! Ἐπιχείρημά του εἶναι ὅτι, ἐφόσον ὁ «Ἐφραίμης» σᾶς εἶπε νά συνεχίσετε νά κοινωνῇτε μέ τούς Οἰκουμενιστάς, αὐτό πρέπει νά κάνετε, χάριν τῆς ὁμονοίας! Ἄν τό ὅραμα ἦτο ἐκ τοῦ Πονηροῦ, συνεχίζει ὁ κ. Νεόφυτος, τότε θά σᾶς προέτρεπε εἰς διχοστασίαν! Πάει περίπατον ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου περί «κακῆς ὁμονοίας καί καλῆς ἀνυπακοῆς»! Στά σκουπίδια καί ἡ στάσις ὅλων τῶν Ἁγίων, μέ κορυφαῖον παράδειγμα τόν Ἅγιον Μάξιμον τόν Ὁμολογητήν! Τά ἀκριβῶς ἀντίθετα διδάσκει ὁ κ. Νεόφυτος! «Ἔχει τό σχέδιόν του ὁ Θεός», λέγει. Μέχρι νά φανερωθῇ αὐτό τό σχέδιον, ἐσεῖς πρέπει νά παραμείνετε εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί στά δύο σχίσματα (τοῦ 1924 καί τοῦ 2019)! Διότι, συνεχίζει, κατά τόν «Ἐφραίμη», μετά τόν πόλεμον πού ἔρχεται, θά γίνῃ Πανορθόδοξος Σύνοδος καί θά λύσῃ ὅλα τά ζητήματα!!! Μήν χαλᾶτε, λοιπόν, τήν ζαχαρένια σας, μήν πιστεύετε στό Εὐαγγέλιον, πού λέγει ὅτι δέν ὑπάρχει συμφώνησις μεταξύ Χριστοῦ καί Βελίαλ, μήν πιστεύετε τούς Ἁγίους Πατέρας, πού διδάσκουν ὅτι ἡ ἐν γνώσει κοινωνία μέ τήν αἵρεσιν καί τό σχίσμα σᾶς καθιστᾶ ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ καί συνεπῶς μήν σταματᾶτε νά ρίπτετε τόν ὀβολόν σας στά παγκάρια μας!!!

Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία, ὡς ὁ μοναδικὸς κάτοχος τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀληθείας περὶ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ συμμετέχει ἢ νὰ σχετίζεται, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, μὲ διαχριστιανικὲς ἢ διαθρησκειακὲς δραστηριότητες.
Δὲν μπορεῖ ἑπομένως νὰ ἀναγνωρίζει τὴν αἵρεση ὡς «ἐκκλησία», μέσῳ τοῦ Διαχριστιανικοῦ Συγκρητισμοῦ. Ο ἀποστολικός, ἐν προκειμένῳ, λόγος εἶναι σαφής: «Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ, ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸ σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ, ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ἡμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐσμὲν ζῶντος». (Βʹ Κορ. ϛʹ 14-16).

Απάντηση στις δηλώσεις του μητροπολίτου Μόρφου περί της Αποτείχισης και του οράματος με τον όσιο Εφραίμ της Αριζόνας -- Από π.Νικόλαος Μανώλης Δεκεμβρίου 12, 2019

