Αβελτηρία και αμοραλισμός --- Γράφει ο κ. Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Είναι πρόδηλον ότι η προπαγάνδα ως έκφανση της εν γένει πολιτικής ψυχολογίας, συνιστά μία τεχνική μέθοδο αγωγής των μαζών, κατατείνουσα ανυπερθέτως, εις την δημιουργία, ενός νέου  τύπου ανθρώπου, τον προσφιλή  «μαζανθρώπο», ο οποίος θα ενεργεί ως μέρος μίας αγελαίας μάζας με βοσηκαμτώδη τρόπον του σκέπτεσθαι, απολύτως εξανδραποδισμένο εις τους ηθικούς αυτουργούς της ποδηγέτησής του.
Κατά αυτόν τον τρόπο δεσπόζει, η επιβεβλημένη, εξ ορισμένων διευθυντηρίων,  προκρούστεια και  καθεστωτική «πολιτική της ορθότητας», δια της οποίας εξοβελίζεται και διώκεται απηνώς όποιος αντιφρονεί, λογοκρίνεται όποιος διαφωνεί και διώκεται ποινικώς όποιος υγιώς και ειρηνικώς αντιδρά κατά της επικρατησάσης  μονοτροπίας του οιονεί σήμερον αυθεντικού «Σιδηρούν Παραπετάσματος».
----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Χ. Κατσιβαρδᾶς: «αποδεικνύεται εμπράκτως ότι, οι προρρηθέντες πολιτικοί, καθίστανται σε διατεταγμένη υπηρεσία ως συνεργοί προς την διάβρωση των θεσμών, την υπόρρητη διάδοση του αφελληνισμού και απροκάλυπτη, ποινικοποίηση του έθνους».

Σχόλιον: Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι, κ. Κατσιβαρδᾶ! Τόσον οἱ ψευδο-πολιτικοί ὅσον καί οἱ ψευδο-επίσκοποι λειτουργοῦν ὡς ἡ 5η φάλαγξ, οἱ μέν πρός πλήρη ἀφανισμόν τῆς Ἑλλάδος, οἱ δέ πρός πλήρη ἀφανισμόν τῆς Ὀρθοδοξίας! Κι ἐμεῖς, ὁ λαός, καθόμαστε μουδιασμένοι, ἐν ληθάργῳ, καί παρακολουθοῦμε τά γεγονότα τῆς ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ κατά τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, αἰσθανόμενοι ἡττημένοι καί ἀνήμποροι ν' ἀντιδράσουμε ὅπως θά ἤθελε ὁ Θεός καί ἡ Ἱστορία.

ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ ΑΓΑΘΗ -- Orthodox HymnsΩ Παρθένε Πανάμωμε η παντός μώμου (μολυσμού) ανωτέρα υπάρχουσα, καθώς λέγεται εν τω Άσματι «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» 
(Άσ. δ: 7)

Τη ΚΔ΄ (24η) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ Επισκόπου Ρώμης.

Κλήμης ο μακάριος Πατήρ ημών ήτο από την μεγαλόδοξον Ρώμην, έζησε δε κατά τους χρόνους Δομετιανού του εν έτει πα΄ (81) βασιλεύσαντος, και των διαδόχων αυτού Νέρβα και Τραϊανού, κατήγετο δε από γένος βασιλικόν, σοφώτατος υπάρχων καθώς εις τα συγγράμματα και τους λόγους του φαίνεται, επειδή έμαθεν όλην την ελληνικήν παιδείαν και έγινε θαυμαστός φιλόσοφος. Τον πατέρα του ωνόμαζον Φαύστον και Ματθιδίαν την μητέρα του. Ημέραν δε τινα ταξιδεύοντες μαζί με άλλους εναυγάγησαν. Διασωθείς δε αυτός υγιής με τρόπον θαυμάσιον, εύρε τον Απόστολον Πέτρον και εδιδάχθη υπ’ αυτού την αληθινήν του Χριστού πίστιν, γενόμενος κήρυξ του Ευαγγελίου επιμελέστατος· συνέγραψε δε και τας Διαταγάς των Αποστόλων.

H σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!

Τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό, αν αφήσουμε ανενόχλητους τους διαφθορείς της Δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας οικουμενιστάς, να ουνιτίζουν τα τέκνα της Ορθοδoξίας, «δι’ α Χριστός απέθανε»;
Η μεγάλη δυστυχία της εποχής μας δεν είναι ότι υπάρχουν οι τερμίτες οικουμενιστές, που καταστρέφουν την Εκκλησία, αλλά οι  «καλοί» χριστιανοί , που σιωπούν για το κακό που γίνεται στην Εκκλησία του Χριστού μας!
Μέγα πρόβλημα είναι η εξάπλωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, της οποίας θιασώτες είναι πολλοί επίσκοποι, όπως π.χ. ο Κων/πόλεως κ. Βαρθολομαίος, ο Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο Καναδά κ. Σωτήριος κ.α. Όταν και οι πέτρες φωνάζουν εναντίον της μεγάλης αυτής προδοσίας της Ορθοδοξίας, η σιωπή μας είναι απαράδεκτος!!!
--------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

1. Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: «Ἐντολή γάρ Κυρίου μή σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Ὥστε ὅτε περί Πίστεως ὁ λόγος, οὐκ ἐστιν εἰπεῖν, ἐγώ τίς εἰμί; Ἱερεύς; Ἀλλ' οὐδαμοῦ. Ἄρχων; Καί οὐ δ’ οὕτως. Στρατιώτης; Καί ποῦ; Γεωργός; Καί οὐ δ' αὐτό τοῦτο. Πένης, μόνον τήν ἐφήμερον τροφήν ποριζόμενος, οὐδείς μοι λόγος καί φροντίς περί τοῦ προκειμένου. Οὐά, οἱ λίθοι κράξουσι, καί σύ σιωπηλός καί ἄφροντις;» (P.G. 99, 1321 B).

2. Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς: Ἡ σιωπή διά τά θέματα τῆς πίστεως εἶναι τό τρίτον εἶδος ἀθεϊας.

3. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός: «Καί ἵνα μή ἡ σιωπή μου συγκατάβασιν τινά ὑπονοῆσαι παρέξῃ τοῖς μή καλῶς καί εἰς βάθος εἰδόσι τόν ἐμόν σκοπόν, λέγω καί διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τῶν παρατυχόντων πολλῶν καί ἀξιολόγων ἀνδρῶν, ὡς οὔτε βούλομαι, οὔτε δέχομαι τήν αὐτοῦ [σ.σ. τοῦ Πατριάρχου] ἤ τῶν μετ᾿ αὐτοῦ κοινωνίαν, τό παράπαν οὐδαμῶς οὔτε ἐπί τῆς ζωῆς μου, οὔτε μετά θάνατον, ὥσπερ οὔτε γεγονυῖαν, ἕνωσιν, καί τά Δόγματα τά Λατινικά, ἅπερ ἐδέξατο αὐτός καί οἱ μετ᾿ αὐτοῦ, καί ὐπέρ τοῦ διαφενδεύειν ταῦτα, καί τήν προστασίαν ταύτην ἐμνηστεύσατε ἐπί καταστροφῇ τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς ᾿Εκκλησίας. (P.O. 17, 484-486, P.G. τ. 160, σελ. 536 BCD).

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση: Φθάσαμε στό σημεῖο οἱ ἔνοχοι νά εἶναι τολμηροί καί οἱ ὑπέρμαχοι τῆς πίστεως ψοφοδεεῖς!