Δέχομαι συνεχῶς μηνύματα καί τηλεφωνήματα γιά τίς δηλώσεις τοῦ μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου σχετικά μέ τό θέμα τῶν ἀντιδράσεων στό οὐκρανικό ζήτημα καί τῆς διακοπῆς μνημόνευσης τῶν ἐπισκόπων. Ὁ μητροπολίτης ἔφερε ὡς παράδειγμα ὑγιοῦς ἀντίδρασης στό θέμα αὐτό ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν, ὄχι τίς καταγεγραμμένες πατερικές θέσεις καί τούς ἱερούς κανόνες πού ρυθμίζουν τή στάση ἑνός ἑκάστου χριστιανοῦ, ἀλλά ἕνα προσωπικό ὅραμα πού εἶδαν δύο εὐλαβεῖς χριστιανοί μέ τήν παρουσία τοῦ μακαριστοῦ πλέον γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτη, ὁ ὁποῖος μέσω τοῦ ὁράματος τούς ἔδωσε λύση στήν ἀγωνία τους γιά τή στάση πού ἔπρεπε νά κρατήσουν ὡς οίκογένεια σχετικά μέ τήν ἀποτείχιση. 
Ἀνακοινώνω λοιπόν πώς κατά τήν προσεχῆ ὁμιλία μου τῆς Κυριακῆς 15ης Δεκεμβρίου με θέμα: Ὁ μεγάλος ψαράς ὅσιος γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης (δεῖτε ἐδῶ τήν ἀνακοίνωση τῆς ζωντανῆς Ὁμιλίας), θά δώσω τήν ἁρμόζουσα ἀπάντηση. Θά ἐξηγήσω πώς ὅταν γενικεύουμε μιά θέση ἑνός γέροντα καί τήν προτείνουμε ὡς παράδειγμα ἐφαρμογῆς ἀπό τήν Ἐκκλησία, κινδυνεύουμε νά χαρακτηριστεῖ ὁ γέροντας αὐτός ἀσταθής, ὅταν γιά τό ἴδιο θέμα μίλησε διαφορετικά σέ ἄλλους ἀνθρώπους. Εἶναι λάθος νά παραγνωρίζουμε τήν ἐπίσημη πατερική γραμμή καί νά κρύβουμε τήν προσωπική μας ἀδυναμία νά διακόψουμε τή μνημόνευση γιά τίς αἱρετικές ἀποφάσεις μίας Συνόδου, πίσω ἀπό ὁράματα πού ἀφοροῦν εἰδικές περιπτώσεις ἀνθρώπων.
Μπορεῖτε να παρακολουθήσετε τό σχετικό ἀπόσπασμα τῆς Ὁμιλίας τοῦ σεβασμιωτάτου, στό κανάλι RumOrthodox καί συγκεκριμένα ἐδῶ: 

π. Θεόδωρος Ζήσης: Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ποιμένες ἔχουν ἀσπασθῆ τὴν αἵρεση καὶ ἔχουν μεταβληθῆ σὲ λύκους

Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν, προελαύνει ἀκάθεκτη· διαβρώνει συνειδήσεις κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, χωρὶς ἀποτελεσματικὴ ἀντίσταση. Ἐμφανίζεται μὲ ἔνδυμα προβά­του, ὡς δῆθεν ἀγάπη, εἰρήνη, καὶ ἑνότητα πρὸς τοὺς ἀλλοθρήσκους καὶ αἱρετικούς, ἐνῶ πρόκειται γιὰ βαρὺ καὶ ἄγριο λύκο ποὺ κατασπαράσσει τὸ ποίμνιο. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ποιμένες ἔχουν ἀσπασθῆ τὴν αἵρεση καὶ ἔχουν μεταβληθῆ σὲ λύκους· οἱ περισσότεροι εἶναι μισθωτοὶ καὶ δὲν θέλουν νὰ διώξουν τοὺς λύκους γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὴν καλοπέραση, τὶς τιμὲς καὶ τὶς δόξες, ἄλλοι εἶναι δειλοὶ καὶ φοβοῦνται τοὺς λύκους, καὶ μόνον ὀλίγοι ἀγωνίζονται νὰ τοὺς διώξουν.
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι τὸ ποίμνιο ἀκατήχητο καὶ ἀκαθοδήγητο, ἀνυπο­ψίαστο, δὲν διακρίνει τοὺς λύκους κάτω ἀπὸ τὸ ἔνδυμα τοῦ προβάτου, καὶ ὄχι μόνο δὲν προφυλάσσεται, ἀλλὰ τοὺς τιμᾶ καὶ τοὺς δοξάζει. Στὶς ἐνορίες οἱ ἱερεῖς διστάζουν νὰ ὁμιλήσουν ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκου­μενισμοῦ καὶ νὰ ἐνημερώσουν τοὺς πιστούς, διότι οἱ μὲν ἐξ᾽ αὐτῶν ἄγαμοι ἐπιθυμοῦν νὰ φορέσουν ἀρχιερατικὴ μίτρα, ποὺ δίδεται κατὰ κανόνα σὲ οἰκουμενιστὲς ἢ σὲ καλοπερασάκηδες τῶν συμποσίων καὶ τῶν πολυτελῶν ἀμφίων, οἱ δὲ ἔγγαμοι πρεσβύτεροι ὑπολογίζοντες εὐμενεῖς ἢ δυσμενεῖς τοποθετήσεις, μεταθέσεις καὶ ἄλλες συνέπειες γιὰ τὶς οἰκογέ­νειές τους σιωποῦν καὶ δὲν ἐκδηλώνονται, ἐκτὸς ἐξαιρέσεων  ἐπαινετῶν.