Πρέπει κάποτε νά μποῦν τά πράγματα στή θέση τους καί νά στρέψουμε τήν προσοχή μας γιά τή λύση διαφόρων προβλημάτων, πού ἀντιμετωπίζουμε οἱ Ὀρθόδοξοι. Πρέπει νά γίνουμε παραδοσιακότεροι, νά ἀποκτήσουμε περισσότερο ζῆλο καί περισσότερη παρρησία. Δυστυχῶς, στήν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι ἀποφεύγουν ἐπιμελῶς νά ἔλθουν σέ ἀντίθεση μέ τούς κρατοῦντες, γιά νά μή χάσουν τήν εὔνοιά τους. Στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας αὐτό τείνει νά γίνει κανόνας. Πολλοί κληρικοί, ἀλλά καί ἐπίσκοποι (!), διαφωνοῦν, ἀλλά δέν ἐκφράζονται δημοσίως. Τρέμουν μπροστά στό ὀρθάνοιχτο μάτι -καί αὐτί- τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἤ τοῦ Μητροπολίτη. Τρέμουν καί πολλοί ἁγιορεῖτες! Ζοῦν μέ τό φόβο τῆς ἀπειλῆς καί τιμωρίας. Φοβοῦνται μήπως χάσουν αὐτά πού κατέχουν ἤ μήπως δέν πετύχουν αὐτά πού ἐπιθυμοῦν. Ἀντίθετα, οἱ Οἰκουμενιστές ἔχουν θράσος, διατυπώνουν δημοσίως τά ἐπιχειρήματά τους καί ἐκφράζουν τά φιλικά πρός τούς αἱρετικούς συναισθήματά τους. Φθάσαμε στό σημεῖο οἱ ἔνοχοι νά εἶναι τολμηροί καί οἱ ὑπέρμαχοι τῆς πίστεως ψοφοδεεῖς!  

Όχι στον «Ορθόδοξο» Οικουμενισμό

Ἔφθασεν ὁ καιρὸς, μετά την ληστρική Σύνοδο της Κρήτης , την πτώση των «Ποιμένων» της Ελλαδικής Εκκλησίας και των δειλοκάρδιων μοναχών των 19 Μονών του Αγίου Όρους,  δι᾽ όλους τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς νὰ εκφρασθούν ευθαρσώς καὶ νὰ τερματίσουν τὸ κίβδηλον εἶδος Ὀρθοδοξίας, ποὺ καλεῖται Οἰκουμενιστικὴ Ὀρθοδοξία. Διότι εἶναι μία προδοσία τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μία άρνησις αὐτῆς ταύτης τῆς οὐσίας της. Εἶναι πλέον καιρὸς νὰ βγάλωμεν «ἀπὸ τὴν ἀποθήκην» τὰ Θεῖα τῆς Πίστεως Δόγματα, ὅπου τὰ ἐξώρισαν οι Πατριάρχαι Ἀθηναγόρας και Βαρθολομαίος, νὰ τὰ φέρωμεν εἰς τὸ φῶς, καὶ νὰ τὰ διακηρύξωμεν μὲ κάθε μέσον, εἰς κάθε χώραν. Ἔχομεν ἀνάγκην αὐτῶν εμείς, ἔχουν ἀνάγκην αὐτῶν οἱ Παπικοί καὶ οἱ Προτεστάνται. Ἂς μὴ προσφέρωμεν εἰς τὸν κόσμον τὴν Ψευδῆ Ὀρθοδοξίαν, ἡ ὁποία καλεῖται «Ὀρθόδοξος» Οἰκουμενισμός.  Αὐτὸς ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐξισώνει τὴν πλάνην μὲ τὴν ἀλήθειαν. Ἂς προσφέρωμεν, ἀντιθέτως, ακεραίαν τὴν παραδοσιακήν, αυθεντικήν Ὀρθοδοξίαν, ἡ ὁποία μόνη ὁδηγεῖ εἰς τὴν σωτηρίαν. Ἡ προσφορὰ αὐτῆς θὰ εἶναι μία πρᾶξις ἀληθινῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης, μία ἐκδήλωσις τῆς ἐντολῆς τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ περὶ ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον μας.

"Ο είς και η αληθεία αποτελούν την πλειοψηφία".

Στην Ορθοδοξία προέχει η αλήθεια και έπεται η πλειοψηφία. Όταν υπάρχει αντίθεση της πλειοψηφίας προς την αλήθεια, τότε ισχύει, το περιώνυμο αξίωμα:
 "Ο είς και η αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία". 
Η Πατερική αλήθεια δεν ορίζεται από την ''ποσότητα'' αλλά με την συμφωνία στα όσα θέσπισε η κοινή των Θεουμένων Πατέρων Δόξα....