ΝΑΙ εἰς τὰ µυστήρια τῶν αἱρετικῶν! ΟΧΙ εἰς τὰ µυστήρια τῶν ΓΟΧ! -- Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κύπρου, Εἰς τήν τηλεοπτικήν συνέντευξίν σας, εἰς τό («ΗashTag» RIK) ΡΙΚ, παρετήρησα δυστυχῶς, ὅτι ἀναγνωρίζετε προσωπικῶς, ἐσεῖς ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, τό δῆθεν Βάπτισµα καθὼς καί ἄλλα τινά Μυστήρια εἰς τούς αἱρετικούς καί σχισµατικούς! Γιατί δέν ἀναγνωρίζετε τότε καί τά Μυστήρια τῶν ΓΟΧ τῆς Κύπρου; Ἀφοῦ µαζί τους ἔχοµεν τήν ἰδίαν Πίστιν;! Εἶσθε ᾆραγε, ὑπὲρ ἄνω τῶν Ἁγίων Οἰκουµενικῶν Συνόδων, καί ὑπέρ ἄνω τῶν Θεοφόρων Πατέρων, καί ὑπέρ ἄνω τῶν Ἱερῶν καί Θείων Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας; Δηλαδή, ἀδελφοί καί πατέρες, ὁ µακαριώτατος Κύπρου, ἀναγνωρίζει µερικά µυστήρια εἰς τούς Φραγκολατίνους, Ἀγγλικανούς, Λουθηροκαλβίνους, Μαρωνίτες, Οὐνίτες (µάλιστα αὐτούς τούς Οὐνίτες, τούς ἀπεκάλεσεν ὡς «Ἑλληνορύθµους Καθολικούς», µᾶλλον τζάµπα πατριωτισµοί µακαριώτατε) κ.ο.κ. χωρίς κἄν νά κάνη ἀναφορά, ὅτι ὑφίσταντο προΝικαιϊκοί Κανόνες ( π.χ. Σύνοδοι τῆς Καρχηδόνος κ.ἄ.), Ἀποστολικοί Κανόνες, Κανόνες τῶν Ἁγίων Μεγάλων Οἰκουµενικῶν ἤ καί Τοπικῶν Θεοφόρων Συνόδων, Κανόνες Ἁγίων Πατέρων µέ ἐπικύρωσιν Οἰκουµενικήν πού ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ῥητῶς ἀλλά καί ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ σαφῶς ὅτι ὑφίστανται Μυστήρια καί σωτήριος Θεία Χάρις ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγρυπνία Ἁγίων Πέντε Μαρτύρων

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Πέντε Μεγαλομαρτύρων, Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καί Ὀρέστου, προστατῶν τῆς Μονῆς μας (13η Δεκεμβρίου).
Θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τῶν Ἁγίων.
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
                           IΕΡΑ   ΜΟΝΗ    ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ    ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Στέλιος Παπαθεμελής --- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην ομιλία του δημοσιογράφου  κ. Παντελή Σαββίδη με θέμα:
    «Πού πηγαίνει η Αμερική; Η πολιτική της στην Ανατ. Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή»
           την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 7:00 μ.μ.
       στα Γραφεία μας Ερμού 55, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη.

Με φιλικούς  χαιρετισμούς

Στέλιος Παπαθεμελής  
 
Θεσσαλονίκη: Ερμού 55, Τ.Κ546 23,Τηλ. 2310.268333 fax 2310.262830
Αθήνα: Νικοδήμου 2, Σύνταγμα Τ.Κ.105 57 Τηλ. . 210.3314314  fax 210.3217771,     ηλεκτ. ταχ.:
danagennisi.press@gmail.com  

Εκ της Ιεράς Μονής Σινά --- Δελτιο Τύπου