------------------

Ἐκτός ἀπό τό γνωστόν αὐτό Ἁγιοπατερικόν χωρίον, ὅτι ὁ εἷς καί ἡ Ἀλήθεια ἀποτελοῦν τήν πλειοψηφίαν, ὑπάρχουν ἀρκετά ἀκόμη Ἁγιογραφικά καί Ἁγιοπατερικά χωρία πού ἐπιβεβαιώνουν τοῦ λόγου τό ἀληθές, ὅπως ὅτι ἡ Ἀλήθεια δέν τίθεται εἰς ψηφοφορίαν, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δύναται νά ὁρισθῇ καί ἐν τρισίν ὀρθοδόξοις» κ.λπ. Ζωντανήν ἐπιβεβαίωσιν ἀποτελεῖ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής μέ τούς δύο ὑποτακτικούς του, πού ἦσαν οἱ μόνοι Ὀρθόδοξοι εἰς ὁλόκληρον τήν Οἰκουμένην καί μόνον αὐτοί οἱ τρεῖς ἀπετέλουν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ! Διό καί οἱ Ἅγιοι Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, Γρηγόριος Παλαμᾶς κ.ἄ. διδάσκουν ὅτι Ἐκκλησία ὑπάρχει ὅπου ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια (=Χριστός) καί ὅπου δέν ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία: «Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες, οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσὶ».

Τὸ Youtube κατήργησε τὸ κανάλι τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη!

Ἀντιστεκόμαστε στὸν νέο ὁλοκληρωτισμό
Ὑπερασπιζόμαστε τὴν ἐλευθερία λόγου καὶ ἔκφρασης
Ἡ νεοταξίτικη «Ἀστυνομία τῆς σκέψης» ξαναχτύπησε μέσα ἀπὸ τὸ youtube. Στὶς 20/11/2019 κατήργησε τὸ κανάλι, ὅπου ἦταν ἀνεβασμένα τὰ βίντεο μὲ τὶς τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς τῶν τελευταίων τριῶν χρόνων τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη.
Τὸ αἰτιολογικὸ τῆς διαβόητης «ρητορικῆς μίσους», πού δῆθεν χαρακτήριζαν τὰ βίντεο, εἶναι ἀστεῖο. Ἐδῶ πρόκειται γιὰ πλήρη ἀντιστροφὴ τῆς πραγματικότητας. Τὸ νὰ λὲς τὰ αὐτονόητα καὶ νὰ ἀσκεῖς κριτικὴ στὴν προωθούμενη δικτατορία καὶ τὶς μεθόδους ποὺ αὐτὴ χρησιμοποιεῖ, ὁ Big Brother τὸ βαφτίζει «ρητορικὴ μίσους» καὶ σὲ κόβει.
Νὰ χαίρονται τὴν παγκόσμια «δημοκρατία» τους!
Ὅμως ἀγαπητοὶ φίλοι, ὁ νέος ὁλοκληρωτισμὸς, γιὰ νὰ μὴν περάσει, χρειάζεται ὅλοι μας νὰ ἐπιδείξουμε ἀλληλεγγύη καὶ πραγματικὴ δημοκρατικὴ εὐαισθησία. Ἄν σήμερα καίγεται τὸ σπίτι τοῦ γείτονα, αὔριο ἡ φωτιὰ θὰ ἔλθει στὸ δικό μας. Συνεπῶς δὲν μποροῦμε νὰ κοιμόμαστε ἥσυχοι.
Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε, μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ μας, νὰ λέμε τὶς ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ ἐκφράζουμε τὶς διαχρονικὲς ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Εὐχαριστοῦμε ὅλους τοὺς φίλους γιὰ τὴν συμπαράστασή τους.
Οἱ ἐκπομπὲς θὰ ἀναρτῶνται στὴν ἱστοσελίδα www.orthodoxnet.gr.
Διατηροῦμε τὴν ἐπικοινωνία μεταξύ μας καὶ συνεχίζουμε.

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης

Jerusalem compelled as "guardian of Orthodox unity" to call a council over Ukraine as witness to "unity of Orthodox faith"